Tasavvufta Hiç

gül güzeliYazan: Muhsin İYİ      26.11.2013 / 16:25 tarih
Hiç, Hiççilik, Hiç Olmak, Hiçin Felsefesi, Tasavvufta Hiç, İki yıl kadar önce bir dostumun cep telefonunun duvar resminde Arapça imlalı bir ‘Hiç’ yazısı gördüm. Onu pek beğendim. Dostum benim cep telefonuma ilgili yazıyı aktardı.

Cep telefonumda bu ‘Hiç’ yazısını görenlerin çoğu, bunun ne anlama geldiğini benden sordular. Ben onları kısaca bilgilendirince onlardan bazıları, ‘Hiç’ yazısının kendi cep telefonlarının duvar resmini de süslemesini arzu ettiler. Onlarca kişi benden bu şekilde ‘Hiç’ yazısını aldılar. Kim bilir, onlar da kaç kişiye böyle ‘Hiç’ yazısını aktardılar…

Elbette güzel ve anlamlı şeyler paylaşılmalı. Çoğalmalı, çoğaltılmalı. Bunlara vesile olanlardan Allah (c.c.) razı olsun…

‘Hiç’ bir sembol ve slogandır. Arkasında büyük ve engin bir düşünce, felsefe, ideoloji yatar. Tasavvufun da köşe taşıdır. Dosdoğru anlaşılırsa insana yüce haller, manevi makamlar bağışlar.

Her şeyde olduğu gibi ‘Hiç’in de bir negatif bir de pozitif yönü bulunmaktadır. Olumsuz tarafını felsefe yüklenmiştir. Buna ‘Nihilizm (Hiççilik)’ denmektedir. Burada ‘Hiç’ nefsin arzularına hitap etmektedir. Bu felsefi ekole bağlı olanların temel sorunu, nefsi sınırlayan, kısıtlayan, engelleyen her şeyi özellikle ahlaki, dini kuralları yok saymaktır. Ortadan kaldırmaktır. Çöpe atmaktır. Her ne kadar Nihilistler siyasi, sosyal, felsefi alanlarda da tam bir özgürlük, hiçbir tabu tanımama, hiçbir şeye inanmama, bağlanmama gibi iddiaları dile getirseler de temel sorunları din ve ahlak cephesinde görülür.

Bir insan bu Hiççilik felsefesine bağlandığı zaman içgüdülerini adeta ilah edinmiş gibi olur.  Çünkü içgüdülere az çok nizam veren din ve ahlak kurallarıdır. Onları ortadan kaldırdığımızda, hiç olarak gördüğümüzde içgüdüler, her türlü denetimden ve nizamdan uzak bir anlayışla adeta hortlarlar. Toplumda büyük suçların, ahlaksızlıkların işlenmesine neden olurlar. Din ve ahlak kuralları, insanların cinsel hayatlarını düzenler, cinsel sapıklığa, sapmaya düşmelerini engeller, içgüdüleri denetim altına alır.

Nefis ve şeytanlar, insanların zinaya, cinsel sapıklıklara ve sapkınlıklara düşmeleri yönünde sürekli olarak vesvese verirler. Kişinin sahip olduğu bazı değerler, özellikle din ve ahlak kuralları onu bunlardan alıkoyabilir. Şayet bir insan ‘Ben felsefi bir görüş olarak Hiççiliği benimsiyorum.’ diyorsa, o nefse ve şeytanlara bu konularda adeta davetçi çıkarmış gibi olur. Onun nezih, temiz bir hayatı yaşaması artık çok zorlaşır. Çünkü nefis ve şeytanlar nasıl olsa bu kişi din ve ahlak kurallarına bağlı değil, onların varlığına bile karşı diyerek, her vesile ile ilgili kişinin cinsel hayatını alt üst etmek için komplolar kuracaktır.

Tabii ‘Hiççilik’ felsefesini benimseyip de zinadan ve cinsel sapıklıktan, sapkınlıktan uzak insanların varlığını da inkâr etmemek, bu felsefi ekole bağlı her insana olumsuz bir gözle bakmamak da gerekir. Yüce dinimiz insanlar hakkında suizannı yasaklamış, her insana hüsn-i zanla bakmayı emretmiştir. Elbette dini ve ahlaki kurallara saygılı olup da Hiççiliği siyasi ve felsefi gibi düzlemlerde uygulamak isteyen kişiler de bulunabilir. Böyle olduklarını iddia eden bir ikisine ben rastladım. Onlara pek inanmasam da iddialarına saygı göstermek gerektiğini düşündüm.

Bir insan, karşı cinsten çekici ve hoş birisi ile karşılaştığı zaman ona karşı biraz meyil hissedebilir. Bu normaldir. Çünkü her birimiz nefis sahibiyiz. Kişi, dini ve ahlaki değerlere sahipse, bunu ona göre ölçüp değerlendirir. ‘Estağfirullah!’ diyerek gözünü, gönlünü o kişiden çeker. Nefsine ve şeytanlara uyarsa bu meyli önce hareket ve ses tonu gibi çeşitli dillerle karşı tarafa sezdirebilir. Biraz cesaret alırsa ona yakınlaşabilir. Açık bazı tekliflerde bulunabilir. Şayet karşı taraf din ve ahlak yönü ile güçlü ise, bundan hemen utanır ve kaçma refleksi ile tepki gösterir. Eğer daha güçlü bir karaktere sahipse kızabilir, çeşitli birimlere, kişilere şikâyetçi olabilir. Böyle birisi, yani dini ve ahlaki yönü güçlü birisi bu tür bir  teklifi hoş görürse dinin ve toplumun meşru ilişki ölçülerinin dışına pek çıkmak istemez. Çeşitli şekillerde ilişkiyi meşru zeminde sürdürme yollarını arar, sunar. İşte Nihilist birisi böyle konularda utanmayı ve kaçmayı, din ve ahlak kurallarını, toplumu küçük gördüğü, onlara değer vermediği, onları hayatından dışladığı için farklı düşünmekte ve genellikle nefsinin ve şeytanların istediği doğrultuda hareket etmektedir. Zinaya veya bazı sapkın ilişkilere çok kolaylıkla düşebilmektedir. Toplumun temeli olan aile kurumunu yıkıcı, yozlaştırıcı etkilerde bulunabilmektedir. Tabii her Nihilisti bu kefeye koymamayı yukarıda belirttik.

Kısacası Nihilizmde ‘Hiç’ olan şey, genellikle dini ve ahlaki kurallardır. Tek var olan şey ise, nefsin arzularıdır. Amaç nefsin arzularını her sahada hâkim kılmak, ilah edinmektir.

Şimdi asıl konumuza dönelim. Hiççiliğin negatif yönünü, felsefeye bakan tarafını bir yana bırakalım. Pozitif cephesine değinelim.

‘Hiç’ tasavvufun ideolojisinin sembolü ve sloganıdır. Tek bir kelime ile tasavvufun temeli ve ideolojisi olan vahdet-i vücut düşüncesini taşır, ifade, hatta izah eder. O kadar derin bir kelimedir…

‘Hiç’ tasavvufta derin anlamlı bir kelimedir. Ama bunun yanında öz ve açık bir anlama da sahiptir. Sadece bu anlamı ile vahdet-i vücut düşüncesini de taşıyabilir: Öz ve açık anlamı ile ‘Hiç’, kişinin kendi nefsinin ve varlık âleminin yok olduğunu, asıl var olanın yalnız Allah olduğunu anlatır.

‘Hiç’ Allah’tan başka gerçek varlık yoktur, demektir. Öncelikle kişinin varlığını, nefsini yadsır. Tek gerçek varlığın Allah (c.c.) olduğunu vurgular. Bu açıdan İslam’a girişte söylenilen parolayı, yani kelime-i tevhidi tasavvufi anlamı ile tefsir eder.

Nefis makamları kelime-i tevhidi tasavvufi anlamı ile zikretmedikçe aşılamaz. Normal anlamı ile yani Allah’tan başka ilah yoktur anlamı ile kelime-i tevhit zikredilirse sevap kazanılır, günahlar dökülür. Ama tasavvufi anlamı ile kelime-i tevhit zikredilirse bunların yanında nefis yağ gibi erimeye ve nefis makamları hızla kat edilmeye başlanır. Allah’ın (c.c.) rızasına erişilir.

Kelime-i tevhidi tasavvufi anlamı ile zikretmek kolay değildir. Bunun için ölüm murakabeleri (tefekkür-i mevt), vahdaniyet murakabeleri alışkanlık haline gelmiş olmalıdır. Yani bu derslerle nefis iyice hal sahibi olduktan sonra kelime-i tevhidi bu tasavvufi anlamı ile zikretmek mümkün olur.

Eskiden tekke ve dergâhların girişlerinde genellikle bu ‘Hiç’ yazısı bir tabloda veya levhada gözlere çarpardı. Daha doğrusu insanların adeta gözlerine sokulurdu. Onların görmeleri sağlanırdı. Bununla pek çok faydalar mülahaza edilirdi, amaçlanırdı.

Bir kısım insanlar tekke ve dergâhlara psikolojik rahatsızlıklarından, sinir hastalıklarından şifa bulmak için geliyorlardı. O zamanlar tekke ve dergâhların bu gibi toplumsal hizmetleri de vardı. ‘Hiç’ onların bu tür dertlerine en büyük şifaydı. Çünkü nefsine ‘Hiç’ dersini günde en az beş dakika kadar veren bir kişinin bütün psikolojik ve sinir rahatsızlıkları sabunun suda erimesi gibi yavaş yavaş ortadan kalkar. Yok olur.

Her türlü psikolojik ve sinir rahatsızlıkları nefsin komplekslerinden kaynaklanır. Olumsuz yaşantılar ve duygular nefiste kendini savunmak için kompleksler meydana getirir. Kompleksler olumsuz yaşantıların bilinçaltına bastırılması sonucu oluşur. Negatif duygular buralardan kaynaklanır ve insan ilişkilerinin sağlıklı olmasını önlerler. İşte nefse talim edilen günde beş dakikalık bir ‘Hiç’ dersi onun bütün komplekslerini yavaş yavaş ortadan kaldırır. İnsanı ahlaki açıdan üstün duruma doğru yükseltmeye de başlar.

‘Hiç’ olduğunu günde birkaç dakika tefekkür eden bir kişi bir başka insana karşı kibir, küçük görme, haset, nefret, intikam, çekememezlik gibi olumsuz duyguları duyamaz. Duysa da bunlar ‘Hiç’ tefekkürü ile yavaşa yavaş erirler ve yok olurlar.

Ben ‘Hiç’ olduğuma göre bu tür olumsuz duygularım benden de hiçtirler. Hiçliğini duyumsayan bir insanda varlık ve benlik kalmaz. Dünyaya karşı şehveti sakinleşir. Başka insanlara karşı olumsuz duygular duyması için bir nedeni de olmaz. Böyle olunca da insanların psikolojik ve sinir rahatsızlıkları da ortadan kalkar.

Üst katımızda oturanlar iki yıldır evlerini tamir ediyorlar. Daha doğrusu ev sahibi kendi çapında bir usta. Gündüz işine gidiyor. Akşamları ve pazar günleri evini tamir etmeye çalışıyor. Bunun için de bize mazeret bildirdi, bizden özür diledi. Tamir sesleri eşimi sinir hastası yaptı. Psikolojisini bozdu. Ben ise önceleri bundan büyük bir rahatsızlık duyarken sonraları bu rahatsızlık duygusunu irdeleyince onda nefsin bazı olumsuz damarlarını keşfettim. İnsan kendisinin bir hiç olduğunu biraz tefekkür edince başkalarına karşı pek öfkelenemiyor. Çok anlayışlı biri haline gelebiliyor. Bambaşka bir insan oluyor. Sabrı yudum yudum tadabiliyor. Bundan da büyük bir keyif alabiliyor. Bunu bu hadisede daha bir yakinen anladım. Hadis-i şerifte belirtildiği üzere sabır imanın yarısıdır. Yüce Allah (c.c.), sabredenlere mükâfatlarını hesapsız vereceğini söylüyor (bk. Zümer suresi, 10). Bu müjdeler bile bizleri bu gibi durumlarda yeterli derecede sabırlı kılabiliyor.

Bir insan başkalarına karşı niçin öfke, kin, haset… gibi olumsuz duyguları duyar? Çünkü karşı taraftaki insanları küçük görmektedir. İnsan kendisinden üstün ve büyük kişilere karşı bu olumsuz duyguları duymaz. Bilakis onlara karşı bir hayranlık besler. Oysa bu büyüklük davası insana yakışmaz. Şeytana has bir sıfattır. O, Hz. Âdem’e (a.s) karşı böyle büyüklendi. Hem cennetten oldu hem de Allah’ın lanetine müstahak oldu. Şayet bir insan nefsine her gün birkaç dakika bu ‘Hiç’ dersini uygulasa bu olumsuz duygulardan tamamen uzaklaşır. Melekler gibi saflaşır. Manevi haller yaşamaya başlar. Nefsi de ileri makamlara doğru yükselir.

Namazda ihsan hali ile huşua daldığımızda, sonra da kendimizi Allah (c.c.) karşısında bir ‘Hiç’ olarak gördüğümüzde ilgili hal daha da derinleşir. Namaz çok feyizli ve nurlu olur.

‘Hiç’ hali kadar şeytanları çaresiz, perişan bırakan başka bir şey bilmiyorum. ‘Hiç’ hali olmasaydı şeytanların elinden kurtulmak ve onlara karşı zafer elde etmek mümkün olmazdı. Bu sözlerimi kalp gözü ile nurları müşahade etmiş ve tecelli-i nura gark olmuş kişiler anlayabilir.

Mevlana’nın Mesnevi’sini değişik zamanlarda baştan sona üç kere okumak nasip oldu. İkinci okuyuştan sonra kendime şu soruyu sordum: Bunca hikâye içerisinde tasavvufi mesaj açısından en etkili dersi hangisi verdi? Aklıma iki hikâye geldi. Bu iki hikâyeyi iyi okuyup anlayana büyük bir ders verilir, diye düşündüm. Hatta bu yolda büyük nasiplere kavuşur. Tasavvufun özünü anlar, kanaati bende oluştu. Sonra, Mesnevi’yi üçüncü kez baştan sona okumak nasip oldu. Aynı soruyu bir daha kendime sordum. Kendi kendime aynı cevabı yineledim. Aynı sonuca ulaştım. Görüşümde bir değişiklik olmadı.

Evet, bu iki hikâyenin diğer yüzlerce hikâyeden ayrılan yönü, tasavvufun temel konusunu doğrudan işlemeleriydi. Yani bu iki hikâye ‘Hiç’i temel konu olarak almışlardı. Çok etkili bir şekilde bu temayı adeta insanın kafasına kazıyorlardı.

Ben bu iki hikâyeyi çok tefekkür ediyorum. Her zaman aklıma gelirler. Özellikle bir manevi güç almak istediğimde şuurum derhal bu iki hikâyeye yönelir, manevi açıdan adeta şarj olurum. Öyle ki, bu benim için adeta ‘Hiç’i murakabe etmek gibi bir şey oldu. Onlar bana çok şey öğrettiler.

Burada kısaca bu iki hikâyeyi özetlemek istiyorum:

Birinci hikâye şöyle: ‘’Tacirin birisinin bir papağanı vardı. Onu bir kafeste besliyordu. Tacir bir gün Hindistan’a gitmeye niyetlendi. Ev halkına veda etti. Onlara Hindistan’dan sizlere ne getireyim, diye sordu. Sıra papağandan ayrılmaya gelmişti. Tacir kuşuna da aynı soruyu sordu. Papağan efendisine dedi ki: -Benim vatanıma gidiyorsun. Orada nice papağanlar vardır. Ancak onlar benim gibi bir kafeste mahpus değillerdir. Kimi yeşillikler içerisinde bahçede, kimi dallardadır. Onlara benden selam söyle. Onlara de ki: Benim papağanım sizlere hasret çekiyor. O bir kafeste esirdir. Sizler ise özgürsünüz. Ona bu sıkıntıdan kurtulması için bir öğüt veriniz. Tacir Hindistan’a vardı. Sahralarda pek çok papağan gördü. Onlara selam verip kendi papağanından bahsetti. Ansızın bu papağanlardan birisi titremeye başladı. Kendisinden geçti. Yere serildi. Tacir papağanı öldü sandı. Verdiği bu haberden dolayı pişman oldu. Üzüldü.  Kendi papağanın bununla akraba olduğunu, bunun için kederinden dolayı öldüğünü düşündü. Tacir ticaretini bitirerek evine döndü. Hediyelerini dağıttı. Papağan kendi hediyesini isteyip oradaki ahvalden sordu. Tacir papağana üzüntü ve pişmanlığını belirttikten sonra Hindistan’da bir papağanın kendi papağanının durumundan haberdar olunca titreyip yere düştüğünü ve öldüğünü söyledi. Papağan bu hikâyeyi işitince o da tıpkı Hindistan’daki papağan gibi titredi, yere düşüp öldü. Tacir papağanı kafesten alıp dışarı attı. Papağan uçup yüksek bir ağacın dalına kondu. Tacir bu duruma şaşıp kaldı. Nedenini papağandan sordu. Papağan şöyle dedi: Hindistan’daki papağan fiil ve hareketleriyle bana ders verdi, nasihat etti. Hal dili ile bana dedi ki, seni sesin esarete düşürdü. Kendini ölü gibi gösterirsen kurtulacaksın. Sözlerini tamamlayan papağan Hindistan’ın yolunu tuttu. ‘’

Her birimiz papağan misali ten kafesinde esiriz. Nefsimize ve dünyaya bağlıyız. Şayet Hindistan’daki papağan gibi birisinden yani bir mürşid-i kâmilden ders alırsak marifete ve hakikate ulaşabiliriz. Bu ten kafesinden kurtulmanın yolu tacirin papağanı gibi ölmeden önce ölmenin, yani ‘Hiç’ olmanın sırrına ermektir.

İkinci hikaye şöyle: ‘Arslan, kurt, bir de tilki avlanmak için dağa, ormanlığa gitmişlerdi. Savaşçı bir arslanın peşine takılan elbette eli boş dönmez. Kısa zamanda bir dağ sığırı, bir keçi, bir de semiz bir tavşan avladılar. Avları sürükleye sürükleye dağdan ormana getirdiler. Kurt ile tilki açgözlü bir tavır takındılar. Hisselerine düşecek etleri düşünmeye başladılar. Ağızları sulanarak daha çok et yemenin hayalini kurdular. Arslan ferasetiyle kurt ve tilkinin kalbinde geçirdiği şeyleri bildi. Yüzlerine gülmesine rağmen içten içe öfkelendi. Huzurunda bu tür bir edepsizliği cezasız bırakamazdı. Onlara bir ders vermek istedi. Arslan kurdu imtihan etmek için av hayvanlarını aralarında paylaştırmasını istedi. Kurt dedi ki: Padişahım, yaban sığırı senin payın olsun. O da büyük, sen de büyüksün. Orta boyda, irilikte olan keçi de benim olsun. Tavşan da tilkiye uygun bir av. Arslan kükreyerek söylediklerini bir daha tekrar etmesini emretti. Sonra kurdu yanına çağırdı. Bir pençe darbesiyle canını aldı. Kurdu cansız yere serdi. Arslan, kendi kendine şöyle dedi: Ey koca kurt, madem hayvanlar padişahının önünde kendini ölü saymadın. Cezanı gör. ‘Biz onlardan intikam aldık (Araf suresi, 136).’ ayet-i kerimesinin hükmü budur. Ondan sonra arslan yüzünü tilkiye çevirdi. Haydi, dedi, bunları aramızda sen pay et! Tilki arslana şöyle dedi: Ey yüce padişah, şu semiz öküz, senin kuşluk yemeğin olsun. Şu keçiden de aziz padişahımızın öğle yemeği için yahni yapılır. Tavşan ise lütuf ve kerem sahibi padişaha akşamleyin bir çerez olur. Arslan: Ey tilki, dedi, bu hakça paylaşmayı nasıl öğrendin? Tilki: Ey cihan padişahı, dedi, bunları ben kurdun başına gelenlerden öğrendim. Arslan: Mademki kendini bizim aşkımızda fani eyledin. Avların üçü de senin olsun. Al götür! Arslan sözlerine şöyle devam etti: Ey tilki, sen tamamıyla biz oldun. Bizim oldun. Artık seni nasıl incitebiliriz? Biz de seniniz. Bütün hayvanlar da senin. Artık yedinci kat göğün üstüne ayak bas, yüksel! Tilki, arslan bunu bana kurttan sonra teklif etti diye yüzlerce şükürde bulundu. Akıllı insanlar Firavunların, Ad kavminin başına gelenleri duyunca şu varlıktan da geçer, hırs ve gururu da bırakır. Varlıktan, kendini büyük görmekten vaz geçmezse bu sefer onun halinden, sapkınlığından başkaları ibret alır.’

Her insan, aslında kurt gibi düşünür. Akıl mantık bunu gerektirir. Kurt burada aklı ve mantığı temsil eder. Ama bu hikâyede yüce Allah’ı (c.c.)temsil eden arslan bundan razı değildir. Gerçi kurt akıl ve mantığı şeriata ters değildir. Görünüşte büyük bir adaleti de temsil etmektedir. Fakat ilahi aşk yolunda bu kurt aklı ve mantığı beş para etmez. İlahi aşk yolunda kadere itirazsız teslim olmak, hatta her şeyde hayırda ve şerde yüce Allah’tan razı olmak gerekir. Onun için yüce Allah’ın (c.c.) karşısında ‘Hiç’ olmak ancak bu ayrıcalığı sağlar. Onun lütuf ve ihsanlarına sonsuz bir güvenle bağlı olmak, bela ve musibetlerine güzelce sabretmek ilahi aşkın bir gereğidir. Yoksa bu yolda bir milimetre bile ilerleme olmaz. Tilki gibi hadiselerden ibret almak da büyük bir makam ve derecedir. Kurt gibi bu ilahi aşk yolunda tamamen nasipsiz olmaktansa tilki gibi taklidi, zoraki bir yol tutmak da bir kardır. Büyük kazanç sağlar.

Yüce Allah (c.c.) nefsimizi tanımayı ve ona hiçbir değer vermemeyi nasip eylesin. Âmin. Muhsin İyi

(Visited 55.274 times, 13 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Tasavvufta Hiç” üzerine 45 yorum.

  1. Rica ederiz kardeşim. Yüksek anlayış ve takdiriniz için biz de teşekkür ederiz.

 1. Merhaba, benim eşim vefat edeli iki yol oluyor ama ben ‘O’na çok üzüldüm ve halen de çok üzülüyorum çünkü o kadar hayallerimiz vardı ki…. mahvoldum üzülmekten ne yapmam lazım?! Acil beni görünnn

  1. Korhan efendi! Ölenle ölünmez. Herkes bir gün ölecek, eceliniz geldiğinde siz de öleceksiniz. Çünkü bu dünya ebedi ikametgah değil geçici vatandır. Yeniden evlenin.

 2. Selamun aleykum hocam,İyisinizdir ınsaallah. Hiç hattını netten buldum ama emin olmadım.
  Size zahmet ozelden bana fotosunu atarmısınız.
  05511669707

  1. Selamun aleykum tekrardan Hocam buldum ben, ama ekrana koyduğum Hiç hatı dogru mudur diye teyet etmek amacı ile size sordum. Hakkınızı helal edınız

  2. Aleykümselam.
   Uğurcan kardeşim Hangi ekrana konulan hiç hattını sorarsınız?

 3. Kuran-ı Kerim’ den sonra imanın zirve noktası,dertlerin dermanı,hastaların şifası,şeytanın ve cinlerin baş edemediği kitap Risale-i Nur ‘dur.

  1. Kuran’dan sonra Peygamberimizin hadisi şerifleri vardır. Risale-i Nur İlahi kelam değil Peygamber sözü de değil. Bir kelam aliminin sözleridir o kadar abartmayınız.

  2. Kur’an-ı Kerim’in Türkçesini okuyup anlıyacaksınız ki ne diyor ? Yoksa onun bunun yazdığı ancak adabı muaşeret kitabı olur ancak!!! Allah’ın kitabını okuyun kardeşim!!!

  3. Korhan kardeşim size Kuran’ı anlamayın demiyoruz bilakis Kuranı doğru anlamanız için ehil bir tefsir okumanızı tavsiye ediyoruz..
   Kuran meallerini okuyup Kuran’ı anlamaya çalışanlar Kuran’ı yanlış anlıyor bir süre sonra da akıllarında Kuran’a karşı şüpheler oluşarak başka din arayışına girdiklerini esefle müşahede ediyoruz..
   Kuran’ın hüküm bölümlerini doğru anlamak için mezheb imamlarının içtihadına tabi olmanız gerekir. Aksi halde sırat-ı mustekimden saparsınız. Mezheb imanları ve onlara bağlı ehli sünnet uleması Kuran’ı, onun tefsiri olan hadisleri ve ashabın içtihadlarını herkesten daha iyi bildikleri için Kuran ve hadislerden en doğru hükümleri onlar çıkarmaktadır.
   Kuran’ın hikmetlerle ilgili ayetlerinden anlayamadıklarınızı ise ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okuyarak öğreniniz. Kitaplarda da bulamazsanız bize sorunuz.

 4. Es Selamu Aleykûm. Îzninizle ben bikaç şey danışmak istiyorum. Sürekli vesvese yaptığım içinden çıkamadığım konular. Nazardanmı bilemedim çok takıntılıyım.
  1; hiç tefekkürü yapınca resmimden ismimden utanıyorum sanki günah işliyor gibi hissediyorum bu vesvesemi resim paylaşmak varlıktan benliktenmi? Paylaşmasammı?
  2;ölüm tefekkürü yapınca sosyal ağ herşeyi sildim ölmeden ölmeye hazırlanmaya çalışıyorum, takıldığım sorun burda şu ki; kendimi ölü gibi düşünüp kimseye tebliğ etmiyorum. Ailem bile dinlemiyor diye susmayı tercih ediyorum ama içimden bir ses kendin islah değilsen bile elden geldiğince iyiliği emret kötülükten nehyet diyor? Susmak yok olmakmı hayırlı? Yoksa yok olup Allahtan insanlara iyilikler tavsiye etmek hoş şeyler paylaşmakmı hayırlı?
  3; tamamen hiç ol, sus, telebbusu rabita yap. Teslim ol Allaha cc birak. Halden anlamayan kalden anlamaz. Sen kendi nefsinle uğraş diyor öylemi yapsam?
  Zahmet olmaz ise kısa kesik cevaplar değilde beni mutmain edecek gönlümü rahatlatacak cevaplarınızı istirham eder ellerinizden öperim.

  1. Aleykümselam.
   1- Hiçlik tefekküründe resminden isiminden utanman hiçlik mertebesinin hakikatine eremediğini gösterir ki o vesvesedir. Gerçek hiçlikte sana ait hiçbir şey kalmaması sadece işlediğin günahlardan dolayı utanç gelmesi gerekirdi..
   2- Ölüm tefekkürünün yararı dünyanın faniliğini anlamak, dünya hırsını sevgisini kalpten atmaktır. Yoksa emri marufu nehyi anil münkeri terk etmek şeytandandır.
   Seni ihlasa, samimi kulluğa götürmeyen rabıta ve ölüm tefekkürü şeytandandır.
   3- Ölçün şu ayet olsun içine gelen evham ve hayaller değil. Mealen:
   “Sizden öyle bir cemaat bulunmalıdır ki (onlar herkesi) hayra çağırsınlar, iyiliği emretsinler, kötülükten vazgeçirmeye çalışsınlar. İşte onlar kurtuluşa erenlerin tâ kendisidir.” Âli İmran 104

  2. Çok güzeldi. Peki son bir soru; geçmişe göre rabıta beni günahlardan aldı fakat hamım hala. Pişmedim. Geçmişte çok yuksek zikir çektim. Ve içimde vesveseyi veren musallat var. Kurtulamıyorum bundan. Elimden geldiğince teslim olup edep adaba uyuyorum ama virüs çok ciddi sıkıntılar verdi. Kalp mide kramp tarzı nefes darlığı var zikri çektiğim halde düzelemiyorum. Nazardan denilmişti geçmedi senelerdir. Bir tavsiye rica ederim bu hal için. Gavs hazretlerinden dua istedim. Înşaellah dedi. Musallat nazarmi sihir mi ne dir bilmem ama çok çektirdi. Fakat onun sayesinde sigarayi bile biraktim. Bu belalar rizaya yonlendirdi beni. Nasuh tovbe etmeye gayret ediyorum. Gececek insaellah. Derdim derya gibi. O yuzden bir tavsiyeniz olur belki yukum hafifler diye soruyorum.

  3. Son bir soru demeyiniz. Çünkü böyle diyenler tekrar soru sorduğunda yalan söylemiş oluyorlar. Sizlerin durup dururken bilmeden yalana düşmenizi istemeyiz.
   ***
   Sırf rabıta ile pişmek hayalperestlik olur. Pişmek için çile çekmek, sabırla pişmek, ibadetle güçlenmek, ilimle ziynetlenmek gerek.
   Kuru bir teslimiyet insanı şeytanın kucağına düşürür. Önce akaid ve fıkıh ilmini gerektiği kadar öğrenmek gerek, sonra onunla amel etmek gerek sonra yapılan ibadetleri ihlasla yapmak gerek. Mürşidi vasıta, ayna bilmek, feyz ve ilerlemeyi Allahın fazlından bilmek gerek.
   Musallat cin şeytanlarından olur. Akaid ilmini iyi bilmeyenlere musallat olurlar.

  4. Var olunuz. Niyetimizide etmiştik ve dedik ki eğer aklımıza bidaha soru gelirse sormayalım ki yalan olmasın münafık alametidir başka zaman sorarız. Tavsiyeleriniz hoştur kabul ettik. Rabıta yetmez doğrudur ama mürşidi kamil hepsine yetecektir biiznillahi teala. Şeytan oyunu telebbusu rabitadan yapiyor. Giydirip haram nazara dusurup zarar gorsun diye. Fakat niyeti Allah rizasi olani Rabbul alemin yolda birakmaz, cektikleri gunahina kefaret olur insaellah. Cin şeytanları aklımı baştan alıyor ama sabret gececek diyor bir manevi güç. Allahu Teala sabredenlerle beraberdir. Îlahi ente maksudi ve ridaike matlubi. Amin. Sevgili hocam sizden çok menfaat gördük. Ne amelim ibadetim var ise size infak ediyorum. Allahu Teala kabul eylesin. Allahu Teala mubarek eylesin. Allahu Teala ya emanet olunuz. Bu fakire dua buyrunuz. Vesselam.

  5. “Mürşid yeter” demenizi doğru bulmuyorum. Nice amelsiz ilimsiz kişilerin “mürşid yeter” deyip hüsrana uğradıklarına şahid oldum.
   Bu hususta büyük mürşîd İkinci bin yılının mücedidi İmamı Rabbani El-Farukî Es-Serhendî hazretleri, tasavvuf yoluna gireceklerin ilk önce ehli sünnet akaidini öğrenmeleri gerektiğini daha sonra kâfi miktarda fıkıh ilmi öğrenmelerini ve ona göre amel etmelerini, daha sonra ise kâmil ve mükemmil bir mürşide intisab edip ihsanı yani ihlası elde etmeleri halinde ancak kurtuluşa erebileceklerini beyan ederler.

  6. Cevaplarınız için teşekkür ederim. Sizi üzmüşsem özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Îmam Rabbani ks himmet bereketi üzerinize olsun. Hayırla kalınız.

  7. Allahu teala razı olsun kardeşim. Hakkımız varsa helal olsun. Selam ve dua ile baki kalınız.

 5. Selamun aleykum.
  Tasavvufu bana şirk diye gösterenlere ve onlara inanan bana yazıklar olsun.
  Allah sizden razı olsun. Meğerse ne güzel bir yolmuş bu yol..

 6. Hocam selamın aleyküm benim sıkıntım çok büyük alkolle başım dertte ne yapsam ne etsem bir şekilde gidip yine içiyorum insanlara güvenmiyorum herkesi yalancı diye bakıyorum hiç arkadaşım yok insanları sevmiyorum hiç olmak istiyorum vesveseler peşimi bırakmıyor içimde benden başka kötü birisi var savaşıyorum ama o kazanıyor

  1. Aleykümselam İsmail.
   Çivi çivi ile sökülür demiş atalarımız.
   Bir kötülüğü terk ettiğimizde onun boşluğunu bir iyilikle doldurmazsak ya aynı çukura düşeriz ya da daha beterine düşebiliriz.
   “İçki bütün kötülüklerin anasıdır” buyurdu Peygamberimiz. Camüs-Sağır’da ki bir hadisi şerifte Peygamberimiz;
   “Devamlı içki içen kimse puta tapan gibidir” buyurdu.
   Bir başka hadisi şerifte Peygamberimiz;
   “Bir kimse içki içeceği vakit iman ona der ki; dur ey lanetli. Ben çıkayım sonra sen gir. Zira senin olduğun yerde ben duramam, der ve iman ondan çıkar. Ta ki o kimse ayıkıncaya dek iman ona geri dönmez” buyurdu.
   Allah korusun, bu durumda devamlı içki içen veya içkili haldeyken alkollü olarak ölen bir kimse imansız olarak ölecektir. Üç günlük dünyada bir iki saatlik çakır keyif için cehennemde sonsuz kalmaya değer mi?
   Sana tavsiyem:
   * Önce tövbe et.
   * Sonra beş vakit namaza başla.
   * Namazlarını camide cemaatle kıl.
   * Asla içkili ortamlarda bulunma ve içki içen kimselerden uzak dur.
   * Kendine bir iş bul onunla meşgul ol.
   * Bekarsan evlen ve iyi çocuklar yetiştir.
   * Ölüm yokluk değildir. Ölüm; bir odadan bir odaya geçiş gibi dünyadan ahirete göç olayıdır.
   * Ölümü çok düşün ve ölümün sana ne vakit geleceğini bilemeyeceğin için her an ölüme hazır ol.

 7. Es Selamu Aleykûm.
  Hocam letaif zikrindeyim daima rabıtalıyım. Ama nefsimde şehvete şiddetli istek var ıslah olmadığı için ayrıca büyünün tetiklediği için çok ciddi sıkıntılar çekiyorum. Geçmişimde kafama göre yüksek zikirler çektim. Sihir ondan başıma gelmiş olabilir. Riya kibir her bi pislik vardı. Bunun vesilesiyle kendime çeki düzen verdim ama. Kurtulamıyorum. Yedirmişler midemde. Ne yapsam gitmiyo. Zıplıyo bedenimde geziyo. Kusmadıkça sihri imkanı yok mahfediyo. Rabıta zikir hatmedir var. Ama gitmiyo iştem yolda zikzak çiziyorum. Hiç bişey hatırlamıyorum. Beynim yıkanmış gibi. Bütün dengelerim alt üst oldu. Susuyorum sabrediyorum ama durumum ciddi. Ne yapabiliriz?

  1. Aleykümselam sofi.
   Rabbimiz, sizi ve bizi nefsimizin ve şeytanların şerrinden muhafaza kılsın.
   Kurban, zikriniz lefaiften nefy-i isbata geçsede nefis mutmeinne olmadıkça nefsin azgınlığı hiç bitmez. Sadatların beyanına göre sofinin zikri nefyi isbata geçtiğinde dahi nefis mutmeinne değildir.
   Ehli sünnet itikadına göre iman edip, Kuran ve sünnete göre amel edildiğinde ancak nefsin azgınlığı dindirilebilir.
   O sebeple nefsi ancak farz ve sünnetleri yapmakla, haramlardan ve tahrime mekruhlardan çok sakınmakla dizginlemek mümkündür. Hatme, rabıta ve zikir bunlardan sonra fayda sağlar.

  2. Amin hocam. Peki bu sihir sandığım nazar olabilirmi. Kendimi unuttum kalbim kilitli nefes almakta zorlanıyorum. Bu sıkıntı için ne yapabilirim bir nasihatiniz olurmu?

  3. Sihir yapan kafir olur ama sendeki feyzi alamaz. Kötü nazar da insanı hasta eder.

  4. Peki güzel hocam, bundan nasıl kurtulacağız? Kalp mide kramp dolu derinden nefes alamıyorum. Sürekli uykum var ve hayal dünyasında gibiyim. Sırtım delik deşik ağrılar var. Okuyorum korunuyorum ama yok aynı. Perişanım kısaca. Ne yapabiliriz bu durumda ?

  5. İnsanların içinden yüz binde birisi çıkamaz,

   Zira oraya çıkmak için kendine hakim olmalı,

   Bir kalb te emel ve istek varsa yollarda kalır.

   Ancak hürmetle hakareti bir tutanlar başarırlar.

   Oraya ancak canlı cenazeler çıkabilir..

   Ey avare yolcu olan nefsim, Yürü burada durma,

   Bu alemin güzellikleri seni sevgiliden almasın,

   Bu eşsiz manzaraların hepside rüya ve hayel,

   Ey zavallı nefsim yürü ve durma..

   Kendi aslına kavuş buralarda durma,

   Geçici süsleri bırak ta, vuslat şarabı iç,

   Yürü, hiçlik meydanında er ol,

   Yürü de Allah ın hiçlik sırrına vakıf ol.

  6. Yazılara bakmadığım bir gün varmı? Bilmiyorum. Pskolog yerine yazıları tercih ediyorum. Âllahu tealanın bu paylaşımları menfaatsiz yazandan ebeden razı olmasını temenni ediyorum. Allahu tealaya emanet olunuz…

 8. Allah senden razi olsun qardas!
  “Hic” deyilen bir semvol gordum,xosuma gitdi,tattoo yapdiracaqdim.Arama yaptim anlamini,senin yazin cikdi.Cox gozel yazmisan,varol qardas!

 9. Geri bildirim: Hiç – 1 – filograf.ist

 10. Islam inancına gore, hic kimse yok olmamaktadır. Ölum kisilerin yok olusu degil beden ve ruhun birbirinden ayrılmasıdır. Bu ayrılma sonucunda bedenler yok olmakta, çürumekte ve topraga dönusmekte olsa da ruh degişmeden ahireti beklemektedir. Berzah denilen kabir hayatından sonra, insanlar ebedi bir hayat icin yeniden diriltilecek, yani ruhlara o aleme uygun bedenler verilecektir.

 11. Geri bildirim: NİHİLİZMDEKİ “HİÇ” TEN TASAVVUFTAKİ “HİÇ”E DOĞRU | İsmail Hakkı ALTUNTAŞ

Bir cevap yazın