Ölülerin Ruhlarına Kur’an Okunur mu ?

islam dergisi logo- 1SORU: Hocam. Felsefeci sapkınlar Kur’an’a akıllarına göre mana verip, ölülere Kur’an okumanın bir yararı olmayacağı iddialarını,“Kur’an ölüler için değil, diriler için inmiştir.” (Yasin 70) ayetine dayandırmaya çalışmaktadırlar. Gerçekten öyle midir?

CEVAP: Kur’an elbette ölüler için inmedi, tabi ki diriler için indirildi.. Ölen kimselerin amelleri ölümleri ile bitmiştir. Bu demek değildir ki, Kur’an okunduğunda hasıl olan sevaplar ölülerin ruhlarına hediye edilemez.. Kur’an’ı Kerim’i namaz da okumak farzdır. Namaz dışında ise okumak sünnettir. Kur’an’ın içindeki emir ve yasaklara uygun olarak amel etmek farzdır. Başkası okuduğunda ise dinlemek farzdır. Kuran okumaktan veya dinlemekten hasıl olan sevabı ise, vefat eden müminlerin ruhlarına hediye etmek Rasulullah’ın hadisi şerifi ile sabittir..

VEFAT EDENLERİN RUHLARINA KUR’AN OKUNUR MU?
Dünyasını değiştirenlere dua etmemizi Allahu Teala şu ayette belirtmektedir, mealen:
– “Onlardan sonra gelenler; Rabbimiz! Bizi de bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla….” (Haşr 10)

Allahu Teala burada belirttiği üzere “bizden önceki iman eden” ölmüşlerimize dua etmemizi öğretmektedir…

Hadisi şerifler de ise, Ebu Useyd Malik ibni Rebia es-Sâidî Radıyallah’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

Bir gün biz Resulüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in huzurunda otururken, Selemoğulları kabilesinden bir adam çıkageldi ve:

-Ya Resulallah! Anamla babam öldükten sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mı, diye sordu.
Rasulullah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

– “Evet! Onlara dua eder, günahlarının bağışlanmasını dilersin, vasiyetlerini yerine getirirsin, akrabasını koruyup gözetirsin, dostlarına da ikramda bulunursun” (Ebu Davud, Edeb, 120; İbni Mace, Edeb, 2)

Evet, demek ki ölen bir Müslümanın arkasından dua etmek ona fayda veriyor… Peki, Kur’an okunur mu?

Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor:

– “Ölülerinize Yasin Suresi’ni okuyunuz” (Ebu Davud Cenaiz, 24; İbni Mace cenaiz, 4; Nesai)

Bu hadis-i bir sahabeden geldiği için reddedenler olabilir veya manasını “ölüm esnasında” olarak tevil edenler olabilir ancak bir çok hadis alimi bunu hasen kabul etmiştir ve ölüye Kur’an okunacağına delil olarak almıştır. Ve şu hadis-i şerif de bunu destekleyici mahiyettedir:

– “İçinizden birisi öldüğü zaman, onu durdurmayınız ve onu kabrine koyma hususunda acele ediniz. (Sizden birisi de) Ölünün başucunda Fatiha suresini, ayakucunda da Bakara suresinin sonunu okusun” (Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir, XII 340, Beyhaki, Şu’abu’l-İman, VII, 16 H. NO: 9294)

Ahmed b. Hanbel de şöyle demiştir:

“Kabristana girdiğinizde Ayet’l-Kürsi ve üç defa ihlas suresini okuyarak şöyle dua ediniz: “Allahım! Onun ecrini şu kabir halkına ulaştır” (ibn Kudame)

Bütün bunlar ölünün ardından Kur’an okunmasına ve sevaplarının hediye edilmesine kafi gelen delillerdendir. Meşhur bir hadis-i şerifte ölünün üç şey ile amelinin kesilmeyeceği bildirilmiştir.
1-İnsanların faydalanacağı bir hayır, 2- Hayırlı bir evlat 3- Faydalanılan ilim… (Hadis-i Dârimi, Mukaddime, 46)

Bu hadisi şerife göre, hayırlı bir evladın hasenatından bir hisse vefat etmiş anne-babanın amel defterine de yazılmaktadır. Bu böyle olunca bir evladın okuduğu Kur’an’dan hasıl olan sevapları vefat eden yakınlarının ruhuna hediye etmesi kadar tabii ne vardır.?

Okunan Kuran’dan hasıl olan sevapların vefat edenlerin ruhlarına hediye edilmeyeceğine dair bir hadis ve sahabelerinden de bir rivayet de yoktur… Allahu Teala buyurdu ki, mealen:

“(Ey Rasulüm!) Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.” (Nahl 89)

(Visited 756 times, 2 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın