Yezidîye, Neccariye ve Şeytaniye Mezhepleri

mescidinebi21- Yezidiler:
İran tarafından zuhur edecek bir peygamberin Muhammed(s.a.v.) ümmetini ortadan kaldırmasını bekledikleri için bunlar da ehl-i küfürdür.
Bu inancın batıl olduğu Kur’an’ın Muhammed aleyhisselama son peygamber demesiyle sabittir.. İşte ilgili ayet, mealen;

-“ Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah’ın Rasulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkiyle bilendir.”
(Ahzab-40) 
 

2- Neccariye İnancı:
Allah’ın sıfatlarını inkar etmeleri  ve “Kur’an-ı Kerim yazıldığı zaman cisim, okunduğu zaman da arazdır(araz: başkasına bağlı olarak yer tutan, kendi halinde olamayan; renkler, tatlar kokular gibi) demelerinden ve Allah’ın kelam sıfatını inkar edip Kur’an’a mahluk demelerinden dolayı kafir olmuşlardır. Kur’an’ın yazıldığı sahifeler, harfleri ve kelimeleri okunurken çıkan sesler mahluktur ama, Kelâm-ı Nefsî (Allah’ın kelam sıfatı ) mahluk değildir. Onların bu inançlarının batıl olduğunu b
üyük İslam alimi ve mutasavvıfı evliyanın büyüklerinden İmam-ı Rabbani hazretleri, şöyle izah eder:
-“Allahu Tealanın subuti sıfatlarından Kelam sıfatı, yani; O’nun söylemesi ezelden ebede bölünmeyen bir tek kelimedir ki, hep bir o kelam ile söyleyicidir. Bütün emirler, yasaklar, bildirilen her şey, sorular, dilekler, hep o bir kelam iledir. Gönderdiği bütün kitap ve sahifeler, hep o bölünmeyen tek bir kelamdandır. Tevrat o bir kelamdan, Kur’an o bir kelamdan nazil olmuş indirilmiştir.” (Mektubat-ı İmam-ı Rabbani, 1.c. 266 mktp.)

Allah’ın Varlığı ve Birliği: Allah vardır, bu kainat, evren, eşyalar,  oluşlar  O’nun varlığının alametleri, belirtileridir. Bir evin bacasından duman çıkıyorsa, sen o ateşi görmesen de,  o evin ocağında ateş yanıyor demektir. Allah’ı göremesek de eserleri açıkta görülmektedir. “Hem ez ost” (Her görünen,  her işitilen, her hissedilen O’ndandır.)

3- Şeytaniye Mezhebi İnancı:
Allah ancak dileyip takdir ettiği, yani yarattığı zaman bilir. Ondan önce bir şey bilmez diyen, Şeytaniye Yolu inancında olanlar da  kafirdir. Onların bu batıl inançları Kur’an’ın şu ayeti ile çürütülmüştür, mealen:

-” Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce, bir kitaba(Levh-i Mahfuz’a) yazmış olmayalım. Şüphesiz bu Allah’a göre kolaydır. (Hadid-22)

Kaynak: Maturidiyye İtikadı

(Visited 253 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın