Mehmet Okuyan Kabir Azabını İnkar Ederek Dalalete Düşmüştür

mehmet okuyan kabir azabını inkar etti.Günümüzde diplomalı din cahilleri o kadar çoğaldı ki maalesef bunlar ayet ve sahih hadislerle sabit olan kabir azabını dahi inkar ederek dini anlayışta dalalete düşüp debelenmekteler ve arkalarından da bir çok insanı da birlikte cehenneme sürüklemekteler..

SORU:  Mehmet Okuyan hoca bir sohbet videosunda Secde Suresi 21. ayetini misal vererek kabir azabını inkar etmektedir. Bunun yaptığı yorumu nasıl anlamalıyız.?
İşte ilgili ayet, mealen:
“Şu bir gerçek ki, onlara o en büyük azabtan önce yakın azabtan (dünyada) da tattıracağız. Umulur ki, (kötülükten) dönerler.” (secde/21).

CEVAP: 
Allahu Teala mealci ve reformcu bu kimselere hidayet versin. Kabir azabına delil secde suresi 21. ayet değil, Mü’min Suresi 45. ayeti kerimedir. Kur’an’ın mealini okumayı tavsiye eden bu adam Kuran’ın mealinden bihaber. Adam çarşaf gibi diploma almış ama kabir azabı ile haberin hangi ayette olduğunu bilmiyor..

Kabir azabını inkâr edenlerin iddialarını çürüten ayet, Mümin Suresi 46. ayeti kerimedir. Mealen;
”  Onlar (kabirde), sabah akşam ateşe arz olunurlar. Kıyamet kopacağı gün de: “Firavun  ve ona tabii olanları azabın en şiddetlisine tıkın!” (denilecektir).”  (Mü’min-46)
Ayet, sabah ve akşam ifadesiyle, kabir azabının kıyametten önce olduğunu açıkça belirtmektedir. Sabah ve akşamın olmayacağı Kıyamet gününde ise, sabah ve akşam değil, Kıyamete mahsus gün bir olacaktır. Cennette, cennete mahsus gecesiz günler olacaktır. Cehennemin ise kendine mahsus zulmeti yani karanlığı olacaktır ki, sabah ve akşamın varlığı orası için söz konusu değildir.
Yukarıda açıklanan ayetin devamında mealen:
” Kıyamet koptuğu gün ise onları azabın en şiddetlisine sokunuz.”  ifadesi ile kabir azabının dünya hayatı ile, kıyametin kopması  arasında olduğu apaçık belirtilmiş oluyor.
Zaten kabre; “berzah (geçit, ara) denilmesi de bundandır. Kabir azabı gerek  Kur’an-ı Kerim’de ve gerekse sahih hadisi şeriflerde bu kadar açık bir ifade ile belirtilmiş olmasına rağmen, hâlen kabir azabını inkâr etmekte direnen kimseler,  cahiller kategorisine girenlerden midir,  yoksa bile bile kafir olanlardan mıdır?
Sahih hadislere uydurma hadis diyen Hz. Osman ve Hz. Ali’nin katilleri olan Harici sapıkları; “Bize Kur’an yeter, bizi hadisler bağlamaz.” dediklerinde Hz. Ali; “Bunlar hadisleri inkar etmekle kâfir oldular.” diye fetva vermiştir. Bunun üzerine bu Harici sapıkları, Hz. Ali’yi de şehit etmişlerdir. Günümüzdeki hadis inkarcıları, o Harici Sapıklarının aynen devamıdır. Kaynak bilgi diye verdikleri bilgiler de, o sapıkların saplantılarından başka bir şey değildir.
……………..
……………..
……………..
K A B İ R   A Z A B I   H A K K I N D A   B A Z I   H A D İ S-İ   Ş E R İ F L E R:

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Kabir Azabı ile ilgili şöyle buyuruyor mealen:
-“Ölüleriniz defnetmeme endişem olmasydı; işitmekte olduğum kabir azabını, size de işittirmesi için Allah’a dua ederdim.”   
(Müslim, Hadis-i şerifin manası Tâc-ul-usûl (C.1.S.378)

Peygamber (sav) şöyle sığınırlardı:
-“Allah`ım! Aczden, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınırım. Keza, kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım.”
(Buhari)

    Nesâi. Hz. Enes’ten (r.a.) naklediyor:
-“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bir kabirden bir ses işitmişti: “Bu ne zaman öldü? (Bileniniz var mı?” buyurdular. “Cahiliye devrinde!” dediler. Bu cevaba sevindi ve: “Eğer birbirinizi defnetmemenizden korkmasaydım kabir azabını size de işittirmesi için dua ederdim” buyurdular.”  (Müslim, Cennet 68, (2868); Nesâî, Cenâîz 114, (4, 102).
Peygamber (sav) şöyle buyurdular mealen:
-“Her ölenin ameline son verilir, ancak Allah yolunda ölen murabıt müstesna. Çünkü onun ameli kıyamet gününe kadar artırılır. Ayrıca o, kabir azabına da uğratılmaz
.(Buhari) Tirmizi`nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur:
-“Gerçek mücahid, nefsiyle cihad edendir.”

    Peygamber (s.a.v.) Efendimiz bir başka hadisi şeriflerinde kabir azabı hakkında şöyle buyurdular:
-“Resulullah (sav) teşehhüdden sonra şunu okurdu: “Allahümme inni euzu bike min azabi cehennem ve euzu bike min azabi`l-kabri ve euzu bike min fitneti`d`Deccal ve euzu bike min fitneti`l-mahya ve`l-memat.”
Mealen:
-” Allah’ım, ben cehennem azabından sana sığınırım. Kabir azabından da sana sığınırım. Deccalin fitnesinden de sana sığınırım, hayat ve ölümün fitnesinden de sana sığınırım)”.
(Buhari)

ÜMMETİN UYANIŞ VAKTİ

Onlar uydursun dursun. Ümmette bir uyanış var Elhamdülillah. Ama daha çok çalışmalı bunların ipliğini pazara çıkarmalıyız. Bütün platformları kullanarak Peygamberimize karşı bayrak açıp din uyduranları deşifre etmeliyiz.

Kitapları yakılıyor, kanalları değiştiriliyor. Bu konuda çok olumlu bilgiler alıyoruz Elhamdülillah. Şayet biz Peygamberimizle indirilen dinin yolunda saf tutarak gayret edersek din uyduranlar bu ülkede barınamayacaklar…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir Cevap Yazın