NAKŞİBENDİ TARİKATI ve MÜRŞİTLER SİLSİLESİ

Bismillâhirrâhmânirrahîm.Lafza-Allah İsmi Bez Üzerinde
NOT: HATME-İ HACEGAN DUASINI ORJİNALİNDEN OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ:

Hatme Duası (Arapça-Türkçe)

TARİKAT NEDİR ?
Tarikat; kâmil ve mükemmil bir rehberin gözetiminde, nefsi kötülüklerden, ruhu masiva sevgisinden temizleyerek gönlü, İlahi isimlerin nurunu algılayacak saf ayna haline getirip, imanı taklitten kurtararak ilmel yakîn, aynel yakîn ve hakkal yakîn derecesine kavuşturup, dinde ihlası elde etmektir.
      İslami tarikatlardan olan Nakşibendî tarikatı ve gerekse Kâdirî ve sair tarikatlar ancak; sufinin yaşamına Kur’an ve Sünneti uygulatmak için var olmuşlardır.. Bugüne dek hak tarikatlardan hiç birisi itikatta ehli sünnet inancı ile amelde  dört hak mezhepten başkasına tabi olmamışlardır.  Şayet varsa bunların dışında bir yol, o yol sapkınların yoldur. O sapıkların tarikatları bu güzide yolun erbablarına asla mal edilemez.
Eğer ki;
”Madem siz Kur’an ve Sünnete göre amel ediyorsanız, şu halde tarikata ve mürşide ne gerek var?” denilirse, onlara şu soru ile cevap verilir; “Sizler gideceğiniz bir adrese, yolu bilen kimse ile mi, yoksa kendi kendinize mi daha çabuk ve kolay ulaşabilirsiniz? “ denilir.
      Öğretmensiz ve ustasız kasap dahi olunamazken, ebedi hayatın istikbali nasıl ihmal edilebilir?
Velhasıl şu bir gerçektir ki, gerek Nakşibendi ve gerekse Kadiri, Halveti, Gülşeni ve isimlerini burada sayamadığımız diğer itikatta ehli sünnet tarikatları, durumları itibari ile geçmişten günümüze dek Ehli Sünnetin kalesi ve muhafızı olmuşlardır. Bu sebepledir ki dinde reformcuların ve selefiyeci mezhepsizlerin karalama hedef tahtaları olmuşlardır.
Nakşibendi Tarikati peygamberimizden Hz. Ebu Bekr’e ve aşağıda sıralanan büyüklerin sırası ile Şah-ı Nakşibendi hazretlerine ve ondan sonra bir çok kollara ayrılarak günümüze ulaşmıştır.
Nakşibendi Tarikatının, yani ruh yolu tarikatının en bariz özelliği, gizli zikir(Allah lafzı) ile kalpteki masiva sevgisini temizleyip, ruhu tasfiye ve nefsi tezkiye ederek fenafillah(razıye(kulun Allah’tan razı olması) ve beka billah(merzıye(Allahın kuldan razı olması) derecelerine ulaştırmaktır.
Kadiri Tarikatının ve diğer nefs yolu tarikatlarının en bariz özellikleri ise, riyazat ve mücahede yapıp yani, nefsin istediklerini yapmamak, istemediklerini yaparak nefsi tezkiye ve ruhu tasfiye edip Fena ve Beka mertebelerine ulaştırmaktır.
NOT: Her iki yolda da Kur’an ve Sünnete ittiba şarttır. Aksi halde sofi ve derviş şeytanın oyuncağı olur.

U Y A R I  !
SAYIN OKYUCULARIMIZ. AŞAĞIDA BELİRTİLEN SİLSİLELER BİZE GÖNDERİLDİĞİ İÇİN YAYINLAMAKTAYIZ.
BAZI KİMSELER “BİZİM MÜRŞİDİMİZİN SİLSİLESİNİ NEDEN YAYINLAMIYORSUNUZ?” DİYE SİTEM ETMEKTEDİRLER. BU HAKSIZLIKTIR. SİZ BİZE MÜRŞİDİNİZİN SİLSİLESİNİ
GÖNDERİRSENİZ BİZ DE İNŞAALLAH YAYINLARIZ..

TARİKAT HAKKINDA EVLİYAULLAHIN GÖRÜŞLERİ:

“ZAHİRE UYMAYAN HER TARİKAT BİZİM İÇİNDE BATIL BİR TARİKATTIR. “

Selefden Ve Büyük Sufi Şeyhlerinden Ve Şafii Alimlerimden Abdurrahman-ı Sülemi ( Hicri Takvim; 412 / Miladi Takvim; 1021 )
( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

” Zahiri Hükümleri İyi Bilmeyen Kimse, Batıni Hallerini Güzelleştiremez. Halleri İlmeTers Düşen Birisine, Sufi Denilemez. ” [ 1. ]

Selefden Ve Büyük Sufi Şeyhlerinden Olan Ebu Said El-Harraz ( Hicri Takvim; 277 / Miladi Takvim; 890 ) ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

” Zahiri İlme Ters Düşen Her Batıni Hal Ve İli, Batıldır. ” [ 2. ]

Selef Alimlerimizden Olan Ebu Hafs Haddâd ( Hicri Takvim; 270 / Miladi Takvim; 883 ( Kuddise Sirruhu ) Buyuruyor Ki;

” Biz İşlerini, Sözlerini Ve Hallerini Kitap Ve Sünnet Terazisinde Ölçmeyeni ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri Adamı Saymayız. ! ” [ 3. ]

Maliki Mezhebinin Kurucusu Selef Alimlerimizden Olan İmam-ı Malik ( Hicri Takvim; 179 / Miladi Takvim; 795 ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

” Tasavvuf Bilmeyen Fakih Fasık, Tasavvuf Bilip De Fıkıh Bilmeyen Zındık olur. Bu İkisini Birleştiren İse Hakikate Ulaşır. ” [ 4. ]

Selef Alimlerimizden Olan Ruveym ( Hicri Takvim; 330 / Miladi Takvim; 940 ) ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

” Sufiler, Aralarında Hakkı İhmal Ve İptal Edenlere Buğzettikleri Sürece, Hayırda Kalmaya Devam Edeceklerdir. Ama Herkes Birbirinin ( Yanlış ) Halinden Hoşnud Olursa, Helak Olurlar. ” [ 5. ]

Nakşibendi Şeyhlerinden Olan Şeyh Fethullah-i Verkanisi ( Hicri Takvim; 1317 / Miladi Takvim; 1899 ) ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

” Şeriata Zıt İnanç, Cezbe, Hal Ve Keşfin Doğru Olduğuna 1.000 Bin Melek Gelip Şahidlik Etse Bile Kıyas Yapma Ve Keşfi Tevil Etme Yorumlamaya Yeltenmemek Gerekir. Şeriata Ters Haller Uzaklaştırıcıdır Ve İlahi Huzurdan Kovulmaya Neden Olur. ” [ 6. ]

Ali Eş-Şazeli ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

” Elde Ettiğin Bir Keşif Hali Ki Kitap Ve Sünnetle Çelişti, Derhal O Keşfi Bırak ! Kitaba Ve Sünnete Sarıl. Keşfin İlhamın Ve Müşahedenin Durumu Odur Ki Ancak Kuran-ı Kerim Ve Hadis-i Şerif-in Tasdikinden Geçtikten Sonra Amel Edilir. ” [ 7. ]

KAYNAKLAR;

1. ABDURRAHMAN-I SÜLEMİ, MENACİHU’L-ARİFİN, SAYFA; 11 ]

2. ABDURRAHMAN-I SÜLEMİ, TABAKAT, SAYFA; 231 / İMAM-I KUŞEYRİ, ER-RİSALE, CİLD; 1, SAYFA; 140 / İMAM-I SÜHREVERDİ, GERÇEK TASAVVUF, SAYFA; 63

3. CAMİ, NEFAHAYU’L-UNS, SAYFA; 185

4. FIKH-I MALİKİ ŞERHİ, CİLD; 2, SAYFA;195, ABDÜ’L-BAKİ EZ ZERKANİ VE ALİYYÜ’L-KARİ, CİLD; 1, SAYFA; 33

5. İMAM-I SÜHREVERDİ, GERÇEK TASAVVUF, SAYFA; 143

6. ŞEYH FETULLLAH-İ VERKANİSİ, ADAB-I FETULLAH, SAYFA; 76

7. SEFER EL-MUHİBBİEL-CERRAHİ, TASAVVUF TERİMİNLERİ, İSTANBUL, KIRK KANDİL YAYINLARI, 1998, SAYFA; 225

      NAKŞİBENDİLİĞİN KÖKÜ (Altın Silsile):

Nakşibendi Tarikat-ı Âliyesinin temeli şu üç mürşidler silsilesi ile Peygamber (s.a.v.) Efendimize dayanır:

    Birinci Silsile:
1- Allahın Rasulü Muhammed Mustafa(s.a.v.)efendimiz.
2- Hz.Ali (r.a),
3- Hz.Hüseyin(r.a.)
4- İmam Zeynel Abidin(k.s.),   
5- İmam Muhammed Bakır(k.s.),
6- İmam Cafer sadık(k.s.),
7- Musa Kazım(k.s.)
8- İmam Ali Rıza(k.s.)
9- Maruf-u Kerhi(k.s.)

    İkinci silsile:
1- Hz.Ali,
2- Hasan-ı Basri,
3- Habib-i Acemi,
4- Davud-i Tai hazretleri,
5- Marufi Kerhi hazretleri hem davudi Tai hz.den ve hem İmam Ali Rıza hz.den icazetini alarak iki yolun feyzi kendinden sonraki velilere intikal etmiştir.
6- Sırrı Sekati(k.s.),

7- Cüneydi Bağdadi(k.s.),
8- Ebu Ali Ruzbari(k.s.),
9- Ebu Ali Katib(k.s),
10- Ebu Osman Mağribi(k.s.),
11- Ebul-Kasım Gürgani(k.s.),
12- Ebu Ali Farmidi(k.s.).

     Üçüncü silsile(Altın Silsile):
1-  Rasulullah(s.a.v.) efendimiz,
2-  Ebu Bekir Sıddık (r.a.) efendimiz,
3-  Selman-ı Farisi(r.a.) efendimiz,
4-  Ebu Bekir Sıddık ‘ın torunu Kasım(k.s.),
5-  İmam Cafer-i Sadık efendimize, (Cafer-i Sadık’tan da üveysi olarak Beyazid-i Bistami’ye),
6-  Beyazidi Bistami (k.s.) hazretlerine, (Ondanda üveysi olarak Ebul Hasan Harkani’ye),
7-  Ebul Hasan Harkani (k.s.) hazretlerine,
8-  Ebu Ali Farmidi (k.s.) hz.lerine intikal etmiştir. (Vefatı: 1084 miladi yılı),

      Dikkat edilirse birinci silsilenin mürşidi İmam Ali Rıza hz.leri ile, ikinci silsilenin mürşidi Davud-u Tai hazretlerinden Marufu Kerhi hz.leri irşad icazetini aldıktan sonra, her iki yol kendisinde birleşerek sonraki mürşidlere silsile yolu ile  Ebul-Kasım Gürgani(k.s.) hz.lerine ve Ondan da    Ebu Ali Farmidi hazretlerine intikal ediyor. Ebu Ali Farimidi hz.leri  ise 3. Silsilenin mürşidi Ebul Hasan Harkani hz.lerinden de o yolun icazetini alarak her üç silsilenin feyzi  cem olarak kendinden sonraki mürşidlere intikal ediyor.    
Bu silsilenin hiçbir kopukluğa uğramadan Rasulullah(s.a.v.) Efendimize kadar uzanmakta olduğu görülmekle bu iftiracıların iddialarının asılsız olduğu açığa çıkmaktadır.

     Bundan sonra silsile şöyle devâm eder:

9- Yûsuf Hemedânî                         (ö. 535/1140-41),
10-Abdulhâlik Gücduvânî …….. (ö. 617/1220-21),
11-Hoca Ârif Rivgerî                       (ö. 649/1251),
12-Mahmud İncir Faşnevî …….. (ö. 670/1271),
13-Ali Râmitenî (Azizan) ……. .  (ö. 705/1305, 715/1315),
14-Muhammed Baba Semmâsî .(ö. 740/1339),
15-Seyyid Emir Külâl                      (ö. 777/1375),
16-Bahaeddin Buhari Nakşibend (ö. 791/1389),
17-Muhammed Alâeddin Attâr.  (ö. 802/1399),
18-Mevlânâ Ya’kub Çerhî ……..  (ö. 847/1443),
19-Ubeydullah Taşkendî ………. (ö. 895/1490),
20-Muhammed Parsa ….. …….. (ö. 922/1516-17),
21-Derviş Muhammed                   (ö. 970/1562),
22-Hacegî Emkenegi                      (ö. 1008/1599),
23-Muhammed Baki Billah …… (ö. 1014/1605),
24-İmam Rabbânî …                       (ö. 1034/1625).
25-Muhammed Ma’sum ……….. (ö. 1098/1687),
26-M. Seyfeddin Fârukî ……….. (ö.1100/ 1689),
27-Muhammed Bedvânî ……….. (ö. 1135/1723),
28-Şemseddin Habibullah ……..   (ö. 1195/1781),
29-Abdullah Dehlevî ….. ………   (ö. 1240/1824-25),
30-Mevlânâ Hâlid Bağdâdî ……. (ö. 1242/1826).

Mevlana Halit hazretlerinden sonra Nakşibendiye tarikatı bir çok kola ayrılmaktadır. Bunlardan birisi Menzil Koludur.

***

NAKŞİBENDÎ HALİDÎ MENZİL KOLU:


(
Şeyh Ahmedül-Haznevi Kolu Menzil kolu ile Şeyh Ahmedül Haznevi hazretlerinde birleşirler).
30- Şeyh Mevlana Halid Bağdadi (ö. 1242/1826),
31- Şeyh Seyyid Abdullah,
32- Şeyh Seyyid Tâhâ Hakkâri
(18641918),
33- Şeyh Seyyid Sıbğatullahi Arvasi,
34- Şeyh Abdurrahmani Tagi,
35- Şeyh Fethullah Verkanisi,
36- Şeyh Muhammed Diyauddin,
37- Şeyh Ahmed’ul Haznevi (
Buradan Şeyh Muhammed Masum el-Haznevî kolu devam eder. Listesi altta belirtilmiştir.),
38- Şeyh Seyyid Abdulhakim Hüseyni,
39- Şeyh Seyyid Muhammed Raşid(Muhammed Raşid hazretlerinde icazet alan Konyevî Kolu Buradan İtibaren Ayrılır).
40- Şeyh Seyyid Abdulbaki Gavsi Sani 
(Kaddes Allâhu esrârahum ilâ ervâh).
Not: Seyyid Abdullah hazretlerinin bu silsilede okunması, yeğeni Seyyid Taha Hz.leri tarafından silsileye dahil edilmesi iledir.

 ***


 NAKŞİBENDİ HALİDİ ŞEYH AHMED EL-HAZNEVİ(k.s.)
(
Palevî(k.s.) KOLU:30. Şeyh Mevlânâ Halid el-Bağdâdî [kuddise sırruhû],
31. Şeyh Seyyid Abdullah Hakkârî [kuddise sırruhû],
32. Şeyh Seyyid Tâhâ Hakkârî [kuddise sırruhû],
33. Şeyh Seyyid Sıbgatullah Arvâsî [kuddise sırruhû],
34. Şeyh Abdurrahman Tâhî [kuddise sırruhû].
35. Şeyh Fethullah Verkânisî [kuddise sırruhû].
36. Şeyh Muhammed Diyâeddin Nurşînî [kuddise sırruhû].
37. Şeyh Ahmed el-Haznevî [kuddise sırruhû]. (Menzil Kolu  Şeyh Ahmedül-Haznevi Hazretlerinde birleşirler).
38. Şeyh Muhammed Masum el-Haznevî [kuddise sırruhû].
39. Şeyh Alaaddin el-Haznevî [kuddise sırruhû].
40. Şeyh İzzeddin el-Haznevî [kuddise sırruhû]
41.Şeyh Muhammed el-haznevi [kuddise sırruhû].
42.Şeyh Muhammed Muta el-haznevi [kuddise sırruhû

***

Şeyh Ahmedül-Haznevi Nurani Kolu 

30- Şeyh Mevlana Halid Bağdadi (ö. 1242/1826),
31- Şeyh Seyyid Abdullah,
32- Şeyh Seyyid Tâhâ Hakkâri (1864 – 1918),
33- Şeyh Seyyid Sıbğatullahi Arvasi,
34- Şeyh Abdurrahmani Tagi,
35- Şeyh Fethullah Verkanisi,
36- Şeyh Muhammed Diyauddin,
37- Şeyh Ahmed’ul Haznevi (Buradan Şeyh Muhammed Masum el-Haznevî kolu devam eder. .),
38- Şeyh Seyyid Abdulhakim Hüseyni,
39- ŞEYH ALİ ARİNCİ HZ.
40- Şeyh SEYYİD MUHAMMED NURANİ HZ.
41- Şeyh FADLİ ARİNCİ HZ.(Kaddes Allâhu esrârahum ilâ ervâh).
Not: Seyyid Abdullah hazretlerinin bu silsilede okunması, yeğeni Seyyid Taha Hz.leri tarafından silsileye dahil edilmesi iledir.

ŞEYHU’L MEŞAYIH MUHAMMED
(ES’AD ERBİLÎ (k.s.) HAZRETLERİ KOLU:

               29. Şemsü ş Şümûs Hz. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (k.s.),  

               30. Tâhâ’l-Hakkârî (k.s.),
               31. Tâhâ’l-Harîrî (k.s.),
               32. Şeyhu’l Meşâyîh Muhammed Es’ad Erbilî (k.s.),
               33. Hz. Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (k.s.),
               34. Musa Topbaş (k.s.),
               35. Osman Nuri Topbaş hoca efendi.
              

***

Nakşibendi Halidi Şeyhi Mahmud Efendi(k.s.) Hazretleri Kolu):


——————————————————————————————————————–
23. Müceddid-i Elf-i Sânî İmam-ı Rabbânî.
24. Urvetül Vüskâ Muhammed Ma’sum Fârûkî (k.s.)   .            
25. Şeyh Seyfüddîn-i Fârûkî (k.s.)  .                                               
26. Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî (k.s.),                               
27. Hz. Mazhar-ı Cân-ı Cânân Şemsüddîn (k.s.),                       
28. Hz. Abdullah Pîr Dehlevî (k.s.) ,                                              
 29- Muhammed Halid Ziyaüddin (Kuddise sirrahu),
30-Abdullah el Mücaviru fi Beledillah (Kuddise sirrahu),
31- Muahmmed Musatafa İsmet Garibullah (Kuddise sirrahu),
32- Halil Nurullah el Zağravi (Kuddise sirrahu),
33- Ali Rıza el Bezzaz (Kuddise sirrahu),
34- Ali Haydar El Ehishevi (Kuddise sirrahu),
35- Şeyhuna MAHMUD EL OFİ (KaddessAllahu Teala Esrarahum),

***


NAKŞİBENDİ HAKKANİ KOLU

31- Seyyidinâ Şeyh Ziyâuddin
Hâlid el- Bağdâdi,
32- Seyyidinâ Şeyh İsmail
Dağıstâni,
33- Seyyidinâ Şeyh Hâs
Muhammed Dağıstâni,
34- Seyyidinâ Şeyh Muhammed
Efendi Yeraği Dağıstâni,
35- Seyyidinâ Şeyh Seyyid
Cemâleddin Kumuki el- Hüseyni
Dağıstâni,
36- Seyyidinâ Şeyh Ebu Ahmed
Suğuri Dağıstâni,
37- Seyyidinâ Şeyh Ebu
Muhammed Medeni,
38- Seyyidinâ Şeyh Seyyid
Şerafeddin Dağıstâni,
39- Ustâzinâ Sultânul Evliya
Mevlâna Abdullah el-Fâizi
Dağıstâni,
40- Şeyhuna ve Ustâzina ve
Senedenâ Sâhibuzzaman Sultânul
Arifin, Gavsul Vasilin ve Sirrul
Kâşifin Şeyh Muhammed Nazım
el- Hakkani  en-Nakşibendi.
41- Seyyidina Seyh Mehmet El-Adil El Hakkani.

***

NAKŞİBENDİ ŞEYH MUAZ BASRETÎ KOLU(k.s.)

MEVLANA HALİD BAĞDADÎ
ŞEYH HALİD CEZERİ
ŞEYH SALİH SIBKİ
ŞEYH MUHAMMED AYNİ
ŞEYH HALİD ZEBARİ
ŞEYH ŞAH HÜSEYİN BASRETİ
ŞEYH İBRAHİM HAKKİ BASRETİ
ŞEYH CELALEDDİN BASRETİ
ŞEYH MUHYEDDİN BASRETİ
ŞEYH MUAZ BASRETİ

***

NUREDDİN İBNİ MAHMUD ESAD (KS) KOLU

MEVLANA HALİD BAĞDADİ
HZ.AHMED İBNİ SÜLEYMAN ERVADİ (KS)
HZ.AHMED ZİYAEDDİN GÜMÜHANEVİ(KS)
HZ.HASAN HİLMİ KASTAMONİ (KS)
HZ.İSMAİL NECATİ ZAĞFERANBOLİ(KS)
HZ.ÖMER ZİYAEDDİN İ DAĞISTANİ (KS)
HZ.MUSTAFA FEYZİ İBNİ EMRULLAHİ TEKFURDAĞİ (KS)
HZ.HASİB İ SEREZİ (KS)
HZ.ABDÜLAZİZ İ KAZANİ (KS)
HZ.MUHAMMED ZAHİD İBNİ İBRAHİM İ BURSEVİ (KS)
HZ.MAHMUD ESAD İBNİ HALİL MECATİ İ ÇANAKKALEVİ
HZ.MUHARREM NUREDDİN İBNİ MAHMUD ESAD (KS)

***

NAKŞİBEBDÎ İHLAS CEMİYETİNİN SİLSİLESİ

İmam-ı Rabbanî Ahmed Farukî
Muhammed Masum Faruki
Seyfeddin-i Faruki
Seyyid Nur Muhammed
Seyyid Mazhar-ı Can-ı Canan
Seyyid Abdullah Dehlevi
Mevlana Hâlid-i Bağdâdi
Seyyid Abdullah Şemdini
Seyyid Taha-yı Hakkâri
Seyyid Muhammed Salih
Seyyid Sıbgatullah-i Hizani
Seyyid Fehim-i Arvasi
Seyyid Abdülhakim-i Arvasi
Hüseyin Hilmi Işık Efendi(kaddes Allahu Teala sirrahum
(
Allahu teala hepsinin ruhlarının sırlarını mukaddes kılsın)

***

ŞEYH SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN HAZRETLERİNİN SİLSİLE-İ ÂLİYESİ

Silsile-i Sâdât

23. İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî es-Serhendî (k.s.)
24. Hâce Muhammed Mâsum (k.s.)
25. Şeyh Seyfüddin Ârif (k.s.)
26. Muhammed Nûrü’l-Bedvânî (k.s.)
27. Şemsüddin Habibullah İbn-i Mirzâ Can (k.s.)
28. Abdullâh Dehlevî (k.s.)
29. Hâfız Ebû Saîd Sâhib (k.s.)
30. Habîbullah Cân-ı Cânan (k.s.)
31. Muhammed Mazhar Îşân Cân-ı Cânan (k.s.)
32. Salâhuddin İbn-i Mevlânâ Sirâcüddin (k.s.)
33. Ebu’l-Fârûk Süleyman Hilmi Silistrevî (k.s.)

***

Nakşibendi Denizli Silsilesi

SİLSİLE-İ SAADATIMIZ GÜZEL EFENDİMİZ S.A.V.

29 – MEVLANA HALİD BAĞDADİ
30 – SEYYİD ABDULLAH ŞEMDİNİ
31 – SEYYİD TAHA HAKKARİ
seyyid abdullahın yeğeni
32 – SEYYİD SIBGATULLAH ARVASİ
33 – ŞEYH ABDURRAHMAN MECZUB BEHTANİ
34 – SEYYİD NUR M. ARVASİ
s. sıbgatullahın oğlu – s. hafid arvasinin dayısı
35 – SEYYİD M. HAFİD ARVASİ
anne tarafından s. sıbgatullahın torunu
36 – ŞEYH HACI OSMAN NURİ KEPENEKOĞLU
37 – ŞEYH HACI AHMET PAKEL
38- Hacı Arif Efendi

***

Nakşibendî Halidî Muhammed El-Konyevî Silsilesi

30- Şeyh Mevlana Halid Bağdadi (ö. 1242/1826),
31- Şeyh Seyyid Abdullah,
32- Şeyh Seyyid Tâhâ Hakkâri
(18641918),
33- Şeyh Seyyid Sıbğatullahi Arvasi,
34- Şeyh Abdurrahmani Tagi,
35- Şeyh Fethullah Verkanisi,
36- Şeyh Muhammed Diyauddin,
37- Şeyh Ahmed’ul Haznevi (
Buradan Şeyh Muhammed Masum el-Haznevî kolu devam eder. Listesi altta belirtilmiştir.),
38- Şeyh Seyyid Abdulhakim Hüseyni,
39- Şeyh Seyyid Muhammed Raşid,
40- Muhammed El-Konyevî hazretleri(kaddesallahu teala esrarahum ecmaîn)

***

Nakşibendi Tarikatı Hz. Şeyh Osman Tavila Kolu

Hazret-i Şeyh Mevlana Halid-i Bağdadî (KS)

Hazret-i Şeyh Osman Siraceddin Tavilî (KS)

Hazret-i Şeyh Muhammed Bahaeddin (KS)

Hazret-i Şeyh Ömer Ziyaeddin (KS)

Hazret-i Şeyh Muhammed Necmeddin (KS)

Hazret-i Şeyh Muhammed Alâeddin (KS)

Hazret-i Şeyh Ali Hüsameddin (KS)

Hazret-i Şeyh Muhammed Osman Siraceddin-i Sâni (KS)

***

Şeyh Yahya el-Abbasi El-Haşimi Kolu

Muhammed Raşid hz’nden sonra 2.Halifesi Hz.Şeyh Yahya el-Abbasi el-Haşimi hz(k.s) Molla Yahya 2008 yılında vefat ettikten sonra oğlu ve halefi Hz.Şeyh Molla Hamid el-Abbasi el-Haşimi hz geçmiştir yerine.
30- Şeyh Mevlana Halid Bağdadi (ö. 1242/1826),
31- Şeyh Seyyid Abdullah,
32- Şeyh Seyyid Tâhâ Hakkâri 
(1864 – 1918),
33- Şeyh Seyyid Sıbğatullahi Arvasi,
34- Şeyh Abdurrahmani Tagi,
35- Şeyh Fethullah Verkanisi,
36- Şeyh Muhammed Diyauddin,
37- Şeyh Ahmed’ul Haznevi
(
Buradan Şeyh Muhammed Masum el-Haznevî kolu devam eder. Listesi altta belirtilmiştir.),
38- Şeyh Seyyid Abdulhakim Hüseyni,
39- Şeyh Seyyid Muhammed Raşid,
40- Şeyh Yahya El-Abbasi El-Haşimi
41- Şeyh Molla Hamid El-Abbasî

***

Nakşibendi Halidi Yahyalı Kolu 

29. Şemsü ş Şümûs Hz. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (k.s.),
30. Tâhâ’l-Hakkârî (k.s.),
31. Tâhâ’l-Harîrî (k.s.),
32. Şeyhu’l Meşâyîh Muhammed Es’ad Erbilî (k.s.),
33. Hz. Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (k.s.),
34. Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (ks)
35. Ali Ramazan Dinç Efendi (ks)

***
29.Eş Şeyh Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri
30.Eş Şeyh Hafız Muhammed Selim Hartavizede
( Mehmet Rehavi) H.Z.
31.Eş Şeyh Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi H.Z.
32.Eş Şeyh Beyzade Hacı Baha Efendi H.Z.
33.Eş Şeyh Alişamlı Bekir Efendi H.Z.
34.Eş Şeyh Hafız Kubbeli Mustafa Efendi H.Z.
35.Eş Şeyh Hoşlu Mehmed Efendi H.Z.
36.Eş Şeyh Es Seyyid Muhammed İshak El Bedevi El Hüseyni H.Z.

Nakşibendî Ebu-n-Nur Cemaati (Suriye, Lübnan.. ve diğeri)

30- Mevlan Şeyh Halid Zül-Cenaheyn (ö. 1242/1826)
31- Mevlana Şeyh Halid Al Cezeri K.S
32- Mevlana Şeyh Salih As-Subki K.S
33- Mevlana Şeyh Hasan Al Nurani K.S
34- Mevlana Şeyh Kasım Al Hadi K.S
35- Mevlana Şeyh İssa Ebu Şemseddin K.S
36- Mevlana Şeyh Muhammed Emin Kuftaro K.S
37- Mevlana Şeyh Ahmed Kuftaro K.S
38- Mevlana Şeyh Receb Dib K.S

NAKŞİBENDİYE SİLSİLE-İ ALİYYE-İ İSHAKİYE

1-Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz,
2-Ebu Bekir Sıddık (r.a.)
3-Selman-ı Farisi(r.a.)
4-Kasım b. Muhammed (k.s.),
5-İmam Cafer-i Sadık (k.s)
6-Beyazidi Bistami (k.s.)
7-Ebul Hasan Harkani (k.s.)
8-Ebu Ali Farmidi (k.s.)
9-Yûsuf Hemedânî (k.s)
10-Abdulhâlik Gücduvâni (k.s)
11-Hoca Ârif Rivgerî (k.s)
12-Mahmud İncir Fağnevi (k.s)
13-Ali Râmitenî (k.s)
14-Muhammed Baba Semmâsî (k.s)
15-Seyyid Emir Külâl (k.s)
16-Bahaeddin Buhari Nakşibend (k.s)
17-Muhammed Alâeddin Attâr.(k.s)
18-Mevlânâ Ya’kub Çerhî (k.s)
19-Ubeydullah Taşkendî (k.s)
20-Muhammed Parsa (k.s)
21-Derviş Muhammed (k.s)
22-Hacegî Emkenegi (k.s)
23-Muhammed Baki Billah (k.s)
24-İmam Rabbânî (k.s)
25-Muhammed Ma’sum (k.s)
26-M. Seyfeddin Fârukî (k.s)
27-Muhammed Bedvânî (k.s)
28-Şemseddin Habibullah (k.s)
29-Abdullah Dehlevî (k.s)
30-Mevlânâ Hâlid Bağdâdî (k.s)
31.Eş Şeyh Mevlana Halidi Bağdadi (k.s)
32.Eş Şeyh Mehmet Rehavi (k.s)
33.Eş Şeyh Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi (k.s)
34.Eş Şeyh Beyzade Hacı Baha Efendi (k.s)
35.Eş Şeyh Alişamlı Bekir Efendi (k.s)
36.Eş Şeyh Hafız Kubbeli Mustafa Efendi (k.s)
37.Eş Şeyh Hoşlu Mehmed Efendi (k.s)
38.Eş Şey Es-Seyyid Atilla (k.s)
38.Eş Şeyh Es Seyyid Muhammed İshak El Bedevi El Hüseyni (k.s)

Nakşibendiye Zilan Tarikatı Âliyesi

29.ZİYAADDİN MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ HZ.

30.HÂLİD-İ CEZERİ HZ

31.SALİH-İ SIBKÎ HZ

32.HASAN EL NURÂNÎ HZ

33.KASIM AL-TOĞÂRİ HZ

34.HÂLİD-İ GÜLPEVARİ HZ

35.SEYYİD MEVLANA MUHAMMED HÂLİD-İ ZİLANİ HZ.

36.SEYYİD MEVLANA MUHAMMED KASIM-İ ZİLANİ HZ
Cenabı ALLAH Sırlarını mukaddes kılsın

Nakşibendi Tarikatı Samini Kolu.

30. Şeyh Mevlana Halid hz.

31. Hz. Şeyh Ali Septi (ks.) 
Mahmut samini hz
İmam Osman Bedrettün. Erzurumi hz
Hace Mustafa Naci hz
Musa Kazım hz
Muhammet Sadettin. Hz
Muhammed. Mazhar. Harpudi hz
Şeyh Muhammet Hacı Tahsin hz.
Şeyh Yakup hz leri (kaddes Allahu sirrahul akdes).

Nakşibendi Halidi Boluvî Kolu :

30-Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri
31-Seyyid Taha El Hakkari Efendi Hazretleri
32-Şeyh Taha El Hariri Efendi Hazretleri
33-Şeyh Muhammed Esad Erbili Efendi Hazretleri
34-Seyyid Şeyh Muhammed Muhittin Palazoğlu Efendi Hazretleri
35-Seyyid Şeyh Hacı Ahmet Palazoğlu Efendi Hazretleri
36-Seyyid Şeyh Hacı Mehmet Yekta Palazoğlu Efendi Hazretleri.

Nakşibendi “MEVLANA HALİD ZULCENAHEYN “NORŞİN KOLU”

“AHMED EL-HAZNEVİ HAZRETLERİNE KADAR MENZİL İLE AYNI DAHA SONRA SİRASİ İLE SU ŞEKİLDE;
1- ŞEYH MUHAMMED MAŞUK NORŞİN-İ [K.S]
2- ŞEYH SEYDA MOLLA MUHYEDDİN BİLVANİSİ [K.S]
3- ŞEYH SEYDA FADLULLAH [K.S]
4- ŞEYH SEYDA ALAMUDDİN [K.S]

Nurani Silsilesi

1 Şeyh SEYYİD ABDULHAKİM EL HÜSEYNİ HZ lerinden
2 Şeyh Ali El-Arınç hz
3 Şeyh Seyyid Muhammed Nurani hz leri
4 Şeyh Hikmetullah El-Arınç hz leri

KADDES ALLÂHU TEÂLÂ ESRÂRAHUM İLÂ ERVÂH (Allahu Teala Onların (Tüm Sâdâtların) ruhlarının sırrını mukaddes eylesin.)

***************************************************************************

SORU: Bir kimse; “ALLAH, ALLAH” diye yapılan zikrin bid’at olduğunu iddia etmektedir. Doğrusu nedir?

 CEVAP:
“O akıl sahipleri) öyle kimselerdir ki, ayakta, oturdukları halde ve yanları üzere (yaslanmış) oldukları halde Allahu Teâlâyı zikrederler ve göklerin, yerlerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler.” (Âl-i İmran S. Ayet: 191)
Ahmed bin Hanbelin Müsned’indeki bir Hadis-i Şerifte mealen:
-”Yeryüzünde “Allah, Allah” diye zikredenler yaşadıkları sürece kıyamet kopmaz.”

        
Allah’ın Rasulu  (salat ve selam üzerine olsun) Allah, Allah diye zikrin yapılacağını buyuruyor, bu şeyhlikten istifa eden adam ise; “böyle zikir yapmak bid’attir” diyor. Bu adamın bu hadisi şeriflerden galiba haberi yok. Ki, öyle olduğu durumundan belli.  Peygamber (salat ve selam ona olsun) Efendimizin hadislerinden haberi bile olmayan adamlar çıkp bir fikir atıyor meydana ve etrafında bir topluluk oluşuyor. Bu çok vahim bir durumdur. Bu durumlardan zamanımızın müslümanlarının bir çoğu dünyaya fazla dalmalarından dolayı, din ilimlerini ne kadar ihmal edip bilgisiz kaldıklarını esefle anlamaktayız.

         HATME-İ HACEGAN:


         SORU: Hatmi Haceganın sünnette yeri olmadığı söylenmektedir. Bu iddianın doğruluğu nedir? 
         CEVAP: Hatme-i Haceganın sünnetteki delili:

Hatm-i hâcegân Nakşbendiyye tarikatında toplu zikre verilen addır. Asr-ı saadette bizzat Hz. Peygamberin toplu zikir yaptırdığını gösteren rivayetler vardır. Ahmet bin Hanbel, Şeddat bin Evs’ten(r.a.) sahih bir hadis-i şerif kaydı ile şöyle rivayet eder: “Biz Rasulullah’ın (s.a.v) huzurunda idik, O:
-“Aranızda hırıstiyan, yahudi ya da şeriatın esrarına vakıf olmayan yabancı birisi varmı?” deyince , biz de:
-“Yoktur ey Allahın elçisi” dedik. Bunun üzerine efendimiz kapının kapatılmasını emretti ve :
-“Ellerinizi kaldırın ve Lâ ilahe illallah deyin.” buyurdular.
Bunun üzerine ellerimizi kaldırdık ve “Lâ ilâhe illallah” dedik.
Sonra Hz. Peygamber Efendimiz:
-“Allah’a hamdolsun. Ya Rabbi, Sen Beni bu kelime ile gönderdin, Bana bunu emrettin ve onda bana cenneti vaad ettin. Sen vaadinden dönmezsin.” dedi.
Sonra da şöyle buyurdu:
-“Sevinmez misiniz? Allah sizin hepinizi affetti.” buyurdular.  (Müsned, IV, 124)

Bu hadisi şerifte buyurulduğu gibi insanların tevhid ile veya başka ilahî isimlerle zikretmek üzere bir araya gelmeleri sünnetteki uygulamaya uygundur. Peygamber Efendimizin; “İçinizde yabancı var mı?” buyurması, aralarında yapacakları işi yadırgayacak bir kimsenin bulunup bulunmadığının kontrolü içindir. Bu da Hatme-i Hacegana ehil olmayan yabancıların içeri alınmamasının delilidir.
Toplu zikrin asr-ı saadetteki bir başka örneği Ebû Saîd el-Hudrî’den gelen bir rivayette anlatılmaktadır. Bu rivayete göre Allah’ın Rasûlü bir gün halka teşkil etmiş bulunan bir sahabe topluluğunun yanına yaklaştı. Onlara niçin böyle oturduklarını sorduğunda onlar: “Kendilerine başta İslam olmak üzere pek çok nimetler veren Allah’ı zikretmek için bir araya geldiklerini anlattılar.
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz tekrar:
-“Siz gerçekten sadece Allah’ ı zikretmek için mi toplandınız?” diye ısrarla sorunca Sahabîler:
-“Vallahi sadece bu maksatla bir araya geldik.” diye yemin ettiler.
Bunun üzerine Hz. Peygamber:
-“Israrla sormam sizi itham ettiğim için değildi. Cebrail bana: “Allah’ın sizlerle meleklerine karşı iftihar ettiğini haber verince ben de sizin tam olarak ne ile meşgul olduğunuzu anlamak istedim.” buyurdular.
(bk. Müslim, Zikir, hadis: 2701)

Allah’ı Zikir:
      Şeyhlerin taliblere zikir telkin etmesi Kur’an, Sünnet ve İcma ile sabittir. İşte delili: Kur’an’da zikir, mealen:
-“Ne ticaret ne de alışveriş onları Allah’ı zikirden, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkor
.” (Nur s.ayet 37)  Hadis-i şeriflerde zikir; İmam-ı Ahmed İbn-i Hanbel hz.leri meşhur Müsned’inde (Rasulullahın hadislerini ihtiva eden sahih bir hadis kaynağıdır.) şu rivayete yer verir:

-”Rasulullah(s.a.v.) eshabına hem tek olarak, hemde toplu olarak zikir taliminde bulunmuştur. Hz. Ali’den sahih bir senedle şöyle nakledilir:
-“Hz.Ali(r.a.) kulları Allah’a en kestirmeden götüren yolu peygamber(s.a.v.) efendimize sorunca, O şöyle cevap verdi:”
Ey Ali yalnızken ve tenhada iken, Allah’ı zikret diye buyurdu.
Herkese hidayet Allahu Tealadandır.

Bâtıl İnançlardan Hinduizm ve Budizm Felsefeleri Hakkında
Ö N S Ö Z
:

Alttaki yazımızda Hinduizm ve Budizm felsefeleri hakkında söz etmemizin maksadı; İslam düşmanı ateist, mezhepsiz ve reformist sapkınların İslamî Tarikatların  Hint ve Budist felsefelerden kaynaklandığı yalan ve iftiralarının asılsız olduğunu belgelemek içindir. 

H İ N D U İ Z M

         Doğru ile eğriyi birbirine karıştıran mezhepsiz felsefeciler İslamın ihlası elde etmek yolu olan Nakşibendi yolu ile çok tanrılı vahye dayanmayan Hindu dini Hinduizmi birbirine karıştırarak İslam Tarikatlerini  Hinduizme benzetmektedirler. Kedi yavrusunu yiyeceği zaman fareye benzeterek yermiş. Bu sapıklarda Hak ile batılı birbirine karıştırarak müminlerin kafasını karıştırmayı bir kazanç addediyorlar. Eğri bastonun doğru gölgesi düşmez. Bu kalbleri buzuk kimselerden de bu beklenir ancak.
       “Hinduizm, çeşitli görüşleri, dini inanışları, mitolojik davranışları ve ibadetleri içine alan ve Hindistan’da yaşayan Hinduların tâbi olduğu inançlar ve görenekler ile dini ve sosyal kurumların tamamına verilen ismdir. Tek başına bir dini inanış biçimi olmaktan ziyade sosyal bir sistem olarak yaşayan Hinduizmin dini temelleri Veda dinine ve Brahmanizme dayanmaktadır. Bu sebeple zamanımızda Brahmanizmle Hinduizmin birbirinin yerine kullanıldıkları görülmektedir.          Tarih bakımından M.Ö 2000 yılın son yüzyıllarında Hindistan’a yerleşen Hintlilerin kutsal saydıkları “Vedalar” adlı İlkçağ metinlerine dayanan Hinduizm, M.Ö. 1200-500 yılları arasında Hint yarımadasını işgal eden Ârilerin dini inanışı hâline geldi. Daha sonraki zamanlarda bazı değişiklikler göstererek zamanımıza kadar ulaştı.          Hinduizmde iki temel inanç esası vardır:
          Birincisi; tenasüh (reenkarnasyon), yani ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi inanışıdır. Hinduizme göre varlıkların ruhları, öldükten sonra başka bir varlığın bedenine dönebilirler. Tenasüh yoluyla ruhların yükselmeleri düşünüldüğü gibi, yaptıkları işlere göre aşağı derecelere indikleri de kabul edilir.          İkinci temel inanış ise kast sistemidir. Halkı birbirinden ayrı dört sınıfa ayıran bu sistemin birinci sınıfı, Brahmanlardır. Bunlar Brahma inanışının kudsi rahipleri ve âlimleridir. Mukaddes Veda kitabını okumak, açıklamak ve diğer Brahma mensuplarına yol göstermek vazifeleridir. İkinci sınıf, Krişnalardır. Bu sınıfa hükümdarlar, racalar ve büyük devlet adamları ve askerler girerler. Üçüncü sınıf Vayansalardır. Bu sınıfa da tüccarlar ve çiftçiler girerler. Dördüncü sınıf Çudralardır. Bu sınıfa işçiler, sanatkârlar vb. girerler. Bu dört sınıftan çıkarılanlara ise parya ismi verilir. Bu zavallıların insan gibi yaşamak hakkı yoktur. Hayvan muamelesi görürler. Dört sınıfa giren insanların haklarına malik değildirler.          Hinduizmde yaratıcı Brahma adı verilen tanrıdır. Ayrıca Krişna, Vişnu ve Siva (Şiva) dan teşekkül eden üçlü tanrı inancı vardır. Hinduizmin bu üçlü tanrı inancına Trimurti denir. Bu üçlü inanışın dışında Hinduizmde sayısız denecek kadar tanrılar da vardır. Ayrıca dağlar, ırmaklar ve hayvanlar mukaddes ilahi varlıklar olarak kabul edilir. Hele inek Hindistan’ın en mukaddes hayvanıdır. Çünkü o bütün insan olmayan mahlukların sembolüdür. Onu öldürmek demek, bir Brahmanı öldürmek demektir ki affedilmez. Diğer mukaddes yerler Ganj Nehri ve Benares şehridir. Onlara göre, Ganj Nehri insanın günahlarını temizler. Benares’te ölen, Siva (Şiva) nın inayetine kavuşur.          Hinduizmde dini inanış emir ve yasaklar Manava Dharina Şastra ismindeki mukaddes kitaplarında yazılıdır. Bu mukaddes kitaptan başka Brahmanalar, Upanişadlar, Puranalar, Mahabharatalar ve Ramayanalar adlı mukaddes kitaplar da vardır.          Hinduizmde insanı tanrılara ulaştıran birçok yol vardır. Bunlardan biri yoga’dır. Birlik anlamına gelen yoga hem psikolojik bir disiplin, hem de değer verilen şeyle kaynaşmak gayesiyle teneffüsü kontrol etme faaliyetidir. Tanrılara ulaştıran ikinci önemli yol Tantrizm’dir.           İbadetlerin mühim kısmı kurtuluşu temin eden üç esasta toplanmıştır.
Birincisi; güzel amellerdir. (Mesela, ölenler için kurban kesmek, güneşe hürmet etmek, evde devamlı ateş yakmak, doğum, ölüm ve düğünlerde ibadet etmek, mukaddes kitapları okumak.)

İkincisi
, hakikat bilgisidir. Bütün varlıkların aslı tek hakikattir. Bu hakikate ulaşabilmek için dini bilgileri öğrenmek, rahip olmak ve dünyayı terk etmek lazımdır.


Üçüncüsü
, tanrı ile beraber olmaktır. Bu da ibadetle olur. Hinduizmde tapınma kişisel olabilir. Buna puja adı verilir. Kurban törenlerine jajna denir. Her kişi için doğumundan ölümüne kadar 12 tören yapılır.
            Hinduizmde temel ahlak kaidesi nefse hakimiyet ve feragatkâr olmaktır. Kast sistemine bağlı kalmak için azami gayret sarf etmek, Brahmanların kanunlarına uymak, kadınlara hiçbir hak tanımamak ve paryaları kurbanlık hayvanlar gibi telakki etmek Hinduizmin sosyal idealini ortaya koymaktadır.             Kurucusunun bulunmayışı, tenasüh inancının bulunması ve hayvan etinin yenmemesi gibi özelliklerle diğer bâtıl dinlerden ayrılan Hinduizm İslamiyet’ten sonra bazı değişiklikler geçirdi. Tevhid inancını savunanlar oldu. Yakınçağda Batıyla ilişkilerin neticesinde Hinduizm içinde çeşitli reform hareketleri gelişti. 1828’de Rommohan Ray’ın kurduğu Brahmo Samac (Brahma’nın Cemiyeti) ile 1875’te Dayananda Sarvasti’nin kurduğu Arya Somal (Soylular Derneği) Hinduizmi çok tanrıcılıktan ve tasvire tapınmadan arındırarak yeni bir şekil vermeye çalıştılar. Mohandos Gandhi şiddet kullanmamak, evlenmemek ve toplumsal hoşgörü gibi eski Hindu geleneklerini yeni sosyal ve siyasi şartlara uyarladı. (Hinduizmle ilgili yazı Dinimiz İslam Sitesi’nden alıntıdır.)
B U D İ Z M
Budizm’in dört kolu; Hiyana ve Mahayana, Vajrayana ve Karuna :
Hinayana; “(küçük taşıt) adı da verilen Theravada Budizmi (eskilerin yolu), bireyleri bu Dünya’nın sıkıntı ve ızdı­raplarından kurtarmayı amaçlar.  Buna göre, acı çekmekten kurtulmanın tek yolu, yaşamdan el etek çekerek, Nirvana‘ya ulaşmakla elde edilebilecek olan ahlak yetkinliğidir.”
Mahayana Budizmi; (büyük taşıt),” bireyden çok tüm insanlığı, yani bütünü dikkate alır. Bu anlayışa göre, büyük borç gerçekte tüm insanlığa hizmet ettikten sonra ödenmiş olacaktır ve bireyin yalnızca kendisini kurtarmasının hiçbir önemi yoktur.”
Vajrayana;üçüncü büyük mezhep olan Vajrayana, Mahayana’dan türemiş tantrik bir okuldur. Felsefî açıdan Mahayana’dan çok farklı değildir ancak uygulamada yepyeni yöntemler ekler.”
Karuna; “adı verilen Budist merhamet anlayışı da tüm okullarda ortaktır.
       Bütün Budist mezhepler “yeniden doğum” (reankarnasyon) ve karma inançlarını kabul eder. Bundan başka bütün Budist mezhepleri ve okulları Dört Yüce Gerçek, Sekiz Aşamalı Asil Yol, 12 halkalı nedensellik yasası gibi temel Budist öğretileri kabul eder.”
SORU: Bazı münkirler Tasavvufun Hinduizm, Budizm ve eski Yunan felsefesinden alındığını iddia etmekteler. Bu iddiaları doğru mudur?
CEVAP: Bu sorunun cevabı yukarıda; “.. gerek Nakşibendi ve gerekse Kadiri ve diğer İslami tarikatların hiç birisi Kur’an ve Sünneti hayata tatbik etmekten başka bir yol değildir.” şeklinde verilmişti. İslam Tasavvufunun uyduruk dinlerle asla bir bağlantısı yoktur. İmanda aynel yakîn, hakkel yakîn mertebelerine ulaşarak Allah’ın emirleri ve O’nun Rasulünün sünnetlerini severek yapmanın tarikat olduğundan haberi olmayan tasavvuf cahili kimseler, putperestlik ve reenkarnasyon inancı üzerine kurulu olan Budizm ve Hinduizm ile İslami tarikatları birbirine karıştırmak çukuruna düşmüş bulunmaktadır. Gerek Budizm ve gerekse Yunan felsefesi ve Hinduizm de, Allah, Peygamber ve vahiy inancı yoktur. Ahiret, cennet, cehennem ve hesap vermek inancıda yoktur.
Budistlerin “Nirvana” dedikleri, maddede yok olma mertebesinden başka bir amaçları da yoktur. Onun amacıda kişinin şu fani dünyada acı çekmesinden kurtulması için yapılır. İmamı Rabbani hazretlerinin buyurduğu gibi; onlar sadece nefsin sefasına kavuşurlar. Ahirette ise hüsran ve cehennemdedirler.

        Kur’an’ın emir ve yasaklarına riayet edip, Peygamber aleyhissalatü vessalam Efendimizin sünnetlerini yaşayarak O’nun ahlakı ile ahlaklanma yolu olan İslam Tasavvufu, Tasavvuf inkarcılarının sözettiği gibi adı geçen batıl inançlarla uzaktan ve yakından bir alakası mevcut değildir. Hatta onlardan herhangi bir alıntı yapanlara “Bid’at Ehli” denilerek dışlanmışlardır.
        Hakiki tasavvuf; sapık tarikatçıların ihdas ettikleri yanlış tasavvuftan da, bunlara bakarak hüküm çıkaran ve gerçek tasavvuftan bihaber mezhebsiz ve reformist yazar ve ilahiyatçıların iftiralarından da tamamen arı ve durudur.  Budizm felsefesinde nirvana denilen “fena filmadde“(madde de yok oluş) vardır. İneklere ve böceklere tapmak itikadı olan Hinduizm’de ise, reenkarnasyondenilen, ahireti inkar inancı vardır. Bu batıl dinlerde doğal güçleri olduğu sanılan putlara tapınmak vardır. Gerçek tasavvufta ise, Allah’tan başkasını ilah edinmek ve onların hakikatlerin de kuvvet ve kudret olduğuna inanmak şirktir. Kur’an ve sünnetin dışında ihdas edilen bir amelle amel etmek bid’attir. Bid’at ise büyük günahlardandır. İnançta bid’at ise, küfürdür. Gerçek tasavvuf,  Kur’an ve sünnetin sınırları dışına  asla çıkamaz. Çıkan olursa, o İslam tasavvufu değil, sapık bir tarikat olarak addedilir.
Gerçek imandan ve izandan uzak tasavvuf münkiri mezhebsizlerde bu işin gerçeğini biliyorlar ama; amaçaları çamur atmak olduğu için çamurdan bir türlü uzak kalamıyorlar. Çamurla uğraşanlara yaptıkları iş, bir süre sonra doğalarının gereği gibi gözükmeye başladığı için asla kendilerinin dışındaki hakikati göremezler. 
      İslam Tasavvufu; tamamen Kur’an ve sünnete dayalı, Allah’ın rızası ve sevgisi tek amaç edinilmiş olup, kalbi Allah sevgisi ile süslemek yoludur. Gerçek tasavvufta Kur’an’a ve sünnete dayanmayan hiç bir amel ve inanç yoktur. Aksini iddia edenler bazı sapık tarikatları ve şeyhlerini ölçü göstererek mü’minleri Allah’ın rızasına ve muhabbetine götüren yoldan alıkoyup kendilerine kul etmeye çalışın kimselerdir.

     
NOTSözde Şeyhlikten istifa etmiş Tasavvuf münkiri Ferit Aydın’ın
“Naksibendilik-Budizmden-Gelmistir” iddiasına reddiye.
Alttaki adresi Tıklayınız Lütfen.

        

SÂLİKE YANİ SÛFİYE NE LAZIM?
Nakşibendi silsilesinin büyük mürşidlerinden İkinci binin Mücedidi İmamı Rabbani Hazretlerinden öğütler:
1)- Salike iki şey lazımdır. Muhabbeti şeyh ve zikr-i daim.
(Mektubatı İ.Rabbani 4. cilt, 198. mektup. 198)
2)- Salike lazım olan, alçak gönüllülüğü devam ettirmek, kalbi hüzünlü olmak, kendini alçaltıp yalvarış, iltica, ibadetlerini yapmaya çalışmak, kalbini masivadan temizlemeğe uğraşmak, ahval ve mevacide güvenmemek olmalıdır.
(1. cilt, 171. mektub)
3)- Sufi kendini uyuz köpekten üstün görürse, sâdâtların kemalinden mahrum kalır.
(1. Cilt, 202. Mektub)

4)- Sâlik biçaredir, çünkü sufli aleme tutulmuştur.
Ulvi alemle münasebeti yoktur. Her iki taraflı bir tavassut ediciye muhtaçtır ki, salik o aracı münasebetiyle ne kadar çok olursa, mürşidin kalbinden o kadar çok feyz alır.
(4. cilt, 78. mektub)
5)- Sufinin gayreti yüksek olmalıdır.
Ötelerin ötesi olanı istemelidir. Böyle bir himmetin oluşması, mürşidinin teveccühüne bağlıdır. Mürşidin himmet ve teveccühü, müridin ihlas ve muhabbeti kadardır.
(1. cilt, 285. mektup)
6)- Sufiye her nereden bir feyz gelse, Allah’tan mürşidi vesilesiyle geldiğini bilmelidir.
(6. cilt, 42. mektup)
7)- Sufiye bir sıkıntı ve zulmet geldiğinde, onun ilacı Allah’a sığınma, yalvarma ve şikesteliktir(kırıklıktır). (1.cilt, 218 mektup)
8)- Sufiye gelen haller, bilgiler maksattan değildir. Tarikatın maksatı, rıza makamında hasıl olan ihlası ele geçirmek içindir. (1.cilt, 36. mektup)

181.193 - 16
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır. Soru veya mesaj göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


“NAKŞİBENDİ TARİKATI ve MÜRŞİTLER SİLSİLESİ” üzerine 200 yorum.

 1. Selamun aleyküm..bende çok merak ediyordum hinduizm le zikiri benzetme konuşmalarını yazıyı okudum tatmin oldum. Allah razı olsun..ben Mahmut esat coşan hocaefendiyi çok seviyorum sürekli sohbetlerini dinliyorum..bu hocamız hangi silsilede ve daha doğrusu bu tarikattenmi

  1. Aleykümselam Tuba hanım.
   Mahmut Esat Coşan efendi (rahmetullahi aleyh) Nakşibendi Tarikatı mürşidlerindendir. Aynı silsiledendir.

  1. Aleykümselam.
   Şeyh Ahmet Yasin Bursevi denilen kişi hakkında bilgim yok.

 2. Selam muhterem kardeşim yazınız çok bilgilendirici olmuş allah razi olsun lakin yazıda Hinduizmin uzaktan yakından tasavvufla bir bağın olamayacağını vurgularken sanki Budizm’inin Nirvana’ akideciliğinin maddede fani olmak yok olmak derken sanki fenafillahı anımsatmışsınız gibi olmuş öyle algıladım
  Birde bunların MÖ tevhid inancından bir tebliğciden etkilenmiş olabilirlermi ?
  Nefis terbiyesi ile bu kadar ilgili olmalarından dolayı sordum.( kendimi ailemi ve bütün muslumanları Allah’a kitabına ve peygamberin sunnetine yoluna emanet ediyorum rabbim sevdiklerinden eylesin ve sevdiklerinden ayırmasın )

  1. Salih kardeşim yazımızı maalesef ters okumuyşsunuz.
   Lütfen bir daha gözden geçiriniz:
   “Gerek Budizm ve gerekse Yunan felsefesi ve Hinduizm de, Allah, Peygamber ve vahiy inancı yoktur. 
   * Ahiret, cennet, cehennem ve hesap vermek inancıda yoktur.

   “Budistlerin “Nirvana” dedikleri, “maddede yok olmak mertebesinden” başka bir amaçları da yoktur.

   Onun amacıda kişinin şu fani dünyada acı çekmesinden kurtulması için yapılır. İmamı Rabbani hazretlerinin buyurduğu gibi; onlar sadece nefsin sefasına kavuşurlar. Ahirette ise hüsran ve cehennemdedirler.”
   Bozuk dinlerin bir çoğu İlahi Tevhid dininden sapmalardır.

 3. Allahım fevzeddin hz razı olsun efendi hz lerimşzin bana manevi olarak bir cok olgunluk kattı fevzeddin hz tanışmama vesile olanlardan hsk teala razı olsun başta özgür akgül ve fatih duran hocamdan allahım razı olsun

 4. Bir tarikat silsilesinde mürşid vefat ederse yerine hilaf bırakmak gerekir mi ? Yoksa vefat eden şeyhin ruhaniyeti ile yol devam eder mi ?

  1. Bir mürşid yaşarken halifelik derecesine gelmiş olan müridi varsa onu halife yapar. Bunu da vefatından sonra fitne çıkmaması için diğer müridlerine bildirir. Eğer halifelik derecesine yükselmiş müridi bir kaç tane olursa vefat ettiğinde yerine geçmesi için birini yanında tutar diğerlerini başka yerlere irşad için gönderir.
   Eğer hiç halife bırakmadan vefat etmişse onun yerine kimse mürşid olarak geçemez. Ancak müridler boşlukta kalmamaları için şeyhin varsa oğlu yoksa müridlerinden en alimi dergahı açık tutmak için postnişinlik görevi yapar. Postnişin demek şehy demek değildir.

 5. Sadece ALLAH yolunda nefes alıp yaşamak istiyorum. Sadece yaradan için bu dünyada bişeyler yapmak istiyorum. Ama olmuyor … Yaradan a karşı çok mahçubum 😭

  1. Gizli hanım, bu dünyada Allah için yaşamak istiyorsan ehli sünneti öğrenmelisin. Bilgisizlikle olmaz bu.
   Kuran sünnet icmai ümmet kıyası fukahayı bilmelisin akaidi ehli sünneti bilmelisin. Elfazı küfür nedir öğrenmelisin. Bunları öğrendikten sonra farzları haramları öğrenip kamil ve mükemmil bir mürşid bulduğunda onun zikir talimleriyle ahlakı Muhammediyeye vasıl olup ruhu tasfiye nefsi tezkiye etmelisin. Kamil mürşid bulamazsan sana merhum Medineli Şeyh Osman efendinin kendi kendine zikir talimini tavsiye ederiz. Ona göre seyir süluk yaparsın.

 6. Merhaba
  İlim öğrenmek bir yunus Emre olmak istiyorum 😟tek başıma başaramıyorum yardımcı olabilecek kimse varmı.

  1. Merhaba Burcu.
   İlim öğrenmek Yunus Emre olmak için size tavsiyem önce Ömer Nasuhu Bilmen Hocanın Büyük İslam İlmihalini veya Tam İlmihal Saadeti Ebediye’yi alıp okumanız veya her ikisini de okuduktan sonra size yardımcı olmamız için bizi arayabilirsiniz.

  1. Sesli veya sessiz zikir haktır. Zikirsiz kalma ister sesli ister sessiz. Şahı Nakşı Bendi hazretlerine göre sessiz zikir daha çabuk ilerletir, Kadirilere göre ise sesli zikir daha çok ilerletir.
   Zikrin seslisi ve sessizi elbette yararlıdır ancak gafletle yapılan zikir sadece sevap olur lakin ilerletmez.

 7. Benim ismim hasanalp fakıoğlu dur silsilelerde bir mahkeme den alınmış veraset ilamı varmı? Ben Rufai tarikatı yani Halid’i nakşi bu günkü ismi kurucularından aluiddini alibeyin torunlarındanımyani(Zeynel Abidin) kayseriliyim geçmiş soy kuşağı iran tebrize kadar mahkeme kararıyla sabit benim soy silsilemde ismi geçen kişlerle soy bağım yok yani benim akrabalarım olmaları gerekli

  1. Bizi resmi olarak kimsenin soy kütüğü ilgilendirmez. Buraya gönderilenleri ahlaka uygunsa dine aykırı değilse yayınlıyoruz. Biz kimin doğru kimin yalan söylediğini bilemeyiz.

 8. Mevlânâ Şeyh Hâlid Bağdadi
  Şeyh Halid-i Cezeri
  Şeyh Salih’i sipki
  Şeyh Muhammed el ayni
  Şeyh Halid-i zıbari
  Şeyh Ömer’i zengani
  Şeyh Abdulhakim Dirşevi
  Şeyh muhyiddin cezeri
  Mevlânâ şeyh Muhammed Nuri dirşevi
  Şeyh Muhammed Saîd Seyda el Cezeri
  Şehy muhammed Nurullah Seyda el Cezeri
  Şeyh Ömer Faruk Seyda el Cezeri

 9. Kimmiş o biat etmeyenler?
  Size o biat etmeyenleri her kim söylediyse mesnetsiz ve desteksiz yuvarlamış. Ona kaynak sorunuz.

 10. Nakşi ve Kadiri Halife’si Mustafa Seffi hakkında bilgisi olan ? Kabiri Kars’ta olduğunu biliyorum

 11. Şeyh salihi sıbki ve molla resuli sıbki hakkında ne biliyorsunuz? Bilginiz varsa yazarsanız memnun olurum. Akrabalarımdır kendiler.

  1. Eş-Şeyh Salih Es-Sıpkî (K.S.)
   İnsanları Hakk’a dâvet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin otuz birincisidir. Bitlis velîlerindendir. Aslen Bitlislidir. Doğum târihi bilinmemektedir. 1852 (H.1269) senesinde Cizre’nin Buhtan Dağı köylerinden Basret’te vefât etti. Türbesi bu köydedir.Salih-i Sıbki Hz. Sıbki ailesinden amcası Molla Resul-i Sıbki den ilmi okur.aynı zamanda Mevlana Halid-i Bağdadinin Halifesi Seyyid Taha-ı Hakkari ile birlikte Molla Resul-i Sıbki de beraber ilim okurlar.İlim tahsili bittiği zaman kendisin gibi talebe olan arkadası Seyyid Taha-ı Hakkari ile birlikte karar verirler.Salih-i Sıbki derki;Ben Halid-i Cezeri ye gideceğim.Seyyid Taha-ı Hakkari de derki; Ben amcam Seyyid Abdullah’ın mürşidi olan Mevlana Halid-i Bağdadi ye gideceğim.Ve iki büyük veli kendilerine çizdikleri yolda yürürler. Evliyânın büyüklerinden Şeyh Hâlid Cezirî’nin sohbetinde kemâle erdi.Bu zat Şeyh Halid-i Cezeri’nin büyük damadıdır. Bu hocasının ikâmet ettiği Basret köyüne gidip ondan zâhirî ve bâtınî ilimleri öğrenip hilâfetle şereflenerek icâzet aldı. Hocasının vasiyeti üzerine vefâtından sonra Basret köyünde insanları irşâd ile meşgul oldu ve bölgenin halkını irşâd etti.

   Kerâmetleri pek çoktur. Cinler de onun sohbetinden istifade etmek için huzurunda toplanırdı. Buhtan emiri Bedir Hanın oğullarından biri ölmüştü. Talebelerinden bir kısmı ile birlikte Bedir Hana taziyeye gittiler. Talebeleri yolda, Emire; “Allah ecrini artırsın, sabır versin.” gibi şeyler söylenmesi için aralarında konuştular. Bedir Han onların geldiğini duyunca adamlarıyla birlikte karşılamaya çıktı. Şehir dışında karşılayıp Şeyh Sâlih Sıbkî hazretlerinin elini öptü. Atının üzengisinden tutup arkasından yürüdü. Şehre girince oturdukları mecliste emirler, âlimler ve halk toplandı. Saygı ile huzurunda oturdular. Bedir Hana oğlunun vefâtından dolayı başın sağolsun derken Emire sanki bir talebesine hitap eder gibi; “Allah ecrini artırsın. Ey Emir! Oğlunun vefâtını duyunca çok sevindim! İnşâallah diğer oğullarının büyüğü, küçüğü de ölür! Yaşarlarsa senin gibi zâlim olurlar!” Bu sözleri söyleyince; meclisinde bulunanlar ve talebeleri Emir Bedir Hanın zâlim bir kimse olduğunu bildikleri için kızıp ona zarar vermesinden çok korktular. Emir çok kızmasına rağmen birşey diyemedi. Ancak kendi kendine, ben bu zâtı bir tecrübe edeyim. Eğer gerçekten velî bir zât ise ona talebe olurum. Öyle değilse şiddetli bir cezâ vereyim!” dedi.

   Şeyh Sâlih Sıbkî köyüne döndükten sonra, Emir, adamlarından birine helal malından kırk mecidiye para verdi. Bu paraların arasına da haram bir para karıştırdı. Eğer bu haram parayı ayırmadan hepsini alırsa o velî değildir, diyerek gönderdi. Emirin adamı Basret köyüne varıp paraları Şeyh Sâlih Sıbkî hazretlerine verip; “Bunlar size, Emir Bedir Hanın hediyesidir, diyerek kırk mecidiyeyi önüne koydu. Emirin helal paralar arasına karıştırdığı haram parayı göstererek; “Bunu emire götür. Bu para haramdır. Onun helal malından değildir!” diyerek gelen kimseye geri verdi. Emirin adamı gelip durumu anlatınca, Emir Bedir Han onun velî bir zât olduğunu anlayıp ona âşık oldu. Huzuruna gidip elini öptü ve sâdık talebelerinden olup, adil, tebeasını gözeten, haktan ayrılmayan bir emir oldu. O kadar âdil ve güzel ahlâklı bir emir oldu ki, adâleti ve güzel ahlâkı, âlimler ve halk arasında darb-ı mesel hâlini aldı.

   Şeyh Halid-i Cezeri hz. Vefatından sonra Şeyh Salih-i Sıbki hz. Bütün halifelere gelip Basret dergahına biat edeceklerini bir mektupla bütün halifelerine bildirdi.Bunun üzerine kabul etmeyenler Şeyh Halid-i Cezeri den sülük gören ve Salih-i Sıbki den sülük gören halifeler den kabul edenler döndü kabul etmeyenler Mevlana Halid-i Bağdadi nin diğer halifelerine gittiler.Mevlana Halid-i Bağdadinin halifesi Ahmedi Hani Salih-i Sıbki ye bir mektup yazarak;bu sözlerinizden vazgeçin dedi.Mektubun üzerine Salih-i Sıbki vazgeçmesine rağmen bazı halifeler gelmediler.Bu not tarihte belli olmadığından dolayı Salih-i Sıbki nin torununun eşi Zİbariye adlı kitabında geniş bir şekilde yazmadığından dolayı bu halifelerden bahsedilmemektedir.Araştırdığınız zaman bunları öğrenebilirsiniz.

   Şeyh Sâlih Sıbkî hazretlerinin Şeyh Yahyâ isminde bir oğlu vardır. Talebesi Şeyh Kasım-El Toğari tarikata girer amel etmeye başlar. İlimde de büyük yol kat ederek mecuzi olur. Şeyh Salih-i Sıbki vefatına yakın Şeyh Kasım’ı Şeyh Hasan-i Nurani’ye gönderir. İcazetini Şeyh Hasan-i Nurani’den alması gerektiğini söyler.

   Şeyh Salih-i Sıbki Hazretlerinin halîfeleri şunlardır: Şeyh İbrahim, Şeyh Hamid-i Mardini, Şeyh-ül-Hazîn lakabıyla meşhur Şeyh Muhammed Fersâfî, Şeyh Muhammed Aynî, Şeyh Muhammed Ahtabî, Şeyh Hasan El-Nurani’dir. Vefâtına yakın halîfelerinden Şeyh Muhammed Aynî’nin mak….. geçip, Basret de kendine vekâlet etmesini vasiyet etti. Şeyh Hasan El-Nurani’yi Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Aktepe Köyüne irşat ile vazifelendirmiştir. Şeyh Salih-i Sıbki Hazretleri; talebelerinden hilafete hak kazanan Şeyh İbrahim, Şeyh Hasan-i Nurani ve Şeyh Hamid-i Mardini’ye der ki; “Siz hilafete hak kazandınız ancak edeben gidin üstadım olan Şeyh Halid-i Cezeri’den hilafeti alınız! Demiştir ve bu üç zat da gidip Şeyh Halid-i Cezeri’den hilafet almışlar. Basret köyündeki türbesi ziyâret mahallidir. Türbesine ziyârete gelenlerden gereken edebi göstermeden içeri giren kimselerin, bir belâya tutulduğu halk arasında meşhurdur.

   Kaynaklar

   1) Kitâbu Ahvâl-üd-Dürriyye fî Silsilet-iz-Zibâriyye

   2) Pamuk Yayıncılık İstanbul ve Anadolu Evliyaları Ansiklopedisi s.774

   3) Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi Cilt.10

   4) Tezkire-i Meşayih-i Amid Diyarbekir Velileri I-II M.Şefik Korkusuz

   Üstad-ı Azam Şeyh Molla Resuli Sipiki: Bitlis’in Sipik köyünden olup doğum tarihi bilinmemektedir. Yüksek dini ilminden dolayı “Üstad-ı Azam” ünvanını almıştır. Devrin padişahı tarafından mükâfatlandırılarak Muş’un Beşparmak (Gemik) köyü kendisine hediye olarak verilmiştir. Bundan sonraki hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Mezar kitabesinden 1829’da vefat ettiği bilinmektedir. Muş’ta Alaaddin Bey Camii avlusunda medfun bulunmaktadır.

 12. Taha-i Hakkari Taha-i Hariri, Esad Erbili M. Sami Ramazanoğlu ve Hikmet TUZKAYA efendi şu an mevcuttur.

 13. Hocam bu silsile baştan sona toplu olarak sizde var ben bunu almak istiyorum ama siteden kopyalama yapmak yasak bu konuda yardımcı olur musunuz?

  1. NAKŞİBENDİ TARİKATI ve MÜRŞİTLER SİLSİLESİ sayfamızın linkini alınız.

 14. Hocam selamünaleyküm. Bizim silsilemizde Nurani Silsilesidir.
  1 Şeyh SEYYİD ABDULHAKİM EL HÜSEYNİ HZ lerinden
  2 Şeyh Ali El-Arınç hz
  3 Şeyh Seyyid Muhammed Nurani hz leri
  4 Şeyh Hikmetullah El-Arınç hz leri

 15. Denizli silsilesinden Şeyh Hacı Osman Nuri Kepenekoğlu (ks) Hz’ lerinin 4 Halifesi vardir.
  Haci Osman Nuri Efendi Hz nin iki Kerimelerinden biri Seyyid ile evlenmistir. Seyyid torunlari günümüzde denizlide çoktur benim anlamadigim onlari neden yazmadiniz. Madem bu kadar araştırma yaptin o halde eksik yazma…

  1. Değerli kardeşim siz büyük puntolarla yazdığımız yazıyı okumadınız galiba.
   Biz kimseyi araştırmış değiliz.
   Silsilei Âliyenin kollarından bu zamanda hangi meşayihi kiram varsa onların müridleri, sofileri bize onların listelerini gönderiyor biz de buraya dahil ediyoruz.
   Biz nereden bilebiliriz Denizlide yaşan seyidleri.
   Velevki bilsek dahi biz buraya seyidlerin listesini değil mürşidlerin silsilesini yazmaktayız.
   “o halde eksik yazma” diye önyargılı söz ettiğiniz için derhal özür dilemelisiniz.

  2. Rica ederim kardeşim seyyidlerimize hürmetler ve Allahu Teala sizden razı olsun. Selam ve dualar..

 16. Selamün aleyküm Bizim mürşidimizin silsilesi “NORŞİN KOLU” “MEVLANA HALİD ZULCENAHEYN” HAZRETLERİNDEN “AHMED EL-HAZNEVİ HAZRETLERİNE KADAR MENZİL İLE AYNI DAHA SONRA SİRASİ İLE SU ŞEKİLDE;
  ŞEYH MUHAMMED MAŞUK NORŞİN-İ [K.S]
  ŞEYH SEYDA MOLLA MUHYEDDİN BİLVANİSİ [K.S]
  ŞEYH SEYDA FADLULLAH [K.S]
  ŞEYH SEYDA ALAMUDDİN [K.S]

Bir cevap yazın

error: İçeriği kopyalamak yasaktır.