Hac Nedir?

    
    1- HACCIN FARZİYYETİ:
         Allahu Teala:
     -“Oraya yol bulabilen insana, Allah için Kâ’be’yi haccetmesi insanlar üzerine Allah’ın bir hakkıdır.” Âl-i İmran-97
    2-HACCIN AHKÂMI:
        Mîkat yerinde haccın şartlarından olan “telbiye ve ihrama girdikten sonra dikili elbise giymemektir. Kemer bağlamak caizdir. İhramdan çıkıncaya kadar dikişli elbise giyilirse cezası bir kurban kesmektir.   
        Haccın farzı 3’tür: 
   1- Mîkat yerinde niyet ve telbiyedir. Buna ihrama girmekte denir.
   2- Arafe günü bir miktar Arafatta bulunmaktır.
   3- Bayramda Kâ’be’yi 4 kez tavaf etmektir.    

        Haccın Vacibleri:
    1- Veda Tavafı
    2- Safa ile Merve arasında sa’y yapmaktır.
    3- Takriben 500 metre iki tepe arasında biraz yürür gibi gitmektir.
    4- Her tavaftan sonra iki rekat namaz kılmak
    5- Tavafı Hatimin arkasından 7 kez yapmaktır.
    6- Müzdelifede vakfe, taş atmak, mikattan ihram ile geçmek, Arafatta akaşama kadar durmak
    7- Bayram günü taşları attıktan sonra kurban kesmek(eğer kıran veya temmettüye niyet etmişse), sonra tıraş olmak ve sonra farz olan ziyaret tavafını bayram günlerinde yapmaktır. Mümkünse, Hacerül-esvedi öpmek sünnetini yerine getirmektir.
    

       Haccın Sünnetleri:
1- Âfâki olanların hemen mescidi harama giderek tavaf-ı kudum yapmaları. Kâbe’yi görünce tekbir, tehlil ve dua edilir. Erkekler, Hacer-i esvede el ve yüz sürer. Tavaf-ı kudumden sonra ve iki rekat namazdan sonra, Safâ ile Merve arasında sa’y yapılır. Bundan sonra, ihramdan çıkmadan, Mekke şehrinde oturup, terviye gününe kadar, istenildiği miktar, nafile tavaf yapılır. Müfrid olan ve kârin olan hacılar, taş atıp, tıraş oluncaya kadar ihramdan çıkmayacağı için, ihramın yasakladığı şeylerden, her gün sakınmaları lazım olur. Mescid-i haram içinde namaz kılanların önünden geçmek günah değildir.

2-
İmamın üç yerde hutbe okumasıdır. Birisi Zilhicce ayının yedinci günü Mekke’de; ikincisi dokuzuncu günü, öğle namazı olunca, öğle ve ikindi namazlarından önce, Arafat’ta; üçüncüsü, onbirinci günü, Minâ’da okunur. Arafat’ta hutbe bitince öğle ve hemen sonra ikindi namazı cemaat ile kılınır. İmama yetişemeyen ikindi namazını ikindi vaktinde kılar namazdan sonra imam ve cemaat Mescid-i Nemre’de Mevkıfe kıbleye karşı ayakta veya oturarak vakfeye durur. Cebeli Rahme kayaları üstüne çıkmak ve vakfe için niyet lazım değildir.

3-
Arafat’a gitmek için, Mekke’den Terviye [Zilhiccenin sekizinci] günü, sabah namazından sonra çıkmak. [Mekke’den Minâ’ya gidilir].

4-
Arefe gününden önceki ve bayramın birinci günü, ikinci ve üçüncü geceleri Minâ’da yatmak. (Üçüncü gece ve günü Minâ’da kalmak mecburi değildir.)

5-
Arafat’a gitmek için, Minâ’da, güneş doğduktan sonra yola çıkmak.

6-
Arefe gecesi Müzdelife’de yatmak. Arafat’tan Müzdelife’ye gelip, burada, yatsı vakti olunca, akşam ve yatsı namazları birbiri ardınca, cemaat ile kılınır. Akşam namazını Arafat’ta veya yolda kılanın, yatsının vakti çıkmadan Müzdelife’ye gelirse, burada tekrâr cemaat ile veya yalnız olarak, yatsı ile birlikte kılması lazımdır.

7-
Müzdelife’de, vakfeye, fecr ağardıktan sonra durmak. Gece Müzdelife’de yatıp, fecr açılırken, sabah namazını hemen kılıp, sonra, Meş’arilharam denilen yerde, ortalık aydınlanıncaya kadar, vakfeye durulur. Güneş doğmadan önce, Minâ’ya hareket edilir. Yolda Muhasser denilen vâdide durmamalıdır. Burası Eshâb-ı fil durak yeridir.

8-
Minâ’ya gelince Mescid-i hif’e en uzak olan ve Cemre-i Akâ’be denilen yerde, sağ elin baş ve şehadet parmakları ile, iki buçuk metreden veya daha uzaktan, Cemre yerini gösteren duvarın dibine nohut kadar yedi taş atılır. Duvarın üstüne veya insana, hayvana çarptıktan sonra dibine düşerse caiz olur. Ertesi fecre kadar caiz ise de, o gün öğleden önce atmak sünnettir. Sonra, hiç durmadan buradan gidilip, isterse kurban keser. Çünkü seferi olana kurban kesmek vacip değildir. Seferi olan hacıların, müfrid oldukları zaman kurban kesmeleri vacip değildir. Kurbandan sonra tıraş olur ve ihramdan çıkar. Bayramın birinci günü Minâ’da olanlar ve bütün hacılar, bayram namazı kılmaz. Sonra, o gün veya ertesi gün veya daha ertesi gün Mekke ye gidip Mescid içinden niyet ederek Tavaf-ı ziyaret yapar. Buna Tavaf-ül ifâda da denilir. Tavafı ziyareti ve tıraşı bayramın üçüncü günü güneş battıktan sonraya bırakmak mekruhtur ve kurban kesmek lazım olur. Yalnız baygın olan kişinin yerine başkası tavaf yapılabilir. Tavafı ziyarette Reml ve Sa’y yapılmaz. Tavaf namazından sonra Minâ’ya gelir.

Öğle namazını Mekke’de veya Minâ’da kılar. Bayramın ikinci günü, öğle namazından sonra Minâ’da hutbe okunur. Hutbeden sonra, üç ayrı yerde, yedişer taş atılır. Mescid-i Hif’e yakın olandan başlanır. Üçüncü günü de böyle yedişer taş atılır ki, hepsi kırk dokuz taş olur. Bunları öğleden önce atmak caiz değil veya mekruhtur. Üçüncü günü güneş batmadan önce, Minâ’dan ayrılır. Dördüncü gün de Minâ’da kalıp, fecrden güneşin gurubuna kadar dilediği zaman yirmi bir taş atmak müstehabdır.

Dördüncü günü fecre kadar Minâ’da kalıp taş atmadan ayrılırsa, koyun kesmek lazım olur. Birinci ve ikinci yerlerinden taş attıktan sonra, kollar omuz hizasına kaldırılarak ve el ayaları semaya ve kıbleye çevrilerek dua edilir. Atılacak yetmiş taş, Müzdelife’de veya yolda toplanır. Hayvan üstünde taş atmak caizdir. Tavaf-ı sadr) dan sonra, zemzem suyu içilir. Kâbe’nin kapı eşiği öpülür. Göğüs ve sağ yanak Mültezem denilen yere sürülür. Sonra, Kâbe perdesine yapışıp, bildiği duaları okur. Ağlayarak Mescid kapısından dışarı çıkar.

9-
Arafat’ta, vakfeden önce gusletmek.

10-
Minâ’dan Mekke’ye son dönüşte, önce Ebtah denilen vadiye gelip, burada bir miktar durmaktır. Buradan Mekke’ye gelip dilediği kadar kalır.

11-
Hacca giderken, muhtaç olmayan ana, babadan, alacaklılardan, kefilinden izin almak sünnettir. Ana baba muhtaç ise, izinsiz gitmek haramdır. Nafaka bırakmadı ise, hanımından izinsiz gitmesi de haram olur. Mekke şehrine Mu’alla kapısından, Mescide Babüsselam’dan ve gündüz girmek müstehaptır.

Haccın sünnetini yapmayana ceza lazım gelmez. Mekruh olur, sevabı azalır.

İhramla ilgili sünnetler:
1-
İhrama girerken gusletmek veya abdest almak.
2- İhrama girmeden önce 2 rekat namaz kılmak.
3- Erkekler izar ve rida denilen iki parça örtüye sarınmak.
4- İhramlı bulunduğu sürede her fırsatta telbiye söylemek.
5- Telbiyeyi her başlayışta 3 defa tekrarlamak.
6- Telbiyeden sonra salevat-ı şerife, salevattan sonra dua ve niyazda bulunmak.

Mekke ve Kâbe ile ilgili sünnetler:
1-
Mekke’ye mümkünse gündüz girmek (müstehaptır)
2- Mekke’ye girmeden önce mümkünse gusletmek veya abdest almak.
3- Kâbe’yi görünce dua etmek.
4- Kâbe’nin önüne gelince tekbir ve tehlil getirmek.
5- Mültezem’de yüzü ve göğsü Kâbe duvarına yapıştırıp, dua ve niyazda bulunmak.

Tavaf ile ilgili sünnetler:
1-
Tavafa başlarken Hacer-i Esved’in hizasına Rükn-i Yemâni cihetinden doğru gelmek.
2- Tavafa başlarken ve her şavtın sonunda Hacer-i Esved’i istilam etmek.
3- Sonunda sa’y yapılacak tavaflarda erkekler ıstıba ve remel yapmak.
4- Bütün şavtları ard arda (ara vermeden) yapmak.
5- Nafile tavafı çok yapmak.
6- Tavaf esnasında zikir, tehlil ve dua yapmak.
7- Ziyaret tavafını bayramın ilk günü yapmak.
8- Ziyaret tavafını şeytan taşlama, kurban ve tıraştan sonra yapmak.

Sa’y ile ilgili sünnetler:
1-
Tavaf bitince ara vermeden sa’ye başlamak.
2- Sa’ye giderken Hacer-i Esved’i istilam etmek.
3- Safâ ve Merve’de Kâbe görülebilecek kadar yükseğe çıkıp, Kâbe’ye dönerek tekbir, tehlil ve dua etmek.
4- Erkekler yeşil renkle ışılandırılmış sütunlar arasıda hervele yapmak, diğer yerlerde ise yavaş yürümek.
5- Bütün şavtları ara vermeden yapmak.
6- Sa’yı abdestli yapmak.
7- Sa’y esnasında tekbir, tehlil ve dua yapmak.

Arafat ve Vakfe ile ilgili sünnetler:
1-
Arafat’a arefe günü güneş doğduktan sonra Minâ’dan hareket etmek.
2- Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak.
3- Zevalden sonra vakfe için mümkünse gusletmek veya abdestli bulunmak.
4- Vakfeyi Cebel-i Rahme eteklerinde yapmak.
5- Gün boyuca telbiye, zikir, tekbir, tehlil, tesbih salevat, namaz ve dua ile meşgul olmak.

Müzdelife ve Vakfesi ile ilgili sünnetler:
1-
Arafat’tan arefe günü güneş battıktan sonra Müzdelifeye sükunetle ağır ağır inmek ve Müzdelife’de “Meş’ar-i Haram” civarında gecelemek.
2- Sabah namazını erken kılmak.
3- Vakfeyi ortalık iyice aydınlanıncaya kadar sürdürmek.

Minâ ve şeytan taşlama ile ilgili sünnetler:
1-
Bayram sabahı ortalık iyice aydınlandıktan sonra, güneş doğmadan Müzdelife’den hareket edip, Minâ’ya gelmek.
2- Vakit geçirmeden büyük şeytanı taşlamak.
3- Taşlama yaparken Mekke’yi sola, Minâ’yı sağ tarafa almak.
4- Taşları yaklaşık 3,5 – 5 m uzaktan atmak.
5- İkinci ve Üçüncü Bayram günlerinde taşları küçük- orta- büyük şeytan sırası ile atmak.
6- Küçük ve orta şeytana taş attıktan sonra dua etmek. Büyük şeytan taşlandıktan sonra hemen ayrılmak.
7- Taşları Bayramın ilk günü öğleden önce, diğer günlerde ise öğleden sonra güneş batmadan önce atmak.
8- Minâ’da Mekke’ye dönmekte acele edenler, bayramın üçüncü günü güneş batmadan önce Minâ’dan ayrılmalı.

Saçların kesilmesi ile ilgili sünnetler:
1-
Erkeklerin saçlarının tamamını tıraş etmesi veya tamamını kısaltması.
2- Tıraşı ziyaret tavafından önce yapmak.

Zemzemle ilgili sünnetler:
1-
Veda tavafını yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra bol bol zemzem içmek ve dökülmek.
2- Zemzemi Kâbe’ye karşı ayakta ve Beytullaha bakarak içmek

        HACCIN YAPILIŞ SIRASI:

        Özet Olarak Hac Nasil Yapılır ?

YOLCULUĞUN BAŞLANGICI:
1-Evden çıkmadan 2 rekat namaz kılınır ve dua edilir.
2-Gerekiyorsa traş olmak (koltuk altı, kasık, tırnak)
3-GUSLETME imkanı olmadığından abdest alınacak
3) Vücuttaki tüm kıyafetler çıkarılacak
3) RİDA VE IZAR giyilecek
4) 2 rekat ihram namazı kılınacak( Kerahat vaktinde yani ikindi ile akşam arası kılınmaz)
6) Sesli niyet yapılacak: Allahım senin rızan için umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle.
7) Telbiye: Lebbeyk ………………… Kabeye gelinceye kadar telbiye getirilir. Kabede artık Allahın evine gelinmiştir. Telbiyeye son verilir.

İhrama girilmiştir ihram yasakları başlamıştır. Her fırsatta telbiye getirilmelidir.

MEKKE:
1) Abdestli olarak kabeye girilecek
2) Kabeyi ilk görünce dua çok makbul olduğundan hemen dua yapılacak
3) Üst ihram sağ kol altından sol omuz üzerine atılıp (Iztıba)Sağ omuz ve sağ kol açılacaktır. (sünnet)
4) H. Esved ile yeşil ışık hizasına gelmeden Umre tavafına niyet edilecek: Allahım senin rızan için umre tavafını 7 şavt olarak yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle.
5) Tam hizaya gelmeden 2 el havaya kaldırılıp BİSMİLLAHÜALLAHÜEKBER denilip selamlanacak. Hürmeten eller öpülebilir.
6) Tavafa başlanacak. Tavafta diyanet dua kitabı takip edilebileceği gibi gerekirse bilinen salavatlar söylenebilir. Bilenler kuran (yasin vs.) okunabilir.
7) Rüknü yemani köşesini selamlamak müstehab dır.
8) Rüknü yemani ile h. Esved arasında Rabbena Atina duasını okumak sünnettir.
9) Tavaf bir ibadettir. Nasıl namaz kılarken huşu içinde olunursa tavaftada huşu içinde olunmalıdır.
Konuşulmamalı. Cep telefonu ile meşgul olumamalı başkalarının kusurlarını görmemelidir. Gerçek huşuda olan zaten bunları yapmaz.
10) Her şavtın sonunda H.Esved selamlanır. Yeni şavta başlanır. Hiza geçilmeden yapılmalıdır.
11. Umre ve hac tavafının ilk üç şavtında (Remel) çalımlı ve hızlı yürümek sünnettir. Diğer tavaflarda remel yapılmaz. Bu kalabalıkta mümkün olamıyor
12. 7 Şavt boyunca sağ kol ve sağ omuz açık olacaktır. (sadece umre ve hac tavaflarında)
13. Tavaf bitince sağ omuz kapatılır. Zira bu durumda tavaf namazı kılmak mekruhtur.
14. Tavafı Mümkün olduğunca kabeye yakın yapmak sünnettir.
15. Mümkünse ara vermeden yapmak sünnettir.
16. 7 şavt sonunda tavaf bitmiştir. Mümkünse makamı İbrahim ile kabe arası değilse makamı ibrahimin arka taraflarında 2 rekat tavaf namazı kılınır. Birinci rekatta kafirun ve ikinci rekatta ihlas okunur.
17. Dua yapılır.
18. Zemzem içilir.İçmeden önde: Önce bismillahirrahmanirrahim, sonra Yarabbi.Senden faydalı ilim bol rızık ve şifa diliyorum diye dua edilir.
TAVAF BİTMİŞTİR.
1. Sonra SAY yapmak üzere MERVEye gidilir.
Not: Sadece UMRE ve HAC (Ziyaret) tavafından sonra say yapılır. Diğer tavaflarda SAY yapılmaz.
2. Safa tepesine çıkılır. (Kara taşın üzeri veya yanı) Buradan kabeye dönülerek önce niyet yapılır. Niyet: Allahım senin rızan için safa ve Merve arasında 7 şavt olarak umre sayını yapmaya niyet ediyorum. Onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle.
3. Safadan merveye yürünerek saya başlanır.
4. Yeşil ışıkların altında koşulur.
5. Say’da diyanet dua kitabı takip edilebileceği gibi gerekirse bilinen salavatlar söylenebilir. Bilenler kuran (yasin vs.) okunabilir.
6. Nasıl namaz kılarken huşu içinde olunursa Say’da da huşu içinde olunmalıdır. Konuşulmamalı. Cep telefonu ile meşgul olunmamalı başkalarının kusurla-rını görmemelidir. Gerçek huşuda olan zaten bunları yapmaz.
7. Merveye varıldığında yerdeki siyah bölüme mümkünse basılmalıdır.
8. 7 şavtın sonunda Mervede şavt bitirilir.
9. Say bitiminde dua yapılır.
10. TRAŞ olup ihramdan çıkılır. Hanefilerde Saçların ¼ ünü traş etmek VACİPTİR.
SAY BİTMİŞTİR.
*Bundan sonra tüm vakit namazları kabede kılınmaya çalışılmalıdır.
* Kabede ve medinede her mescide girişte kerahat vakti değilse 2 rekat tahiyetül mescid namazı kılınmalıdır.
*Kabeyi seyretmek bile sevaptır.
*kadınlar ile aynı safta veya kadın arkasında namaza durulamaz. Burada zaruret vardır, kılabilirsiniz yada mezhep taklidi yapın gibi sözlere itibar etmeyin. Pekala önünüze kadın durursa siz bir ön safa veya arka safa veya yan safa geçebilirsiniz. Zaruret kişinin ölüm ile burun buruna gelmesidir diye tarif ediliyor.
*Hiç kimse ile tartışmayın
*Geç kalsanız, hakkınıza tecavüz edile bile her işte bir hayır vardır mantığı ile bakın.
*Allahın evinde misafir olan kötü şeyleri değil güzel şeyleri görür.
*Oraya sağı solu incelemeye değil ibadete gidilmektedir.
*Keşinlikle alışverişe kapılmayın. Zira hacılar için en büyük şeytan alışveriştir deniyor.
*Hacının hediyesi zemzem ve hurmadır. Diğerleri hem israf hem adet haline getirildiği için tüm insanlara yanlış örnek ve maddi imkanı olmayanlara zulümdür. Bu yanlış adet terkedilmeli en azından örnek olunmalıdır.
*Oradan getirilecek en büyük hediye müslümanlara ve insanlığa dua etmektir.
*Hatimin içinde namaz kılınmalıdır
*Altın oluğun altında dua edilmelidir
*Mültezemde dua edilmelidir
*Cebeli nur’a (hira) çıkmak daha zor olduğundan en tenha zamanlarda çıkılmalıdır.
*Arabistanda kuranı kerim hariç ücretsiz dağıtılan kitaplar vehabi özelliği taşıdığından içeriği bizler için uygun olmayabilir. Bu yüzden almayın.

HAC İŞLEMLERİ
1. Arefeden 1 Gün Önce İhrama Girilecektir.
2. Arefe Gecesi Otobüslerle Arafat’a Gidilecektir.
3. Arafat’a vardığınız gece mutlaka dinleniniz. Zira Arefe gündüz sizin için EN ÖNEMLİ gündür.
4. Öğle namazı ile ikindi namazı arafatta öğle vaktinde beraber kılınacaktır.
5. Arefe günü Vakfe yapılacaktır.
6. Toplu dua yapılacaktır.
7. Arafatta bulunulan süre çok iyi değerlendirilmelidir.
8. Akşam Namazından sonra topluca otobüslerle müzdelifeye gidilecektir. (Yoğunluğa göre 1 saat gibi)
9. Müzdelifede otobüsten inilip Yatsı vaktinde yatsı ile akşam namazı beraber kılınacaktır.
10. Müzdelifeden taş toplayınız. Herkese yetecek kadar taş fazlasıyla mevcuttur.
11. Artık yürüme zamanı gelmiştir. Minaya yakın bir yere kadar yürüyün. Saat sürebilir. Ama minaya geçmeyin.
12. Sabah namazı vaktinde müzdelife vakfesi yapılır. Hanefiler geceyi burada geçirmemelidirler. Bir sürü çadır var. Kimse Çadırlara girmiyor. Boş bir çadırda istirahat edilebilir. Gücü yetenlerin Mezhep taklidi yapmalarına gerek yoktur.
Hatta yapmamalıdır.
13. Gece şeytan taşlamaya gidenler ya diğer mezheplerdendir. Yada onları taklit eden Hanefi mezhebidir.
14. Bayram günü Sabah namazı müzdelifede kılındıktan sonra hareket edilir. Mina geçilerek CEMARAT’a şeytan taşlama bölümüne gelinir. Mina sınırından şeytan taşlama 2-3 saat sürmektedir.
15. İlk gün 1 ve 2. şeytan atlanarak 3. yani büyük şeytana tek tek 7 taş atılır. Atarken her seferinde ”Bismillah allahü ekber rağmen lişşeytani ve hizbih. Denilir. Zamanı güneş doğduktan sonra başlar Gün batımına kadar devam eder. Diğer tüm mezheplerde önceki gece yarısından 2 gün sabah imsak vaktine kadar ruhsat vardır.
16. Taşlama sırasında şeytanı görür görmez atmayın yandan dolanın arka tarafa geçin orası çok tenhadır. Yaklaşarak atabilirsiniz.
17. Telbiyeye son veriniz.
18. Uygun bir yerde dua ediniz.
19. Otelinize geliniz. Kurban Haberi gelmesini bekleyiniz. (TAŞ-BAŞ-TRAŞ) kaidesini unutmayınız.BU SIRA HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE VACİPTİR.
20. Kurban haberi geldikten sonra traş olup ihramdan çıkabilirsiniz.
21. İhram yasakları bitmiştir.
22. Uygun bir zamanda FARZ olan Ziyaret tavafı ve SAY yapılacaktır. Bayramın 3. günü gün batımından önce mutlaka yapılması gerekir. Niyet yapılırken: Allahım senin rızan için HACCIN tavafını yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle. Sayda ise yine Allahım senin rızan için safa ve Merve arasında HACCIN sayını yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle.
23. 2. gün Öğle namazını kabede kıldıktan sonra tekrar şeytan taşlamaya gidiniz. Öğleden önce şeytan taşlanamaz. Bu sefer önce küçük sonra orta sonra şeytana taş attıktan sonra dua ediniz. Sonra büyük şeytana 7 şer taş atınız. Ve dua etmeden ayrılınız.
24. mahbesde kalanlar şeytan taşlamaya yürüyerek gidebilirler.
25. şeytan taşlamadan Kâbe Yürüme 1 saat civarındadır.
26. Kabeden çift bilet alarak turuncu renkli belediye otobüsleri çok uygun fiata hacıları getirip götürmektedir. Boşu boşuna fazla para vermeyiniz. Bu arabaları özellikle dönüşte fazla kimse bilmediği için rahat yer bulunmaktadır.
27. Bayramın 1. gün 2. gün akşamı gece minada gecelemek diğer mezheplere göre vaciptir. Bize göre sünnettir. Onların Hanefi mezhebini takvaya uygun olarak taklit etmeyip minaya geri dönerek geceyi orada geçirdikleri görülecektir.
28. Sünnet olduğu için! Türkiye geceleme organizasyonu yapmamaktadır.
Son bir görev kaldı
VEDA TAVAFI: En son ayrılacağı zaman yapılır Haccın Asli VACİPLERİNDEN dir.
Her iş bitirilip bavullar hazırlandıktan sonra veda tavafı yapılmalıdır. Veda tavafından sonra başka hiçbir işlem yapılmadan otobüslere binip dönmek en uygunudur.

MEDİNE
1. Tüm namazlar mescidi nebevide kılınmalıdır.
2. hergün belirli bir sayı belirleyip mutlaka zikir salavat veya kaza namazları kılınmalıdır.
3. Her vakit namazından sonra Selamlama yapılmaya çalışılmalıdır.
4. Sık sık Cennetül bakiye gidilip dua edilmelidir.
5. Kim benim minberim ile kabrim arasında namaz kılarse cennet bahçesinde kılmış gibidir hadisi şerifince YEŞİL halılı bölümde çok namaz kılınmaya çalışılmalıdır.
6. KUBA mescidinde bir vakit namaz kılmak umre yapmak gibidir şeklinde hadis vardır.


(Visited 126 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın