İki Türlü Ecel Vardır

kader- hk ayetYazan: Bekir Abdullah
Keşke demek:
Hz. Ebu Hüreyre anlatıyor: Peygamberimiz (aleyhissalatü vesselam) şöyle buyurdu:
– “Kuvvetli (iman, azim, teşebbüs kabiliyeti bakımından güçlü) mümin, zayıf müminden Allah’a daha sevimlidir. Her birinde hayır vardır. Senin için (her iki dünyada) faydalı olan şeylere rağbet et; Allah’tan yardım iste, âcizlik/tembellik gösterme! Şayet başına bir musibet gelirse; “eğer şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu (veya; keşke şöyle yapsaydım, o zaman şöyle şöyle olurdu)” şeklinde bir şey söyleme! Bilakis şöyle de; “Bu Allah’ın takdiridir, o neyi isterse onu yapar.” Çünkü, “LEV” (eğer, şayet, keşke) kelimesi şeytanın işine yarar/iş yapmasına kapı açar.”
(Müslim, kader, 34; İbn Mace, Mukaddime, 10; Ahmed b. Hanbel, 2/366, 370)

Bu hadisin ifadesinden de anlaşılacağı gibi, şeytana iş yapma imkânı veren “LEV=eğer, şayet, keşke” kelimesinin ifade ettiği hususun kaderle yakın ilişkisi vardır. Geçmişe ait olaylar birer vukuattır. Vukuat ise birer mukadderattır, kaderin birer yansımasıdır. Bu gerçeğe rağmen, şayet kişi “eğer şöyle yapılsaydı böyle olmazdı” veya “keşke şöyle yapılsaydı o zaman bunlar başımıza gelmezdi” diye bir zihinsel hayıflanmaya başlarsa, şeytan zihnini bütün bütün karıştırır, içine vesvese verir. Adam mutezile gibi–kaderi inkâr edercesine–işin vukuunu tamamen sebeplere bağlar. Bu husus, itikadî yönden zararlı olduğu gibi, işin sonucunu değiştirebilecek bir fırsatı kaçırmanın teessüfünden bir moral çöküntüsü de yaşar. Zaten şeytanın yapmak istediği de budur.

Ecel; ömrün sonu, ölüm için takdir edilen (yazılan) zamandır, dünyâ hayâtının bittiği vakittir. Her canlının Allahü teâlâ tarafından takdir olunmuş bir eceli vardır. Ecel iki türlüdür. Değişen (muallak) Ecel, Değişmeyen (mübrem) Ecel.
Mübrem ecel ile alakalı âyet-i kerime (meâlen):

– “Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler.” ( A’râf/34 )

Muallak Ecel ile ilgili hadisi şerif de ise ecel hakkında şöyle buyrulmuştur:
– “Sadaka, Müslüman kimsenin ömrünün artmasını gerektirdiği gibi, kötü sondan da muhafaza eder.” (Hadis-i Tirmizî)

Görünüş de yukarıdaki ayetle hadisi-i şerif çelişir gibi sanılmaktadır. İmamı Rabbani hazretlerine göre ise öyle değildir.
Bu ayeti bazıları yanlış anlayıp çelişkiye düşüyorlar. Onlara göre sadaka ömrü uzatmazmış, ayetle hadis çelişiyormuş. Burada çelişen bilgisizliktir.
Âyeti kerimede “O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler.” buyrularak insanların ömrünün uzatılıp kısaltılmasının sadece Allah’a mahsus olduğu mesajı verilmekte olup, Allahu tealanın ömürleri uzatıp kısaltamayacağı anlamında değildir.. Zira O Allah, “ve hüve alâ külli şeyin kadîr” (O’nun gücü her şeye yetendir) buyrulmuştur.  Allah dilerse ömrü uzatır da kısaltır da. Ayeti kerime de  bu husus vurgulanmaktadır. Mezkür hadisi şerifte de bu husus sadaka verilerek, iyilikler artırılarak Allahu Tealanın ömürleri uzatabileceği ifade edilmektedir.
Şunu bilmek gerekir ki ayetlerle hadisler asla çelişmez çelişir görünseler de.
Rabbim bize lutüf ve kereminden ilim irfan ver. Bizi her dem sırat-ı mustekîm üzere kıl.

“İnsan doğmadan önce; ne kadar yaşar, nerede ölür, tövbe ile mi, tövbesiz mi ve hangi hastalıklardan, îmân ile mi, yoksa îmânsız mı gider?” cümlesi ezelde takdir edilmiş, ezelde (sonsuz öncede) yazılmıştır. Eceli, büyük İslam alimi İmamı Rabbani hazretleri iki kısım olarak bildirilmiştir.
Bunlardan birini “ecel-i mübrem”, diğerini “ecel-i muallak” şeklinde açıklamıştır.
Ecel-i Mübrem: Bu ecel, hiç değişmez. Herkesin bir ecel-i müsemmâsı vardır ve ecel hâzır olduğu vakit, bir an gecikmez ve vaktinden önce gelmez. Canlı, takdir edilen o anda ölümü tadar. Bu ecelden kaçmak, kurtulmak mümkün değildir. Bu bakımdan, meselâ harplerden kaçanlar ölümden kaçtıkları için değil, ecelleri henüz gelmediği için kurtulmuşlardır. Aynı şekilde tâun (vebâ) gibi bulaşıcı hastalık bulunan yerlerden uzaklaşanlar da henüz ecelleri gelmediği için yaşamaya devâm ederler. Buralardan kaçmayıp sabredenlerden ölenler ise ecelleri geldiği için ölmüşler, yaşamaya devâm edenler de ecelleri gelmediği için ölmemişlerdir. Afrika’da açlıktan ölenler, ecelleri geldiği için ölmüşlerdir. Trafik kazâları gibi, onların da ölüm sebebi açlık olmuştur. Onlara yardımcı olmak çok iyidir ve sevaptır. İntihâr eden, başkası tarafından öldürülen veya kazâ netîcesinde ölen kimseler için halk arasında “Eceli ile ölmedi!” denilmesi yanlıştır. Çok tehlikeli hallerden sağ sâlim kurtulanların yanında ufacık ve değersiz görünen sebeplerle ölüp gidenler düşünülürse ecel-i müsemmâ’nın anlaşılması kolaylaşabilir. O halde, ecel vakti Allahü teâlânın takdiri iledir. Bu konuda çok meşhur olmuş bir beyt şöyledir: Ecel geldi cihâne Baş ağrısı bahâne
Ecel-i Muallak: Bir sebebe bağlı olarak değiştirilmesi takdir edilmiş eceldir. Bir kimse, Allahü teâlânın beğendiği iyi işi yapar, yâhut sadaka verir, hac ederse, ömrü 60 sene, bunları yapmazsa 40 sene diye takdir edilmesidir. Allahü teâlânın beğendiği iyi işler, kabul olan duâlar, takdir edilen kazânın değişmesine, yâni artmasına sebeb olur.
Bu husus Peygamberimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) hadîs-i şerîflerde bildirilmiştir:
“Kader, tedbir ile sakınmakla değişmez. Fakat kabul olan duâ, o belâ gelirken korur.”,
“Kazâ-i muallakı hiçbir şey değiştirmez. Yalnız duâ değiştirir. Yalnız ihsân, iyilik artırır.” ve
“Sadaka ömrü uzatır.” hadîs-i şerîfleri bunun delîlidir.
Dâvûd aleyhisselâmın yanına iki kişi gelip, birbirinden şikâyet etti. Dinleyip, karar verip giderken Azrâil aleyhisselâm gelip;
– “Bu iki kişiden birincisinin eceline bir hafta kaldı. İkincisinin ömrü de, bir hafta önce bitmişti. Fakat, ölmedi.” dedi. Dâvûd aleyhisselâm şaşıp, sebebini sorunca;
– “İkincisinin bir akrabâsı vardı. Buna dargındı. Gidip, onun gönlünü aldı. Bundan dolayı Allahü teâlâ buna yirmi yıl ömür takdir buyurdu.” dedi.
Bir başka misâl de şöyle verilebilir. Birinin 3 gün ömrü kalmışken, akrabâsını Allah rızâsı için ziyâret etmesi ile ömrü 30 sene uzar. 30 yıl ömrü kalmış olanın da akrabâsını terk ettiği için ömrü üç güne iner. Bu değişiklikler Allahü teâlânın ezelî ilmine uygun olarak meydana gelir. Yoksa Allahü teâlânın takdir ettiği (yazdığı) şey asla değişmez. Herhangi bir şekilde öldürülen kimsenin ömrü, o anda, ortadan kesilmiş, yarım kalmış değildir. O anda eceli gelmiştir. Doktor bulmak, ilâç bulmak, organ nakli ve öteki sebepler de Allahü teâlânın takdirine bağlı olup, ecel gelmemiş ise ölünmez ve gelmiş ise kurtulunmaz.
BİR KISSA:
Bir gün Cebrail(a.s.) Peygamberimize(s.a.v.) gelip sahabeden bir gencin bir gün sonra öleceğini haber verir.
O genç ise o gün evlenir ve akşam gerdeğe girmeden önce yeni evliler için yapılan tatlıyı yemek üzereyken kapıya bir fakir gelir. Allah rızası için yiyecek bir şeyler ister. Genç sahabi o tatlıyı o fakire verir.
Ertesi gün sabah namazında O gencin ölü olmadığı görülünce Rasulullah o duruma hayret eder. Rasulullahın hayretini gören Cebrail(a.s.): 
– “Gencin tatlıyı sadaka olarak vermesi gelmekte olan belayı geri çevirdi.” diyerek durumu açıklar.
Gerçekten de sahabe gencin evine giden eshab, onun yastığının altında ölü, siyah bir yılan bulurlar. (Mektubat-ı İmam-ı Rabbani/1.c.217.Mktp)
Rasulullah’ın(s.a.v.):
– “Müslüman kimsenin sadaka ömrünün artmasını gerektirdiği gibi kötü sondan da muhafaza eder.” (Hadis-i Tirmizî)
“Sadaka yetmiş nev’i belayı men’eder. Bunların hafifi cüzzâm ve baras (ala tenlilik) meşhur hastalığıdır.” (Hadi-i Camiüs-Sağîr)
“Sadaka ömrü uzatır.” (Hadis-i Camiüs-Sağîr) buyurduğu hadisi şerif de bu durumu teyid eder mahiyettedir…
Görüldüğü gibi Muallakta olan kaza, dua ve sadaka ile değiştirilebilirken Mübrem kaza ise hiç bir şekilde değişmediği ayet ve hadislerle sabit olduğu görülmektedir.

(Visited 31.901 times, 16 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“İki Türlü Ecel Vardır” üzerine 243 yorum.

 1. Allahim raziolsun gurbette vefat eti abimi ziyretegitik Türkiye dedi bende duraz gidcegiz dedim rahatsizolunca hastaneye goturduk iyimikotumu kanser bakcaktik lakin ihmaldevar olduruyolar beni dedi yokbabam amaliytanciktin prostod ve par a almislardiya agrikesiciverdiler uyudu sukacmisicine felcoldu 7ay hastanelerdeydik konusamadikta sona cuma gunuvefateti turkiyeye getirdik cok vicdan azabiduyuyom aliimransuresinde allahistemedikce olum yok denmekteymis yani nasip boleymismi vicdanimcoksizliyo neyapsam bi ruyamdagorsem kusmusmudurbana yolmadimdiye bazilarida kanserin sonhaddesi amaliyatolunca gitideniyo neolur benbuvicdanimin sesinI nasildurdurcagim allahimraziolsun

  1. Size niçin küssün? Takdir böyle imiş elinizden bir şey gelmez.. Ama doktorun ihmali varsa kanıtınız da varsa dava açınız. Allah rahmet eylesin. Allah dilemedikçe kimseye ölüm gelmez.

 2. Selam hocam babami kaybetim yazilardan anladimki keskelerseytanisiymis ruyamda goremiyorum bana kusmu acaba prostodkanserindenkaybetik iyiydi hastaneyegirdi amaliyatoldu parcaaldillar ertesigun felcoldu 7 ay hastanelerdencikamadik kanserdenolen sehitt diyorlar insallah cokta garibandi ogluda sehitolduaskerde bulusmuslarmidir babam icin neyapabilirim allahimraziolsun

  1. Aleykümselam Hülya hanım.
   Allah babanızın ruhunu şad eylesin kabrini cennet bahçesi kılsın sizlere de sabrı cemil ve bol ecir bahşeylesin.
   Evet olup bitmiş şeyler için keşkeler şeytana kapı açar. İlahi takdire razı olup İlahi mukadderat böyle imiş deyip gerçeği kabul etmekten başka çare yok. Dermansız hastalıklardan vefa edenlere şehidlik derecesi vardır.
   Babanız için Her gün fatiha okuyun fırsat buldukça Kuran okuyup sevaplarını ruhuna hediye edin. Sadaka verin sevaplarını babanızın ruhuna hediye ediniz.
   Arada bir fırsat buldukça kabrini ziyaret edip selam verip bir fatiha ve 11 ihlas okuyun.

 3. Merhaba hocam 14 ağustosta İstanbula özel hastanede doktor hatası yüzünden ölen bebeği duymuşsunuzdur o bebek eceliyle mi ölmüş olur

  1. O bebek öldüğüne göre eceli ile ölmüştür ama doktor hatası varsa doktor da ihmal ettiği için Allah katında ve yasalar karşısında suçludur.

  2. Benim Bi yakınım değil ama çok fazla takıyorum düşünüyorum kafayı yiyecek gibi oluyorum o gün o hastaneye götürülmeseydide o bebek ölecek miydi

  3. Allahın takdiri öyle imiş. Ölüm yok olmak değil mekan değiştirmektir. Bu yüzden kafayı yerseniz Allahın huzuruna nasıl çıkacaksınız.? Allah “benim kaderime razı olmayan mülkümden çıksın” buyurmuştur. Onun mülkünden başka mülk mü var?

 4. Hocam Merhabalar babamı 31 temmuzda kaybettim ihmal sorularına verdikleriniz cevapları okudum ama bende son zamanlar babam çok üzüldü ondan mı kanser nüks etti sorusunu aklımdan çıkaramayıp kahroluyorum kuzenim rüyasında babamı görmüş rüyasında kabrini ziyarete gitmiş kurtarın çıkarın beni demiş mezar sallanmış sonra okuyunca sallanması durmuş çok ağlıyorum ondan diyorlar birde annemde sarayın önünde sapasağlam görmüş lütfen bu rüyalara cevap verin hocam birde ihmal etmek ömrü kısaltır mı teşekkürler hocam.

  1. Başınız sağ olsun, Allah sizlere uzun ömürler versin Canan hanım.
   Ömrü sılai rahim, sadaka ve iyilikler uzatır buyurdu Peygamberimiz. Ama bir kimse öldükten sonra keşke şöyle yapsaydık demek şeytandandır. İş bitmiş rızık kesilmiş ecel ile ömür sona ermiştir.
   Babanızın rüyada “beni kurtarın” demesi sizlerden göz yaşı değil sadaka hayır hasenat yapmanızı istediğine işarettir. Çünkü Peygamberimiz, “Ölen kimse denize düşüp kurtarılması için her an yardım bekleyen kimseye benzer.” buyurmuştur. Sadaka verin sevaplarını hediye edin. Kuran okuyun hasıl olan sevapları ruhuna hediye ediniz.
   İhmal de ömrü kısaltır.
   Hastalanıp tedavi olmak istemeyen Hz Musa’ya Allahu teala Cebrail’i gönderip “Ona söyle tedavi olsun yoksa canını al” buyurmuştur.

 5. Esselamunaleykümverahmetullah.
  Kalp krizi geçirip vefat eden kişi şehit sayılırmı?
  Hayırlı günler…

  1. Aleykümselam ve rahmetullah.
   Her kalp krizi geçiren şehid olmaz. Sözkonusu kimsenin şehid olup olmadığını bilemeyiz.

 6. Merhabalar hocam. 29 temmuzda babamı kaybettik. Pıhtı atma riski var diye ilaç verdiler burun kanaması yapınca doktorla görüşüp değiştirdi. 1 aeneden aşkındır kullanıyordu bi sorun yoktu. Ama risk gerçekleşti ve pıhtı attı ve babam vefat etti. Aklımı kurcalayan soru değiştirdiğimiz ilacın bi önceki kadar etkili olmadığını düşünüyorum. İlacı değiştirmesek neyi değiştirebilirdik

  1. Merhabalar Anıl Kösem. Öncelikle Allahu Teala babanıza rahmet eylesin sizlere de güzel bir sabır ve bol ecir nasib eylesin.
   Ecel gelir cihane
   Baş ağrısı bahane
   Babanızın ömrü o kadarmış. Eğer Allah uzatmayı murad etseydi sebebini de var ederdi. Onun için çok dua edin hayır hasenat yapıp sevaplarını gönderin.

 7. Hocam merhabalar… Babam Ramazan’ın beşinci günü (10 Mayıs 2019) oruçlu iken kalp krizi geçirerek vefat etti. O gün, sabah saatlerinde ağlamış gibiydi. Annem “ağladın mı” diye sorduğunda cevap vermedi. Lâkin göğsünde bir ağrı hissettiğini söyledi. Bunun üzerine annem “kalk bir hastaneye, kardiyoloji servisine gidelim” diye telkinde bulundu. Babam ise 15 dakika sonra ağrısının geçtiğini söyledi. O gün ben de telkinde bulundum ve hastaneye gitmemiz gerektiğini söyledim. Ancak babam kabul etmeyince zorlamadım. Orucunu bozdurup tansiyon hapı vermek istedik. Ilık bir limonlu su içirmek istedik. Orucunu bozmadı ve böyle iyi olduğunu dile getirdi. Daha önceden ufak tefek ağrıları olurdu, ancak geçici tipte ağrılardı. Hastaneye gitmeyi istemeyen biriydi. Ölümüne dek hiç de gitmedi keza… Şimdi düşünüyorum, belki de şeytan vesvese veriyor, bilemiyorum. O gün 112’yi veya doktor olan kardeşimi arayıp durumu bildirseydim kurtulabilir miydi diye? Ayrıca o gün doktor olan kardeşimle de telefonda 2 kere görüşmesine rağmen ağrısının olduğunu söylememiş. Kendimi suçluyorum ve “neden zorlayıp hastaneye götürmedim” veya “neden 112’yi aramadım” veyahut “neden doktor olan kardeşime söylemedim bu durumu” diyerek çok acı çekiyorum yer yer… Bu benim bir ihmalkârlığım mı, yoksa babama verilen ömür süresi oraya kadar mıydı? Bunu sorguluyorum bazı zamanlarda. Allah’ın emri bu durum; buna şüphe yok… Ancak Allah’ın verdiği akıl gereği neden hastaneye götürmekte zorlamadım diye de düşünmekten alamıyorum kendimi. Tabii hastanede kurtulacak diye bir durum da söz konusu değil… Bu durum Allah’ın ezeli ilminde saklı… Ama şimdi ihmalkâr mı davrandım o gün diye düşünüp duruyorum. Allah rızası için sizden bir açıklayıcı cevap bekliyorum. Allah’a emanet olunuz.

  1. Merhabalar Kafkas. Allahu teala babanızın kabrini cennet bahçesi eylesin. Sizlere de sabrı cemil bahşeylesin.
   Olan olmuş bitmiş. Peygamberimiz, “Keşkeler şeytandandır” buyurmuştur. Sizin ihmalliğiniz söz konusu değil. Siz teklif etmişsiniz babanız da gitmek istememiştir. Hem siz nereden bilebilirdiniz belki Allahu teala ona kesin ölceğini malum etmiştir ki hastaneye gitmek istememiştir. Göz yaşlarına gelince müslüman öleceğim diye ağlamaz. Günahlarından dolayı ağlar. Babanız da hata ve günahına tövbe etmiş ağlamıştır. Ecel geldiğinde Doktorlarda ölüyor.
   Bu keşkelere bir son verip sadalara verip babanızın ruhuna Kuran okuyup sevablarını hediye edin.
   Kurtuluş yolu budur
   Ecelden kaçmaya çare yoktur

  2. Hocam o gün kriz anında 112’yi aradık. Geldiler. Nabzı hafif atıyordu. Kalp masajı, iğne, serum, elektroşok gibi müdahalelerde bulunuldu. Ama döndürülmedi babam… Yine de o ağrısının olduğu sırada erken davranmalıydım diye düşünüp kendimi suçluyorum. Çok acı çekiyorum.

  3. Olan olmuş keşkelerle öleni geri getiremeyiz. Siz bundan sonrasına bakınız.

 8. Selâmün aleyküm hocam
  5 gün önce bir arkadaşım kalp krizi geçirerek vefat etti.Ben farklı bir şehirde yaşadığımdan onun mezarını ziyaret edemedim.Gitmeyi çok istedim ama olmadı.Vefat ettiği günden beridir sürekli yasinler okuyorum ve hatimde okuyorum o bunları görür mü?Sonuçta mezarı başına gidip okuyamadım.Merak ettiğim bir diğer husus okuduğum kuranın ona faydası var mı çevremden sürekli “olmaz boşuna okuyorsun” gibi sözler duyuyorum

  1. Başınız sağolsun Allah ona rahmet eylesin.
   Vefat eden birisine okunan duaları bir melek mevtaya ulaştırır. Kabrine gider de selam verirseniz bizzat oraya gelir ve selamınızı alır ve sizi görür selamınızı alır.

   Ebu Useyd Malik İbn-i Tebia Es-Saîdî (r.a.) Rasulullahtan şöyle nakletmektedir:
   – “Birgün biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda otururken, Selemoğulları kabilesinden bir adam çıkageldi ve:
   – “Ey Allahın Rasulü! Anamla babam vefat ettikten sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mı?” diye sordu.
   Rasul-i Ekrem şöyle buyurdu:
   – “Evet! Onlara dua eder, günahlarının bağışlanmasını dilersin., vasiyetlerini yerine getirirsin, akrabasını koruyupgözetirsin, dostlarına da ikramda bulunursun.”
   (Hadis-i İbn-i Hibban)
   Bir başka hadisi şerifde Rasulullah şöyle buyurmuştur:
   – “Ölülerinize Yâsîn Suresni okuyunuz.”
   (Hadis-i Ebu Davud, Cenâiz 24).

   Daha geniş bilgi için limkimizi tıklayıp okuyunuz:
   https://islamdergisi.com/genel/olulerin-ruhlarina-kuran-okunur-mu/

 9. Hocam size bir sorum olacak benim 15 yaşında kızım 10 kasımda intihar etti okulda sigaradan yakalanmış para cezası vermişlerdi babası o akşam vurdu ve kızım intihar edeceyini söyledi 15 gün sonra 4 arkadaş tekrar içerken okul hademedi video larını çekmiş müdürleri yanına çaĝırıp kızıma baban okula gelecek ve seni bu okuldan naklini vereceyim demiş yavrum korkudan eve gelemedi halasının çatı katından 8 kattan attı kuzum hocam o gün o olaylar olmasaydı kızım yaşarmıydı ve günahı nedir yavrumun sebebi olanlarında günahı varmıdır?
  Hocam peki insan önceden öleceyini hissedermi çünkü kızım bu olaylar bile olmadan son üç ay çok durgunlaştı sessizleşti ve okul arkadaşı bile yanındaymış intihar ettiyi zaman şahit olmuş ve rüyasında gören kişiler anneme söyleyin aĝlamasın çamurda kalıyorum o aĝlayınca ben hep buralardayım biryere gitmedimki diyormuş ne anlama geliyor hocam

  1. Fehime hanım öyle sanıyorum ki kızınız intihar değil kaza ile düşmüş olabilir. Tabi kızınızı korkutup onun ölümüne sebep olanlar da sorumludur. Bu sebepten kızınızın günahı olmadığını sanırım.
   Ölümüne gelince, ecel-i muallak ve eceli mübrem vardır. Kızınız bu şekilde sıkıştırılmasaydı belki uzun yıllar yaşayabilirdi. En doğrusunu Allah bilir.
   Allah bazı insanlara öleceğini önceden hissettirir. Kızınız rüyalara girip sizin ağlamanızı istemediği de bariz malum olmuştur. Sizin göz yaşlarınız kızınızın kabrini manen ıslatıp çamur içinde bırakmaktadır.
   Ona iyilik yapmak isterseniz her gün bir yasin okuyup ruhuna hediye ediniz ki onu karşılığında Allah kızınıza cennet yiyecekleri tattırsın.

 10. Hocam ablamın eşi 48 yaşınde vefat etti ölüm nedeni kalp kırizi namazını kılıp camiden çıkıyor 2 tanede cenaze namazına katılıyor 1 saat sonrada kendi rahmetli oluyor.abdestli olarak ruhunu teslim ediyor abdestli gitmenin mükafatını açıklarmısım şimdiden Allah razı olsun

  1. Allah rahmet eylesin. Abdestli ölen kıyamete dek abdest almak sevabı alır.

 11. Kocasi tarafindan zehirlenerek oldurulen kadin eceliyle mi ölmüstür hocam ?? Ve ölen kadinin mertebesi ahiretde ne olur sehit mertebesine nail olabilirmi zehirlenerek olduruldugu icin saolun simdiden allah razi olsun

  1. O kadın kocası tarafından öldürülmemiş olsaydı bile o kadın o saatte başka sebepten ölecekti. Onun ölümüne kocası sebep olduğu için adam katil oldu. Kadın imanlı ise şehidlik derecesi almış olabilir.

 12. Selamun aleyküm hocam ben size bisey daha sormak istiyorum mezara gittiğimizde annem bizi duyuyor ve görüyor mu. Bide annemin bedeni orda yatiyo ama ruhu da yanindami hocam. Bide evini dolasiyirmu ruhu. Kelebek olarak gelir diyolar. Kusura bakmayın biraz fazla sordum

  1. Aleykümselam Dilber hanım.
   Hadisi şeriflere göre,
   “Kabre vardığınız da arkanız kıbleye yüzünüz mevtanın cesedine dönecek şekilde olunuz. Ona selam veriniz. Allah mevtanın ruhunu kabre gönderir. Dünyada iken sizi tanıyorsa selamınıza” aleykümselam ey falanca diye karşılık verir. Tanımıyorsa “ve aleykümselam ey ehli” dünya der.
   Müminlerin ruhlarına izin verilir her perşembeyi cumaya bağlayan gece gelir dolaşır.

 13. Merhaba eşim bankaciydi depresyona girdi ilaç kullaniyordu hep panik kaygi halindeydi intihar etti nese dolu herkesce cok sevilen ailesine bagli tertemiz bir adamdi bebegımizi bile gözü görmedi daha 1.5 yasinda sonucta hastaydi bu yaptigindan mesul olur mu ömru boyunca tertemiz yasamis bir insanin ölümu seçtigi icin ahireti yanar mi

  1. Merhaba İrem hanım.
   Psikolojik rahatsızlıktan dolayı intihar eden kimseler intihar anında bilinçleri bulanık ve hatta kapalı olduğu için o yaptıklarından dolayı sorumlu olmazlar.

  1. Siz de sağolunuz. Allah sizden de razı olsun Allaha emanet olunuz Dilber hanım.

 14. Çok saolun hocam saolun. Fazla rahatsiz ediyorum sizi ama aklimdskiler kafamı sürekli kurcalıyor. Annem daha 9yasindayken annesini kaybetmiş üvey anne geldikten sonrada kardeşlerine annelik yapmak zorunda kalmış hep ev işi hep o hasta ve çocuk halinde Buyuzden kuran kursuna biyere gidip kur-an öğrenememiş namaz kılamamış. Hastalığından dolayı oruç tutamamış fakirlikten dolayı parasını verememiş evlendikten sonrada kalabalığa giremediginden yıne öğrenemedi çekindi utandı en büyük isteğim buydu ameliyattan bi çıksın ilk işim kuran-i namazı tam anlamıyla ogretmekti anneme hep öyle dua ettim hep rabbim annemi kur-an namaz öğrenmeden alma die hocam içim daralıyor bunu düşündükçe ne yapmam lazım şimdi benim bana bi akıl verimisiniz

  1. Anneniz ümmidir. Ümmilerin kalbi temiz olur. Umarız ki Allah onu o durumundan dolayı affetmiştir. Çünkü öğrenme imkan ve gücü olmamıştır.

 15. Saolun hocam allah razı olsun sizden. Annem bu dünyada çok sıkıntı çekti hep fakirlik gördü hiç bolluk görmedi hiçbirşeyin iyisini yemedi yenisini giymedi hep hastalıklı halinde hayatla mücadele etti küçük baraka bir eve gelin gelip ordan gitti ahirete bi ev inşaatına başlamıştık çok merak ediyordu yeni eşyalar alacaktık balkonu olacaktı bunlar hep icimde kaldi hep hocam bi yeni eve çıkıp otursun okadar çok istemiştim ki oda göremeden gitti hocam

  1. Allah sizden de razı olsun Dilber hanım.
   Vefat eden kadın veya erkek, mümin ise, iyilikleri kötülüklerinden çok ise, kabirde imandan sorgulandıktan sonra ona melekler tarafından, “Gîled-hulil-cenneh” (Gir cennete denilecek).
   Ona gözün alabildiğince uzun ve geniş cennet bahçeleri ve köşkleri, insan aklının ve hayalinin alamayacağı kadar güzel köşkler ve ağaçlar-çiçekler ve mücevherlerle donatılmış cennet sunulacaktır. Ona orada ne bir usanma, ne de bir üzülme ne bir hastalık ne de bir darlanma olmayacaktır.
   Ayette geçen mealen; “Gâle yâ leyte kavmî ya’lemûn.” (Keşke milletim sevdiklerim dostlarım benim bunca güzelliklere eriştiğimi bilselerdi.)
   Mevtanın tek üzüntüsü evlatlarının sevdiklerinin de oraya gelebilme derdidir.
   Siz olsaydınız öyle bir yerden geri dönmek ister miydiniz?
   Annen ne kadar çok çile çekmişse o kadar günahı azalmış ve sevapları çoğalmıştır. Umarım anneniz şu anda cennette çok mutludur. Tek üzüntüsü sizin üzülmenizdir..

 16. Mehaba hocam ben annemi ramazan ayının birinci gecesi kaybettim yikildim bittim sanki onunla girdim o toprağa. Daha 54 yaşındaydı doğuştan kalp rahatsızlığı vardi son beş sene de kac tane doktora goturduysem yapacak bişey yök sukadar bukadar ömrü kalmış ameliyat olsa kalkamaz dediler en sonunda bi doktor buldu annem bi doktorun sayesinde ameliyat ederim kurtulur yogumbakim süreci uzun sürer dedi hocam ama annem ameliyattan çıkamadı ameliyata başlarken damarını kesmişler hocam aklimda bir sürü soru ve pişmanlık var içimde eğer o ameliyata girmeseydi de o vakitte mi ölecekti orda ölmesi mi yazılmıştı kaderine yoksa tamamen ihmal den mi gitti annem.hep rüyamda görüyorum ölmedim dio yanima gelmedin dio. Olmemesini bi yanlışlık oldu hastanız burda demelerini bekliyorum iki aydir hocam

  1. Merhaba Dilber hanım. Allah sabrınızı güzel eylesin mevtanızın ruhunu şad eylesin.
   Annenizin ömrü o kadarmış ancak onun ölümüne ihmalliği sebep olanlara dava açmalısın. Çünkü onlar anlattığınıza göre suçludur.
   Annen rüyana girmiş ben ölmedim demiş siz ise şoku henüz atlatamamışsınız. Müminler ölmez sadece fena alemden sonsuz aleme geçerler. Siz de bunu anlamaya çalışınız. Bir gün siz de bizlerde öte aleme geçeceğiz. Ölmek yok olmak değil yer değiştirmektir.
   Annenizin kabrini ziyaret ediniz size “ölmedim yanıma gelmediniz” demesi buna delalet eder. Evet o ölmedi senden daha diridir şu an.

  2. Saolun hocam allah razı olsun. Ben kendi pismanliklarimla boğuluyorum keske bi doktorun demesiyle hemen ameliyata karar verdirmeseydim anneme niye daha çok arastirmadim niye içim içimi yiyo iki aydr. Onsuzlugu kabullenemiyorum özlüyorum hep içim sizliyo hep. Yüreğim kaniyo. Hayat sanki benim içinde bitmiş gibi. Evet bizde dava ettik avukata vekalet verdik hastane belgeleri vermek istemedi avukata şuan devam ediyor işte. Hocam peki annem o ameliyata girmeseydi de yine aynı vakitte mi ölecekti

  3. Dilber hanım ölenle ölünmez. Rabbim annenizi kabrinde huzur içinde kılsın. Siz böyle üzülürseniz annenizi üzmüş olursunuz. Anneniz ölmedi ki neden böyle kahroluyorsunuz? O sadece gerçek vatana gitti. Bu alem imtihan salonudur. Hepimiz imtihandayız. Öte alemde ancak imtihanı geçenler huzura erer. Böyle kahrolmakla imtihan kazanamayız ki.
   Daha çok gençsiniz. Gözünüzü açıp geleceğinizi imar etmeye bakınız.
   Anneniz o ameliyata girmeseydi de yine ölecekti. Çünkü anneniz artık öte alemde. Bu dünyada rızkı bitmiş.

 17. selamün aleyküm hocam ben annemi 1 ay önce kaybettim 47 yaşındaydı ve hiç bi hastalığı yoktu sadece şeker hastasıydı ama çok dikkat ediyordu bi gün akrabam börek yapması için çağırdı annem biraz isteksiz gitti yaptı yendi 3 saat sonra biraz ratsız oldu ben herzamanki gibi şeker sandım 15 dakka içinde ratsızlandı ve kalp krizi geçirdi ambulans biraz gecikti yada banamı öyle geldi bilmiyorum herkesin yardımına koşar herkes tarafından sevilen herkese yardım eden biriydi bnm annem bu kadermi ecelmi hocam bayılmadan önce gidilseydi yine ölücekmiydi teşekkür ederim şimdiden çok büyük bi acı hep rüyamda gülerek konuşarak görüyorum

  1. Aleykümselam Betül hanım.
   Başınız sağ olsun Allah sabrı cemil ve bol ecir bahşeylesin.
   Şair derki
   Ecel geldi cihane
   Baş ağrısı bahane.
   Annenizin ömrü o kadarmış. İki cihan gelse onu bir saniye ileri alamazdı. İlahi kader öyle imiş ona razı olalım ki hem ölene sıkıntı vermeyelim hem size bol sevap verilsin.

  2. teşekkür ederim hocam.da önce şeker için hastane gidilseydi yada kalp için kalp cerraha kafamda tek soru bu yine olucakmıydı ama demedi hiç çok kötüyüm diye ama ölümden korktuğunu söylüyordu aynı zamanda aynı şeyler gerçekten herseyi düşünüyorum ve herseyde kendimi suçluyorum

  3. Kendinizi boşuna suçlamayın. Allah onun ömrünü o kadar kılmış dünyadan nasibi kesilmiş. Hepimiz oraya gidiciyiz. Burası imtihan salonudur. İmtihanı biten gitmek zorundadır. Günü saati geldiğinde siz de oraya gideceksiniz. Vefat ettikten sonra şunu yapsaydım iyileşirdi demek yanlıştır. Allah onun iyileşmesini dileseydi sebeplerini de yaratır onu iyileştirirdi.
   Ecel geldi mi tedbir işe yaramaz.

  4. Teşekkür ederim Hocam .acım çok büyük ve kabullenmek Ben tek annemi değil ablamı anneni arkadaşımı herseyini bi anda kaybettim çok Zor Ani olan Ve hiçbi ratsızlığı yokken olması benim için çok zor o yüzden kendimi suçluyorum bikere gidilseydi önceden hastalığı varsa çıkarmıydı sürekli kafamda tekrar teşekkür ederim hocam rüyamda yapmaya pişman olduğum şeyleri yaşadım hastane götürdüm bunun gibi yapamadığım şeyleri rüyamda annemle yapmak istediklerimi tekrar yaşadım allah bana yaşattı ve rüyamda gülerek görüyorum konuşuyoruz sanki gerçek gibi teşekkür ederim

  5. Sizi anlıyorum Allah acınızı hafifletsin. Ama elden bir şey gelmez ki onları geri getirebilesin, ne mümkün. Kabullenmekten başka çare yok. Bu imtihan dünyası böyledir. Ama burası acılarla dolu bir dünyadır. Burada hiçbir kimse mutlak mutluluğu elde edemez. Rabbim sizi sevdiklerinize acıların hiç olmadığı sonsuz mutluluk ülkesi olan cennette buluştursun.

  6. Teşekkür ederim hocam allah razı olsun kalp krizi ecel kadermi midir? ihmalsizlikmi oluyo annemin ratsızlıgı hiç yoktu şeker vardı dikkat ediyordu herseyi hızlı hızlı yapan yorulmazdı ben yorulurdum annem yorulmazdı yani hiç arada bi kolu baca ağrırdı kalp krizi ecelmi ihmalsizlikmi o yüzden sordum hastane gidilseydi yine kalp krizi gecirirmiydi kuran okumaya gelen hoca sordum erken gitseydi kurtulma ihtimali vardır dedi teşekkür ederim hocam iyi günler

  7. Rica ederim.
   Neyin ecel neyin kaderimiz olduğunu bilemeyiz. Bize düşen tedbir almak, takdir Allah’ındır. Biz üzerimize düşen tedbirleri aldıktan sonra her şeye rağmen ölüm başa gelirse o da eceldir. Ama tedbirsizlik yapıp da ölüme sebep olursak o da vebaldir.
   Anneniz için bundan sonra yapacağınız hayır hasenat yapıp ona sevaplarını göndermektir. Şöyle yapsaydım böyle yapmasaydım ölmezdi gibi temenniler şeytana kapı açar.
   Peygamberimiz buyurdu ki:
   “Başına bir iş geldiğinde ; “Eğer şöyle yapsaydım, şöyle olurdu” deme. Fakat “Bu Allah’ın takdiridir ki, öyle olmasını diledi ve öyle yaptı” de. Çünkü keşkeler, şeytanın vesvese ve aldatmasına kapı açar.”
   (Hadis-i Müslim-2664)

  8. Teşekkür ederim hocam ama insan acılıyken ne dediğini bilmiyor istemeyerek te olsa bilmiyor sadece şeker vardı bi ratsızlıgı yoktu bi ratsızlıgı olmadığı için hastane gitme gereği duymuyo kimse kaderinde ömrü daha uzun olsaydı allah hastane gittiğinde yaşatma şansı verirdi yada yoğm bakımda haftalarca yatıp uyanan hastalar var tedbirsizlik yok ama olsada kaderinde ömrü o an bitmediyse allah yaşamasına izin vermezmiydi k bakmayın hocam fazla soru sordum hakkınızı helal edin teşekkür ederim

  9. Rica ederim.
   İnsanın ömrü rızkı kadardır. Dünyada nasibi biten kimsenin ömrünü Allah’tan başka kimse uzatamaz. Annenizin ömrü o kadarmış bu kabullenilse de kabullenilmese de bu değişmez.
   Siz bundan sonrasına bakınız. Anneniz için ne gibi hayır hasenat yaptınız önemli olan odur.
   Siz istediğiniz kadar tedbir alınız ecel geldiğinde çareler biter.
   Ölüm kötü değil ölümden sonrası için hazırlık yapmamak kötüdür.
   BİR MENKIBE:
   Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) bir kabristandan geçerken yeni bir kabrin başında bir kadın ile bir erkeğin ağladığını görür. Onlara;
   – Sizi ağlatan şey nedir, diye sorar. Onlar:
   – 15-16 yaşlarında bir kızımız vardı yeni öldü onun için üzülür ağlarız, dediler. Kızın annesi;
   – Ey Muhammed! Senin peygamber olduğunu işittik. İsrail oğullarının peygamberleri ölüleri diriltirdi. Sen de bir dua etsen de Allah kızımızı dünyaya döndürse” dedi. Peygamberimiz onların kızının isimini öğrenip kızın isim ile yeni kabre hitap etti:
   – “Ey falan kızı filane! dedi. Kız:
   – Buyur ey Allahın Rasulü, dedi. Rasulullah:
   – Annen baban senin ölümüne çok üzülmüşler dua edeyim de Allah seni dünyaya tekrar döndürsün mü? dedi. Kız:
   – Asla dünyaya geri dönmek istemem ey Allahın Elçisi. Ben şu anda cennetteyim! dedi.
   Rasulullah kızın anne-babasına döndü:
   – Kızınızın sesini işittiniz buna rağmen dünyaya dönmesini ister misiniz dedi. Onlar:
   – Hayır asla dönmesini istemeyiz ey Allahın Rasulü, dediler.

  10. Allah razı olsun hocam iki tane kızım var 4,8 yaşlarında torunlarımı görmeden duramazdı yakın oturuyorduk görmediğimde çok özlüyorum kötü oluyorum derdi küçük kızımla birbirilerine herkesten çok bağlılardı hep herkese bana .hocam allah onun sabrını öteki dünyada veriyormu ?küçük kızım annanem gece geliyo hepimizi öpüyo sabah gidiyo diyo görüyorum ben diyo böyle imkan varmı?bende rüyalarımda birbirimize sarılıp öpüyoruz annemle gerçek gibi ruhu gerçekten yanımamı geliyor?anneme son sorum teşekkür ederim k bakmayın çok şey sordum

  11. Ne mutlu rüyanızda merhume annenizi görebiliyormuşsunuz. Rüyada onu görmek ruhen onunla görüşmektir. O senin yanına değil sen onun yanına gidiyorsun demektir.

 18. Hocam benim yaklaşık 3 ay önce 3 yaşındaki kızımı sadece geniz eti ve bademcikerinden dolayı ameliyat sonrası kaybettim yavrumu sapa sağlam hastaneye götürdük cansız bedenini çıkardık odaya çıkardıkları zaman ben yanımdaydım nefes alıyordu ama sonradan kesildi ben hiç fakedemedim 3 buçuk saat odada kaldı narkozun etkisinden hiç uyanamadı ne doktorlar nede hemşireler hiç gelip kontrol etmediler çok ihmal vardı çok ne olur söyleyin bana götürmesek yinede o gün vefat edecekmiydi

  1. Allah sabırlar versin çok üzüldüm başınız sağolsun.
   Hastaneye dava açtınız mı?
   Mademki ihmalleri var cezalarını çeksinler.
   Ölüm olayına gelince o yavrucağın ömrü o kadarmış oraya götürmeseniz de ecel onu bulacaktı. Ama ihmal edenler de suçludur.

Bir cevap yazın