Boşama ve Boşanma (Talak) Hakkında Bilgi

Sual: Dinimizde boşanmak hakkında geniş bilgi verir misiniz?
CEVAP
1-
Boşamak için kullanılan kelimeleri erkeğin hanımına karşı söylemesi ile talak yani boşama hasıl olur. Boşamak için kullanılan sözler iki çeşittir: Açık sözler ve Kinayeli sözler.

Talak-ı Rici (Açık Sözle Geri Dönüşü Olan Boşama):    “Sen benden boş ol”, “Ben seni boşadım” gibi sözler açık sözdür. Bu sözleri, şaka olarak veya şaşırarak da söylediği anda, manasını bilmese bile, boşamış olur.

“Seni bıraktım, seni terk ettim” kelimeleri açık söz kabul edilir. Bir veya iki defa böyle açık sözle boşamaya, yani geri dönüşü mümkün olan boşamaya talak-ı rici denir. Ama yine de üç haktan biri gitmiş olur. Bu sözlerden herhangi biri bir defa söylendiğinde, pişman olunmuşsa, eski nikaha dönmek niyetiyle hanımının elini tutar veya öperse, tekrar nikah yapmadan iki bağ ile evliliğe devam eder.

2- Evlilikte üç bağ vardır. Yani, boşama sözleri üç defa tekrarlanırsa, “Seni boşadım, boşadım, boşadım” derse, veya “Seni üç defa boşadım” derse üç bağı birden koparmış, geri dönüşü olmayacak şekilde boşamış olur. Böyle üç kere boşayınca talak-ı rici, talak-ı baine dönmüş olur.

3- Kinayeli Boşama:  ” Babanın evine git!”, “Defol git!”, “Cehenneme git!”, “Senin kocan değilim artık” gibi, başka manalarda da kullanılan sözler kinayeli, kapalı sözlerdir. Bu sözler, boşamak niyeti ile söyleyince boşamış olur. Buna bain talak, yani iddet müddeti içinde geri dönüşü olmayan kesin boşama denir.

Bu şekilde boşamada, iddet müddeti geçip yeniden nikah yapılmadıkça bir araya gelinemez.

4- Kayınpederine “Ben senin kızını istemem, kime ister ise varsın” demek ve hanımı gezmek için izin istediğinde, “Ben seni ip ile bağlamadım git”, “İstediğin yere gidersin. Bana hanım olmazsın” veya “Artık ben seni istemem”, “Seni boşamak istiyorum” gibi şeyler söylese, boşamak niyet etmedikçe, boşamış olmaz.

5- “Şart olsun”, “Dilediğini yap!” sözleri, boşamak manasına kullanılan yerlerde, hanımına böyle söyleyince, niyet etmese bile, bir bain talak olur.

6- Hanımına, anam, kızım, kardeşim demekle boşama olmaz. Fakat (Şimdiden sonra anam, kızım veya kardeşim ol) derse boşama olur. Bu bir talak-ı bain olur.

7- Kinayeli sözle boşamada, bain talak iddetinde, hanımının odasına giremez. Kadın süslenemez, koku sürünemez, yabancı kadın gibi talak veren kocasından uzak durur. İddet sonunda yeniden nikah lazımdır.

8-
Boşamada, sayı bildirilmezse bir boşama olur. Üç veya fazla sayı söylerse, üç talak ile boşamış olur. “Bedenimdeki kıllar adedince” veya “Denizdeki balıklar adedince” yahut “Gökteki yıldızlar kadar” veya “Üçten dokuza” deyince, yine üç boşama olur.

9- Hanımını boşayan erkeğin akıllı ve uyanık olması gerekir. Sarhoşun, hastanın ve tehdit edilenin sözü ile veya mektubu ile, e-maili ile, faksı ile boşama geçerli olur. Bunlar kadının eline vardığı anda, boş olur. Yani kadın bu boşamayı öğrenince, haberdar olunca boşama gerçekleşmiş olur.

10-
Delinin, bunağın, baygının, uyuyanın ve hastalıkla ve kızarak dalgın olanın söylemesi ile boşama olmaz. Kızarak dalgın olmak, söylediğini bilmemek demektir. Bu da iki türlü olur:

a) Manasını bilmeden, kast ve arzu etmeden söyleyince, boşama olmaz. Bu kinaye sözler içindir. Yoksa açık kelime ile yani seni boşadım dese, kast ve arzusu olmasa bile yine talak vaki olur.

b) Manasını bilerek ve isteyerek söyleyip, sonra söylediğini bilmemek, hatırlamamaktır. Bu sözünü iki şahit işitip, sonra söylerlerse, boşama olur. Yani seni boşadım der, fakat sonra bunu hiç hatırlamaz, sen böyle demiştin denilince hayır ben hiç hatırlamıyorum, böyle bir şey söylemedim derse, eğer iki şahit, evet biz duyduk bu hanımını boşadı derse, o zaman boşama vuku bulur. Demezlerse, adam inkâr ettiği için boşama vaki olmaz.

11-
Hiç ilişki olmamış veya bir odada veya tenha bir yerde hiç beraber kalınmamış ise, bir kere boşayınca, kadın iddet beklemeden aynı gün bile, başkası ile evlenebilir.

12- Kocasına veya başkalarına dili ile, hareketleri ile sıkıntı veren, herhangi bir farzı yapmayan, mesela farz namazları kılmayan, fuhuş şüphe olunan kadını boşamak şart değildir müstehaptır, boşamak iyi olur.

13- Farzı yapmayan mesela namazın farz olduğuna inandığı halde kılmayan kadını boşamamak günah değildir. Kocasının ona güzellikle namaz kıldırmaya çalışması gerekir, çalışmazsa günaha girer.

Evlilik vazifesini yapamayan, mesela büyü yapılmış, ilişkiden aciz olan erkeğin hanımı ayrılmak isterse, bunu boşaması vacip olur.

14- Hanımını başka başka üç zamanda birer kere boşarsa, üç defa (Boş ol) veya (Boşadım) derse yahut bir defa (Üç kere boşadım) derse, geri dönüşü olmayacak şekilde nikâh bozulmuş olur.

Bu kadını tekrar alabilmek için, hulle lazım olur. Hulle demek, iddet zamanı geçtikten sonra kadın başka erkekle nikâhlanıp, düğün olup, ilişki olup, o erkek de boşayıp ve bundan sonra, tekrar iddet zamanı geçmek demektir. Ancak bundan sonra, birinci kocası yeni bir nikâhla tekrar alabilir. Bu konuda bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Âdetli değilken boşanan kadın, başka bir erkekle evlenmedikçe ve o erkek de onu boşamadıkça, eski kocasıyla evlenmesi helâl olmaz.) [Taberanî]

Bir âyet-i kerime meali de şöyledir:
(Eğer erkek kadını, üçüncü defa boşarsa, ondan sonra kadın bir başka erkekle evlenmedikçe onunla evlenmesi kendisine helal olmaz. Eğer bu kişi de o kadını boşarsa, [her iki tarafın da] Allah’ın sınırlarını muhafaza edeceklerine inandıkları takdirde, yeniden evlenmelerinde beis yoktur. Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlarıdır.) [Bekara 230]

Hulle ise, bir erkek için zillettir, aşağılıktır. Allahü teâlâ, erkeklere boşamak hakkını verdiyse de, bu hakkı gelişi güzel kullanmamaları ve kadınlar, erkeklerin elinde oyuncak olmamaları için, erkeklere bu hulle zilletini yüklemiştir. Hulle korkusundan Müslüman bir erkek, boşama lafını ağzına bile alamaz. Aile arasında boşanmak lafı, şakası olamaz.

Üç talakla boşanan kadın, iddet zamanı geçtikten sonra başka bir erkekle evlenip, o erkek de, zifaftan sonra bunu boşamadıkça ve tekrar iddet zamanı geçmedikçe eski kocasıyla evlenemez.

Böyle bir durumda, ilk nikâhları Şâfiî’ye uygun yapılmamışsa, başka biriyle evlenmeye gerek kalmadan, Şâfiî mezhebi taklit edilerek, Şâfiî’ye uygun nikâh yapmaları caiz olur. (Redd-ül-muhtar)

15-
Korkutmak için şaka için de olsa boşama sözlerini hiç kullanmamalı. Hatta ayrılmaya karar verilse bile yine boş ol, boşadım kelimelerini hemen kullanmamalı. Daha sonra ayrılmaktan vazgeçilebilir. Yakınlarıyla dostlarıyla istişare edip ayrılmaya kesin karar verildikten sonra bir talak vermeli. Hiçbir zaman üç talak birden vermemeli. Zaten üç talak birden vermek bid’at ve haramdır.

16- İddet, boşanmadan sonra, kadının yeniden evlenmesi haram olan zamandır. İlk temizlik başından, üçüncü hayzın sonuna kadar olan zamandır. Hayz görmüyorsa, talak için üç ay, ölüm için dört ay on gündür.

17- Hanıma karşı iyi huylu, güler yüzlü olmalı. Onun yanlış hareketlerine, akla uymayan sözlerine ve işlerine sabretmelidir. Onunla tatlı konuşmalı. Onun seviyesine ve aklına uymalıdır. Onunla şakalaşmalı, oynamalıdır. Yemede, giyinmede, gücü yettiği kadar eli açık olmalıdır.
Dinimizde, kadınların bilmesi farz olan şeyleri, elbette öğretmelidir.

Hanımının giyinmesinde, evden dışarı çıkmasında, çok sıkı davranmamalı ve başı boş da bırakmamalıdır. Kendini ve hanımını şüpheye, iftiraya düşürecek hallerden sakınmaya çok önem vermelidir. Hanımını, yabancı erkeklerin bulunduğu yerlere göndermemeli, yabancıları görmesine mani olmalıdır.

Ev işleri ile vakit geçirmesi, onun zevki olmalı. Ona sert davranmamalı. Şaka olarak da, kızgın olunca da, hiçbir zaman boşamak lafını ağza almamalı, bir defa daha evlenmek lafı etmemelidir.

Sual: Nikahı bozan şeyler nelerdir?
CEVAP

Boşadım demek, boşamak niyetiyle kinaye sözler söylemek, mesela hanımına çık git demek. Bir de küfre düşürücü söz söylemek.

Sual:
Hanıma çık git (defol git) dedi isek nikah bozulur mu?
CEVAP
Def ol git demekle nikah bozulmaz. Eğer niyeti boşamak ise, yani artık senden ayrıldım, boş ol anlamında ise, o zaman bir talak-ı bain olur. İddet müddeti geçtikten sonra nikah etmek gerekir.

Sual: İnsan hanımı ile tartışma esnasında ben seni bıraktım derse nikah bozulur mu yoksa boşadım demediği müddetçe nikah bozulmaz mı?
CEVAP
Bıraktım = boşadım demektir. Bir talakla boşamış olur.

Sual: İnsan elfaz-ı küfür söyleyince imanı ve nikahı gidiyor mu?
CEVAP
Evet imanı da nikahı da gidiyor.
Boşamak ayrı, küfre düşmek ayrı. Bu talak sayılmıyor. Yani bağın biri kopmuyor. Bin kere küfre düşse bin kere nikah tazelemek gerekir, fakat bu talak sayılmaz.

Sual: Bir talak-ı bain olunca, bir boşama olduğunda, iddet müddeti boyunca bu karı koca ayrı mı olurlar? Aynı evde kalabilirler mi? Konuşmaları, görüşmeleri, uygun olur mu?
CEVAP
Aynen yabancı gibi olur. Adam fâsıksa aynı evde beraber kalmamalıdır. Salih ise haramdan korkacağı için aynı evde kalabilir. Ancak yabancı gibi durur. Zaruretsiz konuşamazlar. Oturup beraberce yemek bile yemeleri caiz olmaz.

Sual: Üçten dokuza şart etmek nedir? Dinimizce sakıncası nedir? Böyle şart edenin ne yapması gerekir?
CEVAP
Üçten dokuza demek galattır, abartmalıdır. Hepsi üçtür fazlası fazladır. Üç talakla hanım boşanınca bir daha o erkekle evlenemez.

Sual:
Erkek talak verse, hanım duymadığı müddetçe, boş olur mu?
CEVAP
Hayır.

Sual: Biri, hanımını herkesin yanında boşasa, hanımı bunu 20 yıl sonra duysa, 20 yıl sonra mı boş olur?
CEVAP
Evet.

Sual: Kinayeli sözle hanımını boşayan, sonra bunu kasten inkâr etse, yine boşamış olur mu?
CEVAP
Evet boşamış olur.

Sual: Talak-ı rici ile boşayan, boşadığını hatırlatmak niyetiyle, birkaç defa (Artık işin bitmiştir) dese, talak-ı selase olur mu?
CEVAP
Evet.

Sual:
Hanıma (Senden ayrılmak istiyorum) demekle talak olur mu?
CEVAP
İstiyorum demekle talak olmaz.

Sual:
İki talak-ı bainden sonra bir talak-ı rici verilse, üç talak olur mu?
CEVAP
Evet.

Sual:
Kayınpedere boşamak niyetiyle (Kızını götür) dedim. Hanım duymazsa talak vaki olur mu?
CEVAP
Olmaz.

Sual:
Hanıma (İzmir’e varınca seni boşayacağım) dedim. Böyle söylemekle talak vaki oldu mu?
CEVAP
Hayır. Boşayacağım demekle talak vaki olmaz. Boşadım denirse talak vaki olur.

Sual:
Hanıma (Annen bize gelirse, şart olsun seni boşarım) dedim. Annesi bize geldi. Talak-ı rici mi oldu?
CEVAP
Evet.

Sual:
Oğluma, (Evime girersen, hanımım boş olsun) dedim. Kavga esnasında istemeyerek girmiş. Talak-ı rici oldu mu?
CEVAP
Evet.

Sual:
Talakta kullanıldığını bilmeyenin şart sözü ile talak olur mu?
CEVAP
Hayır.

Sual: Hamile kadının da boşanması sahih midir?
CEVAP
Evet sahihtir.

Sual: Hanımdan ayrılmak günah mıdır?
CEVAP
Hanımdan ayrılmak günah değildir, helaldir. Ancak Allahü teâlâ, helal da olsa, talakı sevmez. Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
(Allahü teâlânın hiç sevmediği helal şey, talaktır.) [Hakim]

Sual:
Sitedeki yazı şöyle: Bir kimse, hanımına “Seni boşadım” dese, sonra, şakadan boşamaktan vazgeçtiğini bildirse, boşamaktan vazgeçmiş olur. Hadis-i şerifte, (Üç şeyin şakası da, ciddisi gibi sahihtir. Nikah, boşamak, boşamaktan vazgeçmek) buyuruldu.
Boşamaktan vazgeçince, yine üç talak baki mi, yoksa biri gitmiş olur mu?
CEVAP
Şakadan boşayınca da bir talak vermiş oluyor, iki talak kalıyor. Rici talakta erkek, iddet zamanı içinde, söz ile veya fiilen, eski nikaha dönebilir. Yani hanımı istemese de, nikah yapmadan evliliğe devam eder. Tekrar almak için, Hanefi ve Maliki’de şahide lüzum olmadan, (Önceki nikaha döndüm) demesi yetişir. Yahut, önceki nikaha dönmek niyeti ile öpmesi veya şehvetle elinden tutması da yetişir. Nikah tazelenmiş olur. Şafii ve Hanbeli’de ise, iki şahit yanında, (Önceki nikaha döndüm) demesi lazımdır. Fakat, velinin bulunması ve izin vermesi gerekmez.

Sual:
Beyime büyü yapılmış, evlilik vazifesini yapamıyor, ayrılmak istiyorum. Beyimin beni boşamaması günah değil mi?
CEVAP
Evlilik vazifesini yapmaktan aciz olan erkeğin hanımı ayrılmak isterse, kocasının bunu boşaması vacip olur. Yani boşamaması günahtır.

Sual:
Uzun zaman ayrı kalmakla nikah bozulmuş olur mu?
CEVAP
Uzun zaman ayrılmakla nikah bozulmuş olmaz. Boşanmadıkça boşanılmış olmaz.

Sual: Deliren kimsenin nikahları devam eder mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Düğünde oynamak nikahı giderir mi?
CEVAP
Halk arasında bu çok yaygın, düğünde karı koca oynarsa nikah gider diyorlar. Bu bazı din cahillerinin uydurmasıdır. Çırılçıplak soyunsalar da nikaha zarar vermez.

Haram ayrı, günah ayrı, nikah ayrıdır. Orada haram işlenir ve bu harama önem verilmezse, (Herkes yapıyor biz de yapsak ne çıkar) diyerek günaha önem vermezse o zaman küfre düşer, küfre düşenin nikahı da gider. Açık gezenin durumu da böyle. Açık gezmenin günah olduğunu bilir, ama (Mecburen açık geziyoruz) derse küfür olmaz. (Açık gezmek günah değil, bu kadar günahın ne önemi var) gibi diyerek, günah küçümsenirse küfür olur. İçki içmek de böyledir.

Sual: Boş ol demekle kadın boş mu olur? Boşamak öyle kolay mı? Erkeğin bunu söylemeye üç kere hakkı varmış, üçüncüsünde o kadınla bir daha evlenemezmiş. Bunlar Kur’anda var mı?
CEVAP
Dinde delil sadece Kur’an değildir. Öyle olsaydı, Allahü teâlâ Kur’anı gönderirdi, alın bununla amel edin derdi, Peygamber göndermezdi. Allahü teâlâ, Peygamber efendimize, (Kur’anı insanlara açıkla) buyuruyor. Her şey Kur’an-ı kerimde açıkça yazmaz. Onun için hadis-i şerifler ve âlimlerin açıklaması da delil olur.

Konu ile ilgili dört âyet-i kerime meali:
(Boşanmış kadınlar, üç ay iddet müddeti beklerler.) [Bekara 228)

(Boşanma iki defadır. Ya iyilikle tutulur, veya iyilikle bırakılır.)
[Bekara 229]

(Eğer erkek kadını, üçüncü defa boşarsa, ondan sonra kadın bir başka erkekle evlenmedikçe onunla evlenmesi kendisine helal olmaz. Eğer bu kişi de o kadını boşarsa, [her iki taraf da] Allah’ın sınırlarını muhafaza edeceklerine inandıkları takdirde, yeniden evlenmelerinde beis yoktur. Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlarıdır.) [Bekara 230]

(Bu söylenenler Allah’ın koyduğu sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir, yani kâfirlerdir.)
[Bekara 229]

Bir hadis-i şerif meali de şöyledir:
Âişe validemiz anlatır: Bir kimsenin üç talakla boşadığı kadınla, bir başkası evlendi; ancak bu kimse, zifafa girmeden o kadını boşadı. Kadın tekrar önceki kocasına dönmek istemişti. Durum Resulullaha sorulunca buyurdu ki:
(Hayır, ikinci evliliğinde cinsi ilişki olmamışsa, önceki kocasıyla evlenemez.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud Tirmizi, Nesai, Muvatta]

Sual: Bir ateist ile talak üzerine konuşuyorduk. “Bir söz ile talak olur mu?” dedi. Ne cevap vermeliyiz?
CEVAP
Bu hüküm, Müslümanlar içindir, ateistler için değildir demeniz yetişir. Din öyle diyorsa öyledir.
Müslüman için durum şöyledir:
Bir söz ile [boşadım demekle] insanın hanımı yabancı olduğu gibi, bir söz [nikah] ile de elin kızı, bizim hanımımız olur.

Bir söz ile [kelime-i şehadet ile] müslüman olur. Bir söz ile [Mesela Allah yok demekle] insan kâfir olur.
Kanunlar bir Evet ile çıkar, bir Hayır ile reddedilir.

Bütün hayatımız bir evet ve hayır ile cereyan eder. Günlük işlerde bunu ateist de bilir ve yapar, ancak söz konusu din olunca, ateistliğini gösterir. Unutmamalı ki, Allahü teâlâ, Cenneti boşuna yaratmadığı gibi, Cehennemi de boşuna yaratmadı.

Tehditle talak
Sual:
Hanımına zulmeden, döven, dine uymasını yasaklayan, kocalık vazifesini yapmayan, eve barka girmeyip nafakasını bile vermeyen, buna rağmen onu boşamayan sadist bir erkeğe, kadının yakınları, (Karını boşa yoksa seni öldürürüz) diye tehdit etseler, o da korkup hanımını boşasa, bu boşama dinen sahih olur mu?
CEVAP
Evet sahih olur. O kadın iddet bittikten sonra başkasıyla evlenebilir. Evlendikten sonra da artık o kadını geri alamaz. Din kitaplarındaki ifade şöyledir:
Tehdit edilen kimsenin sözü, mektubu, telefonu, mesajı ile talak yani boşama Hanefi mezhebinde sahih olur. Diğer üç mezhepte sahih olmaz. Tehdit bittikten sonra, tehdit edilerek karısını boşayan kimsenin, kadın başkasıyla evlenmemişse ve eski kocasıyla da evlenmek istiyorsa, boşadığı kadını, iki talak hakkı daha olduğu için tekrar nikâh ederek alması sahih olur.

Talak-ı bain ve talak-ı rici
Sual:
Talak-ı bain ile talak-ı rici arasındaki fark nedir?
CEVAP
Talak, boşamak demektir. Talak-ı bain kesin boşama demektir. Talak-ı rici, açık boşamadır. Mesela seni boşadım denirse, talak-ı rici olur. Ama istediği zaman, eski nikahına dönebilir. İddet bitene kadar dönmezse, talak-ı rici, talak-ı bain halini alır. Üç talak hakkından birini kaybetmiş olur.

Talak-ı bainde ise, kinayeli sözlerle kadın boşanır. Mesela boşamak niyetiyle, (babanın evine git) demesi gibi. İddet bitmeden artık o kadınla evlenilemez. Boşama niyeti olmadan söylerse talak olmaz.

Talak-ı ricinin, talak-ı bainden farklı yönleri şunlardır:
1- Nikahı yenilemek gerekmez. Eski nikaha döndüm diyerek hanımının elini tutması yeter. Bainde ise, iddet bitmeden nikah yapılamaz. İddet bitince de, kadın razı olursa ancak nikah yapılabilir.

2-
Mehri çoğaltmaya gerek kalmaz. Bainde ise, yeni nikah olacağı için arzu ettiği mehri isteyebilir.

3-
Şahitsiz evlenebilir. Bainde ise, iddet bitince iki şahit şarttır. Çünkü bu yeni bir evliliktir.

4-
Kadın razı olmasa da erkek ben eski nikahıma döndüm demesi yeterlidir. Bainde ise, kadın razı olmadan evlenilemez.

5-
İddet müddeti içinde, karı kocadan biri ölürse, biri diğerine mirasçı olur. Bainde mirasçı olamaz.

6-
İddet müddeti içinde erkek ölürse, kadının iddeti, ölüm iddeti olur, yani dört ay on gün bekler. Bainde ise, normal iddeti bitince, başkası ile evlenebilir.

7-
Kadın, riciden sonra süslenebilir. Ama bainde, iddet müddeti içinde süslenemez.

8-
Kadın, kocası ile aynı evde kalabilir. Bainde ise kalamaz. Ancak ayrı odada kalabilir. Yani ona yabancı durumdadır.

9-
Talak-ı rici, nikahı kökten söküp atmaz, ona bir gevşeklik meydana getirir. Rici, yaralamaya, bain ise öldürmeye benzer.

10-
Îlâ, Zıhar geçerli olur, kazf ederse li’an gerekir.

Îlâ:
Hanımına, dört ay veya daha çok zaman veya zaman söylemeyerek, (Sana yaklaşmayacağım) diye yemin etmektir. Dört ay içinde yaklaşmazsa, bir talak-ı bain olur. Dört ay içinde, yemini bozarsa, hanımı boş olmaz. Yemin kefareti verir.

Zıhar:
Erkeğin, hanımını veya yüz, baş, ferç gibi bir organını, mahreminin bakması haram olan yerine benzetmesidir. (Senin başın anamın sırtı gibidir) demek gibi. Kefaretsiz hanımına sarılması, öpmesi, beraber yatması haram olur. Zıhar kefareti, oruç kefareti gibidir.

Li’ân:
Hanımına, zaniyesin veya bu çocuk benden değildir dese, karısı hakimden li’an isterse, hakim, li’an yapılmasını emreder. Li’an yapmak için, önce erkek, (Sözüm doğrudur) diye yemin eder. Dört kere tekrar eder. Beşincisinde, (Yalan söylüyorsam, Allah’ın laneti benim üzerime olsun) der. Sonra kadın, dört defa (Allah şahit olsun ki, bu adam bana zaniye demekle, yalan söyledi) diye yemin eder. Beşincisinde, (Doğru söyledi ise, Allah’ın gazabı benim üzerime olsun) der. Sonra hakim, bunları bir talak-ı bain ile ayırır.

Kazf
: Namuslu bir kadına zina etti diye iftira etmektir.

Sarhoşun sözlerinin hükmü
Sual:
Sarhoşun talakı ve küfrü geçerli midir?
CEVAP
Delinin, çocuğun, bunağın, baygının, uyuyanın ve hastalıkla ve kızarak dalgın olanın söylemesi ile talak olmaz. Kızarak dalgın olmak, söylediğini bilmemek demektir. Bu da iki türlü olur: Manasını bilmeden, kast ve arzu etmeden söyleyince, talak vaki olmaz. Manasını bilerek ve isteyerek söyleyip, sonra söylediğini bilmemek, hatırlamamaktır. Bu sözünü iki şahit işitip, sonra söylerlerse, talak vaki olur.

Bayılanın, delirenin, ilaçla veya içki içerek sarhoş olanın abdesti bozulur.
Talak veren erkeğin uyanık olması lazımdır. Sarhoşun sözü ile veya mektubu ile talak vaki olur. Şafii mezhebinde, sarhoşun sözü ile, talak vaki olmaz. (Mecmuai Zühdiyye)

Sarhoş iken, bilmeyerek küfre sebep olan bir şey söyleyenin imanı gitmez. Mürted olmaz. Ancak sarhoş iken, zevcesini boşaması, alışverişi sahih olur. (Emali kasidesi)

Sarhoş iken, ne söylediğini bilerek kıldığı namazları sahih olur, borçtan kurtulur ancak namaz kılmakla hasıl olacak büyük sevaba kavuşamaz.

Boşanmadan evlenilmez
Sual:
Bir olay yüzünden hapse düştüm. Karım, uzun yıllar hapiste kalacağımı sanarak, hemen gidip başka biri ile evleniyor. Bu olaydan hiç haberim olmadı. Çok geçmeden hapisten çıktım. Karım, yeni kocasından ayrılıp tekrar benimle evlendi. Ama boşanınca iddet bekleme diye bir şey varmış, biz iddet beklemedik. Günah oldu mu?
CEVAP
O sizin zaten nikahlı eşiniz idi. Siz onu boşamamıştınız. Onun başkası ile evlenmesi caiz değil idi. Tekrar sizinle beraber olması için iddet beklemesi gerekmez, hatta nikah da gerekmez. Ama her zaman nikah tazelemek iyi olur. Siz boşamadan hanımınız başkası ile asla evlenemez. Başkası da eşini boşamadan sizinle evlenemez.

Boşamak niyetiyle
Sual:
Bir kimse, hanımını boşamak niyetiyle (Babanın evine git!) gibi kinayeli bir söz söylese, hanımı da, (Boşamak niyetiyle mi söyledin?) dese, o da, inkâr edip, (Hayır, gezmek için git demek istedim) dese hanımını boşamış olur mu?
CEVAP
Evet, boşamış olur; çünkü burada niyet geçerlidir.

Boşanma dilekçesi
Sual: Hanımla avukata gidip, boşanmaya karar verdik diye bir dilekçe yazdırdık. Dilekçeye, ayrılmaya karar verdik diye imza atınca, dinen bir talak mı vaki oldu?
CEVAP
Evet.

Tehditle boşatmak
Sual: Şâfiî mezhebinde işkenceyle zorlananın sözüyle talak vaki olmadığını bilen Hanefî bir erkek, talak vermesi için tehdit edilince, boşamanın sahih olmaması için, Şâfiî mezhebini taklit edebilir mi?
CEVAP
Evet, edebilir.

Talak olmaz
Sual:
Beyim, (Şart olsun seni yalnız olarak hiç bir yere göndermem) dedi. Ondan habersiz teyzeme gidip gelsem talak vaki olur mu?
CEVAP
Beyiniz göndermediği için talak vaki olmaz. Beyiniz duysa da, yine talak vaki olmaz.

Talak-ı bain
Sual:
Boşamak niyetiyle hanımına, (Seni eşim olarak tutarsam Allah benim canımı alsın) demekle, bir talak-ı bain olur mu?
CEVAP
Evet.

İddet müddeti içinde talak
Sual:
S. Ebediyye’nin talak bahsinin başında, (Ric’i olsun, bain olsun, üçten az olarak boşanmış kadına, iddet zamanındayken tekrar talak verilebilir) deniyor. Bir talak vermekle kadın zaten boş oluyor. İkinci talak vermesi geçersiz değil mi?
CEVAP
(İddet zamanındayken tekrar bir talak verilebilir) deniyor; çünkü o kadın hâlâ o adamın hanımı sayılıyor. Erkek, nafaka vermek mecburiyetinde oluyor. Kadın da bu iddet müddeti bitmeden başkasıyla evlenemiyor. Ölüm iddetinde de kadın, iddet bitmeden başkasıyla evlenemiyor, ölen adamın hanımı sayılıyor. Ölüsüne bakabiliyor.

Talak-ı selase
Sual:
S. Ebediyye’de, başka başka üç zamanda birer kere boşamanın talak-ı selase [üç boşama] olacağı bildiriliyor. Bir kimse, hanımına peş peşe (Seni boşadım, seni boşadım, seni boşadım) dese veya birer saat arayla üç ayrı yerde (Seni boşadım) dese, yine talak-ı selase olur mu?
CEVAP
Evet, üç bağ da kopmuş olur.

Sen bana haramsın
Sual:
S. Ebediyye’de, (Erkek zevcesine (Sen bana haramsın) deyince, niyet etmese bile, bir talak-ı bain vaki olur) deniyor. Bu söz kinayeliyse niye niyet gerekmiyor? Sarih yani açık bir sözse niye talak-ı ric’i olmuyor?
CEVAP
Bu, istisna bir sözdür. (Sen bana haramsın) sözü, kinaye olmasına rağmen, bunda, sarih söz gibi niyete gerek kalmıyor. Kinaye söz olduğu için de talak-ı bain oluyor.

Sen haramsın
Sual:
Nikâh kıyılırken, boşama yetkisi verilmiş olan kadın, kocasına (Sen haramsın) dese boşama vaki olur mu?
CEVAP
Boşama olmaz. Eğer, (Sen bana haramsın) derse o zaman bir talak-i bain olur. (Hindiyye)

Çünkü bir erkek, nikâhı olmayan bütün kadınlara haramdır. Sen bana haramsın denince, kime haram olduğu bildiriliyor. O zaman da, talak vaki oluyor.

Birinci talakı tasdik
Sual: Avukata gidip, (Karımı boşamaya karar verdim) diye bir dilekçe yazdırdım. Avukat bana (Ciddi olarak hanımından ayrılmayı kabul ediyor musun?) diye sorunca da, evet dedim. Sonra pişman oldum. Dilekçeye (Boşamaya karar verdim) diye imza atınca, bir talak mı vaki oldu? Avukat sorunca evet demem ikinci bir talak mı?
CEVAP
Boşamaya karar verdim denince, yani geçmiş zaman şeklinde söylenince, bir talak vaki olur. Avukata evet denince, birinci söz tasdik edilmiş olur. İkinci bir talak yani boşama olmaz.

Hanımına kızım demek
Sual:
Hanımıyla telefonda konuşana, (Kiminle konuştun?) dense, o da, (Kızımla konuştum) dese veya hanımını gösterip (Bu benim kızım) dese nikâha zararı olur mu?
CEVAP
Hayır, zararı olmaz. Yalan söylemiş olur. Bunun gibi, bizzat hanımına, (kızım), (anam) veya (kız kardeşim) demekle de talak olmaz, ama böyle söylemek doğru değildir. (Artık, bundan sonra, anam, bacım ol!) denirse, bir talak-ı bain olur.

Mubahla sarhoş olmak
Sual:
Gıda, ilaç gibi, mubah bir şey yiyip içmekle sarhoş olanın, sarhoşken söylediği sözle boşama geçerli olur mu?
CEVAP
Geçerli ve geçersiz olduğunu bildiren muteber fıkıh kitapları vardır. (Redd-ül muhtar, Hindiyye)

Böyle durumlarda ihtiyata riayet etmelidir.

Şarta bağlı boşama
Sual: Bir kimse, hanımına, (Falan yere gidersen, üç talakla boş ol!) dese, hanımının da, o yere gitmesi mutlaka gerekiyorsa, bunun kurtuluş çaresi var mıdır?
CEVAP
Evet, çaresi vardır. Hanımını bir talakla boşar. İddet zamanı bittikten sonra, hanımı boş olduğu için, artık gidilmesi gereken yere gider. Daha sonra, hanımla tekrar nikâh kıyarlar. Hanımı artık oraya gitse de, üç talakla boşanmış olmaz. Bağın biri koptuğu için, kalan iki bağ ile evliliğe devam ederler. (Nimet-i İslam)

Nikâh ve talak
Sual: (Erkek cünüpken, kadın da hayzlıyken, nikâh yapılmaz ve boşama da geçerli olmaz) deniyor. Dinde böyle bir şey var mıdır?
CEVAP
Hayır, nikâh da, talak da geçerlidir. Hayzlıyken boşamak bid’attır, haramdır, fakat boşama yine geçerli olur. (Redd-ül-muhtar)

Nikâh kıyarken
Sual: Günümüzde, çok kimse, boşamakla ilgili hükümleri bilmiyor. Üç talakla boşamalar çok oluyor. O zaman da, pişman olunca geri dönüş imkânı olmuyor. Şâfiî’ye göre bir çıkış yolu bırakılması için, ilk nikâh Şâfiî’ye uygun yapılmasa, mesela dînî nikâh kıyılırken kızın babası veya velisi orada bulunmasa uygun olur mu?
CEVAP
Evet, iyi olur. O zaman, ileride üç talakla boşama gibi bir durum olursa, Şâfiî’ye göre nikâh kıyma imkânı olur.

Öfkeliyken boşamak
Sual:
S. Ebediyye’de, (Kinaye söyleyince, boşamaya niyet ettiyse veya öfkeliyse bir bain talakla boşamış olur) deniyor. Bu ifadeden, öfkeli olunca, kinaye söz söylese, mesela (babanın evine git) dese, fakat boşamaya niyet etmese de yine boş olduğu mu anlaşılıyor?
CEVAP
Evet, kadaen boşamış oluyor. İbni Abidin hazretleri buyuruyor ki:
Talak müzakeresi ile, öfke hali de niyet hükmündedir. Bir kimse (sen benden üç defa) dese, boşamaya niyet etmişse yahut talak müzakeresi halindeyse, kadın boş olur. Öfke ve müzakere hallerinde, niyetsiz talak vaki olur. Öfke veya müzakere, kadaen yani hukuken [mahkemece] niyetin yerini tutar. (Redd-ül muhtar)

Talak müzakeresi demek, karı koca arasında, kavga esnasında boşanma konusunun görüşüldüğü durumdur.

Boşama çeşitleri
Sual:
Sünnete uygun boşama nasıl olur?
CEVAP
Boşama, sünnete uygun ahsen ve hasen talak ile bid’at talak olmak üzere üçe ayrılır:
1- Ahsen talak:
Zifafa girilmemiş bir kadını, iddeti tamam oluncaya kadar, bir daha boşamamak üzere, cinsel ilişki vâki olmayan bir temizlik halinde, yalnız bir talak-ı ric’i ile boşamak, hem sünnete uygun, hem de hasen kısmına göre ahsen yani daha güzeldir.

2- Hasen talak:
Zifafa girmiş hanımını, içinde cinsel ilişki vâki olmayan bir temizlik halinde bir kere boşadıktan sonra, iddet tamam oluncaya kadar üç ayrı temizlik zamanında, hayz görmeyen kadınlardan olduğu takdirde de, cima etmeksizin ayrı ayrı üç ayda, üç defa boşamaktır. Bu da sünnete uygundur.

3- Bid’at talak:
Birinci ve ikinci kısma aykırı olan talak şeklidir. Böyle boşama geçerli olmakla beraber, haramdır. Bir temizlik müddeti içinde bir defada üç kere boşamak veya üç ayrı temizlik zamanında boşayacak şekilde ara vermeden, ayrı ayrı üç defada boşamak, iki talakı bir defada veya ayrı ayrı zamanlarda vermek, cinsel ilişkide bulunduğu temizlik müddeti içinde ve bir de, kadın hayzlıyken yapılan boşamadır. Nifas da hayz gibidir. Yani lohusalık hâlinde de boşamak bid’attir. (Mecmua-i Zühdiye)

Zifafa girmeden önce
Sual:
Zifafa girmeden önce verilen talak geçerli olur mu?
CEVAP
Evet, geçerli olur. Talak, zifafa girmeden önce verilirse, kadın iddet beklemeksizin ayrılmış olur.

Bir kimse zifafa girmediği hanımına (Sen üç defa boşsun) dese, boşama, sayı ile söylendiği için boşama vâki olur, fakat ayrı ayrı yapılan boşamada, üç talakın yalnız birincisi vâki olup, ondan sonraki ikinci ve üçüncüsü geçerli olmaz.

Zifafa girilmiş kadında ise, boşamaların hepsi vaki olur. Bu sebeple kocanın, zifafa girdiği hanımı hakkında yaptığı üç boşama için, (Yalnız birinci boşamayı kastetmiştim) demesi geçerli olmaz, yani üç boşama da vaki olur.

(Bir kere boşsun) veya (iki kere boşsun) yahut (üç kere boşsun) denilse, kadın zifafa girilmiş olsun veya olmasın, boşama, ancak söylenilen sayıya göre gerçekleşir.

Bir kimse zifaf görmüş hanımına (Sen boşsun, sen boşsun) dese iki boşama vâki olur. Eğer maksadının, ilk söylediğini kuvvetlendirme olduğunu söylerse, bu sözü dini bakımdan tasdik olunur, ama kadaen yani hukuken iki boşama vâki olur Bir şeye niyet edilmezse, o zaman dinen de iki boşama olur. (Mecmua-i Zühdiye)

Şaka ve yanılma
Sual:
Hanımına şaka olarak (Boşadım) demekle, bunu yanılarak, dil sürçmesiyle söylemenin hükmü aynı mıdır?
CEVAP
Aynı değildir. Şakayla söylemek, bilerek, şuurlu söylemektir. Dil sürçmesi ise, insanın elinde olmayan bir durumdur.

Şaka ile yanılma arasındaki fark, şaka yapanın, hem kadaen, hem de dinen, yanılanın ise yalnız kadaen yani hukuken boşaması vâki olur. Yani yanılarak söylenince dinen talak olmaz. (Mecmua-i Zühdiye)

Delinin ve uyuyanın boşaması
Sual:
Delinin, bunağın, baygın olanın ve uyuyanın boşaması geçerli olur mu?
CEVAP
Gerek hiç iyileşmesin, gerekse bazı vakitlerde iyi olsun, delinin, hastalığı halinde boşaması geçerli olmaz. Aklı başındayken söylerse boşaması vâki olur. Bunağın, bayılmışın ve uyuyanın boşaması da geçerli olmaz. (Mecmua-i Zühdiye)

Zifaf olmamışsa
Sual:
Zifafa girilmemiş olan kadını sünnete uygun boşamak için, hayzdan temizlenmesini beklemek gerekir mi?
CEVAP
Hayır. (Mecmua-i Zühdiye)

Hayızlı kadını boşamak
Sual:
Kadına, hayız halindeyken (Boşsun) dense, boşama geçerli olur mu?
CEVAP
Hayızdan temizlenene kadar boş olmaz. Hayızdan temizlenince boşama gerçekleşmiş olur. (Mecmua-i Zühdiye)

Boşama vaki olur demek
Sual: Erkek, (Evden çıkarsan, boşama vâki olur) derse, yani açıkça (Sen boşsun) ifadesini kullanmazsa, hanımını boşamış olur mu?
CEVAP
Hayır. Burada boşamanın kime veya hangi kadına yönelik olduğu belirtilmediği için, yani (Boşama vâki olur) sözünün, kim için söylendiği belli olmadığı ve açıkça (Sen boşsun) denmediği için, boşama vâki olmaz. (Evden çıkarsan sen boşsun) denirse, o zaman boşama gerçekleşir. (Mecmua-i Zühdiye)

Boşadın mı?
Sual:
Birine, (Hanımını boşadın mı?) dense, o de (Evet) dese, hanımını boşamış olur mu?
CEVAP
Evet, bir talak-ı ric’i olur. Niyeti bain de olsa, üç talak da olsa, yine bir talak-ı ric’i olur. (Mecmua-i Zühdiye)

Boşsun demek
Sual:
Erkek hanımına, iple bağlı değilsin anlamında, yani “boş” kelimesinin talakla hiç ilgisi olmayan bir anlamını kastederek (Boşsun) dese, yine talak vâki olur mu?
CEVAP
Dinen boşama olmaz, kadaen yani hukuken bir talak-ı ric’i olur. (Mecmua-i Zühdiye)

Bana haramsın
Sual:
Hanımına, (Bana haramsın) demekle, boşama gerçekleşir mi?
CEVAP
Evet, boşama niyeti olmasa da, böyle demekle boşama gerçekleşmiş olur. (Mecmua-i Zühdiye)

Sen boşandın
Sual:
Bir kimse, evlendiği dul hanımına, (Sen boşandın) dese, hanımını boşamış olur mu?
CEVAP
Eski kocasından talakla değil de, ölerek boşanmışsa, talak vâki olur. (Mecmua-i Zühdiye)

Senden boşum
Sual:
Erkek hanımına, (Ben senden boşum) dese, boşama gerçekleşir mi?
CEVAP
Hayır. Bu sözle erkek boşamayı kastetse bile boşama vâki olmaz, çünkü erkek boşanmaz, kadın boşanır. Kadın, (Ben kendimi boşadım) der de, kocası tasdik ederse, o zaman niyete bakılmaksızın kadın boş olur. (Mecmua-i Zühdiye)

Nikâhını bağışladım
Sual:
(Sana nikâhını bağışladım) demekle talak olur mu?
CEVAP
Evet, olur. (Mecmua-i Zühdiye)

Beni boşa!
Sual:
Bir erkek, (Beni boşa) diyen karısına, (Seni boşamazsam iki elim kurusun) dese, boşama vâki olur mu?
CEVAP
Evet, hanımını boşamış olur. (Mecmua-i Zühdiye)

Zevcelikten uzaklaştırdım
Sual:
Hanımına, (Seni hanımlıktan uzaklaştırdım) demekle, boşama gerçekleşir mi?
CEVAP
Evet, boşamaya niyet etmese de boşama vaki olur. (Mecmua-i Zühdiye)

Hanımın var mı?
Sual:
(Senin hanımın var mı?) diye sorulduğunda, (Yok) cevabını verilirse, talak vâki olur mu?
CEVAP
Hayır. Boşamaya niyet etse bile, nikâhı inkâr, talak olmayacağı için, talak vâki olmaz. (Mecmua-i Zühdiye)

Şartlı boşama
Sual:
(Falancayla konuşursan boşsun) veya (Şu eve girersen boşsun) denildikten sonra, falanca dediği kimse ölse ve o ev bahçe olsa, ne olur?
CEVAP
Yapılan şartlı boşama, hükümden düşer. (Mecmua-i Zühdiye)

Bir boşama için üç imza
Sual:
Eşimle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdik. Üç nüsha boşanma metni hazırlayıp imzaladık. Böyle üç nüshaya üç imza atmakla bir talak mı oldu? Yemin etmek de böyle midir?
CEVAP
Boşanma anlaşmasına bin tane de imza atılsa, bir talak olur. Bir kimse, hanımına, (Seni boşadım) dese, sonra hanımının duymadığını sanarak tekrar, (Seni boşadım dedim, duymadın mı?) dese yine bir talak olur. Tekrar, (Anlamıyor musun, seni boşadım diyorum) diye, ilk söylediğini hatırlatmak için söyleyince bir talak olur. Boşadığını hatırlatmak maksadıyla bin kere söylese, ayrı bir boşama olmaz, eskisini açıklamak olur. Ne niyetle söylediğini ancak erkek bilebilir. Onun sözü geçerlidir. Yalan söylerse sorumlu kendisi olur. Hanımına günah olmaz. Hatırlatmak için değil de, üç kere boşamak için, (Seni boşadım, seni boşadım, seni boşadım) derse üç talak olur. Önceki söylediğini hatırlatmak maksadıyla defalarca söylese, bir talak olur. Hanımına bir kere, (Seni boşadım) dedikten sonra hanımı (Beni boşadın mı?) diye sorsa, o da (Evet, boşadım dedim ya) dese yine bir talak olur. Yani ilk söylediğini bildirmiş olur, ikinci bir talak olmaz. Başkaları, (Hanımını boşadın mı?) diye sorsa, o da önceki boşadığını bildirmek için, (Evet, boşadım) dese ikinci bir talak olmaz. Böyle kaç kişi sorarsa sorsun, bir talak olur.

Bu durum yeminde de aynıdır. Aynı şeyi kuvvetlendirmek amacıyla, peş peşe veya başka zamanlarda defalarca, (Vallahi şunu yapmayacağım) diye yemin etse, bu yeminini bozunca yine bir yemin kefareti gerekir, çünkü sonraki yeminler birinci yemini hatırlatmak, vurgulamak için söylenmiştir. Ayrı bir yemin değildir. Vurgulamak için değilse, hepsi ayrı yemin olur.

Yemin ve talak
Sual: (Şart olsun) veya (Üçten dokuza şart olsun…) denince, dinen boşama gerçekleşir mi?
CEVAP
Bir kimse, o sözün boşamada kullanıldığı biliyorsa, öyle söyleyince, boşama geçerli olur. Bilmiyorsa boşama olmaz. Yani şart olsun demenin, (Hanımımı boşadım) anlamında olduğunu bilmiyorsa, boşama olmaz.

Şarta bağlı talak
Sual:
Bir kimse, (Şu işi yaparsam veya şu kişiyle konuşursam hanımım boş olsun) dese, bu şartından vazgeçebilir mi?
CEVAP
Hayır. Şarta bağlı talak veren, bundan vazgeçemez. (Nimet-i İslam)

Mektupla boşamak
Sual: S. Ebediyye’de, (Öldüğünü işitip veya boşadığını bildiren mektubunu alıp, başkasıyla evlendikten sonra, birinci kocası gelirse, ikinci nikâhı bâtıl olur) yazıyor. Birinci kocası, boşadığını mektupla bildiriyor. Mektupla boşamak sahih olduğuna göre, niye nikâh bâtıl oluyor?
CEVAP
Birinci kocası, boşadığını mektupla bildirmiyor. Başkaları onun öldüğünü veya boşadığını mektupla bildiriyorlar. Sonra kendisi gelip, (Öldüğümü veya boşadığımı mektupla bildirmişler, ama ben ölmedim de, boşamadım da…) diyor. Mektupta yazılanların yanlış olduğunu bildiriyor. Yani mektubu gönderen başkalarıdır.

Tehditle boşamanın hükmü
Sual: (İmam-ı a’zama göre, tehditle yapılan boşamanın geçerli olması gibi, sarhoşun boşamasının da geçerli olması, yanlıştır. Bu, akla, mantığa aykırı bir zorbalık) gibi çirkin ifadeler kullanılıyor. Sarhoşun ve tehdit edilenin boşaması geçerli değil mi?
CEVAP
İmam-ı a’zam hazretlerinin bildirdiği hükme kim itiraz edebilir ki? İtiraz edenin sözüne itibar edilmez. Her önüne gelenin, din hakkında muteber kitaplarda olmayan şeyleri söylemesi dikkate alınmaz. Bahsedilen konu bütün fıkıh kitaplarında açıkça bildiriliyor. Birkaçı şöyledir:
Şakadan da söylese, sarhoş da olsa, boşama geçerlidir. (Dürr-ül muhtar, Redd-ül muhtar)

İçki içerek sarhoş olan kimsenin sözüyle talak geçerli olur. Fakat bilmeden yediği ot sarhoş etse, o hâliyle hanımını boşasa, boşaması geçerli olmaz. Sarhoş ettiği bilinen benc otu veya benzeri ot ise talak geçerli olur. İmam-ı a’zam Ebu Hanife ile İmam-ı Ebu Yusuf’a göre, hububat, bal, şeker gibi şeylerden yapılan içkiyi içen kimse, sarhoş olup, karısını boşasa, talak vâki olmaz. İmam-ı Muhammed’e göre ise bu gibi şeyleri içip, sarhoş olan kimsenin de, talakı vâki olur. Fetva da böyledir. Bir kimse, tehdit edilerek karısını boşarsa, talak geçerli olur. (Hindiyye)

Sarhoşun ve tehdit edilen kimsenin sözüyle veya mektubuyla talak vaki olur. Mektup hanımının eline vardığı anda, boş olur. Delinin, çocuğun, bunağın, baygının ve uyuyanın söylemesiyle talak olmaz. (S. Ebediyye)

Mecmua-i Zühdiyye’de, tehditle boşamanın sahih olduğu bildirilirken, (Üç şeyin ciddisi de, şakası da ciddidir) hadis-i şerifi nakledilmektedir. İki hadis-i şerif:
(Üç şeyin şakası da, ciddisi gibi sahihtir: Nikâh, boşamak, boşamaktan vazgeçmek.) [Ebu Davud]

(Deli ve bunak hariç, herkesin boşaması geçerlidir.) [Tirmizî]

Demek ki, sarhoşun boşaması sahih olduğu gibi, tehditle boşamak da sahihtir.

Yabancı dille boşama
Sual: Bir erkek hanımına, (Ben seni boşadım) diye yabancı bir dilde söylese, mesela İngilizce (I have divorced you), Fransızca (Je t’ai divorcé ma femme), Arapça (Tallaktüki) veya (Enti tâlikun) dese, bunları ciddi veya şaka olarak söylese, hanımı mânasını anlamasa, dinen boşama vâki olur mu?
CEVAP
Evet, boşama vâki olur.

Zaruretsiz boşanmak
Sual:
Erkek, hanımını boşayabildiğine göre, boşamanın günah olmadığı anlaşılıyor. Kadının da boşanmayı istemesi günah olmaz mı?
CEVAP
Erkeğin de sebepsiz yere hanımını boşaması uygun değildir. Çünkü Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Allah’ın en çok buğzettiği helâl şey talaktır) buyuruyor. Allahü teâlânın böyle buğzettiği şeyi zaruretsiz yapmamalıdır. Allahü teâlâ, boşayan erkeğe buğzettiği gibi, zaruretsiz kocasından boşanmak isteyen kadına da buğzeder. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Zaruretsiz boşanmak isteyen kadına, Cennetin kokusu haramdır.)
[İbni Mace, Ebu Davud]

Zaruri bir sebep olmadan, basit geçimsizlikler yüzünden kadın, kocasından ayrılmayı isterse büyük günaha girmiş olur.

Talakı lambaya benzetmek
Sual:
Bir yerde okudum, (Talak, lambayı söndürmek gibidir. Tekrar yanması için düğmeyi açmak [tekrar nikâh kıymak] lazımdır. Dinden çıkanın nikâhının gitmesi ise, elektriğin kesilmesi gibidir. Elektrik gelince [tekrar imana gelince] nikâh geri gelir, ama bununla üç boşama hakkından biri gitmiş olmaz) deniyor. Bu doğru mudur?
CEVAP
Benzetme hoşsa da, bu hâliyle eksik ve yanlıştır. İki türlü talak [boşama] vardır. Biri talak-ı ric’i, diğeri talak-ı bâindir. Talak-ı bâinde, boşanınca hemen düğmeye basmakla lamba yanmaz, yani nikâh yenilense de geçerli olmaz. İddet beklemesi lazımdır. Üç talakta ise, düğmeye bin kere basılsa yine yanmaz. Talak-ı ric’inin hükmü de farklıdır. Talak bahsi öyle birkaç cümleyle anlatılamaz.

Sükût ikrardan gelir
Sual: S. Ebediyye’de, (Bekâr bir kadını velisi izinsiz nikâh etse, kız işitince susarsa veya gülerse yahut sessiz ağlarsa, kabul ettiği anlaşılır) deniyor. Sükûtun ikrardan geldiği anlaşılıyor. Bir kadın, kocası boşamadığı hâlde, her yerde, (Kocam beni boşadı) diye yalan söylüyor. Kocası duyunca, ses çıkarmıyor veya gülüyor. Bu durumda bu kimse, karısını boşamış sayılır mı?
CEVAP
Hayır, boşamış sayılmaz. Dinde benzetme, kıyas her yerde olmaz. Kıyası da ancak müctehid olan âlimler yapar.

Boşamada kullanılan kelimeler
Sual: S. Ebediyye’de, (Bir erkek, hanımına, “Seni boşadım” dese, bu açık bir sözdür, şaka olarak veya şaşırarak da söylese, hattâ mânâsını bilmese bile, boşama gerçekleşmiş olur. “Seni bıraktım, seni terk ettim” kelimeleri açık söz kabul edilir) deniyor. Hanımın elini tutmuştum. (Bırak beni, mutfakta işlerim var) dedi. Ben de, mutfağa gitmesi için (Bıraktım) dedim. Böyle demekle, boşama oldu mu? Bazen de, hanıma (İşin yok) anlamında, (Öğleden sonra boşsun) veya (Yapacak bir işin yok) anlamında, (Boşsun) diyorum. Böyle söylemekle boşama gerçekleşiyor mu?
CEVAP
Öyle söylemekle boşama olmaz. Çünkü iki mânâya gelen kelimeler, hangi mânâda söylenmişse o geçerli olur. Birincisinde el bırakılıyor, ikincisinde yapılacak işin olmadığı bildiriliyor.

Kaynakça: Dinimiz İslam

Oktay’ın SORUSU:
“İbn Abbas’ın rivayet ettiği “Hz. Peygamber (s.a.s.) devrinde, Hz. Ebubekir’in devrinde ve Hz. Ömer’in hilâfetinin ilk iki senesinde üç talâk bir talâk sayılırdı” haberini (Müslim, Talak, 15; Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 314) ve yine İbn Abbas’ın rivayet ettiği, “Rükâne, karısını bir mecliste üç talâk ile boşamıştı ve bunun için çok üzülü¬yordu. Hz. Peygamber (s.a.s.) ona, “Onu nasıl boşadın? “ diye sordu. Rükâne “üç talâk ile boşadım” dedi. Rasulullah (s.a.s.) ona, “Tek mecliste mi? “ dedi. O da “evet” cevabını verdi. Bunun üzerine Rasulullah “O bir talâktır. İstersen ona dönebilirsin” buyurdu anlamındaki hadisini (bkz. Ebû Dâvûd, Talâk 10; Tirmizî, Talâk 2; Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 265) delil getirmişlerdir.

Bir mecliste üç talak 1 talaktır der diyanet işleri , medrese hocaları ise 3 talak olmuştur diyorlar. Kişi bir mecliste 3 talak verse bu hadisle amel edip hanımına dönebilir mi ?”
CEVAP: Bu konuda mezheplerin ittifakı vardır. O durum üç talak sayılmaktadır.

Kaynak: S. Ebediye Tam İlmihal

(Visited 28.517 times, 9 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Frat için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Boşama ve Boşanma (Talak) Hakkında Bilgi” üzerine 189 yorum.

 1. Kocamla tartıştığımızda kocam hep bütün hayatımız böyle tartışarak mi geçecek böyle evlilik istemiyorm böyle karı istemiyorum diyor.Bana böyle olacaksan lafımı dinlemeyeceksen boş ol dedi 2 defa.başka kavgamızda da benim sözümü dinlemezsen boş ol dedi.genelde her kavgamızda boşanmaktan bahsediyor.Hatta bir keresinde kardeşimle telefonda konuşurken bosaniriz herkes kendi yoluna bakar demiş. Ve ben kendimi çok değersiz hissediyorm. Sonrasında barışsak bile bu sözleri aklımdan çıkmıyor. Benim ne yapmam gerekiyor.kocamin bu sözleri talak olmuş olur mu?

  1. SORU: Kocamla tartıştığımızda kocam hep bütün hayatımız böyle tartışarak mi geçecek böyle evlilik istemiyorm böyle karı istemiyorum diyor.Bana böyle olacaksan lafımı dinlemeyeceksen boş ol dedi 2 defa.başka kavgamızda da benim sözümü dinlemezsen boş ol dedi.genelde her kavgamızda boşanmaktan bahsediyor.Hatta bir keresinde kardeşimle telefonda konuşurken bosaniriz herkes kendi yoluna bakar demiş. Ve ben kendimi çok değersiz hissediyorm. Sonrasında barışsak bile bu sözleri aklımdan çıkmıyor. Benim ne yapmam gerekiyor.kocamin bu sözleri talak olmuş olur mu?

   CEVAP: Münevver hanım maalesef ki kocanız üç talak vermiş. Aranızda nikah bağı kalmamış. Yeni bir nikah yapma imkanı kalmamış.

  2. Ama boş ol diye sinir anında söyledi gerçekten boşamak için söylediğini düşünmüyorum yine de talak olmuş olur mu?

  3. Maalesef, ittifakla beyan edilmiştir ki nikahta şaka yoktur, öfke ile söylenen talaktır.
   İslamda özür: Unutmak, uyku, aklın baştan gitmesi bir de büluğa ermemiş kimselerin işledikleri günahların hatala sayılmamasıdır.

  4. Hocam ben konuyla ilgili çok farklı hocaları da dinledim çok farklı onlarca sayılabilecek yerde danıştim herkes kafasına göre fetva veriyor..ayrıca islam hemen insanın yuvasını yıkmak için tetik de mi bekliyor..Asil olması gereken yuvayı kurtarmak değilimidir…ben size göre şuan yuvamı yikmali miyim?ayrıca kocam da pişman gerçekten boşamak için demedim kalben öyle istemedim diyor..

  5. Ne münasebet yuva yıkmak? Ne demek İslamın hemen yuva yıkması?
   Kuran ve hadisler böyle diyor biz yuva yıkma heveslisi değiliz. Kocanız o sözleri söylemeden önce öğrenmeli ve düşünmeliydi. Evlilik çocuk oyuncağı değil.
   Siz diyorsunuz ki “eşim kızgınlıkla boşadı.”
   İslam Fıkhı buna şöyle cevap veriyor:
   “Delinin, çocuğun, bunağın, baygının, uyuyanın ve hastalıkla ve kızarak dalgın olanın söylemesi ile talak olmaz.
   Kızarak dalgın olmak, söylediğini bilmemek demektir. Bu da iki türlü olur: Manasını bilmeden, kast ve arzu etmeden söyleyince, talak vaki olmaz. Manasını bilerek ve isteyerek söyleyip, sonra söylediğini bilmemek, hatırlamamaktır. Bu sözünü iki şahit işitip, sonra söylerlerse, talak vaki olur.”
   Oysaki sizin ifadenizde eşini bunu kast ederek öfkeyle söylemiş.
   Allahu Teala buyurdu ki:
   (Eğer erkek kadını, üçüncü defa boşarsa, ondan sonra kadın bir başka erkekle evlenmedikçe onunla evlenmesi kendisine helal olmaz. Eğer bu kişi de o kadını boşarsa, [her iki tarafın da] Allah’ın sınırlarını muhafaza edeceklerine inandıkları takdirde, yeniden evlenmelerinde beis yoktur. Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlarıdır.) [Bekara Suresi Ayet:230]

 2. S.a hocam eşimle kavga ettik sinirden bi daha böyle yaparsan seninle boşanacağım söyleyecem 3 defa ve daha önceden git seni bırakıyorum babanın evine git ne halin varsa gör dedim ama bunları söylemekle boşama olduğunu bilmiyordum boşama oldumu olmadimi?

  1. Boşayacağım demek talak olmaz.
   Boşadım dersen veya boşuyorum dersen talak olur. Üç kez üst üste veya aralıklı söylersen geri dönüşü olmayan boşanma olur bir daha nikah yaptıramazsın. Ta ki o başka birisiyle evlenip ondan da boşanırsa iddet süresini bekldikten sonra o zaman yeni nikah yapılabilir.
   “Daha önceden “git seni bırakıyorum” “babanın evine git” “ne halin varsa gör” dedim ama bunları söylemekle boşama olduğunu bilmiyordum boşama oldumu olmadimi?”
   Tabi ki boşama oldu ama bu tür sözleri boşama maksadıyla söyledinse boşama olur. Bilmemek özür değildir.
   Evlenecek kimseye evlilikle alakalı bilgileri öğrenmek farzı ayındır.

 3. Selamun aleyküm.
  Bir kimse eşiyle daha hiç ilişkiye girmeden önce bir konuda kızıp eşi ve kimse duymadan 3 defa boş ol derse boşamış sayılır mı? Bunu öğrenmek için telefonda tanımadığı bi kaç kişiye sorduğunda yani 2den fazla kişi bunu öğrenirse şahit sayılırlar mı? Bu kişiler şahit sayılsa da eşi bilmese de boşamış olur mu?

  1. Eşinize üç kez “boş ol” dedin ise bunu eşinde duydu ise geri dönüşü olmayan bir boşama vaki olmuş. Yapacak hiçbir çare bırakmamışsın.

  2. Hocam şunu sormak istedim Boşama kasdı ile 3defa boş ol diye söyleyleyen kimsenin eşi “duymamışsa” eşinin haberi yoksa, lakin 2den fazla kişi şahitse ama yinede eşinin haberi yoksa boşama gerçekleşmiş olur mu?

  3. Şahitlere rica edin eşinize ve başkasına söylemesinler. Başkasına söylemesinler diyorum zira onlarda başkasına söylerlerse eşinizin kulağına vardığında boşanma gerçekleşir.

  4. Hocam bu verdiğiniz fetva hangi mezhebe uygun görüştür söyleyebilir misiniz. Çünkü farklı görüşler varda öğrenmek istedim

  5. Dört mezhebe göre üç talaktan sonra eski eşle yeni bir nikah yapılamaz. Çünkü üç talakla boşama hükmü açık ayetle sabittir ki içtihat farkı olamaz. Eski eşle tekrar evlenebilmek için eski eş başka birisiyle normal evlilik yapar sonra ikinci koca ölür veya ondan boşanırsa o vakit tekrar nikah yapabilir.
   Ama siz diyorsunuz ki “Benim talakımı eşim duymadı” Bu durumda boşanmış olamazsınız. Talakınız eşinize ulaşıncaya dek nikahınız devam etmektedir.

 4. Selamun aleykum hocam.
  Hocam dün eşimle tartıştım ve kendisine boşol dedim ve bunu sadece 1 kere söyledim..
  Bu konu hakkında ne yapabilirim,.nikâh tazelemeye gerek var mı, yoksa onun yanında “döndüm” demek yeterli midir?

  1. Boşamak için kullanılan kelimeleri erkeğin hanımına karşı söylemesi ile talak yani boşama hasıl olur. Boşamak için kullanılan sözler iki çeşittir: Açık sözler ve Kinayeli sözler.

   Talak-ı Rici (Açık Sözle Geri Dönüşü Olan Boşama):    “Sen benden boş ol”, “Ben seni boşadım” gibi sözler açık sözdür. Bu sözleri, şaka olarak veya şaşırarak da söylediği anda, manasını bilmese bile, boşamış olur.

   “Seni bıraktım, seni terk ettim” kelimeleri açık söz kabul edilir. Bir veya iki defa böyle açık sözle boşamaya, yani geri dönüşü mümkün olan boşamaya talak-ı rici denir. Ama yine de üç haktan biri gitmiş olur. Bu sözlerden herhangi biri bir defa söylendiğinde, pişman olunmuşsa, eski nikaha dönmek niyetiyle hanımının elini tutar veya öperse, tekrar nikah yapmadan iki bağ ile evliliğe devam eder.

   2- Evlilikte üç bağ vardır. Yani, boşama sözleri üç defa tekrarlanırsa, “Seni boşadım, boşadım, boşadım” derse, veya “Seni üç defa boşadım” derse üç bağı birden koparmış, geri dönüşü olmayacak şekilde boşamış olur. Böyle üç kere boşayınca talak-ı rici, talak-ı baine dönmüş olur.

 5. Soru :S.a eşim beni yolun ortasında arkamdan çağırıp 3 kere seni boşuyorum dedi ama boşadım değil boşuyorum dedi bende tamam dedim ayrıldım ordan kimse yoktu şimdi biz boşandık mı nikahımız var mı acil cvb istiyorum

  1. Boşuyorum demek şimdiki zaman kipidir ve ne yazık ki boşama gerçekleşmiştir. Gelecek zaman kipi “boşayacağım” deseydi boşanma olmazdı.

 6. Hanimim bana kavga esnasinda sinirle bir cok kez bos ol demistir nikahimiz düstümü veya ne yapmamiz lazim hocam suan yaptiklarinda söylediklerinden bin pisman
  Ve ayrica tövbe ettik beraber birbirimizi cok seviyoruz bir anlik sinirle cikti agzindan hocam tövbe ettik cok cok cok pismaniz varmidir kurtulusumuz nikahimizin düsmemis olma ihtimali varmidir?

  1. İslama göre kadınlar boşamaya yetkili değildir. Tabi sen ona nikah yapılırken boşama yetkisi vermişsen o zaman durum değişir.
   Boşamada tövbe ve pişmanlık işe yaramaz. Dilinize hakim olunuz. Boşamanın şakası olmaz.

 7. Merhaba Hocam esim bosanalim ozaman istemiyorsan bitsin derse cok emin olmadan derse tartisma esnasinda gecerli olur mu? Kesinkez degilde ben istiyorsam gibisinden?

  1. Merhaba Erva hanım.
   Kocanız “boşadım” derse bir talak olur. Ama “boşanalım” derse boşanma olmaz.

 8. Eşimle tartışıyorduk bana kaba tabirde defol git dedi üstüne o mutfakta idi ben salonda 5 kez boş ol boş ol boşl ol dedi nikahımız bozulmuş mudur?

  1. Tuba hanım, Allahu Teala eşinizi ıslah etsin. Geri dönüşü olmayan sözler çok büyük pişmanlıklara sebep olur. Size tavsiyemiz, evliliğinizin yıkılmaması için eşinizle tartışmayınız. Onu şimdilik tasdik eder gibi görünün. Yapmayı düşündüğünüz bir fikriniz olduğunda ona “şunu yap” veya “bunu yapma” şeklinde hitap etmeyin.. “Şunu şöyle yapsak sizce uygun olur mu?” veya “bunu yapmasak daha mı iyi olur?” gibi yumuşatıcı sözler kullanınız. Eğer eşiniz iyi karakter sahibi ise yola gelir yoksa ne yapsanız nafile.
   Gelelim sorunuza:
   Bir erkek zevcesine, “seni boşayacağım” veya “boşanalım” gibi söz etmesi boşama olmaz. Boşama olması için “seni boşadım” veya benden boşsun” gibi sözler etmesi halinde üç talaktan birisi gider.
   Eşinizle iyi haliniz olduğunda ya da kayın pederinize bu gibi kelimelerin nikah açısından tehlikeli olduğunu söyleyiniz o da oğluna söylesin ki daha dikkatli olsun.
   Zira nikahla şaka olmaz.

 9. Selamün Aleyküm hocam.10 yl once resmi ve dini olarak bosandk. 3 ay sonra tekrar dini nikah kyarak buyuklerinde tzasyla bir daha evlendik. 2 3 hafta surmedi tekrar olmucagina karar vetdik.esime bosol dede bitsin surdurmenin anlami yok dedim.oda o zaman bos ol bos ol bos ol dedi.sorum su hocam.biz sonradan duydukki 3 defa soylenince talak bityomus.bilmeden tekrar dini nikah kydrdk hanefi mezhebndeniz.nikahta hanefiye gore kyldı.bu nikah gecersizmidir.Allah emeginzden dolayı sizlerden razı olsun hocam lutfen yardm edin .vebali cok rahatsz etti beni esimde madem bu nikah gecersizmis dirmamn bi anlamı yok deyip 2 ay once evi terketti.dogrusu nedir hocam

  1. Aleykümselam Ayşe hanım.
   Eğer eski eşiniz daha önce talak lafzını kullanmamış ise hakimin boşadığı bir talak yerine geçer. Ondan sonra tekrar evlenmişsiniz lakin eski eşiniz üst üste üç talak vermiş ki evlilik bağınız tamamen bitmiş. Artık onunla bundan sonra nikahlanamazsınız. Ta ki sen başka bir kimse ile evlenip boşanmadıkça veya evlendiğin kişi öldüğünde ancak 4 ay on gün iddet bekledikten sonra ilk eşinle evlenebilirsin..
   Şu durumda eski eşinle hiçbir şekilde nikah bağın yoktur. Madem ki aradan iki ay geçmiş bir ay sonra iddetin dolacaktır. Ondan sonra arzu ederseniz başka bir erkekle evlenebilirsiniz.

 10. Kocam bana kavga ederken: doydum senin laflardan, esya topla, Konyaya gidiyoruz soyledigi zamanda uc talak gecerli oluyormu? Dediki bosanmak niyetim yoktu yanlizca hakemlere sana konusturacaktim dedi evlilik problemleri cozmek icin. Fakat sonra kendisi soyledlklerini suphe etti ve bosanmis olabiliriz soyledi. Yeni evliyiz ailemiz uzak guven buyukler ancak Konyada konusma amaciyla oraya gidecektik. Suphe Allahtan korkusudan bulundu kendin niyette degil. Bosanmak nieyetim yoktu diyyor.

  1. Amina hanım, Allahu teala huzur ve saadetinizi kaim eylesin.
   “Doydum senin laflarından, eşyayı topla, Konya’ya gidiyoruz.” demek talak olmaz boşuna vesvese etmişsiniz. Kocana da söyle boşanma kelimesini söylemeden önce on kere düşünsün. Çünkü talak sözü dönüşü olmayan bir ok gibidir.
   Size de tavsiyem evliliğinizin devamı için kocanızın üstüne çok gitmeyiniz.
   Aklını kullanan bir kadın kocası ile tartışmaz onu yönlendirmek istiyorsa her işi alttan almalıdır. Erkekler sertlikten hoşlanmaz olumsuz tepki gösterir. Kocasına ılımlı sözler söyleyerek istediğini yaptıran kadınlar akıllıca davranmış olurlar vesselam.
   Bir şey yapmak istediğinizde ona emir vaki sözler söylemeyiniz.
   Ona;
   “Şunu şöyle yapsak nasıl olur?” Ya da “Şu şöyle olsa daha mı iyi olurdu?”, “Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?” gibi sözlerle yönlendirilemeyecek erkek yoktur.
   Bazen onunda geçerli sebepleri olabilir. O sebeple bir konuda çok ısrarcı olmak da içinden çıkılamayacak zorluklara sebep olabilir…

 11. Kocamla büyük tartışma oldu aramızda hafiften olsa de şiddette bulundu hakaret karşılıklı birbirimize söyledik ondan sonra bana 3 defa boşsun dedi birkaç saat sonra sakin olduktan sonra Sen beni kızdırdın onun için öyle söyledim pişman oldu. acaba Talak vaki olur mu

  1. Maalesef talak vaki olmuştur. Kızgınlıkla veya şaka ile veya sukünetle verilen talaklar geçerlidir.

 12. Karimla surekli problem yasiyoruz ve beni kizdiriyor bir kere bosol dedim sonra baristik sonra tekrar kavga ettik 9 ay gecti cok sinirlendirdi mesaj olarak bosol bosol yazdim 2 defa kizginlik haliyle soyledim biyetim gercekten bosamak deildi bosanmis oluyormuyuz tekrar icin hulle mi gerekli
  Lohusa doneminde dedim annesinde jaliyor uzun zamandir birde o bana bosanma davasi acmisti ben demeden once

  1. İslamda boşanma hususunda hulle diye bir şey yoktur. Cahillerin uydurmasıdır.
   Evli bir erkek hanımını üç kez ayrı ayrı veya bir defada üç kez boşarsa o erkek o kadından tamamen boşanmış olur. Eski eşine dönebilmesi için eski eş başka bir erkekle evlilik yapıp da ondan da boşanır veya ölüm sebebiyle ayrılırsa iddet süresi dolduktan sonra ancak onunla evelenebilir.
   Kardeşim evlilik basit bir şey değildir. Hemen hanım kızdırdı diye boş ol denilir mi?
   Hepimizin eşleri kocalarını zaman zaman kızdırır. ama bu sözü asla ağzımıza almayız. Bu söz, söylenmeden önce boşamakta çok kararlı olunduktan sonra söylenmelidir. Çünkü atılan mermi geri dönmez söylenen boşanma sözü de geri alınamaz. Bu işin şakası olmaz, kızgınlıkla boşanma sözü söylense dahi nikahın geri dönüşümü olamaz.
   Bizim elimizden bir şey gelmez. İslamın yani Kuran ve Sünnetin gereği böyledir.
   Lohusa veya adet halinde boşamak ise haramdır. Haram olmakla birlikte “boş ol” veya benzeri lafızlar nikahtan düşme sebebidir.
   Şu durumda o bayan senin eski eşindir. Resmen evli gözüksen de Allah katında onunla yatman zina hükmündedir.

 13. S.a eşimle 10 yıldır evliyiz.8 yildir sorun yaşıyorum. 4 ay önce beni aldattığını öğrendim. Beraber olduğu kadına ben karimi dini nikahtan boşadım sadece kağıt üzerinde evliyiz demiş. Ben bunu 4 ay önce öğrendim ve bana baştan öyle birşey demediğini söyledi inkar etti barıştık.1 ayoncede Tekrar aynı kadınla ilişkisinin devam ettiğini öğrendim.seni istemiyorum artık dedi bana ve evi terk etti.ayni zamanda ben seni dini nikahtan boşadım diye seneler önce söylemiştim dedi. Bunu kaç defa söyledi veya beni kızdırmak içinmi bana öyle söyledi bilmiyorum.suan bizim nikah durumumuz nedir?

  1. Sadece s.a. diye yazmak selam olmaz. Aleykümselam Duygu hanım.

   Yıllar önce “ben seni dini nikahtan boşadım” demesi de bir talaktır. Bunu bir kaç defa söylemesi ise sizi tamamen boşmış olması demektir.
   Eşinizin en son “seni istemiyorum artık” demesi ayrıca bir talaktır. zaten üç talak hakkı vardır bir erkeğin. Bu durumda adam sizi çoktan boşamış onunla birlikte olduğunuz anlar bilmeden zina olmuş.
   Nikahın şakası veya kızdırmak için söylemesi yoktur. Bir kimse şaka veya eşini kızdırmak için seni boşadım dese onu gerçekten boşamış olur.
   Siz şu anda o adamla çoktan boşanmışsınız. Dava açabilirsiniz.

 14. Merhaba.
  Kocam bana “boş ol, seni boşadım” demedi sadece ben nikah isini hallettim dedi ve bn o kelimeyi duymadim nikah bozulmus mudur?

  1. Merhaba Ayşe hanım.
   Kocanız “nikah işini hallettim” demekle kastı seni boşamaksa nikahınız düşmüştür ki bir talak yetine geçer. İsterse geri dönüp nikahı yenileyebilir.

 15. Merhaba ben kocamla uzun zamandir ayri yasiyorduk sonra rica ettim beni bosarmisin diye oda kabul edip telefonda: seni bosuyorum, bosuyorum,bosuyorum dedi bu durumda bosanmis oluyormuyum ve bisey vermem gerekiyormu mehir gibi?

  1. Merhaba Aynur hanım.
   Bir erkek hanımına, “(seni) boşadım veya boşuyorum veya boşarım” gibi sözler etmiş ise veya telfonla yada meyil veya mesajla bildirmiş ise üç talakla o kadın üç talakla boşanmış olur. Bundan sonra o kadın üç ay ay iddet bekler ve daha sonra isterse başka bir erkekle evlenebilir.

  1. Hanımına, anam, kızım, kardeşim demekle boşama olmaz.
   Fakat (Şimdiden sonra anam, kızım veya kardeşim ol) derse boşama olur.
   Bu bir talak-ı bain olur.

Frat için bir cevap yazın Cevabı iptal et