Hadis-i Şerif Çeşitleri

tövbenin şartlarıHadisi şerifler Peygamberimizin sözleridir. Ondan rivayet edilen hadisi şerifleri
rivayet durumuna göre, içerik bakımına göre olmak üzere iki sınıfta tasnif edebiliriz.

1) RİVAYET DURUMUNA GÖRE HADİS-İ ŞERİFLER:

1- Hadis-i mürsel: Sahabe-i kiramın ismi söylenmeyip, Tabiinden birinin doğruca, (Resulullah aleyhisselam buyurdu ki) dediği hadis-i şerif.

2- Hadis-i müsned: Resulullaha isnat eden Sahabînin ismi bildirilen hadis-i şeriflerdir.

3-
Hadis-i müsned-i muttasıl: Resulullaha kadar, aradaki ravilerden hiçbiri noksan olmayan hadis-i şerif.

4-
Hadis-i müsned-i münkatı: Sahabîden başka, bir veya birkaç ravisi bildirilmeyen.

5-
Hadis-i mevsul: Sahabînin, (Resulullahtan işittim, böyle buyurdu) diyerek haber verdiği, hadis-i müsned-i muttasıl demektir. Bunlara, hadis-i merfu da denir.

6-
Hadis-i mütevatir: Birçok Sahabînin, Resulullahtan ve başka birçok kimsenin de, bunlardan işittiği ve çok kimselerin haber verdiği hadis-i şeriflerdir. Bunların, bir yalan üzerinde sözbirliği yapmalarına imkân olmaz. Bu hadis-i şeriflere inanmayan kâfir olur.

7-
Hadis-i meşhur: İlk zamanda bir sahabi bildirmişken, ikinci asırda(tabiin devrinde) şöhret bulan hadis-i şeriflerdir. Yani bir kimsenin Resulullahtan, o kimseden de, çok kimselerin ve bunlardan da, başka kimselerin işittiği hadis-i şerif olup, son duyulan kimseye kadar, artık hep mütevatir olarak bildirilmiştir.
Meşhur hadislere inanmayan da kâfir olur. (Redd-ül-muhtar s.176)

8-
Hadis-i mevkuf: Sahabîye kadar söyleyen hep bildirilip, Sahabînin, (Resulullahtan işittim) demeyip, (Resulullah böyle buyurmuş) dediği hadis-i şerif.

9-
Hadis-i sahih: Âdil ve hadis ilmini bilenden işitilen, müsned-i muttasıl, mütevatir ve meşhur hadis-i şerif.

10
Haber-i âhâd: Bir kimse tarafından söylenilen, müsned-i muttasıl hadis-i şerif.

11-
Hadis-i muallâk: Baştan bir veya birkaç ravisi veya hiçbir ravisi belli olmayan.

13- Hadis-i kavi: Söyledikten sonra, bir âyet-i kerime okuduğu hadis-i şerif.

14- Hadis-i hasen: Bildirenler, sadık ve emin olup, fakat hafızası, anlayışı, sahih hadisleri bildirenler kadar kuvvetli olmayan kişilerin bildirdiği hadis-i şerif.

15-
Hadis-i maktu: Söyleyenler, Tabiin-i kirama kadar bilinip, Tabiinden rivayet olunan hadis-i şerif.

16-
Hadis-i şaz: Birinin, bir hadis âliminden işittim dediği hadis-i şerif.

17-
Hadis-i garip: Yalnız bir kimsenin bildirdiği hadis-i sahihtir. Yahut aradakilerden birine, bir hadis âliminin muhalefet ettiği hadis-i şerif.

18-
Hadis-i zayıf: Sahih ve hasen olmayandır. Ravilerden birinin hafızası, adaleti gevşek veya itikadında şüphe vardır. Bu hadise göre fazla ibadet yapılır; fakat ictihadda bunlara dayanılmaz.

19- Hadis-i munfasıl: Aradaki ravilerden, birden fazlası unutulmuş olan hadis-i şerif.

20-
Hadis-i müstefid: Söyleyenleri üçten çok olan hadis.

21-
Hadis-i muddarib: Muhtelif yollardan, birbirine uymayan şekilde bildirilen.

21-
Hadis-i merdud: Manası olmayan ve rivayet şartlarını taşımayan söz.

22-
Hadis-i müfteri: Müslüman görünen dinsizlerin uydurdukları söz.

23- Hadis-i mevdu: Bir hadis âlimine göre, hadis olma şartlarını taşımayan hadis, sadece o âlime göre mevdu, yani uydurma olur.

2)- İÇERİĞİNE GÖRE HADİSİ ŞERİFLER

24- Hadis-i kudsi: Manası Allahü teâlâdan, kelimeleri Resulullah tarafından olan.

25- Hadis-i nâsih: Son zamanlarında söyledikleri hadis-i şerif.

26-
Hadis-i mensuh: İlk zamanda söyleyip, sonra değiştirilen hadis-i şerif.

27-
Hadis-i âmmun: Bütün insanlar için söylenmiş olan hadis-i şerif.

28-
Hadis-i has: Bir kimse için söylenmiş hadis-i hadis-i şerif.

29- Hadis-i muhkem: Tevile muhtaç olmayan hadis-i şerif.

30-
Hadis-i müteşabih: Tevile muhtaç olan hadis-i şerif.

31- Eser: Mevkuf ve maktu hadis veya dua bildiren merfu hadis.

Kaynakları şu kitap olan hadisler sahihtir:
Kütüb-i Sitte (Arapça: الكتب الستة‎, Farsça: صحاح سته), Altı Kitap anlamına gelen, Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam Hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir Bunlar:
1) Sahih-i Buhari (صحيح البخاري)
2) Sahih-i Müslim (صحيح مسلم)
3) Sünen-i Nesai (سُنن النسائي)
4) Sünen-i Tirmizi (سُـنَن الترمذي)
5) Sünen-i Ebu Davud (سُنن أبو داوود)
6) Sünen-i İbn Mace (سُنن ابن ماجة)

Ayrıca Diğer sahih hadis kitapları:

İmam Malik’in Muvattası
Sünen Dârimî
Ahmed bin Hanbel’in Musnedi
Hâkim en-Nişaburî’nin Mustedrek’i
Sahih İbni Huzeymâ
Sahih İbni Hibban
Abdülrezzak’ın Musannafı
İbni Cureyc’in Musannafı
Riyazus Salihin

Hadis usulü ilminde müctehid olan bir âlim, bir hadisin sahih olması için, lüzum gördüğü şartları taşımayan bir hadis için, benim mezhebimin usulünün kaidelerine göre mevdudur der. Yoksa, (Peygamber efendimizin sözü değildir) demek istemez. Yani, hadis-i şerif denilen bu sözün hadis olması, bence anlaşılmamıştır demektir. Hadis usulü ilminin başka bir müctehidi de, hadisin doğru olması için aradığı şartları bu sözde bulunca, hadistir, mevdu değildir diyebilir. Dört mezhep arasında ayrılık bulunması, sözlerinin yanlış olacağını göstermediği gibi, hadisler için de, böyledir. Böyle şeyler, ictihad işi olduğundan, bir müctehidin mevdu demesiyle, hakikatte mevdu olması lazım gelmez.

(Visited 421 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın