Kur’an ve Çağdaş Bilim

fib-40Fransız yazarlardan Charles Mismer “Soirées de Constantinople”adlı eserinde Kur’an-ı Kerim’in bir ilim ve medeniyet kaynağı olduğunu şu sözlerle ifade etmektedir:
-“Hırıstiyanlar bilinçlenince hırıstiyanlıktan, Müslümanlar da cahil kalınca islamiyetten alakaları kesilir.
Hırıstiyanlığın yayılışından on beş asır sonra teşekkül etmiş Avrupa uygarlığı, nasıl olur da Hırıstiyanlığa izafe edilebilir? Bugüne kadar yeryüzünde görülen en parlak ve dünyayı etkileyen bin küsur yıllık bir İslam medeniyetinin  başlıca ve tek etkeni bir Kur’an esası olduktan sonra, bugünkü Müslüman toplumların cehaleti ve geri kalmışlığı nasıl olur da İslama mal edilebilir?”

Fransa Bilimler Akademisi’nde dekanlık yapmış çağdaş bilim adamı Profesör Maurıce Bucaılle,
İncil, Tevrat ve Kur’an’ı çağdaş bilimin verileri ile karşılaştırdıktan sonra din olarak İslam’ı seçmiştir. İncil ve Tevrat hakkında bu ve bunun benzeri araştırmalarını yaptıktan sonra, semavi kitablardan olan Kur’an’ı, Fransa’da bulunan Kur’an meallerinden incelemeye çalışır. Fakat; Fransa’da bulunan Kur’an meallerinin yanlış ve kasıtlı çevirileri kendisini tatmin etmeyince, Arapçayı özel bir sebeple Arabistan’a gittiğinde öğrenip, Kur’an-ı aslından okuyup inceleme imkanı bulur ve şu açıklamalarını yapar:

-“Kur’an’ın bildirdiklerinden hiçbirisi bilimsel bakış açısından herhangi bir itiraza yer vermez. Bu incelememizden çıkan başlıca sonuç budur.”  Kur’an metninin çağdaş ilmin verileri ile  uygunluk dercesini araştırırken, hiçbir ön yargıya kapılmadan tam bir tarafsızlık içinde inceledim. Sonuç olarak Kur’an’ın modern dönem içinde ilmi açıdan tenkit edlebilecek hiçbir yönü olmadığını kesin olarak kabule mecbur oldum.  İyice bilinmelidir ki burada bilimin verilerinden söz edilirken , teorik olanlar değil, ilmin kesin ve nihai sonuçları kasdedilmektedir. “

 

(Visited 270 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın