KUR’AN’DA EVRENİN GENİŞLEMESİ

 UZAYIN GENİŞLEMESİEvrenin genişlemesi, çağdaş bilim tarafından yapılan en muhteşem keşif hadisesidir. Galaksilerin tayfının kırmızıya doğru sistematik olarak hareket etmesi, galaksilerin(yıldızlar topluluğu) birbirinden süerkli uzaklaşması ile açıklanmaktadır. Kainatın alanı durmadan genişlemekte olup, gök cisimlerinin bu genişleme içindeki hareketleri, ışık hızının kesirinden, ışık hızını aşan tutara kadar uzanmaktadır. Uzayın genişlemesi şu ayetle açıklanmaktadır:
-“Ves-semâe beneynâhâ bi eydin ve inna le mûsiûn Biz göğü kudretimizle kurduk ve muhakkak onu genişletmekteyiz.” (zariyat/47)
   Kur’an , iki ayetinde , kainatın oluşumunun esas gelişim sürecini verir.
-“ evelemyerallezîne keferû ennes semâvâti vel erda kânetâ ratkan fe fetaknâhümâ ve cealnâ minel mâi külle şey’in hayy. Efelâ yü’minûn” (Enbiya Suresi/30)
Mealen:
inkar edenler görmediler mi ki, göklerle yer bitişikken, Biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık?” (Enbiya/30)
     Başlangıçta unsurları birbirine bitişik (ratk) olan, ilkin tek parça olan kitlenin (fatk) işlemi anılıyor. Belirtmemiz gerekir ki, Arabaca da (fatk) kelimesi koparmak, (dessouder), ayırmak anlamlarına; (ratk )ise, kaynaştırmak , bitiştirmek anlamlarına gelir.”
Bu ayette değinilmek istenilen konu şudur: Kainatın dev bir atomdan yaratıldığı ve başlangıçta gökler ve yerin bitişik olduğu ve daha sonra büyük bir patlama(big beng) ile göklerin yerlerden ayrıldığı anlatılmak isteniliyor. Bu ayette dikkatleri çeken bir işaret daha bulunmaktadır; “…o inkar edenler görmediler mi ki?” yani; Kur’an’ın bu ifadesi, uzayın genişleme keşfinin, gayri müslimler tarafından yapılacağına işaret edilmektedir ki, gerçekten de bu keşif Amerikalı Uzay Bilimcilerine aittir. İşte bu da Kur’an’ın bir başka mu’cizesidir.

(Visited 642 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın