Vesvese Ve İlham

Ş- Şeytanın vesvesesi 2    

VESVESE; şeytanların dürtüsü olup, bazen kulağa bir fısıltıymış gibi gelebilen veya beyinimize bir düşünce halinde doğan, bir çok insanın bunların ne olduğunu ayıramayıp kendi fikri sanarak çelişkiye düştüğü bir durumdur.
İLHAM: Bunlar kendi arasında ikiye ayrılır. Melek vasıtası ile kulağa veya kalbe gelen fısıltı halinde veya düşünce şeklindeki düşünceler ya da, Allah’ın vasıtasız olarak doğrudan kalbte yarattığı İlahi mesajlardır. Kulağa fısıltı olarak gelen veya beyinde düşünce olarak beliren hatırlatmalar meleğin ilhamıdır. Bütün vücüda yayıldığı ve her zerre ile işitildiği sanılan ilham ise, ruhumuza bir fikir veya bir uyarı veya bir müjde halinde doğan İlahi ilhamdır.
DÜŞÜNCELER NE ZAMAN İNSANIN OLUR ?
Akla her gelen iyi veya kötü düşünce insanın kendisine ait değildir. Ancak bunlardan her hangi birisi beğenilip kabul görürse, işte o düşünce o vakit insanın kendisne ait olur. Eğer bu kötü düşüncelerden olupta küfür veya şirk türünden ise, bunlardan birisini benimseyen kimse, dili ile söylemesede kafir olur. Eğer akla gelen bu kötü düşünceler küfür ve şirk türünden değilde amel yönünden haram şeyler ise, hırsızlık, zina içki gibi işler yapılmadığı sürece günah yazılmaz, ancak; kibir, hased, kin,müslümana buğz(öfke), hırs, gibi kalple işlenen günahlar, kalpte olduğu sürece günah yazılır fakat kişi bunları helal görmediği sürece küfür olmaz.
“Ona (nefse) iyilik ve kötülüklerini ilham eden (Allah’a) yemin olsun.”(Şems, 91/8)
Hadis-i Tirmizi’de, Abdullah b. Mesud’dan rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.):
“İnsanoğlunda bir lümme-i şeytâniyye bir de lümme-i melekiyye vardır. Lümme-i şeytâniyyeden hakkın yalanlanması ve kötülüklerin yapılması; lümme-i melekiyyeden de hak ve hakikatin tasdik edilmesi ve güzel işlerin yapılması yolunda telkinler yapılır. Buna göre içinden hayır işlerine dair telkinler alan kimse, bunun Allah tarafından olduğunu bilsin ve O’na hamd etsin. Kötülük telkinini alan kimse de kovulmuş şeytandan Allah’a sığınsın.”
buyurmuştur.
ve ardından:
“Şeytan size fakirliği vadeder ve hayâsızlığı emreder.”(Bakara, 2/268) mealindeki âyeti okumuştur.”

Vesvese hakkında  Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerindeki açıklamalar, mealen:
-“Muhakkak ki onun (şeytanın) iman eden ve rableri-ne güvenen kimseler üzerinde hakimiyeti yoktur. Muhakkak ki onun hakimiyeti onu dost edinen ve onu (Allah’a) eş koşanların üzerinedir.”  (Nahl: 99-100)          

-” Onları(insanları) -ne olursa olsun- şaşırtıp-saptıracağım en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim ve Allah’ın yarattıklarını değiştirmelerini emredeceğim.” Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost (veli) edinirse kuşkusuz o apaçık bir hüsrana uğramıştır. (Nisa /119)
-“ O, onlara söz verir, kuruntulara /ümitlere düşürür; fakat şeytan onlara kuru bir altatmadan başka ne vaad eder? (Nisa- 120)
-” (Şeytan) Onlara vaadler ediyor onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan onlara bir aldanıştan başka bir şey va’detmez.” (4/120)
-” (Allah’tan’tan) Sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde (önce) iyice düşünürler (Allah’ı zikredip-anarlar) sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir.” (A’raf-201)
-” Andolsun insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız.” (Kaf-16)

Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki:
-“ Melekten gelen ilham, İslamiyet’e uygun olur Şeytandan gelen vesvese, İslamiyet’ten ayrılmaya sebep olur ” [Tirmizi]

Şeytan, insanın kan damarlarında dolaşarak saptırıcı fikirlerini insana hatırlatmaktan asla geri durmayan iman hırsızı ve insanların düşmanıdır. İnsanın kalbine ve beynine gelen düşünceler iki farklı türdendir. Birisi saptırıcı, diğeri sağduyunun hakim olduğu olumlu düşüncelerdir. Bunlara negatif ve pozitifte denebilir. Saptırıcı düşüncelere cin şeytanları veya insan şeytanları veya bunların sebebi ile insanın işlediği kötülüklerden hasıl olan kötü hatıralar sebep olmaktadır. Her türlü hayaller ve kuruntularda bunlar sebebi ile oluşmaktadır. İyi düşüncelere gelince, bunlar ya melek tarafından veya insanın daha daha önce işlediği iyi işlerin hatıralarının sebep olması ile oluşmaktadır. Bunların dışında bir de, Allahu Tealanın kalbe ilhamı ettiği iyi düşünceler sebebiyle oluşan olumlu düşünceler bulunur. Bu sebepledir ki, insanın  kalbi ve beyni yaşadığı süre içinde olumlu ve olumsuz düşüncelerden asla boş kalamaz.
Nas suresinde Allahu Teala buyurur ki, mealen:
“ Sinsice kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran’ vesvesecinin şerrinden.” (Nas/4)
-“ Ki o insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku kuruntu fısıldar)” ; (Nas/5)
-“ Minel-cinneti vennâs.” Mealen: “(O vesvese verenler hem cin şeytanlarından, hem de insan şeytanların olur.)”
    (Nas-6) 

     Soru: İnsan aklına gelen her düşünceden sorumlu mudur?
    Cevap: Bu soruyu Allah’ın Rasulünün(aleyhissalâtu vesselâm) bir hadisi ile açıklayalım. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor:
-” Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in ashabından bir kısmı ona sordular: “Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor, normalde bunu söylemenin günah olacağına kaniyiz.”
Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm):
-” Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz?” diye sordu.
Oradakiler
-” Evet! deyince:
O:
– “İşte bu (korku) imandan gelir (vesvese zarar vermez) dedi. “Müslim, İman 209 (132); Ebu Dâvud, Edeb 118 (5110).
Diğer bir rivayette:
-“(Şeytanın) hilesini vesveseye dönüştüren Allah’a hamdolsun” demiştir.
Müslim’in İbnu Mes’ud (radıyallahu anh)’dan kaydettiği bir rivayet şöyledir:
Eshab dediler ki:
– “Ey Allah’ın Resulû, bazılarımız içinden öyle sesler işitiyor ki, onu (bilerek) söylemektense kömür kesilinceye kadar yanmayı veya gökten yere atılmayı tercîh eder. Bu vesveseler bize zarar verir mi?”
-” Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Hayır bu (korkunuz) gerçek imanın ifadesidir” cevabını verdi.”
1363 Ebû Hüreyre radiya’llâhu anh’den rivâyet olunduğuna göre Nebî salla’llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
-” Horozların öttüğünü işittiğinizde (dileklerinizi) Allâh’ın fazl-ü kereminden isteyiniz!. Zirâ horozlar melek görmüşler (de öyle ötmüşler) dir. Merkebin anırmasını işittiğinizde de şeytan (ın şerrin) den Allâh’a sığınınız (ve: Eûzü bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm, deyiniz). Çünkü merkep şeytan görmüş (de öyle anırmış) dır.
1384 İbn-i Abbâs radiya’llâhu anhumâ’dan gelen bir rivâyete göre şöyle demiştir:
-” Nebî salla’llâhu aleyhi ve sellem (muazzez hafidleri) Hasen’le Hüseyn’e (meâli aşağıdaki duâyı) okurdu. Ve: (Büyük) babanız (İbrâhîm) de bu duâyı (oğulları) İsmâil ile İshâk’a okurdu! der idi:
-” Allâh’ım, ins, cinn, şeytanlarının şerrinden, (zehirli) haşerattan ve dokunan her kötü gözden- şifâ veren kelimelerine sığınırım.

SORU: Haram işlemeye niyet edip, Allah’tan korktuğu için vazgeçen günaha girer mi?
     CEVAP: Bu soruyu Rasulullah’ın şu hadisi ile cevaplayalım, mealen:
-“ Kalbe gelen kötü şey söylenmedikçe ve buna uygun hareket edilmedikçe affolur ” [Beyheki]
-” İbadetleri yapıp, ilmihal bilgilerini öğrenmeye çalışan kimseye, Allah’ı, ahireti inkâr gibi düşünceler gelmesi, onun imansız olduğunu değil, imanlı olduğunu gösterir Meyveli ağaç taşlandığı, hırsız mücevher olan eve girmeye çalıştığı gibi, şeytan da imanlı olanlara saldırır. Hadis-i şerifte, böyle vesveselerin imandan olduğu bildirildi, (Vesvese imanın tâ kendisidir) buyuruldu (Ramuz)

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
-” Kötü vesveselerin gelmesine sebep imanın kâmil olmasıdır Çünkü hadis-i şerifte:
-” Böyle vesveseler, imanın olgun olmasındandır”buyuruldu (1/182)
     Allahu Teala buyurduki:
-” Şeytan, şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin bırakmak ister Sizi, Allah’ı zikirden ve namazdan alıkoymak ister. Siz bunlardan [ayıplarını, zararlarını bildikten sonra] hâlâ sakınmaz mısınız?) [Maide 91]

-” (Nefsine uyarak) Allahü teâlânın dininden yüz çevirenlere,  bir şeytan musallat ederiz.” [Zuhruf 36]

Medine-i Münevvere’de bir Yahudi, birgün Allah’ın Rasulüne(sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle der:
-“ Ey Muhammed bizim namazımız sizin müslümanların namazından daha güzel olmaktadır. Çünkü bizler namazda hiç vesveslenmeyiz.
Halbuki sizin müslümanlar hiçbir zaman vesvesesiz namaz kılamazlar.”
Rasulullahın yanında bulunan hazreti Ebu Bekr ileri çıkarak:
-“ Ey Allah’ın Rasulü izin verirseniz bu yahudinin cevabını ben vereyim.”der.
Allah’ın Rasulü(s.a.v.) :
-“ Olur ya Eba Bekr” der.
Ebu Bekr(radıyallahu anh) :
-“ Ey yahudi! Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. Bir evde iki oda olduğunu düşünelim, birisi mücevherle dolu, diğer ise boş olsa, hırsız hangi odanın kapısını kırmaya çalışır?”
Yahudi:
-“ Tabiki boş odaya uğramaz.“ der.
Ebu Bekir (r.a.):
-“ O halde iman bir mücevherdir. Şeytan ise, iman hırsızıdır. Eğer sizlerin kalblerinde iman olsaydı, mutlaka sizlere vesvese vererek
imanınızı çalmaya çalışırdı. Halbuki sizlerin kalbinde iman yoktur. Öyleyse şeytan sizilere neden vesvese versin? Biz müslümanlara gelince:
“Şeytan bizlere vesvese vererek imanımızı çalmaya çalışmaktadır.” der.
Bunun üzerine yahudi hidayete gelip müslüman olur.
Şeytan, sarhoşlara veya gayri islami yaşayışta olanlara vesvese vermez. Ancak bu kimseler hidayete gelip eski kötü yaşantılarını
bıraktıklarında, akla hayale gelmeyen bin bir türlü vesvesler vermeye başlar. Şeytan bu türlü vesveseleri verdikten sonra o şahsa şöyle der:
Sen kâfir oldun. Sen bu işi yapamayacaksın.” veya onun aklına “Allah yoktur. Neden kendini sıkıntıya sokuyorsun? Hayatını yaşamana bak. Bu dünyaya bir daha gelemeyeceksin. Hani bunca insan ölüp gidiyor, hiç gidip de gelen var mı?” gibi düşünceleri getirerek kişiyi yorarak iman ve ibadete lâ kayıt kalmasını sağlamaya çalışır. Vesveselenen kimse de bu sözleri kendisinin söylediğini sanarak kendi kendine “Galiba ben kâfir oldum.” diyerek kahrolmaya başlar. Oysaki bir kimsenin hem bir şeye inanması hem de o şeyi inkâr etmesi mümkün değildir. İçerde bir “BEN” vardır. O da kişinin kendisidir. Diğer muhalif fikirler ise şeytana veya meleğe aittir. Veya geçmiş hatıralardan başka şey değildir.
Ebû Hüreyre radiya’llâhu anh’den rivâyete göre, Resûlullâh salla’llâhu aleyhi ve sellem şöyle demiştir:
-“ Sizden her hangi birinize şeytan gelir de: (Şunu) böyle kim yarattı?, (Şunu) böyle kim yarattı?, En sonu: Rabb’ini kim yarattı? diye vesvese verir. Şimdi şeytanın vesvesesi Rabb’ınıza kadar erişince o vesveseli kişi hemen “Eûzü bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm” diyerek Allâh’a sığınsın!. Ve vesveseye son versin!” 
Müslüman, vesveselerin hiç birine aldırış etmemeli, şeytanı da onun vesvesesini de Allahu Tealanın yarattığını bilmekle şeytanı kahretmelidir.
Vesselam.

 

(Visited 6.353 times, 9 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Vesvese Ve İlham” üzerine 114 yorum.

 1. Selamun aleykum Allah rizasi için banada cevap verin.
  Benimde aklıma takılan bi şey var şimdi şeytan vesvesesi ile hatta inşallah vesvesedir yani şöyle aklıma dilime hayalime gelen istemediğim şeyler söylüyorum sonra tövbe tövbe diyorum allah korusun olmasın öyle bişey diyorum. Neyse asıl sorum şu böyle olmasını hiç istemediğim şeyler söylüyorum içimden ama istemiyorum ben bunları sanki benim isteğimmis gibi söylüyorum içimden keşke şöyle olsa böyle olsa şöyle böyle istiyorum diye ama bu benim istegim değil hiç istemediğim şeyler söylüyorum keşke olsa diye BOYLE ICIMDEN SÖYLÜYORUMYA YA BUNLARI IÇİMDEN GEÇİRİRKEN DILEK KAPIM AÇIKSA YA KABUL OLURSA hiç istemediğim şeyler diye korkuyorum ne olur cevap verin aklıma geldikçe kafayı yemek üzereyim sonuçta benim istemedgm şeyler bunlar ya gerçek olursa off

  1. Aleykümselam Defne hanım.
   Sizin durumunuzda milyonlarca insan var. İçinizdeki o kuruntular şeytanın vesvesesidir. İnsan istemediği bir şeyi söylemez lakin söylemiş gibi olursa o vesvesedir. Ona takılmayınız. Şimdi vesveseden kurtuluş reçetesinin linkini atacağım. İnşaallah dikkatli okursanız derdinize deva olur. Çünkü düşmana galip gelmenin yarısı onu tanımaktır. Geri kalanı ise doğru bildiğinle amel etmektir.
   LİNKİ TIKLAYINIZ:
   https://islamdergisi.com/fikih/vesvese-nedir/

  2. Ama gerçek olacak diye çok korkuyorum o zamanda dilek kapıma denk gelse sonuçta istemediğim bisey benim olmayan bi düşünce

  3. Hiçbir kimse senin istemediğin bir şeyi sana söyletemez. Sizin durumunuz vesvesedir. İçinize fazla kapanmaktan olur böyle şeyler.

  4. Peki ne yapmam gerekir hocam Allah rizasi icin bi yol gösterin 8 aydır yapmadığım kalmadı namazlar zikirler 3 5 gün geçiyor kuş gibi hafifliyorum ferahliyorum sonra geri geliyor ne yapmam lazım kafayı yicem sanıyorum

  5. VESVESEDEN KURTULUŞ DUASI:

   (Ya Allah-ür-rakib-ül-hafiz-ür-rahim. Ya Allah-ül-hayy-ül-halim-ülazim-ür-rauf-ül-kerim. Ya Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kaimü alâ külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvi!)

   İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
   -” Kötü vesveselerin gelmesine sebep imanın kâmil olmasıdır Çünkü hadis-i şerifte: -” Böyle vesveseler, imanın olgun olmasındandır”buyuruldu (1/182) Allahu Teala buyurduki:
   -” Şeytan, şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin bırakmak ister Sizi, Allah’ı zikirden ve namazdan alıkoymak ister. Siz bunlardan [ayıplarını, zararlarını bildikten sonra] hâlâ sakınmaz mısınız?) [Maide 91]
   -” (Nefsine uyarak) Allahü teâlânın dininden yüz çevirenlere, bir şeytan musallat ederiz.” [Zuhruf 36
   Vesvese ancak şeytanı dost edinen kimseleri etkiler. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle dile getirilmiştir:
   – “Şeytanın nüfuzu, ancak onu dost edinenlere ve Allah’a ortak koşanlaradır.” (Nahl, 100)

   Medine-i Münevvere’de bir Yahudi, birgün Allah’ın Rasulüne(sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle der:
   -“ Ey Muhammed bizim namazımız sizin müslümanların namazından daha güzel olmaktadır. Çünkü bizler namazda hiç vesveslenmeyiz. Halbuki sizin müslümanlar hiçbir zaman vesvesesiz namaz kılamazlar.” Rasulullahın yanında bulunan hazreti Ebu Bekr ileri çıkarak:
   -“ Ey Allah’ın Rasulü izin verirseniz bu yahudinin cevabını ben vereyim.”der. Allah’ın Rasulü(s.a.v.) :
   -“ Olur ya Eba Bekr” der. Ebu Bekr(radıyallahu anh) :
   -“ Ey yahudi! Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. Bir evde iki oda olsa, birisinde mücevher dolu, diğer ise boş olsa, hırsız hangi odanın kapısını rahatsız edip kırmaya çalışır?” Yahudi:
   -“ Tabiki boş odaya uğramaz. “der. Ebu Bekr(r.a.):
   -“ O halde iman bir mücevherdir. Şeytan ise, iman hırsızıdır. Eğer sizlerin kalblerinde iman olsaydı, mutlaka sizlere vesvese vererek imanınızı çalmaya çalışırdı. Halbuki sizlerin kalbinde iman yoktur. Öyleyse şeytan sizilere neden vesvese versin? Biz müslümanlara gelince bizlere vesvese vererek imanımızı çalmaya çalışmaktadır.”der.
   Bunun üzerine yahudi hidayete gelip müslüman olmuştur.

   Şeytan, sarhoşlara veya gayri islami yaşayışta olanlara vesvese vermez. Ancak bu kimseler hidayete gelip de eski kötü yaşantılarını bıraktıklarında, akla hayale gelmeyen bin bir türlü vesveseler vermeye başlar. Şeytan bu türlü vesveseleri verdikten sonra o şahsa şöyle vesvese verir:
   -” Sen kafir oldun. Sen bu işi yapamayacaksın.” gibi vesveselerle müslümanı yormak ister.
   Ebû Hüreyre radiya’llâhu anh’den rivâyete göre, Resûlullâh salla’llâhu aleyhi ve sellem şöyle demiştir:
   – “Sizden her hangi birinize şeytan gelir de: (Şunu) böyle kim yarattı?, (Şunu) böyle kim yarattı?, En sonu: Rabb’ini kim yarattı? diye vesvese verir. Şimdi şeytanın vesvesesi Rabb’ınıza kadar erişince o vesveseli kişi hemen “Eûzü bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm” diyerek Allâh’a sığınsın!. Ve vesveseye son versin!” (Hadis No: 1353 Kütüb-ü Sitte)

   Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in ashabından bir kısmı ona sordular: “Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor, normalde bunu söylemenin günah olacağına kaniyiz.” Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz?” diye sordu. Oradakiler Evet! deyince:
   “İşte bu (korku) imandan gelir (vesvese zarar vermez) dedi.
   “Müslim, İman 209 (132); Ebu Dâvud, Edeb 118 (5110).

   Diğer bir rivayette: “(Şeytanın) hilesini vesveseye dönüştüren Allah’a hamdolsun” demiştir.

   Müslim’in İbnu Mes’ud (radıyallahu anh)’dan kaydettiği bir rivayet şöyledir:
   “Dediler ki: “Ey Allah’ın Resulû, bazılarımız içinden öyle sesler işitiyor ki, onu (bilerek) söylemektense kömür kesilinceye kadar yanmayı veya gökten yere atılmayı tercîh eder. (Bu vesveseler bize zarar verir mi?)”. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm):
   “Hayır bu (korkunuz) gerçek imanın ifadesidir” cevabını verdi.”

   VESVESEDEN KURTULMAK NASIL MÜMKÜN?
   Şeytanın insanlar üzerinde tesirli olduğu şeylerden birisi, vesvese vermesidir. İnsanın kalbine her fırsatta vesveseler, kötü düşünceler getirerek insanı aldatıp, dünyâ ve âhiret zararlarına sürüklemek ister. İnsan şeytanın bir vesvesesine uymazsa şeytan başka bir vesvese vermeye başlar ve çok çeşitli hîlelere başvurur. Kötülüğü, belli bir şeyi yaptıramazsa ve insan hep iyiliğe gidiyorsa, iyiliği daha az olanları yaptırmaya çalışır. Bir kötülüğe sürükleyebilmek için küçük iyilikler yapmaya teşvik eder. Şeytanın vesvesesi aslında zayıftır. Din bilgisi tam ve doğru olan ve bu bilgilerine uygun hareket eden insanları aldatması çok güçtür. Şeytan vesvese vererek, kötülüğe düşürmek için insanların bâzı zaaflarından faydalanır. Bunlardan biri aceleci olmaktır. Diğerleriyse, şehvet ve gadabdır. İnsan gadablanınca, kızınca aklı örtülür. Akıl gidince şeytanın hücûmuna uğrar. Onun elinde oyuncak olur. Ayrıca hased ve hırs, çok yemek, süslenme sevgisi, tamâ, yâni dünyâ lezzetlerini haram yollardan aramak; ihtiyâçtan fazla toplanıp, Allah için sarfedilmeyen dünyâ malı, cimrilik ve fakir olma korkusu, kendi görüş ve düşüncelerini beğenmek sûretiyle hasımlarına karşı kin tutmak, sû-i zân, bir kimse hakkında kötü düşünmek, günâhkâr sanmak da böyledir.

   Müslüman, vesveselerin hiç birine aldırış etmemeli, şeytanıda onun vesvesesini de Allahu Tealanın yarattığını bilmekle şeytanı kahretmelidir.

   Vesveseden kurtulmak için okunacak dualar:
   İhlas Suresi ile birlikte muavezeteyn sureleri sabah ve akşam abdestli olarak en az üçer kez okunmalı. ve şu duada eklenirse daha yararlı olur:

   وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطيِنِ وَاَعُوذ بِك رَبِّ اَنْ

   يَحْضُرُونَ

   “Ve kul: Rabbi,eûzû bike min hemezâti’ş-şeyâtîn.Ve eûzû bike rabbi en yahdurûn.” (mü’minun,23/97-98)
   Anlamı: “Deki:Ya Rabbi, Şeytanların vesveselerinden, onların yanımda bulunmalarından sana sığınırım!.”

  6. Peki istemeden istiyorum diye söylediğim şeyler kabul olur mu yoksa Allah niyete mi bakar. Ayrıca bunlar için tövbe olur mu

  7. Gerek isteyerek ve gerekse (tehdit olmadan) istemeyerek dahi olsa bilinciniz yerinde iken söylediklerimizden ve yaptıklarımızdan sorumluyuz. Kalbinize, aklınıza gelen küfür(dini inkar) veya şirki beğenmez hoş görmezseniz küfre girmezsiniz. Şayet kalbinize aklınıza gelen küfür ve şirki beğenip doğru bulursanız, dilinizle söylemeseniz de küfre girersiniz.

  8. Size daha evvel yazdığımız,
   “Gerek isteyerek ve gerekse (tehdit olmadan) istemeyerek dahi olsa bilinciniz yerinde iken söylediklerimizden ve yaptıklarımızdan sorumluyuz. Kalbinize, aklınıza gelen küfür(dini inkar) veya şirki beğenmez hoş görmezseniz küfre girmezsiniz. Şayet kalbinize aklınıza gelen küfür ve şirki beğenip doğru bulursanız, dilinizle söylemeseniz de küfre girersiniz.” cevabı sizi tatmin etmemiş galiba.
   Siz kalbinizden küfler geçtiğini yazmışsınız biz de böyle cevap verdik. Dua başkadır.
   Dua edeceksen kalbin ve dilin bir olacak.

 2. Hayirli günler ben 7.aylik hamileyim ve sürekli vesvese oluyor icimden istemsizce konuşmalar düsünceler geciyor ben en cok korktugum şey kinamak ve büyük konüsmakla ilgili vesveseler geliyor cok daraliyorum beynim yoruluyor ben bunlardan sorumlu olurmuyum cok korkuyorum sürekli bu gibi yazilari okuyorum günahi varmi diye.

  1. Hayırlı günler Semra hanım.
   İçinize gelen olumsuz düşünceler sizin elinizde değildir. Onları aklınıza şeytan getirir. Onun içindir ki, onların doğru ve güzel şeyler olduğunu onaylamazsanız size bir günahı vebali olmaz.
   Yalnız kalmayınız. Derin ve içsel düşüncelere dalmayınız.

 3. İki yıldır vesvese ve olmadık şüphelerle uğraşıp duruyorum size garip gelebilir ama o şüphelerle uğraşırken de sıradan geliyo artık o şüpheler. Gerçekten çok kötü bir hastalık.
  Selâmların en güzeliyle Allahın selamı üzerinize olsun
  1. Hocam normalde vesvese ve şüpheyi umursamam bunları takmam ama ben hayatımın her zerresini Allah bilinciyle yaşamak istiyorum böyle olunca şeytan saldırıyo her dk. Ne yapmalıyım bundan kurtuluş yok şeytan her halükarda saldıracak bu yaşadıklarım sizce nedir ne değildir bi açıklamada bulunsanız.
  2.yukarda bahsettiğim tevbe konusuna siz ne dersiniz.
  3.bana tavsiyeniz nedir bir eser varmıdır benim asıl amacına ulaşmam için hamdolsun inan ve yaptıklarını Allah için yapmaya çalışanlardanım ve ben tahkiki imanın en son mertebesine ulaşmak için ne yapmalıyım.
  4.bu yazdıklarımı düşününce benim imanım ne noktadır sizce
  5.yukarda kendi görüşümü yazdım ama sizce bu şüphelerin imanıma zararı nedir.
  6. Merak ettiğim bir konu insan küfre düşüp imana geri gelse giden amelleri geri gelir mi.
  7. İmana girip çıkmanın sayısı varmı söylemek isterim ki sürekli aklına takılıyor nisa 137.
  8.insanın kalbini boş durgun münafık gibi hissetmesinin sebebi nedir. Hanzala ile ebu bekirin münafık olduk korkusuyla peygamberimize gitmesi ile bağdaşabilirmi bu yaşadığım.
  Ve son olarak şunu belirtmek isterimki bu sorularıma vereceğiniz cevaplar inanın yüzlerce belkide binlerce insanın kafasında ki sıralara cevap olacak. Bakıyorum ki her baktığım sayfada hep aynı sıkıntılar var yaşananlar hep aynı şeytan insana hep aynı şeyleri fısıldıyor.
  Şimdiden Allah razı olsun hocam

  1. 1- Allah Kuran da “şeytanın adımlarına uymayın” diye buyurmaktadır. Böyleyken Küfür, şirk ve günahtan sakınmayan asla kurtuluşa eremez.
   Şeytan sadece insanın içine şüphe getirir, vesvese verir şunu yap şunu yapma der. Ama asla sen onu yapmadıkça sana zorla bir şey yaptıramaz. İçine gelen şüphe veya inkarı kabul etmediğin sürece imanına bir zarar gelemez. Ama vesveseden bunalıp rahatlamak için bazen küfre saparsan son nefes de imanını kurtaramazsın.
   İşine günle uğraş. Kendini fazla dinleyenlerde vesvese çok olur.
   2- Tövbe ölüm gelmeden her daim kabul edilir ama ciddi tövbe olmalı. İçinde pişmanlık olmayan tövbe tövbeden
   sayılmaz.
   3- Sana tavsiyem beş vakit namazını cemaatle kıl. Çok salavat getir. Sık sık istiğfar getir içten dualar et.
   4- Onu birinci maddede belirttim.
   5- O da birinci maddede var.
   6- Küfre girip tekrar iman edenin amelleri geri gelir lakin sevapları geri gelmez. Hccı tekrar yapması gerekir.
   7- Küfre girip imana dönmenin sayısı yok ama bu şekilde devam edilirse kalp mühürlenebilir. Civata yalama yaparsa kılavuz tutmaz.
   8- O vesvesedir. Öyle hissettiğinde imanını hemen kelimei şehadetle yenile.
   Senin durumun onlarınkine benzemiyor. Çünkü sen bazen şeytanın dediğini yapıyorsun.
   Alttaki linkteki yazımızı okumayı ihmal etmeyin:
   http://www.islamdergisi.com/genel/vesvese-nedir/
   http://www.islamdergisi.com/genel/dinden-cikaran-sozler/

 4. Aleykümselam.
  Lumme-i seytaniyye, insana sürekli günah işlemeyi hatırlatan şeytandır..
  Lumme-i melekiyye ise, meleğin insana güzel şeyleri telkinidir.

 5. Allahın zatını düşünmek şirktir. Kudretinin büyüklüğünü düşün. Zira gördüğün ve görmediğin hissettiğin ve ya hissetmediğin tüm kuvvetler Onun kudretinin tecellileridir.
  Sağlam hoca arıyorsan İslam Dergisinden ayrılma.

  1. Allah bir şeyi yaraması için ona ol der o da olur. İnsanların yapmaları ile asla kıyaslanamaz. Akıl o şeylere asla yetmez. Onun ne görmesi mahlukların görmesine, ne de yaratması insanların yapmasına asla benzemez. İman et teslim ol.
   Kafayı yersin daha fazla düşünürsen.
   Allahın büyüklüğünü anlamaya değil kabul etmeye çalış.

 6. Öncelikle selamın aleyküm.Size yaşadığım bir durumu anlatacağım.22yaşındayım ve yaklaşık 2.5 /3 ay önce 5 vakit namaza başladım.İlk başlarda namaz esnasında ailemle veya kendimle ilgili aklıma kötü şeyler geliyordu.İlk başta sadece bu kadardı.Özellikle son birkaç haftadır ise dini ögelerle ilgili istemediğim tasvip etmediğim haşa affedilmeyecek türden düşünceler aklıma gelmeye başladı.Bu durum hem benim moralimi çok bozdu hem de ibadetten huşu duyamamaya başladım.Düşündüğüm şeylerden dolayı korku duydum.Bir iki gün namaza ara vermeye çalıştım ama düzelme olmadı.Daha çok ibadete yöneldim yine geçmedi.Aklıma gelen düşüncelerden dolayı haşa sabahları sırf aklıma o düşünceler gelmesin diye uyanmak istemediğim bile oldu.Adeta kendimle mücadele halindeyim.Sizce ne yapmalıyım.Dini ögeler ile ilgili düşünceler geliyor.Cevap yazarsanız sevinirim.

  Devamlı kelime-i tevhid kelime-i şehadet getirip ihlas felak nas ayetel kürsi okuyorum vesveseler daha da ağırlaştı.ne yapmalıyım?

 7. İlk önce Selamın aleyküm
  Hocam internette cinlerle ile ilgili hikayeler okuyordum birden birsey sanki ya tevvbah diye seslendi beynime dilime dolandi .
  İçimde kötü olan herseyi durdurmak istiyorum gibi beynim canlandı sanki uyuşmuştu
  Bunun sebebi nedir hocam ?

  1. Aleykümselam.
   Ya Tevvab(ey tövbeleri kabul eden Allah) diyen Müslüman cinlerdir. Cinlerle alakalı hikayeleri okuma ve dinleme. Allah korusun zararları dokunur da kurtulamayabilirsin.
   Sen sana lazım olan bilgileri öğrenmiyorsun başka aleme ait mahlukların esrarına vakıf olmaya çalışıyorsun Yanlış yoldasın.
   Sana tavsiyem Ömer Nasuhi Bilmen hazretlerinin Büyük İslam İlmihalini alıp baştan sona kadar analayarak okursan alim olursun. O öğreneceğin bilgilerle amel edersen evliya olursun.

 8. DÜŞÜNCELERİMİZ KESİNLİKLE BİZE AİT DEĞİL YÜCE ALLAH’IMIZI CC. HİÇ UNUTMAMAK İÇİN UYGULAMAMIZ GEREKEN 8. FORMÜL
  23 Eylül 2012, 17:58

  .

  DÜŞÜNCELERİMİZ:

  Yüce Allah’ımızın CC. her an ilham-İlahi olarak
  MÜZEKKİR ismiyle bize olan hatırlatmalarıdır.

  Bizim değildir. Yani biz düşünmüyoruz.
  Düşünceleri bize Allah CC. MÜZEKKİR İsmiyle İLHAM-I İLAHİ olarak sunuyor.

  Biz sadece seçenek yapıyoruz. Biz aklımızla fikir üretemeyiz.

  Bize sadece cüz-i irademiz olan SEÇME imkânı verilmektedir.
  Fikirleri İlham eden seçenekler halinde Bize HER AN sunmakta Yüce Allah’ımızdır CC.

  Biz aklımızla sadece sunulan seçeneklerden cüz-i irademizle
  seçiyoruz. Yüce Allah’ımız da CC. dilerse yaratıyor
  Ve biz seçtiklerimizden mesul oluyoruz.

  O’na göre hesap vereceğiz.

  Nitekim ” işte şimdi aklıma geldi” nin gerçek manası işte budur.
  Yani Yüce Allah’ım CC. bana fikir sundu demektir.

  Düşünsenize aklımıza gelen fikirler bize uzaydan mı geliyor,
  yoksa her an her yerde Yüce Allah’ımız mı CC. lutfediyor ?.

  İşin aslı Efendimiz Yüce Allah CC. her an bize MÜZEKKİR, MÜLAKKİN
  isimleriyle düşüncemiz olarak konuşmalar yaratıyor
  Biz Kur’an Ayetleriyle yaşamadığımız için
  GAFLETTEN dolayı FARKINA VARAMIYORUZ.

  İşte ayet-i kerimeler;

  “ O’ NA (yani insana) HEM KÖTÜLÜĞÜ,
  HEM DE ONDAN SAKINMA YOLUNU İLHAM EDENE
  (Allah’ın Zatına) YEMİN OLSUN Kİ ” Şems 8-9

  (evet fikirler, düşünceler bizim miymiş. Fikirleri kim ilham ediyormuş?.)

  “ O’NA HAYIR VE ŞER YOLLARINI GÖSTERMEDİK Mİ?. “ Beled 10

  Evet bizlere sadece tercih hakkı var.
  TERCİHLERİMİZDEN yani cüz-i irademizden mesulüz.

  KİMSE AMELİYLE KURTULAMAZ (çünkü ameller Allah’ın lütuflarıdır.
  Kimse sahip çıkamaz.) Sende mi ya Resullullah?.

  EVET BEN DE KURTULAMAM.
  AMELLER ANCAK NİYETLERE GÖREDİR. Hş.
  ( Biz niyet edip talep ediyoruz Allah’ta CC.
  dilerse yaratıyor. Ve her talep ettiğimizden hesaba çekileceğiz.

  Ya mükâfat göreceğiz veya azaba uğrayacağız.)

  “Şüphesiz ki Allah Teâlâ, ümmetimi kalplerinden geçirdikleri kötülükleri
  Yapmadıkça veya söylemedikçe sorumlu tutmaz.”hocam bu konudaki fikirleriniz nedir?

  1. Allahu Teala önce özgür irade ile dilememizi diledi ve bize irade sıfatı lütfetti. Kalbe gelen iyilik ve kötülükleri yaratan Allahu tealadır. İyilikleri melek vasıtasıyla kötülükleri de şeytan vasıtasıyla yaratır. İnsan bunlardan birini yapmayı seçerse Allah kulunun o mevzu ile alakalı ilerini de yaratır. Kul seçtiği için sorumlu olur.

 9. Ailemle ile ilgili kötü düşüncelere sahibim ve sapıkça küçük çocuklar falan geliyor aklıma akrabam olan hayattan zevk alamıyorum namazımı kılıyorum Allaha dua ediyorum daima dini vesveselerde alıyorum derslerim berbat halde oysa çalışkan bi öğrenciydim bu yüzden okulum uzuycak kendimden o kadar çok utanıyorum ki intihar etmeyi düşünüyorum geceleri hiç uyuyamıyorum 3 sene önce annemi kaybettim hadi öl artık annen seni bekliyor diyor içimdeki ses lütfen bu düşünceler bana ait olabilir mi içimden bi ses bu düşünceler senin diyor lütfen yardım edin napmam lazım teşekkür ederim

  1. teşekkür ederim.bu bir imtihan ver bizde bu imtihanı geçmekle sorumluyuz ama çocuklara yakın olma derken ben zaten bu iğrençliği yapıcak kadar aşağılık biri değilim.

  2. Size o aşağılık işi yaparsınız demedik. Fitne ve dedikoduya mahal vermemek için mesafeli olmak gerekir.

 10. Mrb iyi günler benim size sorum içimdeki sesle devamlı kavga halindeyim istemiyerek bazı kelimeler söylüyorum sonra pişman oluyorum ben günaha giriyormuyum çok korkuyorum ben dinsiz degilim namazımı kılmaya çalışıyorum ama içimdeki sese söz geçiremiyorum rabbime isyan ediyorum ne yapmam lazım rabbimin varlıgını yokluyorum

  1. İyi günler Fatma hanım.
   Biliniz ki, gerek içerde ve gerekse dışarda her görülen, işitilen, tadılan ve hissedilen Allah’tandır. Yani onlar, Allah’ın kudretinin eserleridir. Yani hepimiz Onun kudretinin tecellileriyiz. Sizi de içinize gelen o sesleri de sizi imtihan etmek için yaratan Allah’tır.
   İçinize olumlu veya olumsuz her ne gelirse “Allah’ım yarattıklarının şerrinden sana sığınırım, beni affet” deyiniz

  1. Şeytan, Rasulullahın gerçek şekline asla giremez. Başka şekillerde “ben peygamberim ” diyebilir.

 11. Hayırlı akşamlar Hocam!Gecen seneden beri yanımda sadece benim görebildiğim bir Melek görüyorum!Bana ilham gönderiyor,benim bu konuda fazla bilgim yok,biraz acıklarsanız cok sevinirim!Allahtan olan bir varlık olduğunu hissetdiyorum hicbir kötülük görmedim şükürler olsun!Bide altıncı hissim kuvvetli bazen anında gözümden filim gibi gecen o kişi hakkında olanı söylüyorum iyi niyetinde!Hicbir bilgim yok acaba bu bir vesvesemidir?

  1. Hayırlı akşamlar Sinem hanım. Melekler bizim gibi kimselere gözükmez. Sizin gördüğünüz cindir. Kendini melek olarak tanıtıyorsa kafir cindir. Size gözüktüğü zaman Felak ve Nas surelerini ve Ayetelkürsiyi okuyunuz. O zaman kaybolmuyorsa melek olabilir.

  1. Bir kimse unutarak veya yanlışlıkla küfür ve şirk işlerse o küfür ve şirk sayılmaz. Ama o kimse, işlediği şeyin küfür veya şirk olduğunun farkına vardığı an hemen estağfirulllah demeli.

 12. hocam ben de dini takıntı hastalığı var. Sürekli cevremi günah işeyip işlememe konusunda irdeliyorum. sorum şu bilmeden kasıtsız olarak şirke küfre düşülür mü. yani bir kişi namaz kılıyo oruc tutuyo ama cahillikten ve gafletten zihninde Allah ile ilgili yanlış görüntüler var. Haşa sanki Allah gökteymiş ya da HAŞA erkekmiş gibi. küçüklükten anne ve babanın cahilliğinden cocukken bir takım seyler yerleşmiş farkında olmadan. Allah deyince yukarıda olan insana benzeyen görüntüler aklına geliyor. daha doğrusu dinin bu oldugunu sanıyor cahillikten.ben o kişiyle konuşmadım bu konuyu yani doğrusu anlatılsa ititaz edecegini sanmıyorum ama ülkemizde bu durumda binlerce insan HASA yukarıda Allah var diyolar mesela bunun gibi. ibadetlerini yapıyor ama cahillikten dediğim şeyler varsa bu kişi dinden çıkmış ve şirke mi düşmüştür. ibadet ediyor ama Allah ile ilgili farkında olmadan bir profıl yerlesşmiş kafasına. dinden mi cıkmıstır. farkında olmadan kafir olma gibi bir şey söz konus mudur.

  1. Hale Hanım İslam Dergisi Facebook sayfamıza da aynı soruyu yazmışsınız cevap orada:

 13. Hocam selamunaleykum. ağzımızdan çıkmayan sözlerde ağzımızın içinde yuvarladığımız mesela şeytanın vesvesesiyle gelmiş, tabiri caizse kendi içimizde sesli düşünüyoruz ama dışarı çıkartmıyoruz yani söylemiyoruz. bundan da sorumluluğumuz var mı ?? kafama takılıyor hocam kendi içimizde ağzımızın içinden mesela kötü bi düşünce geçiyor ama bunu dile getirmiyoruz yani sesli bi şekilde konuşarak söylemiyoruz yani ağzımızın içinde kendimiz söylüyoruz. dinen bunun durumu nedir yani mesela birine küfür ettik ağzımızdan çıkmadı yaptığımız doğru bişey değil Allah affetsin ama içimizden söyledik anlatabilmişimdir umarım bunun vebali var mı hocam sorumlumuyuz bunlardan ?? Şeytan vesvese veriyor devamlı şunu söyledin bunu söyledin sorumlusun artık vs vs aydınlatırsanız sevinirim hocam sağolun

  1. Aleykümselam.
   Nasıl ki iman kalbin tasdiki ile geçerli ise küfür de(inkar da), sesli veya sessiz işlenebilir. Küfür alameti olan bir şeyi kalbin doğru bulması dinden çıkma alametidir.

  2. Hocam ilginiz için Allah razı olsun öcelikle. Hocam kesinlikle kalben onaylama yok sadece işte vesveseyle uğraşırken acaba dedim mi demedim mi ağzımdan çıktı mı çıkmadı mı derken düştüğüm vesvese durumu sıkıntıya sokuyor beni iman yönüyle elhamdülillah bi sıkıntı yok çok şükür Hocam.
   Merak ettiğim durum bu hocam inşaallah gerektiği gibi anlatabilmişimdir açıklarsanız çok sevinirim hocam. Hayırlı bayramlar

  3. Sizin durumunuz tamamen vesvesedir. Aldırış etmeyiniz. Ancak sık sık “Âmentü billahi ve melâliketihi ve kütübihi ve rusulih” diyerek imanınızı tazeleyiniz.

 14. Selamun aleyküm hocam ben bu son ramazan ayinda orucumun hepsini tuttum ramazanin bitmesine 1 hafta kala kuranada basladim ardindan namazada basladim ilk baslarda ALLAH ile ilgili kotu seyler geliyordu vesvese oldugunun farkindaydim youtubeden bir hristiyanla din konusunda tartişdiktan sonra bu sefer hristiyanlikla ilgili aklima kotu seyler geldi yani acaba hristiyanlik dogrumudur gibi seyler geldi gun icerisinde bu dusuncelerin bazen bi kac saatligine gittigi oluyor bu tur dusunceleri aklim ve kalbimde hissediyorum acaba bu şüphemidir yoksa vesvesemi cevap verirseniz sevinirim.

  1. Aleykümselam Okan kardeşim. O aklınıza gelen kötü şeylerin şeytanın hatırlatması küfür şeyler olduğunu bilmeniz yeterlidir.
   Ancak hıristiyanlık hakkında sanırım yeterli bilgiye sahip olmadığınız aşikardır. Hıristiyanlık da İslam gibi bir ilahi kaynaklı din idi. Ancak onu Hz. İsa’dan 83 yıl sonra yazan papazlar bozdular. Haşa, Allah üçtür, İsa da Allahın oğlu dediler ve kafir oldular. Birbirini tutmayan yüzden fazla bozulmuş incil sayısını ancak dörde indirebildiler. Onlarda birbirleri ile ve çağdaş ilimle çelişmektedir. İlah olan hiç yer içer bir anadan doğar ve ölür mü? Alemlerin Rabbi Allah hiç bir şeye muhtaç değildir ve hiç bir şeye de benzemez. Hıristiyanlık bu anlattıklarımızdan da bin beter.

 15. Selamun Aleyküm. Ben mesela bir söz söylüyorum sonra acaba küfre mi düştüm diye şüphede kalıp Şehadet getiriyorum. İçimden geçenlerden çok ağzımdan çıkanlarla ilgili sorunum. Mesela Tv de veya başka bi yerde bi insana yaptığı bi hareketten veya gaflete duserek guluyorum sonra diyorum nasil Allah’ın yarattığı kula gülerim acaba küfre mi düştüm. Söylediğim sözlerin küfre düşerecek olmasindan çok korkuyorum. Elfaz-i kufurleri okudum biraz o günden sonra böyle şeyler olmaya başladı. Kalbim bunlari kabul etmiyor lakin ağzımdan çıkan kelimelerle acaba küfre mi dustum diye dusundugum için halsizleştim. Moralim çok bozuk. Lütfen cevaplayım Allah razı olsun

  1. Aleykümselam Emre. Her söylenen söz küfür olmaz. Konuya vakıf olursanız sıkıntınız kalmaz. Sizin vesveseniz bilgi eksiliğinden kaynaklanıyor. Elfazı küfür konusunda ana maddeleri bilirseniz diğerleri ona mukayese yaparak sıkıntıdan kurtulursunuz. Küfre düşmemek için Bir Mümin Küfür Hakkında Şu Özet Bilgileri Öğrense Diğer Konuları da Anlamış Olur
   Dini Anlamda Küfür:
   Özet olarak küfür;
   Allah’ı inkar etmek, veya varlığı hakkında şüpheye düşmek
   O’na denk varlıkların olduğuna inanmak
   O’ndan başka yaratıcı ve kudret sahibi olduğuna inanmak,
   O’na hakaret etmek,
   O’nun mukaddes zatına ve sıfatlarına uymayan bilgileri beğenmek kabul etmek,
   İslam ve onun içeriği(İmanın Altı Şartı) hakkında şüphe, cehalet ve inkar gibi sebeplerle dinen inanılması gereken şeylere iman etmemek veya saygısızlık yapıp alay etmek.
   İslam ile alay edenlere kızmamak onların yaptıkları küfre rıza göstermektir…

 16. Allahcc’in selamı üzerinize olsun.
  Sorum şu;
  Ben 5 yıl önce Allahc’a dua ederek borçlarımın ödenmesi için bi kapı açmasını istedim. O ara bir rüya gördüm. Rüyamda Allah-ü Teala benimle konuşuyordu. Kendisini görmedim. Ama ben O’nun Allahü Teala olduğunu biliyorum ve kalbime konuşuyordu. Bana neresi olduğunu bilmediğim bir yer gösterdi. Senin nasinin burda dedi. O gün bugün bi işaret bekliyorum ama gelmedi. Bi Allah dostuna Rabita yaparak bu yerin neresi olduğunu sordum. Bana yerin neresi olduğunu söyledi. Ancak zamanı gelmedi bekleyeceksin dedi. Caminin önünde bana bir taş gösterdi. 3 veye dört kiloluk siyah bir taş. Bu taşı görüyormuşum? Bu sabır taşıdır. Bu taş ne zaman erirse senin işin de o zaman olacak dedi. 5 yıldır bekliyorum. Bi haber yok. Sonra rüyamın hak olup olmadığını niyet ederek abdestli uyudum. Rüyamda Cuma namazı için camiye girdiğimi gördüm.
  Ne buyutursunuz?..

  1. İsteğinizin olması için namazla birlikte dua etmeniz gerektiğine delalet eder.

Bir cevap yazın