ALLAH’tan Başkaları Adına Yapılan Yeminin Hükmü

Allah’tan başkaları adına yapılan yeminin hükmü konusunda ALLAH LAFZI-2
âlimler değişik görüştedirler. İbn Dakîki’l-îyd’in ifadesine göre; hüküm, yemin edi­len şeyin durumuna göre değişir:

a) Eğer adına yemin edilen şey putlar gibi ta’zimi küfrü gerektiren bir şeyse bunlar adına yemin haramdır. Yeminde bu şeylerin ta’zimini kast etmek ise küfürdür. Ta’zim kastedilmiyorsa haramdır. Bunda âlimler mütte­fiktirler.

b) Adına yemin edilen şeyin ta’zimi küfrü gerektirmiyorsa bu yeminin haram mı yoksa mekruh mu olduğunda ihtilâf vardır.[37]

Bu tür yeminler konusunda Mâlikî ve Hanbelîler’in iki görüşü vardır. Bir görüşe göre haram, diğerine göre mekruhtur. Ama Hanbelîlerde meşhur olan görüş bunların haram oluşudur.

Şâfiîlerin cumhuruna göre; tenzîhen mekruhtur.

Hâdivîlere göre; adına yemin ettiği şeyi azamet yönünden ALLAH’a bir tutmazsa veya yemin eden kişi küfrü ya da fıskı mutazammın değilse yemin caizdir.[38]

Aliyyü’l-Kârî; ALLAH’ın isimleri ve sıfatlarının dışında bir şeyle yemin etmenin mekruh olduğunu, bu konuda Peygamberin, Kabe’nin, meleklerin, emanet, hayat ve ruhun eşit olduğunu söyler.[39]

Üzerinde durduğumuz konuda Hanefî âlimlerinden iki görüş vardır.
Ba­zılarına göre, ALLAH’tan başkaları adına yemin etmek mehruhtur. Aliyyü’l-Kârî bu görüşü paylaşanlardandır. Çoğunluğuna göre ise ALLAH’tan başkası adına yemin etmek mekruh değildir.
Zeylaî; ALLAH’tan başkasına yapılan ye­minin meşru olup bunun aslında yemin değil, cezanın şarta bağlanması ol­duğunu söyler. Ancak, fakihler cezanın şarta bağlanmasına yemin demişler­dir. Çünkü bir işi yapmaya teşvik veya bir işten men etmek için ALLAH adına edilen yeminin manası bunda da vardır. ALLAH’a yemin etmek İse mukruh değildir.

Hanefîler; ALLAH’tan başkasına yemini nehyeden hadisin bir şarta bağ­lanmayan yeminle ilgili olduğunu söylerler. Çünkü bir şeye bağlı olmadan edilen yeminde, yemin edileni ta’zim vardır. Bu da ittifakla mekruhtur.[40]

Yemin; ALLAH’ın ismi, (Vallahi, billahi, tallahi, tillahi) veya esmaül-Hüsna ile veya âdet haline gelmişse zatî sıfatlarından bi­ri ile edilir.[41]

 

KAYNAKLAR:
[37] Ibn Dakîki’1-İyd, Umdetu’l-Ahkâm, IV, 144-145.

[38] Neylü’l-Evtâr, VIII,358; Avnu’l-Ma’bud, III, 312.

[39] Aliyyü’1-Kârî, Mirkat, III, 554.

[40] İbn-i Âbidin, Reddü’l-Muhtâr, (Mısır 1966), III; 705.

[41] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 12/186-189.

 

NOT: Bu yazının alıntı adresi:
 http://www.ilimdunyasi.com/suneni-ebu-davud/babalarin-adi-ile-yemin-etmek-mekruhtur/?imode

 

 

(Visited 489 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın