Cemaat Tartışmasının Amacı Nedir?

CIA eski direktörü Graham Fuller, İslamsız Dünya kitabında diyor ki,
“ABD’nin dünya hâkimiyeti önündeki tek engel Sünni Müslümanlardır.
Vahhabilerle ortak çalışıyoruz, Şiileri kullanıyoruz.
Sünni iktidarın yıkılması, Sünniliğin kalesi olan Türkiye’nin yıkılması ile mümkündür.”
***
Bilmediğimiz bir şey değil…
İngilizler, Osmanlıyı bunlarla parçaladı.
Ve asırlardır, Sünni Anadolu Müslümanlarıyla savaşları hiç azalmadı.
Osmanlıdan sonra, Kur’ân-ı kerim, Hadis-i şerif ve ilmihal kitaplarını okumak devlet eliyle yasaklandı (!)
Âlimler darağacına çekildi…
Ezan-ı şerif, zorla Türkçe okutulmaya başladı.
Sonra bu yasaklar kırıldı…
Ama oyun ve tuzakların ardı arkası gelmedi.
***
Millet, ezanın bile Türkçe okunmasını kabullenemezken, birileri çıktı, “Arapçasından ne anlayacaksınız? Kur’ân’ı Türkçe okuyun” dedi.
Din düşmanları ve sahte din adamları el ele verdi, Kur’ân tercümeleri hızla yaygınlaştırıldı.
İlmihal kitaplarından uzaklaştırılarak din cahiline dönüştürülen toplum, sadece Türkçe meal okutularak, aslında yüce kitabımız Kur’ân-ı kerimden de mahrum bırakıldı.
***
“Kur’ân-ı kerimden kendi aklı, düşüncesi ve bilgisi ile mana çıkaran kâfirdir” Hadis-i şerifine rağmen, aklına esen meal yazdı.
Oysa, kelam-ı ilahiden, murad-ı ilahiyi (yani hangi ayette neyin anlatıldığını) anlamamız için Osmanlıda sadece Beydâvi gibi sahih kaynaklardan tefsir ilmine icazet vardı.
Hadiste Buhâri, fıkıhta Şafii mezhebi için İbni Hacer, Hanefi mezhebi için İbni Abidin, tasavvufta Mektubat-ı İmam-ı Rabbani diğer sahih kaynaklar idi.
Yine İmam-ı Gazâli Hazretlerinin İhyâu Ulumi’d-Din kitabı da bunlardan biriydi.
Müslümanlara asırlardır rehberlik eden bu kıymetli kaynakların hepsi unutturulup, sadece yeni yetme din cahillerinin yazdığı meallerin okunması salık verildi.
Bu, aslında dinin içinin boşaltılması, Müslümanların cahil bırakılarak, kurda-kuşa yem edilmesi projesiydi.
Kısmen de başarıldı.
***
Dikkatinizi çekiyor mu, bilmem…
28 Şubatçıların hocası Yaşar Nuri Öztürk gibi din bozguncusu tipler, bugün de suret-i haktan görünerek ekranlarda, gazetelerde arzıendam ediyor.
Hem de sayıları hâllice artarak…
Tek parti CHP’sinin, 60/80 darbecilerinin, 28 Şubatçıların yarım bıraktığı işi tamamlamaya çalışıyorlar.
Hem de içimizden biri gibi davranarak…
Bu yüzdendir ki; din, cemaat, tarikat tartışmaları başladı mı, hemen ittifak ediyorlar.
O zaman sorarım size; bugün çokça tartıştığımız FETÖ ve Oktar grubu gibi örgütler, ehl-i sünnet cemaat ve tarikatlara mı, yoksa ehl-i sünnet yoluna düşman olan mezhepsiz reformist ilahiyatçılara mı benzer?

Kurtulmak isteyene rehber

Bunca şeyi anlattıktan sonra, “Peki ne yapacağız?” diye soracak olursanız…
İslam düşmanı darbecilerin, iş birlikçileri bozuk din adamlarının ve bunların ipini elinde tutan İngiliz’in, CIA’in istediğini yapmamak…
Asırlarca hilafete sancaktarlık etmiş atalarımızın izinden giderek, kurtuluş yolunu bulmak…
Selçuklunun, Osmanlının bayraktarlığını yaptığı İslam büyükleri, yazılacak ne varsa yazmış, anlatılacak ne varsa anlatmış.
Kur’an ve Hadisleri en doğru açıklayan ehli sünnet alimlerinin açıklamalarına göre değil, aklına göre fetva veren yeni hocalar, şeyhler aramaya gerek yok.
Doğrular, sahih kaynaklarda…
***
Her ilmin bir geleneği vardır.
İslamiyet’in de öyle…
“Ben dinimi nasıl öğrenebilirim?” derseniz…
Öncelik doğru iman…
Amentüdeki altı şarta eksiksiz iman ettikten sonra, İslamiyet’in beş şartını kusursuz yerine getirebilmemiz ve ehl-i sünnet (Sünni) yolunda bulunmamızı sağlayan dört mezhepten (Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli) birine uymanız şart.
Bu mezheplere göre İslamiyet’i yaşamak için de ilmihâl kitapları var.
Hepsi bu kadar…
***
Türkiye’de en yaygın olan, Hanefi alimlerin yazdığı ilmihâller…
Bu mezheplerden birine uymazsanız, Kur’ân-ı kerime ve Peygamber efendimizin sünnetine göre yaşamanız mümkün değil…
İşte, FETÖ gibi dinimizi bozmaya çalışan örgütler ve sahte din adamları en çok buradan saldırıyor.
Peki, mezhep neden şart?
***
Edille-i Şeriyye dediğimiz, İslam’ın dört temel esası vardır;
1- Kitap (Kur’ân-ı kerim)
2- Sünnet (Resulullah efendimizin bildirdiği sahih Hadis-i şerifler)
3- İcma (Eshab-ı Kiram’ın, Tâbiînin ve Tebe-i tâbiînin söz birliği].
4- Kıyas (Ehl-i sünnet âlimlerinin Kur’ân-ı kerim ve Hadis-i şeriflerden çıkardıkları hüküm).
***
Peygamberimiz (Sallallahü aleyhi ve sellem) için tek kaynak Kur’ân-ı kerimdir.
Bütün ibadetlerini Kur’ân-ı kerime göre yapmıştır ve Kur’ân-ı kerimdeki İslam ilimlerini Peygamber efendimiz ortaya çıkarmıştır.
***
Kur’ân-ı kerimde, ibadetlerin nasıl yapılacağı, günlük hayatımızda yapıp yapmamamız gerekenler gibi birçok husus açıkça bildirilmemiştir.
Bunları Peygamber efendimiz eshabına açıklamıştır.
Bir insan çıkıp “Ben dinimi Kur’ân-ı kerime göre yaşayacağım. Başka kaynak tanımıyorum” derse, bu peygamberlik iddiasıdır.
***
Eshab-ı kiram efendilerimizin hepsi Peygamber efendimizin mucizelerini görmüş, onun ahlakıyla ahlaklanmış ve hepsi ana dilleri Arapça olmasına rağmen İslamiyet’i Peygamber efendimizden öğrenmişlerdir.
Peygamber efendimiz, Eshab-ı kirama kitap ve sünnetten içtihat etme yetkisi vermiştir.
***
Peygamber efendimiz vefat ettikten sonra Eshab-ı kiramın hepsi kendi içtihatlarıyla amel etmiştir.
Eshab-ı kiram efendilerimizden sonra Tabiin ve Tebe-i tabiin devri başlamış, İslamiyet çok geniş bir alana yayılmıştır.
***
Mezhepler, kıyas-ı fukahadan ortaya çıktı.
Eshab-ı kiramdan sonra ne kadar müçtehit varsa o kadar hak mezhep vardı.
Fakat çoğunun unutulması sonucu dört hak mezhep kaldı.
Hanefi, Şâfii, Maliki ve Hanbeli.
***
Tabiinin büyüklerinden İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, Eshab-ı kiramı görmüş, dört bin tabiinden ilim almıştır.
Eshab-ı kiramdan gelen bütün bilgileri (Fıkıh, usul-i fıkıh, hadis, hadis-i usul) gibi kısımlara ayırmıştır.
Kitap, sünnet ve icma-i ümmete uymada İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin içtihadına göre hareket eden Müslümanlara ‘Hanefi’ denir.
Türkiye gibi İslam coğrafyasının büyük çoğunluğunda, Müslümanlar, geleceği Hadis-i şeriflerle övülen İmam-ı Azam Hazretlerinin mezhebine göre amel etmektedir.
***
Ehl-i sünnette olabilmek için Eshab-ı kiramın hepsini sevmek şarttır.
Birini dahi reddeden Ehl-i sünnetten ayrılır.
Bugün yeryüzünde 1 milyar 200 milyon Ehl-i sünnet, yani Sünni Müslüman vardır.
Bunlar itikadda ehl-i sünnet (sünni) olup, amelde dört mezhepten birine bağlıdır.
Tarih boyunca, bu dört amelî mezhep arasında çatışma yoktur.
***
İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki “İslamiyet için söylenecek bir söz kalmadı. Hepsi söylendi, yazıldı.”
Ehl-i sünnet âlimleri yazdıkları kitaplarla iman-itikad-ibadet birliğini sağladı.
İngilizlerin bütün oyunu, Müslümanları binbir hile ile bu âlimlerin kitaplarından ayırmaktır.

Alıntıdır.

(Visited 84 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın