Allah Kulların Başına Gelecek Her Şeyi Bilir

A- Hallac-ı Mansur Hz.SORU: Bir ilahiyatçı hoca  Âl-ı Imrân Suresinin 142. ayetini açıklarken; “Allah kullarının gelecekte nasıl birisi olacağını bilemez ” demesi küfür değil midir?
İşte ilgili ayetin meali:
Yoksa siz, Allah içinizden cihat edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya  çıkarmadan cennete girivereceğinizi mi sandınız?” (âl-ı Imran- 142)  

CEVAP: Bu kimse Allah’ın El-Alîm ismi şerifini inkâr etmiştir. 
(  اَلْعليِمُ  ): El-Alîm: Yarattığı herşeyi yaratmadan evvel, ebediyete kadar bilicidir ve kullarına dilediği kadar ilim verendir. (Allah’ın 99 Esmaul-Hüsnası)
Elbette ki Allah’a noksan sıfat atfeden bir kimse küfre girer. Bu ayeti kerimeden anlaşılan şudur; Allahu Tealanın kullarını imtihan etmesinin sebebi hikmeti, kullarının nasıl kul olacağını bilmediğinden değil, bilakis kullarının nasıl olduklarını kendilerine göstermek için imtihan ettiği ve edeceği anlaşılmaktadır… Allahu Teala yine Kur’an-ı Keriminde geçmişimizi de geleceğimizi de eksiksiz bildiğini ayetlerle bildirmiştir. Bir kimse bu ayetlere rağmen Allahu Tealanın gelecekte nasıl birisi olacağımızı bilemeyeceğini iddia ediyorsa, o kimse Kur’an’a iman etmemiştir. İşte, Kur’an-ı Kerimden Allah (celle celâlühü) hakkındaki o tür sapkın itikatlara cevaplar, mealen :

 – “O ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi bilir.”  (Bakara-29)
Ayette geçen “O her şeyi bilir” ifadesi Allah’ın, gerek tüm kainatta ve gerekse kullarının geçmişinde ve geleceğinde ne olup bitecekse hepsini bilir demektir. Bakara Suresi 30. ayette mealen:

– “Bir zamanlar Rabb’in meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. (Melekler): “A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz” dediler. (Rabb’in): “Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.” dedi. (Bakara-30)

Bu ayette melekler: “Orada (dünyada) bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın?” dediler. Melekler henüz yaratılmamış olan insanların bunları yapacaklarını Allah Levh-i Mahfuza yazmasaydı melekler bunu nereden bilebilirlerdi? Allahu Teala onların bildiklerinin de ötesini bildiğini şöyle ifade ediyor; “Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.”

-” Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce, bir kitaba(Levh-i Mahfuz’a) yazmış olmayalım. Şüphesiz bu Allah’a göre kolaydır. (Hadid-22)

Bu ayette her şey açık olarak belirtilmiştir. Buna rağmen Allah’ın, kullarının gelecekte ne yapacaklarını ve başlarına gelecekleri bilmeyeceğini iddia etmek açık bir küfürdür.

-” Elif Lâm Mîm. Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah’ındır. O gün Allah’ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü’minler sevinecektir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.” (Rum Suresi (2-5)

-” Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O, yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır.”  (Lokman Suresi -34)

 

EK:1

SORU:

Bazı kimseler, -HAŞA- “Allah geleceği bilmez” diye bir görüş ortaya atıyor ve bu görüşlerini de şu ayetle destekliyorlar. Ayeti aynen iktibas ediyorum dilerseniz daha detaylı inceleyiniz: Muhammed Suresi 31. ayet:
“Andolsun ki, sizi içinizden cihad edenleri ve sabredenleri bilinceye kadar deneyeceğiz. Haberlerinizi de sınayacağız.”
– Bu ayetin lafzi metnindeki “hatta na’lem” ifadesini, “biz bilene kadar” diye tefsir ediyorlar sonra şöyle bir izahta bulunuyorlar:
“Allah biz bilene kadar diyerek zaten o ana kadar (HAŞA) bilmediğini söylüyor.” diyorlar.

Biz bilene kadar kısmının tefsiri nedir?

CEVAP:
Allah geleceğimizi bilemez diyenler şu ayeti inkar etmiş kafirlerdir.
Allahu Teala buyurmuştur ki(mealen):
– “Allah onların geleceklerini de geçmişlerini de bilir. Onlar ise O’nu ilmen kavrayamazlar.”  (Sure-i Tâhâ Ayet: 110)

Muhammed suresi 31. ayeti kerime mealen:
“Ant olsun ki, biz içinizden cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz.” (Sure-i Muhammed/31)

Allahu Tealanın bizim ileride ne olacağımızı ve ne yapacağımızı bilmediği için değil, bizi bize göstermek, kıyamet gününde azap göreceklerin “Rabbimiz bizi imtihan etseydin biz iyilerden olurduk” diye bahanelerinin kalmamaları için imtihan eder.
Taha suresi 110. ayeti kerimenin şu ibaresinde Rabbimiz bizim geleceğimizi bildiğini açıkça belirtir, “Allah onların geleceklerini de geçmişlerini de bilir”.
“hatta na’lem” ifadesini, “biz bilene kadar” diye tefsir ediyorlar diyorsunuz. Sonra şöyle bir izahta bulunuyorlar diyorsunuz:
“Allah biz bilene kadar diyerek zaten o ana kadar (HAŞA) bilmediğini söylüyor.” diyorlar diyorsunuz.

Mezkür âyeti kerime Elmalı Mealinde şöyledir:
– “Andolsun ki, biz içinizden cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz.” (Muhammed/31).

Âyette geçen, “hatta na’lem” ibaresinin tefsiri:
Âlemlerin Rabbi Allahu Teala, imtihan edeceği kulların geçmiş ve geleceklerini bilmesine karşın, onları imtihan ederek onlara yaptıklarını yaşayarak bileceklerini ifade için, “(hatta na’lem), biz(imtihan ettiklerimizle) bilene kadar” buyurmuştur.

Selefiyeci sapkınlar ayeti kerimeye verdikleri yanlış mana, “Allah onların geleceklerini de geçmişlerini de bilir.” Tâhâ/110. ayetiyle çelişiyor ve bilerek veya bilmeyerek bu ayeti yalanlamış oluyorlar.

Taberi Tefsirinde (Sure-i Muhammed/31) şöyle izah edilir:

– “İçinizden mücahidleri ve sabredenleri belirtelim diye, sizleri mutlaka imtihan ederiz. Haberlerinizi de denetleriz.
Ey müminler, biz sizleri, savaşmakla ve Allanın düşmanlarına karşı cihad etmekle imtihan ederiz ki, içinizden mücahit olanları ve düşmana karşı savaşmakta sabredenleri dostlarına tanıtalım. İçinizde, basiret sahibi olan müminler, bunları münafıklardan ayırt etmiş olsunlar. Sizlerin haberlerini de denetleriz ki doğru söyleyenleri yalan söyleyenlerden ayırt etmiş olalım.”

Ashabtan Abdullah bin Abbas(r.a.) diyor ki:
Allahu teala, bu âyet-i kerime ve buna benzeyen ayetlerde; “Şüphesiz ki biz sizi, biraz korku, açlık, mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan edeceğiz..[38] dünyanın imtihan yurdu oluğunu müminlere bildirmekte, onları, dünyadayken imtihan edeceğini haber vermekte ve onlara, sabretmelerini emretmektedir.
Sonra Allah teala, müminlerin gönlünü hoşnut etmek için, peygamberlerini ve seçkin kullarını da bu dünyada imtihan ettiğini beyan etmiş ve şöyle buyurmuştur:
– “Sizden Öncekilerin başına gelenlerin benzeri sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Onlara yoksulluk ve sıkıntılar, dokunmuştu ve şiddetle sarsılmışlardı. Öyle ki, peygamber ve onunla beraber iman edenler, “Allah’ın yardımı ne zaman gelecek?” demişlerdi. Bilin ki, Allah’ın yardımı çok yakındır.[39]

Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 7/443-444.
[38] Bakara Suresi, âyet: 155
[39] Bakara Suresi, âyet: 214
Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 7/444-445.

 

(Visited 545 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Allah Kulların Başına Gelecek Her Şeyi Bilir” üzerine 1 yorum.

  1. Allahcc.her şeyi bilir deki her şey zaten çok açık aksine zorlamak ahmaklık anlayışsızlıktır.

Bir cevap yazın