Mehmet Okuyan, Caner Taslaman Din Tahripçisidir

 • “Kim bilgisi olmadığı halde Kur’an’la ilgili söz söylerse / Kur’an’ı ‘tefsir’ ederse, ateşteki / cehennemdeki yerine hazırlansın.” (Tirmizî)

  Kabir Azabını İnkâr Eden Mehmet Okuyan’a İslam dergisinden Cevap:
  Dini bir mesele meşhur ve sahih hadislerde geçtiği halde  Kur’an’da açıkça geçmiyor diye onu inkar etmek küfürdür.

  Oysaki Kabir azabı hem ayet ve hem sahih hadisi şeriflerle sabittir. Kabir azabını yok saymak körün;”Güneş yok “demesi gibi bariz bir art niyetliliktir. İnkarcının  ünvanın hiçbir önemi yoktur.
  Kabir azabı hakkında Allahu Teala Mü’min Suresi 45. ayeti kerime de( mealen):
  –“ Nihayet Allah O’nu onların tuzaklarının kötülüklerinden korudu ve Firavun’un kavmini de, o kötü azab kuşatıverdi.” (Mü’min/45)
  – Onlara ateş, (kabirde) sabah ve akşam arz olunur.
  -” Kıyamet koptuğu gün ise,  Firavun ve o’na tabi olanları azabın en şiddetlisine sokunuz.” diye buyurur. (Mü’min/46)

      Âhirette yani; Kıyamet koptuktan sonra sabah ve akşamın olmayacağı belirtilmiştir. Bu ayette ise, sabah ve akşamdan söz edilmektedir. Bu da, bu azabın kıyametten önce ve ölümden sonra olduğunun açık bir senedidir.

  Kabir azabını bilmem” diyen kimse, helake uğrayan Cehmiyye’dendir. Çünkü onlar, ayette mealen;
  “Biz onları iki defa azaplandıracağız” (et-Tevbe, 101) diye Allahu tealanın belirrttiği kimselerdir ki, burada kabir azabı kast olunmaktadır, ve başka bir ayeti kerimede Rabbimiz buyurur, mealen;
  -“Zâlimler, bundan başka azaba uğrayacaklar’ (et-Tur, 47) yani; zalimler kabir azabına çarptırılacaklardır.

      Bu âyetlere rağmen kabir azabını inkâr etmek Allah’ın ayetlerini anlamamaktan başka nedir? Eğer bu kimseler; Ben âyete inanıyorum, fakat tefsir ve te’viline inanmıyorum”derse de küfürden kurtulmuş olamazlar. Çünkü Kur’ân’da, te’vili tenzilinin (lafzının) aynı olan âyetler vardır.

  SORU: Sayın Hocam, kabir hayatını inkâr eden Bayraktar Bayraklı hocanın sohbet videosundaki  ayette; “Sabah ve akşam Firavun’a ve adamlarına ateş var” denildiğinde diyor ki Bayraktar Bey; “Kabirde zaman başka orda güneş yok ki gece ve gündüz olsun” diyor.

  CEVAP: 
  Allahu teala Mü’min Suresi 45. ayette Firavun ve adamlarına kabirde azab yapılacağından bahsetmektedir. Kabirde sabah ve akşamın olup olmamasını o şahıs değil Kur’an tayin eder.
  İşte, kabir azabını inkâr edenlerin iddialarını çürüten ayet, mealen;
  ”  Onlar (kabirde), sabah akşam ateşe arz olunurlar. Kıyamet kopacağı gün de: “Firavun  ve ona tabii olanları azabın en şiddetlisine tıkın!” (denilecektir).”
  (Mü’min-46)
  Ayet, sabah ve akşam ifadesiyle, kabir azabının kıyametten önce olduğunu açıkça belirtmektedir. Sabah ve akşamın olmayacağı Kıyamet gününde ise, sabah ve akşam değil, Kıyamete mahsus gün bir olacaktır. Cennette, cennete mahsus gecesiz günler olacaktır. Cehennemin ise kendine mahsus zulmeti yani karanlığı olacaktır ki, sabah ve akşamın varlığı orası için söz konusu değildir.
  Yukarıda açıklanan ayetin devamında mealen:
  ” Kıyamet koptuğu gün ise onları azabın en şiddetlisine sokunuz.”  ifadesi ile kabir azabının dünya hayatı ile, kıyametin kopması  arasında olduğu apaçık belirtilmiş oluyor.
  Zaten kabre; “berzah (geçit, ara) denilmesi de bundandır. Kabir azabı gerek  Kur’an-ı Kerim’de ve gerekse sahih hadisi şeriflerde bu kadar açık bir ifade ile belirtilmiş olmasına rağmen, hâlen kabir azabını inkâr etmekte direnen kimseler,  cahiller kategorisine girenlerden midir,  yoksa bile bile kafir olanlardan mıdır?
  Sahih hadislere uydurma hadis diyen Hz. Osman ve Hz. Ali’nin katilleri olan Harici sapıkları; “Bize Kur’an yeter, bizi hadisler bağlamaz.” dediklerinde Hz. Ali; “Bunlar hadisleri inkar etmekle kâfir oldular.” diye fetva vermiştir. Bunun üzerine bu Harici sapıkları, Hz. Ali’yi de şehit etmişlerdir. Günümüzdeki hadis inkarcıları, o Harici Sapıklarının aynen devamıdır. Kaynak bilgi diye verdikleri bilgiler de, o sapıkların saplantılarından başka bir şey değildir.

  K A B İ R   A Z A B I   H A K K I N D A   B A Z I   H A D İ S-İ
  Ş E R İ F L E R:

  Peygamber (sav) şöyle sığınırlardı:
  -“Allah`ım! Aczden, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınırım. Keza, kabir azabından 
  sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım.” (Buhari)

      Nesâi. Hz. Enes’ten (r.a.) naklediyor:
  -“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bir kabirden bir ses işitmişti: “Bu ne zaman öldü? (Bileniniz var mı?” buyurdular. “Cahiliye devrinde!” dediler. Bu cevaba sevindi ve: “Eğer birbirinizi defnetmemenizden korkmasaydım kabir azabını size de işittirmesi için dua ederdim” buyurdular.”  (Müslim, Cennet 68, (2868); Nesâî, Cenâîz 114, (4, 102).

  Peygamber (sav) şöyle buyurdular mealen:
  -“Her ölenin ameline son verilir, ancak Allah yolunda ölen murabıt müstesna. Çünkü onun ameli kıyamet gününe kadar artırılır. Ayrıca o, kabir azabına da uğratılmaz
  .(Buhari)Tirmizi`nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur:
  -“Gerçek mücahid, nefsiyle cihad edendir.”

      Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz bir başka hadisi şeriflerinde kabir azabı hakkında şöyle buyurdular:
  -“Resulullah (sav) teşehhüdden sonra şunu okurdu: “Allahümme inni euzu bike min azabi cehennem ve euzu bike min azabi`l-kabri ve euzu bike min fitneti`d`Deccal ve euzu bike min fitneti`l-mahya ve`l-memat.” 
  Mealen:
  -” Allah’ım, ben cehennem azabından sana sığınırım. Kabir azabından da sana sığınırım. Deccalin fitnesinden de sana sığınırım, hayat ve ölümün fitnesinden de sana sığınırım)”.
  (Buhari)

  MÜNKER ve NEKİR MELEKLERİ

  -“Ölü kabre konduktan sonra, Münker ve Nekir adında iki melek gelip Peygamber Efendimizi (asv)kastederek ‘Bu adam hakkında ne düşünüyorsunuz?’ diye sorarlar Mümin kimse daha önce/ dünyada iken dediği gibi der: ‘O Allah’ın kulu ve resulüdür Ben şahadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahadet ederim ki, Muhammed Allah’ın kulu ve resulüdür’ Melekler; ‘Senin böyle diyeceğini biliyorduk’ derler ve kabrini genişletip aydınlatırlarMünafık -ve kâfir- kimse ise, bu soruya ‘Bilmiyorum’ diye cevap verir Melekler ona da ‘Senin böyle diyeceğini biliyorduk’ derler Yere denilir, o da adamın kaburgalarını iç içe geçirecek şekilde onu sıkar ve kıyamete kadar orada azap çeker” (Buharî, Cenaiz, 87;)

  – “Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır” (Tirmizî, Kıyamet, 26)

       Ehli Sünnet Yolunun alimleri kabir hayatının var olduğunu, kabirde bulunan bazı ruhlara,  kabir azabının yapıldığını ve bazı ruhlarında cennet hayatına benzer bir yaşayışla ödüllendirilmekte olduğunu,  ayet ve hadis-i şeriflerle açıklamışlardır. Sanırım iman etmek isteyenlere sözün bu kadarı yeterli olur.

  Îmâm-ı Ebû Hânîfe Şöyle Der:

  – “Kabir Azâbını Bilmem (İnkâr Eden)” Diyen Kimse Helâke Uğrayan Cehmiyyedendir. Çünkü O Kimse, Kabir Azâbının İfâde Edildiği, “Biz Onları İki Defa Azâblandıracağız [9/et-Tevbe, 101] Âyetini ve Kabirdeki Azâbı Anlatan, “Şüphesiz Zulmedenlere Bundan Başka da Bir Azâb Var [52/et-Tûr, 47] Âyetlerini İnkâr Etmiştir. Eğer Bu Kimse, “Ben Âyete İnanıyorum Ancak Tefsir ve Te’viline İnanmıyorum!” Derse Kâfir Olur. Çünkü Kur’an’da, Te’vili Tenzilinin Aynı Olan (Ne İfâde Ettiği Konusunda Ayrıca Yoruma Gerek Bırakmayacak Ölçüde Açık Olan) Âyetler Vardır. Eğer Bunu İnkâr Ederse Kâfir Olur.

  [el-Fıkhu’l-Ebsat, 48]

  N  O  T  :
  Alttaki başlıkların içeriğine erişmek için kalın yazıların üzerini tıklayınız oradan konu ile ilgili yazıya ulaşabilirsiniz.

  Kur’an Ve Sünnette “Nesh” Kavramını İnkar Eden Mehmet Okuyan’a Cevap

  “Nesh” lûgatte izâle etmek, gidermek, yok etmek, değiştirmek ve nakletmek manasınadır. Usûl-i fıkıh ilmi ıstılahına göre, bir nass’ın hükmünü daha sonra gelen bir nass’la kaldırmak, dinî bir hükmü şerî bir…

Caner Taslaman, Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyoloji okudu.

Big Bang teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisansını, Evrim Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle de doktorasını aldı.

Bilim-Felsefe-Din üçgenindeki çalışmalarıyla 2014 senesinde “Yıldız Teknik Üniversitesi”nin, Felsefe Bölümü’nde ise profesörlük derecesi aldı.

Evrimin İslam çelişmediği, Sünnet-i Seniyye diye bir şeyin olmadığı (örn: Sakal bırakmak sünnet değildir. 4 Ağustos 2015 Teke Tek programı) gibi Ehl-i Sünnet’e ters düşen sözleriyle tanınmaktadır.

Aynı zamanda evrim teorisini savunurken “Biz şuan patates, lahana, tavuk, mercimeğin değişime uğramasıyız. Şu anda ineğin değişime uğraması olmaktan sorun hisseden var mı aranızda?” diyerek insanların tek bir insan Hz. Adem’in nesli olduğunu inkar ederek Kuran’ı yalanladığı için kafir olmuştur.

Kendisinin Adanan Oktar’ın eski müridi olduğunu gösteren deliller mevcuttur.

Kur’an-ı Kerim’in İslam’ın tek kaynağı olduğunu savunan Taslaman hadisleri inkar etmektedir. Kendisi Arapça bilmemekte, hadis, tefsir, fıkıh gibi konularda eğitim almamış olmasına karşın, bir televizyon programında Kur’an’ı yüzünden dahi okuyamamıştır.


Allah’ın veli kullarının kabrine gidip hem ona rahmet eylemesi için hem de onun hürmetine rahmetten istifade etmek için dua edenlere “müşrik” yaftası yapıştıran mealist/reformist/sünnetsiz kafa Caner Taslaman’ın ne kadar kültürlü bir insan olduğundan dem vuruyor 🙂

www.ihvanlar.net

PAYLAŞIN:

FacebookTwitterWhatsAppEmailCopy Link

(Visited 1.529 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın