Berat Gecesinin Kur’an’da Delili Var Mı?


Hicri takvime göre Berat gecesi, Şaban ayının 15. gecesidir.
Kur’an tefsirlerinde Kur’an-ı Kerim’in, Levh-i Mahfuz’dan dünya göğüne Beraat Gecesi indirildiği bildirilmektedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygamber Efendimize ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.  Allahu Teala buyuruyor ki, ayet-i kerimede mealen:

 – “Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu (Kur’anı) mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız.” (Duhan / Âyet: 2,3)
– “O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, her şeyi işitir ve bilir.” (Duhan / Ayet: 4,5,6)

Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Rasulullah aleyhissalatü vesselam efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi.

***
Beraat Gecesi hakkındaki  Hadis-i Şeriflerden Bazıları Şöyledir (mealen):

   “Allahü teâlâ Berat gecesinde, kâfirler hariç, müminleri mağfiret eder. Kindarları da, bu huylarını bırakıncaya kadar mağfiret etmez.”
(Hadis-i Taberani, Beyheki)
“Berat gecesi göklerin kapıları açılır, melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler.” [Nesai, Beyheki, A, Münziri]

   “Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.” (Tirmizi)
   “Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi.” (İ.Asakir)
   “Allahü teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek, kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç herkesi affeder.” (Hadis-i İbni Mace)
   “Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü Teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin, vereyim.” Bu hâl, sabaha kadar devam eder.” (Hadis-i İbni Mace)
   “Şaban ayının 15. gecesi, rahmet-i ilahi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü teâlâya ortak koşan mağfiret olunmaz.” (Hadis-i Beyheki)
   “Cebrail aleyhisselam gelip, “Kalk, namaz kıl ve dua et! Bu gece Şaban ayının 15. gecesidir” dedi. Bu geceyi ihya edenleri Allahü teâlâ affeder. Yalnız, müşrik, büyücü, falcı, cimri, kinci, bid’atçi, içkici, faizci ve zaniyi affetmez.” (Taberani )
“Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.” (Deylemi)

   “Allahü teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç herkesi affeder.” (İbni Mace)
   “Allahü teâlâ şu dört geceyi hayırla süsler: Kurban Ramazan bayramı gecesi

, Arefe gecesi Şabanın yarısının (Berat) gecesi ki, onda eceller, rızıklar yazılır.” (Deylemi)
   “Salih akrabayı terk eden, ana babaya asi olan Berat gecesi affa kavuşamaz.” (Beyheki)
Hazret-i Âişe validemiz:
“Ya Resulallah, Allahü teâlâ seni günah işlemekten muhafaza buyurduğu halde, neden Berat gecesinde çok ibadet ettin?” diye sordu.
Peygamber efendimiz buyurdu ki:
“Şükredici kul olmayayım mı? Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.” (Gunye)
İçki içmek, cimrilik, kin gütmek gibi günahları işleyen kâfir olmaz. İmanı düzgünse, günahlarının cezasını çektikten sonra Cennete girer. Sevabları günahlarından daha çok gelirse, Cehenneme girmeden de Cennete gider. 

Bu Gece Bu Ayda Ne Yapmalı ?

Âişe validemiz buyuruyor ki:
“Rasulullah’ın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şaban ayının tamamını oruçla geçirirdi.” (Buhari)

Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, bilhassa fıkıh ilmi öğrenmelidir. En kıymetli ilim, doğru yazılan ilmihal bilgileri olan itikad, mühlikattır( amelleri ve imanı yok eden bilgiler).Yani; el-fâz-ı küfür bilgileri ile, ahlak-ı Muhammedi ve fıkıh (amel ) bilgileridir.
Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimiz Berat Gecesinde;
“Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiran ve şekıyyen” duasını çok okurdu.

Nafile ibadetlerin sevabına kavuşabilmek için, ehl-i sünnet itikadında olmak, haramlardan kaçıp günahlara tevbe etmek, farzları kusursuz yapmaya çalışmak, o ameli ibadet olarak Allah rızası için yapmaya niyet etmek şarttır.
Bekir Abdullah
www.islamdergisi.com

EK: 1
Berat Gecesinin Kuran’da Delili:
A)Kur’an ı Kerim’de
Berat Gecesi
Öncelikle şunu belirtelim ki, internet sitelerindeki rastgele dini bilgilere asla güvenmeyiz, doğru olanı vardır, yanlış olanı vardır.
İslam alimlerimizin bir kısmı, Duhan Suresi başındaki,
 انا انزلناه فى ليلة مباركة انا كنا منذرين. فيها يفرق كل امر حكيم. امرا من عندنا انا كنا مرسلين (duhan/3,4,5)
Mealen:
– “Biz onu(Kuran’ı) gerçekten mübarek bir gecede indirdik. O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz.” ayetlerinin, Berat Gecesi’ne işaret ettiğini söylemişlerdir. Müfessirlerimizin çoğunluğu ise, Aynı ayetlerin Kadir Gecesi’ne işaret ettiğini ifade etmişlerdir.
Birinci görüşü ifade eden ulema, Kadir Gecesi müstakil olarak Kadir Suresi’nde ele alındığından dolayı, bu ayetleri Berat Gecesi olarak anlamanın daha doğru olduğunu söylerler. Aynı alimler, Berat Gecesinin hüküm gecesi olduğunu belirten hadislerden hareketle bu ayetlerin, Berat Gecesi’ne işaret ettiğini ifade etmişlerdir. Kadir Gecesi’yle Berat Gecesi’nin, takdir ve hüküm gecesi olmaları yönüyle ortak yönü de vardır zaten.
Kısaca ifade etmek gerekirse, yukarıdaki ayetlerin berat gecesine mi, yoksa kadir gecesine mi işaret ettiği hususu ulema arasında ihtilaflıdır. Alimlerin çoğu, bu ayetlerin kadir gecesine işaret ettiğini söylemişlerdir. Şu kadar var ki, Berat gecesinin varlığı ve fazileti, Kuran’a da bağlı olmak zorunda değildir. Çünkü ikinci ana kaynağımız olan “sünnet” de bizim dini delilimizdir.
B) Berat Gecesi’nin Sünnet’le Sabit Olduğu Konusunda Şüphe Yoktur
Herhangi bir konu Kuranda hiç bulunmasa bile, sünnette anlatılan veya konan hüküm bizim için delildir.
Berat gecesiyle ilgili çok sayıda hasen ve sahih hadisler vardır. Hasen hadis, hüküm belirleyicidir, kendisiyle amel gereklidir. Sahih hadis ise hasen hadisten daha güçlü bir delildir. Ayrıca, aynı konuda gelen çok sayıda farklı tariklerle gelen hasen hadislerin de sahih derecesine yükseldikleri belirtilmiştir.
Berat gecesinin fazileti ile ilgili zayıf hadisler de vardır. Aynı konudaki sahih ve hasen hadisler zaten, berat gecesinin fazileti konusunda şüpheye mahal bırakmaz.
Yeri gelmişken hadis usulü ilmindeki zayıf hadisle amel etmenin hükmünü belirtmekte de yarar mülahaza ediyoruz:
Hadis usülü ilmine göre, birden çok yolla gelen zayıf hadisler birbirini destekleyerek hasen seviyesine yükselir.
Zayıf hadisler, az zayıf ve çok zayıf diye iki kısma ayrılır. Çok zayıf hadisler, araştırma amacıyla kaynaklarımızda kaydedilmiştir. Az zayıflar ise, amellerin fazileti konusunda, bir de tergib ve teşvik konularında delildirler. Mübarek geceler, amellerin faziletiyle ilgili bir alandır.
SONUÇ
Özetle belirtmek gerekirse, Duhan Suresi’nin baş tarafındaki ayetlerin, Berat Gecesi hakkında olduğu konusunda ihtilaf olsa da Berat Gecesi’nin faziletini ortaya koyan hadisi şerifler, başlı başına delil olacak niteliktedir.
Dolayısıyla, Berat Gecesi ve Fazileti dini bir gerçektir, geceyi ihya eden de kazanır. Şeytanın en çok mahzun olduğu anlar, kulların Allaha yaklaştıkları ve bağışlandıkları anlardır. Bu nedenle birileri galiba, şeytanın yerine geçip, kulların bağışlanmasını engellemek istiyorlar… Tabii ki sizleri tenzih ederiz. Bu göndermeden, medyadaki zehirli ve çığırtkan teologları kastediyorum.
İlgili hadisler ve Berat Gecesi’nin fazileti ile ilgili olarak, “Berat Gecesi” başlıklı yazımıza bakınız.
Dr. Ahmet GELİŞGEN
BERAT GECESİ HAKKINDA DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN BAĞLANTIYI (linki) TIKLA:
https://islamdergisi.com/genel/beraat-gecesi/

Loading

526 - 1
DİKKAT: Hakaret, küfür, tehdit içeren mesajlarla ilgili gerekli yasal işlemler yapılır. Tüm gönderilerde IP adresleri ve gönderim tarihi sistem tarafından kaydedilmektedir. Soru veya mesaj göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Aşağıdaki formu doldururken isim kısmında takma ad veya rumuz kullanabilirsiniz. İnternet sitesi kısmını boş bırakınız. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir. Eposta adresiniz yayımlanmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Bir yanıt yazın