Nurettin Yıldız Kimdir?

NURETTİN YILDIZ’DAN HZ. EBUBEKİR (R.A.) İÇİN YAKIŞIKSIZ İFADELER
( İfadelerin yer aldığı video arşivimizde mevcuttur, isteyenler sayfa yönetimine mesaj atabilir.
Nurettin Yıldız ve ekibi söylediklerinin arkasında duramadıkları, bu edep dışı ifadelere verecek cevapları olmadıkları için videoları şikayetle yayından kaldırtıyor, bu nedenle paylaşamıyoruz.)

Nurettin Yıldız konferansında şunları söylemiştir:
“Mal hırsı ve şehvet tehlikesinden hiç kimsenin garantisi yoktur. Ebûbekir bile olsa… Bir hurma fidanı için ağzını bozmuştur. Bir kere o hurma dikilen araziye para vermemişsin, kelepir gelmiş sana… Yani o hurma olmasa acından ölecekmiş gibi bir fidan için ağzını bozmuştur.
Bundan ders alacağız ağzımızı bozmamaya çalışacağız, kazara böyle bir ayak kayması, dil kayması olursa aynı azimle devam edeceğiz…”
Bu iftiralara verilecek cevap nedir?
Seyyidinâ Ebûbekir (r.a.)’den elbette bütün Müslümanlar ders almalıdır. Müslümanlık dersi, insanlık dersi, fazilet dersi…
Sünni kaynaklarda bulamadığımız hâdisenin anlatıldığı ve satır aralarında zerk edilen bu ve bunun gibi zehirleri görünce konferansın diğer kısımlarındaki medih dolu ifadelerin amacı daha iyi anlaşılmaktadır. Hata meselesine gelirsek:
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz “Hepiniz hata edicilersiniz” buyurup kimseyi istisnâ etmediği için İslâm âlimleri, bu kapsama Hz. Ebûbekir (r.a.)’in de girdiğini beyân etmişlerdir. Şöyle ki İbn-i Abbas (r.a.)’in rivayet ettiği uzun bir hadîs-i şerîfte bir gün huzur-u Resûlullâh (s.a.v.)’de birisi rüyasını anlatır. Hz. Ebûbekir (r.a.) Efendimiz
– “Yâ Resûlallâh müsaade buyurursanız rüyayı ben tâbir edeyim.” der.
Rüyâ tabirini yaptıktan sonra Peygamberimiz (s.a.v.): “Yâ Ebûbekir, bir kısmında isabet ettin bir kısmında hata ettin.” buyurur.
(Buhârî, Tabir, 11, 47; Müslim, Rüya, 17)
Âlimler, “Hepiniz hata edicilersiniz” hadîsinde istisnâ olmadığı için Hz. Ebûbekir (r.a.)’in hatası da budur demişlerdir, çünkü ancak peygamberler ismet sıfatına sahiptirler. Hz. Ebûbekir (r.a.)’in bunun ötesinde bir hatasından bahsetmek, kendisi hakkındaki âyet ve hâdislere muhalefet anlamı taşır.
Peygamberlik hâriç her hususta Nebî (s.a.v.)’e vâris olan, “Allâh tarafından bana feyz olarak her ne verildi ise, ben onu (tamâmen) Ebû Bekir’in kalbine boşalttım” buyurulan bir zâtta hâşâ mal hırsından yâhut menfî mânâda şehvetten söz etmek dolaylı yoldan Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’i yalanlamaktır. Çünkü Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz:
– “Allâh (c.c.) için 360 adet güzel ahlâk vardır. Ehl-i tevhid olduğu halde kim bunlardan birine sahip olursa, er-geç Cennet’e götürür.”buyurmuştur. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir (r.a.):
– “Bu ahlâklardan birisi olsun bende var mıdır?” deyince Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz: “Yâ Ebâ Bekir! Umarım Allâh’dan Onların hepsi sende vardır…” buyurmuşlardır.
Bu ahlak şubelerine sahip olmak elbette bunların zıddı olan mal sevgisi, şehvet tehlikesi gibi bayağı ahlâktan kurtulmuş olmayı gerektirir.
Tarihte bu tip ifadeleri ve Ashâb’a karşı böyle eleştirel bir yaklaşımı ancak müsteşrikler sergilemeye cesaret edebilmişlerdir.
Seyyidinâ Ebûbekir (r.a.)’in fazileti Kur’an ve sünnetle sabit olup, bu zâtı diline dolamanın hükmü fıkıh ve akaid kitaplarında yazılıdır.

Kaynakça: (Hakk Dinin Batıl Yorumlarına Cevaplar, s. 183-184)

Prof. Ahmet Şimşirgil’in vaazı için adres:
https://www.youtube.com/watch?v=KzZhzGRRUOg

 Nurettin Yıldız;
– “Allah Gökte midir, yoksa mekandan münezeh midir belli değil.” diyen, böylelikle mekandan münezzeh Allah’a iftira atan,
– “Sahabenin İçinde Kadın Gibi Korkak Olanlar Vardır” deyip Sahabeye Dil Uzatan,
– “Bizden Biri 50 Tane Ebu Bekir Eder” diyen,
– Ayrıca İbni Teymiye Gibi Bir Sapık İçin “Müceddid” diyen, “Muhyiddin Arabi, Mevlana Celaleddini Rumi Müşriktir” diyen ehli sünnet dışı bir kimsedir.
Bekir Abdullah
EK 1:
dintahripcileri.com

NURETTİN YILDIZ’DAN OSMANLI’YA İFTİRA
(videoyu izlemek için tıklayın:
https://drive.google.com/…/fol…/0B71MvIO2d2BpRkNDWnhJYUQ3NGM )
Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri (1541 – 1628)
II. Abdülhamid Han Hazretleri (1842 – 1918)

Nurettin Yıldız bu konuşmasında Osmanlı padişahlarını diline dolarken önüne çıkanı döküp deviren kör gibi tarih alanındaki cehaletini de ortaya koyuyor. II. Abdülhamid Han’a “piyano çalardı, dergâha gitmezdi” iftirasını atarken II. Abdülhamid Han’ın Aziz Mahmud Hüdayi’yi İstanbul’a çağırdığından bahsediyor. Hâlbuki Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ile Abdulhamid Han arasında yaklaşık 300 sene olduğu için ikisinin görüşme ihtimali yoktur.

Nurettin Yıldız “II. Abdülhamid Han’ın kendisinin girmediği tarikatten insanların istifade etmesini istediği”ni iddia ederken de yanılıyor. Tarihçi Ömer Faruk Yılmaz, Belgelerle Sultan İkinci Abdülhamid Han adlı kitabında bu konuda şunları söylüyor: “Sultan Abdülhamid, Ehl-i Sünnet’e muğayyir olmayan tarikat ve ilim erbabı ile sık sık görüşürdü. Ulemaya hürmet göstermek, Osmanlı sultanlarının güzel adetlerinden idi.” (Osmanlı yayınevi, İstanbul 2000, s. 274-276) Kızı Ayşe Osmanoğlu’nun belirttiğine göre Sultan II. Abdülhamid’in, Muhammed Zafir Efendi’den sonra intisap ettiği şeyhlerin başında Rıfai şeyhi Ebu’l-Hüda es-Sayyâdî ve Yahya Efendi tekkesi Kadiri şeyhi Abdullah Efendi gelir. (Ayşe Osmanoğlu, Babam Sultan Abdulhamid, İstanbul 1994, s. 25)

Nurettin Yıldız’ın diğer bir yanılgısı ise “Fatih Sultan Mehmet’in yedi dil bilmesine rağmen bir tefsiri bile baştan sona okumadığı” iddiasıdır. Hâlbuki Fatih Sultan Mehmet, Manisa sarayında Molla Gürani’nin yönetiminde çok yönlü bir eğitim sürecinden geçmiş ve dini ilimlerde icazet almıştır. Fatih Sultan Mehmet şehzadelik döneminde, Kuran, hadis, fıkıh, tefsir, siyer ve kelam gibi dini eğitimlerin yanı sıra matematik, tarih, coğrafya, edebiyat gibi alanlarda eğitimler almış bir padişahtır. Fatih Sultan Mehmet’in ilmi seviyesi, padişahlığı döneminde de sohbetler, müzakereler ve münakaşalarla daha da derinleşmiştir. İlme karşı son derece hevesli ve müştak olan Fatih’in en çok zevk aldığı meclisler ilim meclisleri olmuştur. Fatih’in geleceğe hazırlanmasında Molla Hüsrev, Molla Gürânî, Hoca Zâde, Hızır Bey, Ali Tûsî, Molla Zeyrek, Sinan Paşa, Molla Lütfi, Fahreddin-i Acemî ve Hoca Hayreddin gibi bilginlerin önemli hizmetleri olmuştur. Bunun için Nihad Sami Banarlı: “Öyle Hocalar elinde yetişen herhangi bir Osmanlı Şehzadesinin esâsen bir Fatih olmaması kolay değildi.” demekten kendini alamamıştır. Nurettin Yıldız’ın Osmanlıya duyduğu kin ve nefret gözünü kör etmemiş olsaydı “Fatih en azından, talebesi olduğu Molla Gürani’nin meşhur tefsirini okumuştur” diye hüsnü zan edebilirdi. Aslında “Ulaşılamaz tek makam nübüvvet makamıdır, Ebubekir bizim hayatımıza ulaşamaz, gelsin internet çağından Ebubekir Sıddık olsun görelim onu”** deme cür’etini gösteren birisinin Sultan Fatih ve Abdulhamid Han’ı diline dolamasına şaşırmamak gerekir. La havle ve la kuvvete illa billah…

 

(Visited 1.088 times, 2 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Nurettin Yıldız Kimdir?” üzerine 4 yorum.

  1. Nurettin Yıldız Islâma göre ebedi cehennemlikmidir
    Bide Nurettin Yıldız’ın Tüm inançları boşa mı gidecek

    1. O adam küfür alameti olan sözlerine tövbe eder bir de tekzip yazarsa neden ebedi cehennemlik olsun.?

    1. O videoyu internetten arayıp bulacaksınız. Yoksa kaldırmış olabilirler de.

Bir cevap yazın