NAKŞİBENDİ TARİKATI ve MÜRŞİTLER SİLSİLESİ

Bismillâhirrâhmânirrahîm.Lafza-Allah İsmi Bez Üzerinde
NOT: HATME-İ HACEGAN DUASINI ORJİNALİNDEN OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ:

Hatme Duası (Arapça-Türkçe)

TARİKAT NEDİR ?
Tarikat; kâmil ve mükemmil bir rehberin gözetiminde, nefsi kötülüklerden, ruhu masiva sevgisinden temizleyerek gönlü, İlahi isimlerin nurunu algılayacak saf ayna haline getirip, imanı taklitten kurtararak ilmel yakîn, aynel yakîn ve hakkal yakîn derecesine kavuşturup, dinde ihlası elde etmektir.
      İslami tarikatlardan olan Nakşibendî tarikatı ve gerekse Kâdirî ve sair tarikatlar ancak; sufinin yaşamına Kur’an ve Sünneti uygulatmak için var olmuşlardır.. Bugüne dek hak tarikatlardan hiç birisi itikatta ehli sünnet inancı ile amelde  dört hak mezhepten başkasına tabi olmamışlardır.  Şayet varsa bunların dışında bir yol, o yol sapkınların yoldur. O sapıkların tarikatları bu güzide yolun erbablarına asla mal edilemez.
Eğer ki;
”Madem siz Kur’an ve Sünnete göre amel ediyorsanız, şu halde tarikata ve mürşide ne gerek var?” denilirse, onlara şu soru ile cevap verilir; “Sizler gideceğiniz bir adrese, yolu bilen kimse ile mi, yoksa kendi kendinize mi daha çabuk ve kolay ulaşabilirsiniz? “ denilir.
      Öğretmensiz ve ustasız kasap dahi olunamazken, ebedi hayatın istikbali nasıl ihmal edilebilir?
Velhasıl şu bir gerçektir ki, gerek Nakşibendi ve gerekse Kadiri, Halveti, Gülşeni ve isimlerini burada sayamadığımız diğer itikatta ehli sünnet tarikatları, durumları itibari ile geçmişten günümüze dek Ehli Sünnetin kalesi ve muhafızı olmuşlardır. Bu sebepledir ki dinde reformcuların ve selefiyeci mezhepsizlerin karalama hedef tahtaları olmuşlardır.
Nakşibendi Tarikati peygamberimizden Hz. Ebu Bekr’e ve aşağıda sıralanan büyüklerin sırası ile Şah-ı Nakşibendi hazretlerine ve ondan sonra bir çok kollara ayrılarak günümüze ulaşmıştır.
Nakşibendi Tarikatının, yani ruh yolu tarikatının en bariz özelliği, gizli zikir(Allah lafzı) ile kalpteki masiva sevgisini temizleyip, ruhu tasfiye ve nefsi tezkiye ederek fenafillah(razıye(kulun Allah’tan razı olması) ve beka billah(merzıye(Allahın kuldan razı olması) derecelerine ulaştırmaktır.
Kadiri Tarikatının ve diğer nefs yolu tarikatlarının en bariz özellikleri ise, riyazat ve mücahede yapıp yani, nefsin istediklerini yapmamak, istemediklerini yaparak nefsi tezkiye ve ruhu tasfiye edip Fena ve Beka mertebelerine ulaştırmaktır.
NOT: Her iki yolda da Kur’an ve Sünnete ittiba şarttır. Aksi halde sofi ve derviş şeytanın oyuncağı olur.

U Y A R I  !
SAYIN OKYUCULARIMIZ. AŞAĞIDA BELİRTİLEN SİLSİLELER BİZE GÖNDERİLDİĞİ İÇİN YAYINLAMAKTAYIZ.
BAZI KİMSELER “BİZİM MÜRŞİDİMİZİN SİLSİLESİNİ NEDEN YAYINLAMIYORSUNUZ?” DİYE SİTEM ETMEKTEDİRLER. BU HAKSIZLIKTIR. SİZ BİZE MÜRŞİDİNİZİN SİLSİLESİNİ
GÖNDERİRSENİZ BİZ DE İNŞAALLAH YAYINLARIZ..

TARİKAT HAKKINDA EVLİYAULLAHIN GÖRÜŞLERİ:

“ZAHİRE UYMAYAN HER TARİKAT BİZİM İÇİNDE BATIL BİR TARİKATTIR. “

Selefden Ve Büyük Sufi Şeyhlerinden Ve Şafii Alimlerimden Abdurrahman-ı Sülemi ( Hicri Takvim; 412 / Miladi Takvim; 1021 )
( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

” Zahiri Hükümleri İyi Bilmeyen Kimse, Batıni Hallerini Güzelleştiremez. Halleri İlmeTers Düşen Birisine, Sufi Denilemez. ” [ 1. ]

Selefden Ve Büyük Sufi Şeyhlerinden Olan Ebu Said El-Harraz ( Hicri Takvim; 277 / Miladi Takvim; 890 ) ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

” Zahiri İlme Ters Düşen Her Batıni Hal Ve İli, Batıldır. ” [ 2. ]

Selef Alimlerimizden Olan Ebu Hafs Haddâd ( Hicri Takvim; 270 / Miladi Takvim; 883 ( Kuddise Sirruhu ) Buyuruyor Ki;

” Biz İşlerini, Sözlerini Ve Hallerini Kitap Ve Sünnet Terazisinde Ölçmeyeni ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri Adamı Saymayız. ! ” [ 3. ]

Maliki Mezhebinin Kurucusu Selef Alimlerimizden Olan İmam-ı Malik ( Hicri Takvim; 179 / Miladi Takvim; 795 ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

” Tasavvuf Bilmeyen Fakih Fasık, Tasavvuf Bilip De Fıkıh Bilmeyen Zındık olur. Bu İkisini Birleştiren İse Hakikate Ulaşır. ” [ 4. ]

Selef Alimlerimizden Olan Ruveym ( Hicri Takvim; 330 / Miladi Takvim; 940 ) ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

” Sufiler, Aralarında Hakkı İhmal Ve İptal Edenlere Buğzettikleri Sürece, Hayırda Kalmaya Devam Edeceklerdir. Ama Herkes Birbirinin ( Yanlış ) Halinden Hoşnud Olursa, Helak Olurlar. ” [ 5. ]

Nakşibendi Şeyhlerinden Olan Şeyh Fethullah-i Verkanisi ( Hicri Takvim; 1317 / Miladi Takvim; 1899 ) ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

” Şeriata Zıt İnanç, Cezbe, Hal Ve Keşfin Doğru Olduğuna 1.000 Bin Melek Gelip Şahidlik Etse Bile Kıyas Yapma Ve Keşfi Tevil Etme Yorumlamaya Yeltenmemek Gerekir. Şeriata Ters Haller Uzaklaştırıcıdır Ve İlahi Huzurdan Kovulmaya Neden Olur. ” [ 6. ]

Ali Eş-Şazeli ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

” Elde Ettiğin Bir Keşif Hali Ki Kitap Ve Sünnetle Çelişti, Derhal O Keşfi Bırak ! Kitaba Ve Sünnete Sarıl. Keşfin İlhamın Ve Müşahedenin Durumu Odur Ki Ancak Kuran-ı Kerim Ve Hadis-i Şerif-in Tasdikinden Geçtikten Sonra Amel Edilir. ” [ 7. ]

KAYNAKLAR;

1. ABDURRAHMAN-I SÜLEMİ, MENACİHU’L-ARİFİN, SAYFA; 11 ]

2. ABDURRAHMAN-I SÜLEMİ, TABAKAT, SAYFA; 231 / İMAM-I KUŞEYRİ, ER-RİSALE, CİLD; 1, SAYFA; 140 / İMAM-I SÜHREVERDİ, GERÇEK TASAVVUF, SAYFA; 63

3. CAMİ, NEFAHAYU’L-UNS, SAYFA; 185

4. FIKH-I MALİKİ ŞERHİ, CİLD; 2, SAYFA;195, ABDÜ’L-BAKİ EZ ZERKANİ VE ALİYYÜ’L-KARİ, CİLD; 1, SAYFA; 33

5. İMAM-I SÜHREVERDİ, GERÇEK TASAVVUF, SAYFA; 143

6. ŞEYH FETULLLAH-İ VERKANİSİ, ADAB-I FETULLAH, SAYFA; 76

7. SEFER EL-MUHİBBİEL-CERRAHİ, TASAVVUF TERİMİNLERİ, İSTANBUL, KIRK KANDİL YAYINLARI, 1998, SAYFA; 225

      NAKŞİBENDİLİĞİN KÖKÜ (Altın Silsile):

Nakşibendi Tarikat-ı Âliyesinin temeli şu üç mürşidler silsilesi ile Peygamber (s.a.v.) Efendimize dayanır:

    Birinci Silsile:
1- Allahın Rasulü Muhammed Mustafa(s.a.v.)efendimiz.
2- Hz.Ali (r.a),
3- Hz.Hüseyin(r.a.)
4- İmam Zeynel Abidin(k.s.),   
5- İmam Muhammed Bakır(k.s.),
6- İmam Cafer sadık(k.s.),
7- Musa Kazım(k.s.)
8- İmam Ali Rıza(k.s.)
9- Maruf-u Kerhi(k.s.)

    İkinci silsile:
1- Hz.Ali,
2- Hasan-ı Basri,
3- Habib-i Acemi,
4- Davud-i Tai hazretleri,
5- Marufi Kerhi hazretleri hem davudi Tai hz.den ve hem İmam Ali Rıza hz.den icazetini alarak iki yolun feyzi kendinden sonraki velilere intikal etmiştir.
6- Sırrı Sekati(k.s.),

7- Cüneydi Bağdadi(k.s.),
8- Ebu Ali Ruzbari(k.s.),
9- Ebu Ali Katib(k.s),
10- Ebu Osman Mağribi(k.s.),
11- Ebul-Kasım Gürgani(k.s.),
12- Ebu Ali Farmidi(k.s.).

     Üçüncü silsile(Altın Silsile):
1-  Rasulullah(s.a.v.) efendimiz,
2-  Ebu Bekir Sıddık (r.a.) efendimiz,
3-  Selman-ı Farisi(r.a.) efendimiz,
4-  Ebu Bekir Sıddık ‘ın torunu Kasım(k.s.),
5-  İmam Cafer-i Sadık efendimize, (Cafer-i Sadık’tan da üveysi olarak Beyazid-i Bistami’ye),
6-  Beyazidi Bistami (k.s.) hazretlerine, (Ondanda üveysi olarak Ebul Hasan Harkani’ye),
7-  Ebul Hasan Harkani (k.s.) hazretlerine,
8-  Ebu Ali Farmidi (k.s.) hz.lerine intikal etmiştir. (Vefatı: 1084 miladi yılı),

      Dikkat edilirse birinci silsilenin mürşidi İmam Ali Rıza hz.leri ile, ikinci silsilenin mürşidi Davud-u Tai hazretlerinden Marufu Kerhi hz.leri irşad icazetini aldıktan sonra, her iki yol kendisinde birleşerek sonraki mürşidlere silsile yolu ile  Ebul-Kasım Gürgani(k.s.) hz.lerine ve Ondan da    Ebu Ali Farmidi hazretlerine intikal ediyor. Ebu Ali Farimidi hz.leri  ise 3. Silsilenin mürşidi Ebul Hasan Harkani hz.lerinden de o yolun icazetini alarak her üç silsilenin feyzi  cem olarak kendinden sonraki mürşidlere intikal ediyor.    
Bu silsilenin hiçbir kopukluğa uğramadan Rasulullah(s.a.v.) Efendimize kadar uzanmakta olduğu görülmekle bu iftiracıların iddialarının asılsız olduğu açığa çıkmaktadır.

     Bundan sonra silsile şöyle devâm eder:

9- Yûsuf Hemedânî                         (ö. 535/1140-41),
10-Abdulhâlik Gücduvânî …….. (ö. 617/1220-21),
11-Hoca Ârif Rivgerî                       (ö. 649/1251),
12-Mahmud İncir Faşnevî …….. (ö. 670/1271),
13-Ali Râmitenî (Azizan) ……. .  (ö. 705/1305, 715/1315),
14-Muhammed Baba Semmâsî .(ö. 740/1339),
15-Seyyid Emir Külâl                      (ö. 777/1375),
16-Bahaeddin Buhari Nakşibend (ö. 791/1389),
17-Muhammed Alâeddin Attâr.  (ö. 802/1399),
18-Mevlânâ Ya’kub Çerhî ……..  (ö. 847/1443),
19-Ubeydullah Taşkendî ………. (ö. 895/1490),
20-Muhammed Parsa ….. …….. (ö. 922/1516-17),
21-Derviş Muhammed                   (ö. 970/1562),
22-Hacegî Emkenegi                      (ö. 1008/1599),
23-Muhammed Baki Billah …… (ö. 1014/1605),
24-İmam Rabbânî …                       (ö. 1034/1625).
25-Muhammed Ma’sum ……….. (ö. 1098/1687),
26-M. Seyfeddin Fârukî ……….. (ö.1100/ 1689),
27-Muhammed Bedvânî ……….. (ö. 1135/1723),
28-Şemseddin Habibullah ……..   (ö. 1195/1781),
29-Abdullah Dehlevî ….. ………   (ö. 1240/1824-25),
30-Mevlânâ Hâlid Bağdâdî ……. (ö. 1242/1826).

Mevlana Halit hazretlerinden sonra Nakşibendiye tarikatı bir çok kola ayrılmaktadır. Bunlardan birisi Menzil Koludur.

***

NAKŞİBENDÎ HALİDÎ MENZİL KOLU:


(
Şeyh Ahmedül-Haznevi Kolu Menzil kolu ile Şeyh Ahmedül Haznevi hazretlerinde birleşirler).
30- Şeyh Mevlana Halid Bağdadi (ö. 1242/1826),
31- Şeyh Seyyid Abdullah,
32- Şeyh Seyyid Tâhâ Hakkâri
(18641918),
33- Şeyh Seyyid Sıbğatullahi Arvasi,
34- Şeyh Abdurrahmani Tagi,
35- Şeyh Fethullah Verkanisi,
36- Şeyh Muhammed Diyauddin,
37- Şeyh Ahmed’ul Haznevi (
Buradan Şeyh Muhammed Masum el-Haznevî kolu devam eder. Listesi altta belirtilmiştir.),
38- Şeyh Seyyid Abdulhakim Hüseyni,
39- Şeyh Seyyid Muhammed Raşid(Muhammed Raşid hazretlerinde icazet alan Konyevî Kolu Buradan İtibaren Ayrılır).
40- Şeyh Seyyid Abdulbaki Gavsi Sani 
(Kaddes Allâhu esrârahum ilâ ervâh).
Not: Seyyid Abdullah hazretlerinin bu silsilede okunması, yeğeni Seyyid Taha Hz.leri tarafından silsileye dahil edilmesi iledir.

 ***


 NAKŞİBENDİ HALİDİ ŞEYH AHMED EL-HAZNEVİ(k.s.)
(
Palevî(k.s.) KOLU:30. Şeyh Mevlânâ Halid el-Bağdâdî [kuddise sırruhû],
31. Şeyh Seyyid Abdullah Hakkârî [kuddise sırruhû],
32. Şeyh Seyyid Tâhâ Hakkârî [kuddise sırruhû],
33. Şeyh Seyyid Sıbgatullah Arvâsî [kuddise sırruhû],
34. Şeyh Abdurrahman Tâhî [kuddise sırruhû].
35. Şeyh Fethullah Verkânisî [kuddise sırruhû].
36. Şeyh Muhammed Diyâeddin Nurşînî [kuddise sırruhû].
37. Şeyh Ahmed el-Haznevî [kuddise sırruhû]. (Menzil Kolu  Şeyh Ahmedül-Haznevi Hazretlerinde birleşirler).
38. Şeyh Muhammed Masum el-Haznevî [kuddise sırruhû].
39. Şeyh Alaaddin el-Haznevî [kuddise sırruhû].
40. Şeyh İzzeddin el-Haznevî [kuddise sırruhû]
41.Şeyh Muhammed el-haznevi [kuddise sırruhû].
42.Şeyh Muhammed Muta el-haznevi [kuddise sırruhû

***

Şeyh Ahmedül-Haznevi Nurani Kolu 

30- Şeyh Mevlana Halid Bağdadi (ö. 1242/1826),
31- Şeyh Seyyid Abdullah,
32- Şeyh Seyyid Tâhâ Hakkâri (1864 – 1918),
33- Şeyh Seyyid Sıbğatullahi Arvasi,
34- Şeyh Abdurrahmani Tagi,
35- Şeyh Fethullah Verkanisi,
36- Şeyh Muhammed Diyauddin,
37- Şeyh Ahmed’ul Haznevi (Buradan Şeyh Muhammed Masum el-Haznevî kolu devam eder. .),
38- Şeyh Seyyid Abdulhakim Hüseyni,
39- ŞEYH ALİ ARİNCİ HZ.
40- Şeyh SEYYİD MUHAMMED NURANİ HZ.
41- Şeyh FADLİ ARİNCİ HZ.(Kaddes Allâhu esrârahum ilâ ervâh).
Not: Seyyid Abdullah hazretlerinin bu silsilede okunması, yeğeni Seyyid Taha Hz.leri tarafından silsileye dahil edilmesi iledir.

ŞEYHU’L MEŞAYIH MUHAMMED
(ES’AD ERBİLÎ (k.s.) HAZRETLERİ KOLU:

               29. Şemsü ş Şümûs Hz. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (k.s.),  

               30. Tâhâ’l-Hakkârî (k.s.),
               31. Tâhâ’l-Harîrî (k.s.),
               32. Şeyhu’l Meşâyîh Muhammed Es’ad Erbilî (k.s.),
               33. Hz. Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (k.s.),
               34. Musa Topbaş (k.s.),
               35. Osman Nuri Topbaş hoca efendi.
              

***

Nakşibendi Halidi Şeyhi Mahmud Efendi(k.s.) Hazretleri Kolu):


——————————————————————————————————————–
23. Müceddid-i Elf-i Sânî İmam-ı Rabbânî.
24. Urvetül Vüskâ Muhammed Ma’sum Fârûkî (k.s.)   .            
25. Şeyh Seyfüddîn-i Fârûkî (k.s.)  .                                               
26. Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî (k.s.),                               
27. Hz. Mazhar-ı Cân-ı Cânân Şemsüddîn (k.s.),                       
28. Hz. Abdullah Pîr Dehlevî (k.s.) ,                                              
 29- Muhammed Halid Ziyaüddin (Kuddise sirrahu),
30-Abdullah el Mücaviru fi Beledillah (Kuddise sirrahu),
31- Muahmmed Musatafa İsmet Garibullah (Kuddise sirrahu),
32- Halil Nurullah el Zağravi (Kuddise sirrahu),
33- Ali Rıza el Bezzaz (Kuddise sirrahu),
34- Ali Haydar El Ehishevi (Kuddise sirrahu),
35- Şeyhuna MAHMUD EL OFİ (KaddessAllahu Teala Esrarahum),

***


NAKŞİBENDİ HAKKANİ KOLU

31- Seyyidinâ Şeyh Ziyâuddin
Hâlid el- Bağdâdi,
32- Seyyidinâ Şeyh İsmail
Dağıstâni,
33- Seyyidinâ Şeyh Hâs
Muhammed Dağıstâni,
34- Seyyidinâ Şeyh Muhammed
Efendi Yeraği Dağıstâni,
35- Seyyidinâ Şeyh Seyyid
Cemâleddin Kumuki el- Hüseyni
Dağıstâni,
36- Seyyidinâ Şeyh Ebu Ahmed
Suğuri Dağıstâni,
37- Seyyidinâ Şeyh Ebu
Muhammed Medeni,
38- Seyyidinâ Şeyh Seyyid
Şerafeddin Dağıstâni,
39- Ustâzinâ Sultânul Evliya
Mevlâna Abdullah el-Fâizi
Dağıstâni,
40- Şeyhuna ve Ustâzina ve
Senedenâ Sâhibuzzaman Sultânul
Arifin, Gavsul Vasilin ve Sirrul
Kâşifin Şeyh Muhammed Nazım
el- Hakkani  en-Nakşibendi.
41- Seyyidina Seyh Mehmet El-Adil El Hakkani.

***

NAKŞİBENDİ ŞEYH MUAZ BASRETÎ KOLU(k.s.)

MEVLANA HALİD BAĞDADÎ
ŞEYH HALİD CEZERİ
ŞEYH SALİH SIBKİ
ŞEYH MUHAMMED AYNİ
ŞEYH HALİD ZEBARİ
ŞEYH ŞAH HÜSEYİN BASRETİ
ŞEYH İBRAHİM HAKKİ BASRETİ
ŞEYH CELALEDDİN BASRETİ
ŞEYH MUHYEDDİN BASRETİ
ŞEYH MUAZ BASRETİ

***

NUREDDİN İBNİ MAHMUD ESAD (KS) KOLU

MEVLANA HALİD BAĞDADİ
HZ.AHMED İBNİ SÜLEYMAN ERVADİ (KS)
HZ.AHMED ZİYAEDDİN GÜMÜHANEVİ(KS)
HZ.HASAN HİLMİ KASTAMONİ (KS)
HZ.İSMAİL NECATİ ZAĞFERANBOLİ(KS)
HZ.ÖMER ZİYAEDDİN İ DAĞISTANİ (KS)
HZ.MUSTAFA FEYZİ İBNİ EMRULLAHİ TEKFURDAĞİ (KS)
HZ.HASİB İ SEREZİ (KS)
HZ.ABDÜLAZİZ İ KAZANİ (KS)
HZ.MUHAMMED ZAHİD İBNİ İBRAHİM İ BURSEVİ (KS)
HZ.MAHMUD ESAD İBNİ HALİL MECATİ İ ÇANAKKALEVİ
HZ.MUHARREM NUREDDİN İBNİ MAHMUD ESAD (KS)

***

NAKŞİBEBDÎ İHLAS CEMİYETİNİN SİLSİLESİ

İmam-ı Rabbanî Ahmed Farukî
Muhammed Masum Faruki
Seyfeddin-i Faruki
Seyyid Nur Muhammed
Seyyid Mazhar-ı Can-ı Canan
Seyyid Abdullah Dehlevi
Mevlana Hâlid-i Bağdâdi
Seyyid Abdullah Şemdini
Seyyid Taha-yı Hakkâri
Seyyid Muhammed Salih
Seyyid Sıbgatullah-i Hizani
Seyyid Fehim-i Arvasi
Seyyid Abdülhakim-i Arvasi
Hüseyin Hilmi Işık Efendi(kaddes Allahu Teala sirrahum
(
Allahu teala hepsinin ruhlarının sırlarını mukaddes kılsın)

***

ŞEYH SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN HAZRETLERİNİN SİLSİLE-İ ÂLİYESİ

Silsile-i Sâdât

23. İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî es-Serhendî (k.s.)
24. Hâce Muhammed Mâsum (k.s.)
25. Şeyh Seyfüddin Ârif (k.s.)
26. Muhammed Nûrü’l-Bedvânî (k.s.)
27. Şemsüddin Habibullah İbn-i Mirzâ Can (k.s.)
28. Abdullâh Dehlevî (k.s.)
29. Hâfız Ebû Saîd Sâhib (k.s.)
30. Habîbullah Cân-ı Cânan (k.s.)
31. Muhammed Mazhar Îşân Cân-ı Cânan (k.s.)
32. Salâhuddin İbn-i Mevlânâ Sirâcüddin (k.s.)
33. Ebu’l-Fârûk Süleyman Hilmi Silistrevî (k.s.)

***

Nakşibendi Denizli Silsilesi

SİLSİLE-İ SAADATIMIZ GÜZEL EFENDİMİZ S.A.V.

29 – MEVLANA HALİD BAĞDADİ
30 – SEYYİD ABDULLAH ŞEMDİNİ
31 – SEYYİD TAHA HAKKARİ
seyyid abdullahın yeğeni
32 – SEYYİD SIBGATULLAH ARVASİ
33 – ŞEYH ABDURRAHMAN MECZUB BEHTANİ
34 – SEYYİD NUR M. ARVASİ
s. sıbgatullahın oğlu – s. hafid arvasinin dayısı
35 – SEYYİD M. HAFİD ARVASİ
anne tarafından s. sıbgatullahın torunu
36 – ŞEYH HACI OSMAN NURİ KEPENEKOĞLU
37 – ŞEYH HACI AHMET PAKEL
38- Hacı Arif Efendi

***

Nakşibendî Halidî Muhammed El-Konyevî Silsilesi

30- Şeyh Mevlana Halid Bağdadi (ö. 1242/1826),
31- Şeyh Seyyid Abdullah,
32- Şeyh Seyyid Tâhâ Hakkâri
(18641918),
33- Şeyh Seyyid Sıbğatullahi Arvasi,
34- Şeyh Abdurrahmani Tagi,
35- Şeyh Fethullah Verkanisi,
36- Şeyh Muhammed Diyauddin,
37- Şeyh Ahmed’ul Haznevi (
Buradan Şeyh Muhammed Masum el-Haznevî kolu devam eder. Listesi altta belirtilmiştir.),
38- Şeyh Seyyid Abdulhakim Hüseyni,
39- Şeyh Seyyid Muhammed Raşid,
40- Muhammed El-Konyevî hazretleri(kaddesallahu teala esrarahum ecmaîn)

***

Nakşibendi Tarikatı Hz. Şeyh Osman Tavila Kolu

Hazret-i Şeyh Mevlana Halid-i Bağdadî (KS)

Hazret-i Şeyh Osman Siraceddin Tavilî (KS)

Hazret-i Şeyh Muhammed Bahaeddin (KS)

Hazret-i Şeyh Ömer Ziyaeddin (KS)

Hazret-i Şeyh Muhammed Necmeddin (KS)

Hazret-i Şeyh Muhammed Alâeddin (KS)

Hazret-i Şeyh Ali Hüsameddin (KS)

Hazret-i Şeyh Muhammed Osman Siraceddin-i Sâni (KS)

***

Şeyh Yahya el-Abbasi El-Haşimi Kolu

Muhammed Raşid hz’nden sonra 2.Halifesi Hz.Şeyh Yahya el-Abbasi el-Haşimi hz(k.s) Molla Yahya 2008 yılında vefat ettikten sonra oğlu ve halefi Hz.Şeyh Molla Hamid el-Abbasi el-Haşimi hz geçmiştir yerine.
30- Şeyh Mevlana Halid Bağdadi (ö. 1242/1826),
31- Şeyh Seyyid Abdullah,
32- Şeyh Seyyid Tâhâ Hakkâri 
(1864 – 1918),
33- Şeyh Seyyid Sıbğatullahi Arvasi,
34- Şeyh Abdurrahmani Tagi,
35- Şeyh Fethullah Verkanisi,
36- Şeyh Muhammed Diyauddin,
37- Şeyh Ahmed’ul Haznevi
(
Buradan Şeyh Muhammed Masum el-Haznevî kolu devam eder. Listesi altta belirtilmiştir.),
38- Şeyh Seyyid Abdulhakim Hüseyni,
39- Şeyh Seyyid Muhammed Raşid,
40- Şeyh Yahya El-Abbasi El-Haşimi
41- Şeyh Molla Hamid El-Abbasî

***

Nakşibendi Halidi Yahyalı Kolu 

29. Şemsü ş Şümûs Hz. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (k.s.),
30. Tâhâ’l-Hakkârî (k.s.),
31. Tâhâ’l-Harîrî (k.s.),
32. Şeyhu’l Meşâyîh Muhammed Es’ad Erbilî (k.s.),
33. Hz. Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (k.s.),
34. Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (ks)
35. Ali Ramazan Dinç Efendi (ks)

***
29.Eş Şeyh Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri
30.Eş Şeyh Hafız Muhammed Selim Hartavizede
( Mehmet Rehavi) H.Z.
31.Eş Şeyh Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi H.Z.
32.Eş Şeyh Beyzade Hacı Baha Efendi H.Z.
33.Eş Şeyh Alişamlı Bekir Efendi H.Z.
34.Eş Şeyh Hafız Kubbeli Mustafa Efendi H.Z.
35.Eş Şeyh Hoşlu Mehmed Efendi H.Z.
36.Eş Şeyh Es Seyyid Muhammed İshak El Bedevi El Hüseyni H.Z.

Nakşibendî Ebu-n-Nur Cemaati (Suriye, Lübnan.. ve diğeri)

30- Mevlan Şeyh Halid Zül-Cenaheyn (ö. 1242/1826)
31- Mevlana Şeyh Halid Al Cezeri K.S
32- Mevlana Şeyh Salih As-Subki K.S
33- Mevlana Şeyh Hasan Al Nurani K.S
34- Mevlana Şeyh Kasım Al Hadi K.S
35- Mevlana Şeyh İssa Ebu Şemseddin K.S
36- Mevlana Şeyh Muhammed Emin Kuftaro K.S
37- Mevlana Şeyh Ahmed Kuftaro K.S
38- Mevlana Şeyh Receb Dib K.S

NAKŞİBENDİYE SİLSİLE-İ ALİYYE-İ İSHAKİYE

1-Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz,
2-Ebu Bekir Sıddık (r.a.)
3-Selman-ı Farisi(r.a.)
4-Kasım b. Muhammed (k.s.),
5-İmam Cafer-i Sadık (k.s)
6-Beyazidi Bistami (k.s.)
7-Ebul Hasan Harkani (k.s.)
8-Ebu Ali Farmidi (k.s.)
9-Yûsuf Hemedânî (k.s)
10-Abdulhâlik Gücduvâni (k.s)
11-Hoca Ârif Rivgerî (k.s)
12-Mahmud İncir Fağnevi (k.s)
13-Ali Râmitenî (k.s)
14-Muhammed Baba Semmâsî (k.s)
15-Seyyid Emir Külâl (k.s)
16-Bahaeddin Buhari Nakşibend (k.s)
17-Muhammed Alâeddin Attâr.(k.s)
18-Mevlânâ Ya’kub Çerhî (k.s)
19-Ubeydullah Taşkendî (k.s)
20-Muhammed Parsa (k.s)
21-Derviş Muhammed (k.s)
22-Hacegî Emkenegi (k.s)
23-Muhammed Baki Billah (k.s)
24-İmam Rabbânî (k.s)
25-Muhammed Ma’sum (k.s)
26-M. Seyfeddin Fârukî (k.s)
27-Muhammed Bedvânî (k.s)
28-Şemseddin Habibullah (k.s)
29-Abdullah Dehlevî (k.s)
30-Mevlânâ Hâlid Bağdâdî (k.s)
31.Eş Şeyh Mevlana Halidi Bağdadi (k.s)
32.Eş Şeyh Mehmet Rehavi (k.s)
33.Eş Şeyh Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi (k.s)
34.Eş Şeyh Beyzade Hacı Baha Efendi (k.s)
35.Eş Şeyh Alişamlı Bekir Efendi (k.s)
36.Eş Şeyh Hafız Kubbeli Mustafa Efendi (k.s)
37.Eş Şeyh Hoşlu Mehmed Efendi (k.s)
38.Eş Şey Es-Seyyid Atilla (k.s)
38.Eş Şeyh Es Seyyid Muhammed İshak El Bedevi El Hüseyni (k.s)

Nakşibendiye Zilan Tarikatı Âliyesi

29.ZİYAADDİN MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ HZ.

30.HÂLİD-İ CEZERİ HZ

31.SALİH-İ SIBKÎ HZ

32.HASAN EL NURÂNÎ HZ

33.KASIM AL-TOĞÂRİ HZ

34.HÂLİD-İ GÜLPEVARİ HZ

35.SEYYİD MEVLANA MUHAMMED HÂLİD-İ ZİLANİ HZ.

36.SEYYİD MEVLANA MUHAMMED KASIM-İ ZİLANİ HZ
Cenabı ALLAH Sırlarını mukaddes kılsın

Nakşibendi Tarikatı Samini Kolu.

30. Şeyh Mevlana Halid hz.

31. Hz. Şeyh Ali Septi (ks.) 
Mahmut samini hz
İmam Osman Bedrettün. Erzurumi hz
Hace Mustafa Naci hz
Musa Kazım hz
Muhammet Sadettin. Hz
Muhammed. Mazhar. Harpudi hz
Şeyh Muhammet Hacı Tahsin hz.
Şeyh Yakup hz leri (kaddes Allahu sirrahul akdes).

Nakşibendi Halidi Boluvî Kolu :

30-Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri
31-Seyyid Taha El Hakkari Efendi Hazretleri
32-Şeyh Taha El Hariri Efendi Hazretleri
33-Şeyh Muhammed Esad Erbili Efendi Hazretleri
34-Seyyid Şeyh Muhammed Muhittin Palazoğlu Efendi Hazretleri
35-Seyyid Şeyh Hacı Ahmet Palazoğlu Efendi Hazretleri
36-Seyyid Şeyh Hacı Mehmet Yekta Palazoğlu Efendi Hazretleri.

Nakşibendi “MEVLANA HALİD ZULCENAHEYN “NORŞİN KOLU”

“AHMED EL-HAZNEVİ HAZRETLERİNE KADAR MENZİL İLE AYNI DAHA SONRA SİRASİ İLE SU ŞEKİLDE;
1- ŞEYH MUHAMMED MAŞUK NORŞİN-İ [K.S]
2- ŞEYH SEYDA MOLLA MUHYEDDİN BİLVANİSİ [K.S]
3- ŞEYH SEYDA FADLULLAH [K.S]
4- ŞEYH SEYDA ALAMUDDİN [K.S]

Nurani Silsilesi

1 Şeyh SEYYİD ABDULHAKİM EL HÜSEYNİ HZ lerinden
2 Şeyh Ali El-Arınç hz
3 Şeyh Seyyid Muhammed Nurani hz leri
4 Şeyh Hikmetullah El-Arınç hz leri

KADDES ALLÂHU TEÂLÂ ESRÂRAHUM İLÂ ERVÂH (Allahu Teala Onların (Tüm Sâdâtların) ruhlarının sırrını mukaddes eylesin.)

***************************************************************************

SORU: Bir kimse; “ALLAH, ALLAH” diye yapılan zikrin bid’at olduğunu iddia etmektedir. Doğrusu nedir?

 CEVAP:
“O akıl sahipleri) öyle kimselerdir ki, ayakta, oturdukları halde ve yanları üzere (yaslanmış) oldukları halde Allahu Teâlâyı zikrederler ve göklerin, yerlerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler.” (Âl-i İmran S. Ayet: 191)
Ahmed bin Hanbelin Müsned’indeki bir Hadis-i Şerifte mealen:
-”Yeryüzünde “Allah, Allah” diye zikredenler yaşadıkları sürece kıyamet kopmaz.”

        
Allah’ın Rasulu  (salat ve selam üzerine olsun) Allah, Allah diye zikrin yapılacağını buyuruyor, bu şeyhlikten istifa eden adam ise; “böyle zikir yapmak bid’attir” diyor. Bu adamın bu hadisi şeriflerden galiba haberi yok. Ki, öyle olduğu durumundan belli.  Peygamber (salat ve selam ona olsun) Efendimizin hadislerinden haberi bile olmayan adamlar çıkp bir fikir atıyor meydana ve etrafında bir topluluk oluşuyor. Bu çok vahim bir durumdur. Bu durumlardan zamanımızın müslümanlarının bir çoğu dünyaya fazla dalmalarından dolayı, din ilimlerini ne kadar ihmal edip bilgisiz kaldıklarını esefle anlamaktayız.

         HATME-İ HACEGAN:


         SORU: Hatmi Haceganın sünnette yeri olmadığı söylenmektedir. Bu iddianın doğruluğu nedir? 
         CEVAP: Hatme-i Haceganın sünnetteki delili:

Hatm-i hâcegân Nakşbendiyye tarikatında toplu zikre verilen addır. Asr-ı saadette bizzat Hz. Peygamberin toplu zikir yaptırdığını gösteren rivayetler vardır. Ahmet bin Hanbel, Şeddat bin Evs’ten(r.a.) sahih bir hadis-i şerif kaydı ile şöyle rivayet eder: “Biz Rasulullah’ın (s.a.v) huzurunda idik, O:
-“Aranızda hırıstiyan, yahudi ya da şeriatın esrarına vakıf olmayan yabancı birisi varmı?” deyince , biz de:
-“Yoktur ey Allahın elçisi” dedik. Bunun üzerine efendimiz kapının kapatılmasını emretti ve :
-“Ellerinizi kaldırın ve Lâ ilahe illallah deyin.” buyurdular.
Bunun üzerine ellerimizi kaldırdık ve “Lâ ilâhe illallah” dedik.
Sonra Hz. Peygamber Efendimiz:
-“Allah’a hamdolsun. Ya Rabbi, Sen Beni bu kelime ile gönderdin, Bana bunu emrettin ve onda bana cenneti vaad ettin. Sen vaadinden dönmezsin.” dedi.
Sonra da şöyle buyurdu:
-“Sevinmez misiniz? Allah sizin hepinizi affetti.” buyurdular.  (Müsned, IV, 124)

Bu hadisi şerifte buyurulduğu gibi insanların tevhid ile veya başka ilahî isimlerle zikretmek üzere bir araya gelmeleri sünnetteki uygulamaya uygundur. Peygamber Efendimizin; “İçinizde yabancı var mı?” buyurması, aralarında yapacakları işi yadırgayacak bir kimsenin bulunup bulunmadığının kontrolü içindir. Bu da Hatme-i Hacegana ehil olmayan yabancıların içeri alınmamasının delilidir.
Toplu zikrin asr-ı saadetteki bir başka örneği Ebû Saîd el-Hudrî’den gelen bir rivayette anlatılmaktadır. Bu rivayete göre Allah’ın Rasûlü bir gün halka teşkil etmiş bulunan bir sahabe topluluğunun yanına yaklaştı. Onlara niçin böyle oturduklarını sorduğunda onlar: “Kendilerine başta İslam olmak üzere pek çok nimetler veren Allah’ı zikretmek için bir araya geldiklerini anlattılar.
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz tekrar:
-“Siz gerçekten sadece Allah’ ı zikretmek için mi toplandınız?” diye ısrarla sorunca Sahabîler:
-“Vallahi sadece bu maksatla bir araya geldik.” diye yemin ettiler.
Bunun üzerine Hz. Peygamber:
-“Israrla sormam sizi itham ettiğim için değildi. Cebrail bana: “Allah’ın sizlerle meleklerine karşı iftihar ettiğini haber verince ben de sizin tam olarak ne ile meşgul olduğunuzu anlamak istedim.” buyurdular.
(bk. Müslim, Zikir, hadis: 2701)

Allah’ı Zikir:
      Şeyhlerin taliblere zikir telkin etmesi Kur’an, Sünnet ve İcma ile sabittir. İşte delili: Kur’an’da zikir, mealen:
-“Ne ticaret ne de alışveriş onları Allah’ı zikirden, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkor
.” (Nur s.ayet 37)  Hadis-i şeriflerde zikir; İmam-ı Ahmed İbn-i Hanbel hz.leri meşhur Müsned’inde (Rasulullahın hadislerini ihtiva eden sahih bir hadis kaynağıdır.) şu rivayete yer verir:

-”Rasulullah(s.a.v.) eshabına hem tek olarak, hemde toplu olarak zikir taliminde bulunmuştur. Hz. Ali’den sahih bir senedle şöyle nakledilir:
-“Hz.Ali(r.a.) kulları Allah’a en kestirmeden götüren yolu peygamber(s.a.v.) efendimize sorunca, O şöyle cevap verdi:”
Ey Ali yalnızken ve tenhada iken, Allah’ı zikret diye buyurdu.
Herkese hidayet Allahu Tealadandır.

Bâtıl İnançlardan Hinduizm ve Budizm Felsefeleri Hakkında
Ö N S Ö Z
:

Alttaki yazımızda Hinduizm ve Budizm felsefeleri hakkında söz etmemizin maksadı; İslam düşmanı ateist, mezhepsiz ve reformist sapkınların İslamî Tarikatların  Hint ve Budist felsefelerden kaynaklandığı yalan ve iftiralarının asılsız olduğunu belgelemek içindir. 

H İ N D U İ Z M

         Doğru ile eğriyi birbirine karıştıran mezhepsiz felsefeciler İslamın ihlası elde etmek yolu olan Nakşibendi yolu ile çok tanrılı vahye dayanmayan Hindu dini Hinduizmi birbirine karıştırarak İslam Tarikatlerini  Hinduizme benzetmektedirler. Kedi yavrusunu yiyeceği zaman fareye benzeterek yermiş. Bu sapıklarda Hak ile batılı birbirine karıştırarak müminlerin kafasını karıştırmayı bir kazanç addediyorlar. Eğri bastonun doğru gölgesi düşmez. Bu kalbleri buzuk kimselerden de bu beklenir ancak.
       “Hinduizm, çeşitli görüşleri, dini inanışları, mitolojik davranışları ve ibadetleri içine alan ve Hindistan’da yaşayan Hinduların tâbi olduğu inançlar ve görenekler ile dini ve sosyal kurumların tamamına verilen ismdir. Tek başına bir dini inanış biçimi olmaktan ziyade sosyal bir sistem olarak yaşayan Hinduizmin dini temelleri Veda dinine ve Brahmanizme dayanmaktadır. Bu sebeple zamanımızda Brahmanizmle Hinduizmin birbirinin yerine kullanıldıkları görülmektedir.          Tarih bakımından M.Ö 2000 yılın son yüzyıllarında Hindistan’a yerleşen Hintlilerin kutsal saydıkları “Vedalar” adlı İlkçağ metinlerine dayanan Hinduizm, M.Ö. 1200-500 yılları arasında Hint yarımadasını işgal eden Ârilerin dini inanışı hâline geldi. Daha sonraki zamanlarda bazı değişiklikler göstererek zamanımıza kadar ulaştı.          Hinduizmde iki temel inanç esası vardır:
          Birincisi; tenasüh (reenkarnasyon), yani ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi inanışıdır. Hinduizme göre varlıkların ruhları, öldükten sonra başka bir varlığın bedenine dönebilirler. Tenasüh yoluyla ruhların yükselmeleri düşünüldüğü gibi, yaptıkları işlere göre aşağı derecelere indikleri de kabul edilir.          İkinci temel inanış ise kast sistemidir. Halkı birbirinden ayrı dört sınıfa ayıran bu sistemin birinci sınıfı, Brahmanlardır. Bunlar Brahma inanışının kudsi rahipleri ve âlimleridir. Mukaddes Veda kitabını okumak, açıklamak ve diğer Brahma mensuplarına yol göstermek vazifeleridir. İkinci sınıf, Krişnalardır. Bu sınıfa hükümdarlar, racalar ve büyük devlet adamları ve askerler girerler. Üçüncü sınıf Vayansalardır. Bu sınıfa da tüccarlar ve çiftçiler girerler. Dördüncü sınıf Çudralardır. Bu sınıfa işçiler, sanatkârlar vb. girerler. Bu dört sınıftan çıkarılanlara ise parya ismi verilir. Bu zavallıların insan gibi yaşamak hakkı yoktur. Hayvan muamelesi görürler. Dört sınıfa giren insanların haklarına malik değildirler.          Hinduizmde yaratıcı Brahma adı verilen tanrıdır. Ayrıca Krişna, Vişnu ve Siva (Şiva) dan teşekkül eden üçlü tanrı inancı vardır. Hinduizmin bu üçlü tanrı inancına Trimurti denir. Bu üçlü inanışın dışında Hinduizmde sayısız denecek kadar tanrılar da vardır. Ayrıca dağlar, ırmaklar ve hayvanlar mukaddes ilahi varlıklar olarak kabul edilir. Hele inek Hindistan’ın en mukaddes hayvanıdır. Çünkü o bütün insan olmayan mahlukların sembolüdür. Onu öldürmek demek, bir Brahmanı öldürmek demektir ki affedilmez. Diğer mukaddes yerler Ganj Nehri ve Benares şehridir. Onlara göre, Ganj Nehri insanın günahlarını temizler. Benares’te ölen, Siva (Şiva) nın inayetine kavuşur.          Hinduizmde dini inanış emir ve yasaklar Manava Dharina Şastra ismindeki mukaddes kitaplarında yazılıdır. Bu mukaddes kitaptan başka Brahmanalar, Upanişadlar, Puranalar, Mahabharatalar ve Ramayanalar adlı mukaddes kitaplar da vardır.          Hinduizmde insanı tanrılara ulaştıran birçok yol vardır. Bunlardan biri yoga’dır. Birlik anlamına gelen yoga hem psikolojik bir disiplin, hem de değer verilen şeyle kaynaşmak gayesiyle teneffüsü kontrol etme faaliyetidir. Tanrılara ulaştıran ikinci önemli yol Tantrizm’dir.           İbadetlerin mühim kısmı kurtuluşu temin eden üç esasta toplanmıştır.
Birincisi; güzel amellerdir. (Mesela, ölenler için kurban kesmek, güneşe hürmet etmek, evde devamlı ateş yakmak, doğum, ölüm ve düğünlerde ibadet etmek, mukaddes kitapları okumak.)

İkincisi
, hakikat bilgisidir. Bütün varlıkların aslı tek hakikattir. Bu hakikate ulaşabilmek için dini bilgileri öğrenmek, rahip olmak ve dünyayı terk etmek lazımdır.


Üçüncüsü
, tanrı ile beraber olmaktır. Bu da ibadetle olur. Hinduizmde tapınma kişisel olabilir. Buna puja adı verilir. Kurban törenlerine jajna denir. Her kişi için doğumundan ölümüne kadar 12 tören yapılır.
            Hinduizmde temel ahlak kaidesi nefse hakimiyet ve feragatkâr olmaktır. Kast sistemine bağlı kalmak için azami gayret sarf etmek, Brahmanların kanunlarına uymak, kadınlara hiçbir hak tanımamak ve paryaları kurbanlık hayvanlar gibi telakki etmek Hinduizmin sosyal idealini ortaya koymaktadır.             Kurucusunun bulunmayışı, tenasüh inancının bulunması ve hayvan etinin yenmemesi gibi özelliklerle diğer bâtıl dinlerden ayrılan Hinduizm İslamiyet’ten sonra bazı değişiklikler geçirdi. Tevhid inancını savunanlar oldu. Yakınçağda Batıyla ilişkilerin neticesinde Hinduizm içinde çeşitli reform hareketleri gelişti. 1828’de Rommohan Ray’ın kurduğu Brahmo Samac (Brahma’nın Cemiyeti) ile 1875’te Dayananda Sarvasti’nin kurduğu Arya Somal (Soylular Derneği) Hinduizmi çok tanrıcılıktan ve tasvire tapınmadan arındırarak yeni bir şekil vermeye çalıştılar. Mohandos Gandhi şiddet kullanmamak, evlenmemek ve toplumsal hoşgörü gibi eski Hindu geleneklerini yeni sosyal ve siyasi şartlara uyarladı. (Hinduizmle ilgili yazı Dinimiz İslam Sitesi’nden alıntıdır.)
B U D İ Z M
Budizm’in dört kolu; Hiyana ve Mahayana, Vajrayana ve Karuna :
Hinayana; “(küçük taşıt) adı da verilen Theravada Budizmi (eskilerin yolu), bireyleri bu Dünya’nın sıkıntı ve ızdı­raplarından kurtarmayı amaçlar.  Buna göre, acı çekmekten kurtulmanın tek yolu, yaşamdan el etek çekerek, Nirvana‘ya ulaşmakla elde edilebilecek olan ahlak yetkinliğidir.”
Mahayana Budizmi; (büyük taşıt),” bireyden çok tüm insanlığı, yani bütünü dikkate alır. Bu anlayışa göre, büyük borç gerçekte tüm insanlığa hizmet ettikten sonra ödenmiş olacaktır ve bireyin yalnızca kendisini kurtarmasının hiçbir önemi yoktur.”
Vajrayana;üçüncü büyük mezhep olan Vajrayana, Mahayana’dan türemiş tantrik bir okuldur. Felsefî açıdan Mahayana’dan çok farklı değildir ancak uygulamada yepyeni yöntemler ekler.”
Karuna; “adı verilen Budist merhamet anlayışı da tüm okullarda ortaktır.
       Bütün Budist mezhepler “yeniden doğum” (reankarnasyon) ve karma inançlarını kabul eder. Bundan başka bütün Budist mezhepleri ve okulları Dört Yüce Gerçek, Sekiz Aşamalı Asil Yol, 12 halkalı nedensellik yasası gibi temel Budist öğretileri kabul eder.”
SORU: Bazı münkirler Tasavvufun Hinduizm, Budizm ve eski Yunan felsefesinden alındığını iddia etmekteler. Bu iddiaları doğru mudur?
CEVAP: Bu sorunun cevabı yukarıda; “.. gerek Nakşibendi ve gerekse Kadiri ve diğer İslami tarikatların hiç birisi Kur’an ve Sünneti hayata tatbik etmekten başka bir yol değildir.” şeklinde verilmişti. İslam Tasavvufunun uyduruk dinlerle asla bir bağlantısı yoktur. İmanda aynel yakîn, hakkel yakîn mertebelerine ulaşarak Allah’ın emirleri ve O’nun Rasulünün sünnetlerini severek yapmanın tarikat olduğundan haberi olmayan tasavvuf cahili kimseler, putperestlik ve reenkarnasyon inancı üzerine kurulu olan Budizm ve Hinduizm ile İslami tarikatları birbirine karıştırmak çukuruna düşmüş bulunmaktadır. Gerek Budizm ve gerekse Yunan felsefesi ve Hinduizm de, Allah, Peygamber ve vahiy inancı yoktur. Ahiret, cennet, cehennem ve hesap vermek inancıda yoktur.
Budistlerin “Nirvana” dedikleri, maddede yok olma mertebesinden başka bir amaçları da yoktur. Onun amacıda kişinin şu fani dünyada acı çekmesinden kurtulması için yapılır. İmamı Rabbani hazretlerinin buyurduğu gibi; onlar sadece nefsin sefasına kavuşurlar. Ahirette ise hüsran ve cehennemdedirler.

        Kur’an’ın emir ve yasaklarına riayet edip, Peygamber aleyhissalatü vessalam Efendimizin sünnetlerini yaşayarak O’nun ahlakı ile ahlaklanma yolu olan İslam Tasavvufu, Tasavvuf inkarcılarının sözettiği gibi adı geçen batıl inançlarla uzaktan ve yakından bir alakası mevcut değildir. Hatta onlardan herhangi bir alıntı yapanlara “Bid’at Ehli” denilerek dışlanmışlardır.
        Hakiki tasavvuf; sapık tarikatçıların ihdas ettikleri yanlış tasavvuftan da, bunlara bakarak hüküm çıkaran ve gerçek tasavvuftan bihaber mezhebsiz ve reformist yazar ve ilahiyatçıların iftiralarından da tamamen arı ve durudur.  Budizm felsefesinde nirvana denilen “fena filmadde“(madde de yok oluş) vardır. İneklere ve böceklere tapmak itikadı olan Hinduizm’de ise, reenkarnasyondenilen, ahireti inkar inancı vardır. Bu batıl dinlerde doğal güçleri olduğu sanılan putlara tapınmak vardır. Gerçek tasavvufta ise, Allah’tan başkasını ilah edinmek ve onların hakikatlerin de kuvvet ve kudret olduğuna inanmak şirktir. Kur’an ve sünnetin dışında ihdas edilen bir amelle amel etmek bid’attir. Bid’at ise büyük günahlardandır. İnançta bid’at ise, küfürdür. Gerçek tasavvuf,  Kur’an ve sünnetin sınırları dışına  asla çıkamaz. Çıkan olursa, o İslam tasavvufu değil, sapık bir tarikat olarak addedilir.
Gerçek imandan ve izandan uzak tasavvuf münkiri mezhebsizlerde bu işin gerçeğini biliyorlar ama; amaçaları çamur atmak olduğu için çamurdan bir türlü uzak kalamıyorlar. Çamurla uğraşanlara yaptıkları iş, bir süre sonra doğalarının gereği gibi gözükmeye başladığı için asla kendilerinin dışındaki hakikati göremezler. 
      İslam Tasavvufu; tamamen Kur’an ve sünnete dayalı, Allah’ın rızası ve sevgisi tek amaç edinilmiş olup, kalbi Allah sevgisi ile süslemek yoludur. Gerçek tasavvufta Kur’an’a ve sünnete dayanmayan hiç bir amel ve inanç yoktur. Aksini iddia edenler bazı sapık tarikatları ve şeyhlerini ölçü göstererek mü’minleri Allah’ın rızasına ve muhabbetine götüren yoldan alıkoyup kendilerine kul etmeye çalışın kimselerdir.

     
NOTSözde Şeyhlikten istifa etmiş Tasavvuf münkiri Ferit Aydın’ın
“Naksibendilik-Budizmden-Gelmistir” iddiasına reddiye.
Alttaki adresi Tıklayınız Lütfen.

        

SÂLİKE YANİ SÛFİYE NE LAZIM?
Nakşibendi silsilesinin büyük mürşidlerinden İkinci binin Mücedidi İmamı Rabbani Hazretlerinden öğütler:
1)- Salike iki şey lazımdır. Muhabbeti şeyh ve zikr-i daim.
(Mektubatı İ.Rabbani 4. cilt, 198. mektup. 198)
2)- Salike lazım olan, alçak gönüllülüğü devam ettirmek, kalbi hüzünlü olmak, kendini alçaltıp yalvarış, iltica, ibadetlerini yapmaya çalışmak, kalbini masivadan temizlemeğe uğraşmak, ahval ve mevacide güvenmemek olmalıdır.
(1. cilt, 171. mektub)
3)- Sufi kendini uyuz köpekten üstün görürse, sâdâtların kemalinden mahrum kalır.
(1. Cilt, 202. Mektub)

4)- Sâlik biçaredir, çünkü sufli aleme tutulmuştur.
Ulvi alemle münasebeti yoktur. Her iki taraflı bir tavassut ediciye muhtaçtır ki, salik o aracı münasebetiyle ne kadar çok olursa, mürşidin kalbinden o kadar çok feyz alır.
(4. cilt, 78. mektub)
5)- Sufinin gayreti yüksek olmalıdır.
Ötelerin ötesi olanı istemelidir. Böyle bir himmetin oluşması, mürşidinin teveccühüne bağlıdır. Mürşidin himmet ve teveccühü, müridin ihlas ve muhabbeti kadardır.
(1. cilt, 285. mektup)
6)- Sufiye her nereden bir feyz gelse, Allah’tan mürşidi vesilesiyle geldiğini bilmelidir.
(6. cilt, 42. mektup)
7)- Sufiye bir sıkıntı ve zulmet geldiğinde, onun ilacı Allah’a sığınma, yalvarma ve şikesteliktir(kırıklıktır). (1.cilt, 218 mektup)
8)- Sufiye gelen haller, bilgiler maksattan değildir. Tarikatın maksatı, rıza makamında hasıl olan ihlası ele geçirmek içindir. (1.cilt, 36. mektup)

(Visited 168.703 times, 15 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“NAKŞİBENDİ TARİKATI ve MÜRŞİTLER SİLSİLESİ” üzerine 194 yorum.

 1. Allah razı olsun güzel bir çalışma olmuş Rabbim şefaatlerine bizleri de nail etsin inşallah

 2. Es selamın aleyküm benim sorum bu işlerin içindesiniz ve daha çok bilginiz olduğu kanaatinde olarak bir sualim olacaktı Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (k.s.), den sonra neden bu kadar dallanma budaklanma farklılıklar var bu günümüz dünyasın da yol arayanlar için büyük problem. Diğer tartışmaları okudum kimse kimseyi kabul etmiyor insanlar kime neye göre inanacak bu sebebler halkı daha çok uzaklaştırdı ve soğuttu. Sorum bu döneme kadar böyle ayrımlar her dönem de olmuşmuydu yoksa son dönemdemi bu kadar kutuplaşmalar iftiralar ve bir birlerine tahammülsüzlük oldu teşekkürler. Herkes fikrini yazabilir.

  1. Aleykümselam.
   Tasavvuf İlahi rızaya götüren bir okuldur. Tasavvuf manen hasta olan insanların tedavi gördüğü birer hastanedir. Tartışanlar hasta ve cahil kimselerdir. Doktorlar yani maneviyat tabipleri olan mürşidler tartışmaz. Hastaneler ve doktorlar nasıl ki ihtiyaca göre çoğalıyorsa manevi doktorlar ve onların hastaneleri olan dergahlarda ona göre sayıları artar. Mürşidlerin çokluğu aykırılık değil rahmettir. Manevi tedavi metodları farklı olduğu için tarkatlar da çok olabilir.

 3. Selamün aleyküm bekir bey Nakşibendi Halidi kolun diğer bir kolu Şeyhul Meşayıh olan Muhammed Esad Erbili Hazretlerinin halifelerinden Sami efendi olup diğer bir halifesi ve Esad efendiyle birlikle ceza evinde yatmış olan Bolulu Muhittin Efendi Hazretleridir. Silsilesi devam etmektedir. Silsilemizi sayfanızda diğer silsileler gibi yayınlarsanız seviniriz.
  Nakşibendi Halidi Boluvi Kolu :
  30-Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri
  31-Seyyid Taha El Hakkari Efendi Hazretleri
  32-Şeyh Taha El Hariri Efendi Hazretleri
  33-Şeyh Muhammed Esad Erbili Efendi Hazretleri
  34-Seyyid Şeyh Muhammed Muhittin Palazoğlu Efendi Hazretleri
  35-Seyyid Şeyh Hacı Ahmet Palazoğlu Efendi Hazretleri
  36-Seyyid Şeyh Hacı Mehmet Yekta Palazoğlu Efendi Hazretleri

  1. Aleykümselam.
   Silsilei Aliyenizi sayfamıza ekledik bize dua ediniz. Vesselam.

 4. Yukarıda Hüseyin Hilmi Işık Hocaefendi için icazetli olmadığı, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin yerine ne oğlu Ahmeti Mekki Efendi ne de Hüseyin Hilmi Işık Beyfendiyi ne de başkasını vekil bırakmadığı falan yazılı. Oysa aşağıda ekleyeceğim linkte Ahmeti Mekki Efendinin ilmi babası ve hocası olan Abdülhakim Arvasiden aldığına, onun da silsilelerinden aldığına, kendisinin de Hüseyin Hilmi Işık’a işbu İcazetnameyi vermesi vardır. Bu linkin üst tarafında da Arapçası vardır. Ayrıca Ahmeti Mekki Efendi, Saadeti Ebediyye Tam İlmihal kitabına önsöz yazmış. Burada Hüseyin Hilmi Efendiyi ‘asrımızın bir tanesi’ diye övmüştür. Abdülhakim Arvasi’nin ailesi yalanladı diyenler onun biricik oğlu Kadıköy Müftüsü Ahmeti Mekki Efendi’yi nasıl görmezler, olur şey değil. Üstelik Bağluma şeyhi defnedenler de Ahmeti Mekki ve Hilmi Işık Hocadır. Necip Fazılın bile anılarında şeyhin vasiyetinde ‘Bana Hilmi telkin versin.’ dediği yazar.
  İşte o icazetnamenin linki:
  http://www.huseyinhilmiisik.com/icazet.htm

  1. Metin bey, biz Hüseyin Hilmi hoca efendiyi tanımayan kimseye gereken cevab verilmiştir, onun gibi söz edenleri biz de tanımıyoruz, müsterih olunuz.
   Onlara verilen cevabımız:
   İslam Dergisi says:
   19 Ekim 2018 17:50
   “Yukarıda yazdığınız silsiledeki büyükleri tasdik ederiz lakin üstü kapalı olarak değindiğiniz diğer hususlar(Merhum H.H. Işık hoca efendi) hakkındaki sözleriniz sadece bir iddiadır. İddianızı kanıtlamanız gerekir. Öbür tarafın büyükleri icazetlerinin sahih olduğunu çok önceleri açıklamıştır. Bütün bu iddialarınızın kanıtı olması gerekir.”

 5. Selamünaleyküm. Kardesim nakşi bendi tarikatının. Samini kolu. Yok sanırım
  Şehleri
  Mahmut samini hz
  İmam osman bedrettün. Erzurimi hz
  Hace mustafa naci hz
  Musa kazım hz
  Muhammet Sadettin. Hz
  Muhammed. Mazhar. Harpudi hz
  Ve seyh muhammet hacı tahsin kaddes allahu ve sırren. Yakun hz leri

  1. Aleykümselam kardeşim. Gönderiniz kayıt edilmiştir. Siz de bir kontrol ediniz.

 6. Zilan Tarikat Silsilesi aşağıdaki şekilde ayrılır.
  29.ZİYAADDİN MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ HZ.

  30.HÂLİD-İ CEZERİ HZ

  31.SALİH-İ SIBKÎ HZ

  32.HASAN EL NURÂNÎ HZ

  33.KASIM AL-TOĞÂRİ HZ

  34.HÂLİD-İ GÜLPEVARİ HZ

  35.SEYYİD MEVLANA MUHAMMED HÂLİD-İ ZİLANİ HZ.

  36.SEYYİD MEVLANA MUHAMMED KASIM-İ ZİLANİ HZ
  Cenabı ALLAH Sırlarını mukaddes kılsın

 7. Cemaat ve Tarikat ayrılıkları neden oldu buna cevap bulamadığım için kendi cemaatimle alakai münasebeti sonlandırdım.

  1. Cemaat ve Tarikat ayrılıkları neden oldu? sorusuna cevap vermeden önce Tarikat ve cemaat ne demektir dinde yeri nedir bunu öğrenelim.
   Cemaat demek belli bir inancın sahibi kimselerin belli zamanlarda bir araya gelmelerine denir. Küfür ve şirk cemaatleri olduğu gibi İslami cemaatlerde mevcuttur. Buna istinaden Rasulullahın şöyle bir hadisi şerifi de vardır:
   “Sürüden ayrılanı kurdun kapması gibi cemaatten ayrılanı da şeytan kapar” buyurarak cemaatin önemine değinmiştir.
   İslamın ilk yıllarında Rasulullah ve daha sonra gelen hulefa-i raşidin zamanında İslamın kapsadığı tasavvuf ve fıkıh bilgileri bir arada verildiği için tek bir cami cemaati bulunurdu. Daha sonraki yıllarda gelen hükümdarlar dini bilgileri vermede yeterli olamadıkları için din bilgilerini verme işini alimlere bıraktılar..
   Tabiin ve daha sonraki yıllarda tarikat cemaatleri ortaya çıktı. Onlar çok takva sahibi kimselerdi. Tarikatler İslamın sınırları içinde ruh ve nefis eğitim yolu olarak yüzyıllar boyunca talim ve terbiye vermeye devam ettiler.
   Cumhuriyetten sonra ise tekke ve zaviyeler kapatıldı ve tasavvuf yasaklandı.. Bu dönemde tarikatlar açıktan terbiye veremeyince irşad derecesine yükselmemiş alimler işe el attılar ve gizli yoldan insanları din husunda eğitmeye başladılar. Devlet tarafından yasaklanan tarikatların bazılarının başında ehil olmayan dünyaya tapan bazı din hırsızları sızmaya başladılar. Halk bunu anlayacak kapasitede olmadığı için doğru liderle sahtekarı ayıramadılar.
   Gelelim sizin sorunuza:Tarikatlar neden tek değil de ayrı ayrıdır.?
   Evvela tek tipçilik fikri nereye dayanır ona bakalım.
   Komünist düzen bir zamanlar dünyayı kasıp kavururken tek tipçilik fikride beraberinde geldi her tarafa yayıldı. Bu hastalıktan maalesef bir çok müslüman da etkilendi. Şimdi cahil birisi çıkıp diyor ki neden tek mezhep değil de dört mezhep? Yada neden tarikatlar tek değilde birden çok?
   Bu ülkenin başkenti Ankaradır. Erzurumdan Adanadan İstanbuldan Ankaraya gelen insanlara neden ayrı yoldan geliyorsunuz denebilir mi? Ama bunların hepsinin hedefi Ankaradır. İşte neden mezhepler dört veya tarikatlar 8 demekte bunun gibi abes bir iddiadır.
   Yada neden insanlar aynı işi yapmıyor? “Neden okullar farklı eğitim görüyorlar? Neden askerler topçu, tankçı, piyade ve komando gibi farklı sınıftadır” demek gibi saçma bir söz olur dinde tek mezhebin veya tek tarikatin olmasını istemek.
   Tarikat, ruhu Allah rızasından başka sevgilerden arındırıp saf ayna yapmak ve nefsi manevi pisliklerden kötü huylardan temizleme yoludur.
   Bu yol iki ana yoldur. Birisi nefsi temizlemeden başlar diğeri ise ruhu temizlemeden başlar işe. Her ikisinin de amacı İlahi rızaya ermektir.

 8. Allahu teala yardımcınız olsun. iki cihan afiyeti ihsan eylesin. Mürşidimizden izin aldık ve silsilemizin tamamının yayınlanmasını talep ediyoruz.Daha önce sevenlerimiz tarafından gönderim yapılmış ancak eksik yazılmıştır. Silsilemiz aşağıdaki gibidir.

  SİLSİLE-İ ALİYYE-İ İSHAKİYE

  1-Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz,
  2-Ebu Bekir Sıddık (r.a.)
  3-Selman-ı Farisi(r.a.)
  4-Kasım b. Muhammed (k.s.),
  5-İmam Cafer-i Sadık (k.s)
  6-Beyazidi Bistami (k.s.)
  7-Ebul Hasan Harkani (k.s.)
  8-Ebu Ali Farmidi (k.s.)
  9-Yûsuf Hemedânî (k.s)
  10-Abdulhâlik Gücduvâni (k.s)
  11-Hoca Ârif Rivgerî (k.s)
  12-Mahmud İncir Fağnevi (k.s)
  13-Ali Râmitenî (k.s)
  14-Muhammed Baba Semmâsî (k.s)
  15-Seyyid Emir Külâl (k.s)
  16-Bahaeddin Buhari Nakşibend (k.s)
  17-Muhammed Alâeddin Attâr.(k.s)
  18-Mevlânâ Ya’kub Çerhî (k.s)
  19-Ubeydullah Taşkendî (k.s)
  20-Muhammed Parsa (k.s)
  21-Derviş Muhammed (k.s)
  22-Hacegî Emkenegi (k.s)
  23-Muhammed Baki Billah (k.s)
  24-İmam Rabbânî (k.s)
  25-Muhammed Ma’sum (k.s)
  26-M. Seyfeddin Fârukî (k.s)
  27-Muhammed Bedvânî (k.s)
  28-Şemseddin Habibullah (k.s)
  29-Abdullah Dehlevî (k.s)
  30-Mevlânâ Hâlid Bağdâdî (k.s)
  31.Eş Şeyh Mevlana Halidi Bağdadi (k.s)
  32.Eş Şeyh Mehmet Rehavi (k.s)
  33.Eş Şeyh Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi (k.s)
  34.Eş Şeyh Beyzade Hacı Baha Efendi (k.s)
  35.Eş Şeyh Alişamlı Bekir Efendi (k.s)
  36.Eş Şeyh Hafız Kubbeli Mustafa Efendi (k.s)
  37.Eş Şeyh Hoşlu Mehmed Efendi (k.s)
  38.Eş Şey Es-Seyyid Atilla (k.s)
  38.Eş Şeyh Es Seyyid Muhammed İshak El Bedevi El Hüseyni (k.s)

  1. Rıza kardeşim Silsile-i Âliyenizi sayfamıza kaydettik. Muhterem Şeyhinize hürmetlerimizi ve selamımızı ve dua talebimizi iletiniz. (Sayfa yönetmeni: Bekir Abdullah).

 9. selamün aleyküm bekir bey. siz burda iyi niyetli bir şey yapıp tarikat silsilelerini yayınlamaktasınız ve bunu yaparken okuyucular bize silsile yollasın bizde olduğu gibi yayınlarız diyorsunuz. peki bi ön araştırma yapıyormusunuz. şurdan bi ateist çıkıp başka bi kol varmış gibi bi liste yollasa veya bilinen bir listeye başka 1 2 isim katsa nerden bilecek insanlar ve kafalarında öyle kalsa yanlış bilgilenseler nasıl olacak bu iş. bence önce bi araştırıp gidip bizzat o tarikattan onay alıp öyle yayınlamanız gerekmiyormu

  1. Aleykümselam.
   Biz öyle yazdık ama son devrin sadatlarını elhamdülillah tanıyoruz. Evvelki sadatları da ezbere biliyoruz zaten. Günümüz sadatlarının da silsilerinden bihaber değiliz.
   Ateistlerin bu işlere aklı ermez canını sıkma sen.

 10. SİLSİLE-İ ALİYYE

  (1) Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem)
  (2) Ebubekr-i Sıddîk (radıyallahü anh)
  (3) Selman-ı Fârisi (radıyallahu anh)
  (4) Kasım bin Muhammed (kuddise sirruh)
  (5) Cafer-i Sâdık (kuddise sirruh)
  (6) Bayezid-i Bistâmi (kuddise sirruh)
  (7) Ebul Hasan Harkâni (kuddise sirruh)
  (8) Ebu Ali Farmedi (kuddise sirruh)
  (9) Yusuf-i Hemedâni (kuddise sirruh)
  (10) Abdülhalık-i Goncdüvâni (kuddise sirruh)
  (11) Arif-i Rivegeri (kuddise sirruh)
  (12) Mahmud-i Encirfagnevi (kuddise sirruh)
  (13) Ali Ramiteni (kuddise sirruh)
  (14) Muhammed Bâbâ Semmasi (kuddise sirruh)
  (15) Seyyid Emir Gilâl (kuddise sirruh)
  (16) Seyyid Muhammed Behaeddin Buhâri (kuddise sirruh)
  (17) Alâüddin-i Attâr (kuddise sirruh)
  (18) Yakub-i Çerhi (kuddise sirruh)
  (19) Ubeydullah-i Ahrâr (kuddise sirruh)
  (20) Kâdi Muhammed Zâhid (kuddise sirruh)
  (21) Derviş Muhammed (kuddise sirruh)
  (22) Hâcegi Muhammed Emkenegi (kuddise sirruh)
  (23) Muhammed Bakibillah (kuddise sirruh)
  (24) İmam-ı Ahmed Rabbani (kuddise sirruh)
  (25) Muhammed Masum Faruki (kuddise sirruh)
  (26) Seyfeddin Faruki (kuddise sirruh)
  (27) Seyyid Nur Muhammed (kuddise sirruh)
  (28) Mazhar-ı Can-ı Canan (kuddise sirruh)
  (29) Seyyid Abdullah Dehlevi (kuddise sirruh)
  (30) Mevlana Halid-i Bağdâdi (kuddise sirruh)
  (31) Seyyid Tâhâ-yı Hakkâri (kuddise sirruh)
  (32) Seyyid Fehim-i Arvâsi (kuddise sirruh)
  (33) Seyyid Abdülhakim-i Arvâsi (kuddise sirruh) (son)

  Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin ailesinden;
  Duyuru / İlâm

  Aşağıdaki hususları kamuoyunın dikkatine sunarız:

  (1) Seyyid Abdülhakîm Arvâsî – Üçışık Efendi Hazretleri, değerli bir alim olan mahdumu Ahmed Mekki Üçışık Efendi dahil hiç kimseyi vekil – halef tayin etmemiştir. Hiçbir kimse için de “benden sonra şu şahıs selahiyetlidir” veya “en selahiyetlidir” vb ifade kullanmamışdır. Bu bilgiler bizzat kendi yazılarında, Merhum Mekki Efendi ve merhum yeğenlerinden, Cemal Efendi ve Faruk Bey’ce nakilli olduğu gibi, hayatta olan (Mekki Efendi, Cemal Efendi ve Faruk Bey’in yanında yetişmiş) büyükamcamızdan sıhhatli bir şekilde nakl edilmiştir.

  (2) Yukarıda ismi geçen merhumlar hiçbir kitaba yayınlanmak üzere “takriz” yazısı vermemişlerdir.

  (3) Bazı kitablarda merhumun eserleri tahrifli olarak verilmektedir. Orijinali karşılaştırmadan itimat etmeyiniz.

  (4) Yakın zamanda yayınlanan “Hicret Gülleri” adli kitabın hemen her sahifesi YALAN ile doludur. İtibar edilmemesini hassaten istirham ederiz.

  (5) Bu tür yanlış bilgilerin yayınlanmasından ailemiz ve Efendi Hazretleri’nin muhibleri rahatsız olmaktadır. Bu sebeple büyük amcamızın teşebbüsü ile merhumun eserleri hiçbir kelimesi değiştirilmeden yayınlanmaya başlanmıştır.

  (6) Bağlum Kabristanı’ndaki vakıf ile Abdülhakîm Efendi ve ailesinin hiçbir ilgisi yokdur. Oraya nasıl yerleştikleri meşkukdur. İstismara son verilmesi için gerekli hukuki işlemler sürdürülmaktedir.

  (7) Doğru bilgileri “Hal Tercümesi” adlı kitab ve Büyükdoğu Yayınevi’nce yayınlanacak kitablarda bulabilirsiniz.

  (8) Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız, şayan-ı kabul olmayan neşriyat ve işgalin faillerinin, aile fertlerimiz ve Abdülhakim Arvâsî – Üçışık Efendi Hazretleri’nin muhibleri hakkında yürüttükleri itibarsızlaştırma girişimlerini ve şucu – bucu tarzındaki ithamlarını lütfen dikkate almayınız.

  Saygılarımızla,
  Abdülhakîm Arvâsî – Üçışık Efendi Hazretleri ailesi

  .
  Detaylı bilgi için;
  http://www.abdülhakimarvasi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

  1. Yukarıda yazdığınız silsiledeki büyükleri tasdik ederiz lakin üstü kapalı olarak değindiğiniz diğer hususlar hakkındaki sözleriniz sadece bir iddiadır. İddianızı kanıtlamanız gerekir. Öbür tarafın büyükleri icazetlerinin sahih olduğunu çok önceleri açıklamıştır. Bütün bu iddialarınızın kanıtı olması gerekir.

 11. Ebu-n-Nour Cemaati (Süriye, Lübnan.. ve diğeri)

  30- Mevlan Şeyh Halid Zül-Cinaheyn (ö. 1242/1826)
  31- Mevlana Şeyh Halid Al Cezeri K.S
  32- Mevlana Şeyh Salih As-Subki K.S
  33- Mevlana Şeyh Hasan Al Nurani K.S
  34- Mevlana Şeyh Kasım Al Hadi K.S
  35- Mevlana Şeyh İssa Ebu Şemseddin K.S
  36- Mevlana Şeyh Muhammed Emin Kuftaro K.S
  37- Mevlana Şeyh Ahmed Kuftaro K.S
  38- Mevlana Şeyh Receb Dib K.S

 12. Selamun Aleykum Van da Gavsi Sani hazretlerinin halifesi Molla Ahmet varmış hakkında bilginiz var mı? Cevap yazarsanız sevinirim Allah rızası için

  1. Aleyküm Selam Doğrudur Şeyh Gavsi Vani var hem halifesi hemde damadıdır.

 13. Mustafa bey! Hak tarikatlar İslamın bir yorumu değil bilakis İslamı fiilen ve ruhen yaşamanın ta kendisidir.
  Tarikatlar; İslamın akaid, fıkıh ve ahlakının uygulanışıdır.
  Şeriate (Kuran ve Sünnete) uymayıp ters düşen tarikat zındıklıktır.
  Tarikatlar, Kuran ve Sünnete tabi olarak nefsi tezkiye ruhu tasfiye yoludur.
  Şu iyi biline ki, Ruhu tasfiye ve nefsi tezkiye yapmadan kamil müslüman olmak mümkün değildir.
  Her profesör kendi branşının profesörüdür.
  Siz profesör olduğunuzu beyan etmişsiniz ne profesörüsünüz bilmem ama biz tasavvuf profesörüyüz.
  Lakin sizi tasavvuf konusunda sizi yanlış ve eksik bilgilendirmişlerdir.
  Sizin anlattıklarınızla gerçek tasavvufun uzaktan yakından alakası yoktur.
  Şefaat ve kerameti inkar etmek Kuranı inkar etmektir.

 14. 24 Ekim 1788 yılında, İstanbul’un Fatih semtinde doğan Mehmed Murad, aynı semtteki Murad Molla Tekkesi’nin şeyhi olan Ahıskalı Abdulhalim Efendi k.s. hazretlerinin oğludur. Bir şeyh oğlu olarak dünyaya geldiği için tasavvufî terbiye içinde büyümüştür. Murad Molla Tekkesi’nde şeyhlik yaptığı için (Damatzade Mehmed Murad Molla ile de karıştırıldığı olmuştur.)Size sorum şudur ;Nakşibendi Şeyhleri arasında ismini görmediğim için .Nakşibendi tatikatının hangi kolundandır.

  1. Nur hanım Nakşibendi meşayihi kiramları bu listelerde bulunan isimlerden ibaret değildir. Bize okuyucularımız kendi şehylerinin silsilelerini gönderiyorlar biz de yayınlıyoruz.

 15. İhlas cemiyeti diye bir cemiyet yoktur. Abdülhakim Arvasi hz.leri yerlerine kimseyi bırakmamıştır. Umuma yayın yapıyorsunuz daha dikkatli olmanız gerekmezmi?

  1. Saçmalama. Siz hasetçisiniz. Siz merhum Seyyid Abdulhakim hazretlerinin yanında mı idiniz yerine kimseyi bırakmadığı zaman.? Açıkça bühtan ediyorsunuz Allahtan korkun.

  2. Bahadır bey nereden biliyorsunuz bir deliliniz varmı acaba ? Hüseyn Hilmi Işık Rahmetullahialeyh icazetnağmesi olduğunun delili vardır Hüseyn Hilmi Işık Rahmetullahialeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Kuddisesirruh Hazretlerinin hususi ve tek talebesi olduğunu araştırarak öğrenebilirsiniz zira icazetnamesi olmasa Hüseyn Hilmi Işık Rahmetullahialeyh hazret neden ilmihalinde bu kitapta benden bir kelime yoktur şeklinde başlasın bu eğer deliliniz yoksa çok büyük bir ithamdır yanlişsa iftiradır kelimeleri dikkatli seçmek lazımdır üstelik baktığın zaman Hüseyn Hilmi Işık Rahmetullahialeyh kitapları dünyanın dört bir yanına ayrı lehçelerde basılarak gönderiliyor dine hizmet konusunda hassasiyetleri ortadadır satılan kitapların ücretleride maliyeti nispetinde neredeyse kâr bile etmiyorlar dini doğru öğrensin millet diye üstelik her yazılanın kaynakları köşeli parantez içinde verilmiş araştırma yapılarak doğruluğu kanıtlanabilir ama tabi altyapımız ve ilmimiz o kaynakları anlamaya yetermi orasıda ayrı soru işareti .

 16. Altın silsile diye belirttiginiz silsile size gore oyle iken neden okuyucuyada boyle sundunuz.?bazi adamlara ozel muamele isimlerinden sonra bir suru iltifati neden bazilarina kendinizce has kilip sundunuz?piri sami hazretleri bizde kalsin.

  1. Saçmalama be kardeşim!
   Sen nasıl sofisin ki ön yargı ile bilip bilmeden iftira atıyorsun?
   O silsiledeki yazıları her tarikatın sofisi bize gönderiyor biz de onu değiştirmeden oraya yapıştırıyoruz.

 17. Esselamun Aleyküm. Yahyalı kolunu yazmayı unutmuşsunuz sanırım. Silsilenin aşağıdaki gibidir.

  29. Şemsü ş Şümûs Hz. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (k.s.),

  30. Tâhâ’l-Hakkârî (k.s.),
  31. Tâhâ’l-Harîrî (k.s.),
  32. Şeyhu’l Meşâyîh Muhammed Es’ad Erbilî (k.s.),
  33. Hz. Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (k.s.),
  34. Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (ks)
  35. Ali Ramazan Dinç Efendi (ks)

  1. Aleykümselam.
   Biz bir şeyi unuttuğumuz yok. Siz bağlı olduğunuz tarikat kolunu yazacaksınız diğerleri gibi, biz de sıraya koyacağız.

 18. Esselamün aleyküm ben ikitelli istabulda oturuyorum burda naksibendi tarkatına bagli sohbet yerleri varmı yakın bilgilendirirseniz sevinirim rabbime emanet olun.

  1. Aleykümselam Emine hanım. Semerkand Yayınları veya Ahıska Yayınlarının kitaplarını satan yayın evlerine veya kitapçılarına sorabilirsiniz.

 19. Esselamu aleyküm kurban.
  Şeyh Molla Hamid el-Abbasi el-Haşimi hz’nin(k.s) silsilesinide yayinlarmisiniz.
  Silsile şöyledir;
  Menzil cemaati ile aynıdır ancak.
  Muhammed Raşid hz’nden sonra 2.Halifesi Hz.Şeyh Yahya el-Abbasi el-Haşimi hz(k.s) Molla Yahya 2008 yılında vefat ettikten sonra oğlu ve halefi Hz.Şeyh Molla Hamid el-Abbasi el-Haşimi hz geçmiştir yerine.
  Yayınlarsanız seviniriz selam ve dua ile inşALLAH.

  1. Aleykümselam sofi. Verdiğiniz bilgileri aynen kaydettim. Eksiklik varsa gözden geçirip bizi bilgilendiriniz.

Bir cevap yazın

error: İçeriği kopyalamak yasaktır.