Furkan Suresi 70. Ayet Ve Kötülüklerin İyiliklere Çevrilmesi

TABERİ TEFSİRİ (Sure-i Furkan/70):

Ancak tevbe eden, imanında samimi kalıp, salih amel İşleyen bu­nun dışındadır. İşte Allah, onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok affeden ve çok merhamet edendir.

Abdullah bin Abbas(radıyallhu anh) diyor ki:

“Bundan Önceki iki ayet inince, Mekkeliler: “Biz, Allah’a başkalarını denk tuttuk, Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıydık ve hayasızlıklar yap­tık.” dediler. Bunun üzerine Allahu Teala bu âyeti indirdi ve “Tevbe edip imanın­da sabit kalan ve salih amel işleyenlerin cezaya çaptırmayacaklarını beyan etti. [72]

Abdullah b. Abbas dahil bir kısım âlimler bu ve bundan önceki âyetlerin Mekke’de nâzil olduklarını ve bu âyetlerin, iman etmeden önce bu günahları iş­leyip sonra tevbe edenleri bahse konu ettiğini, iman ettikten sonra, kasıtlı olarak bir mümini öldürenin tevbesinin ise kabul edilmeyeceğini söylemişler ve delil olarak bu âyetlerden daha sonra inen ve Medine’de nazil olduğunda ittifak edi­len Nisa Suresi’nin şu âyetini zikretmişlerdir: “Kim bir Mümini kasten öklürürse, onun cezası cehennemdir. Orada ebedi olarak kalacaktır. Allah ona gazap ve lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. [73]

Diğer bir kısım âlimler ise bu âyetle adı geçen Nisa Suresi’ndeki âyetlerin çelişmediklerini, bu itibarla bunların birbirlerini neshetmediklerini söylemişler­dir. Zira Nisa Suresi’ndeki âyet, bir Mümini kasıtlı olarak öldürdükten sonra tevbe etmeyeni beyan etmiş bu âyet ise tevbe eden kimseyi bahse konu etmiş­tir. Ayrıca başka âyetlerde de şöyle buyrulmaktadır. “Şüphesiz ki Allah, kendi­sine ortak koşulmasını affetmez. Bunun dışmdakini dilediği kimse için affeder. Kim allah’a ortak koşarsa şüphesiz büyük bir günah ile iftira etmiş olur. [74]
“Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında diledi­ğini bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa, muhakkak ki, derin bir sapıklığa düş-müştür. [75]
Günah işlediği halde tevbe edip imanlı olarak ölen kişi için tevbe kapısının açık olduğunu beyan eden birçok sahih hadis bulunmaktadır.

Âyet-i kerimenin son bölümünde “..İşte Allah, onların kötülüklerini iyi­liklere çevirir..” Buyrulmaktadır. Bu ifade iki şekilde izah edilmiştir:

Birincisi şöyledir: Allah, şirk ve inkarcılıktan vazgeçip iman edenlerin, müşrikken işledikleri çirkin amellerini, mümin olduktan sonra işledikleri güzel amellere çevirir. Böylece onlar müşrik iken mümin olurlar, zina işlerken iffetli olurlar.” Taberi de bu izah şeklini tercih etmiştir.

İkinci izah şekli ise şöyledir: Kulun daha önce işlediği kötü ameller, tev­be etmesi sayesinde kıyamet gününde iyi amellere dönüşecektir. Zira kul, her günah işlediğini hatırlayınca pişmanlık duyacak ve Allah’tan affını isteyecektir. Böylece kıyamet gününe vardığında aleyhine yazılmış olan günahların, iyilikle­re çevrildiğini Öğrenecektir.” [76]

Kaynaklar:

[72] Bulıari, K. Tefsirel-Kur’an, sure, 25, bab: 3

[73] Nİsa Suresi âyet: 93

[74] Nisa Suresi âyet: 48

[75] Nisa Suresi âyet: 116

[76] Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 6/198-199.

Bazı müfessirler Furkan Suresi 70. ayeti şöyle tefsir etmişlerdir. Şöyle ki: “Allah’ın, günahkârların tevbe edip iman ettikten sonra bütün günahlarını  sevaba çevireceği” anlamında yorumlamışlardır.
taberi tefsinde zikredildiği gibi ayette geçen seyyiât, insanın günahları değil, kötü ahlakı, kötülük işleme vasıflarıdır. Hasenât ise güzel ahlakı, iyilik işleme vasıflarıdır, sevapları değil. İlgili ayeti merhum Elmalı Hamdi Hoca efendi şu mealde tercüme etmiştir: 
– “Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunanlar başka; Allah onların seyyiâtını hasenâta çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.”
(Furkan/70)

Eshabın büyük alimlerinden İbn-i Abbas (radıyallahu anh) ve Tabiinin büyük alimlerinden Hz. Ali’nin yetiştirdiği Hasan el-Basri, Mücahid ve Katade, bu seyyielerin (kötülüklerin), hasenata (iyiliklere) çevrilme işini, şu mealde:
Allahu Teâlâ o kimselerin müşrik iken yaptıkları: kötü amelleri, Müslüman olduklarında güzel ameller işleme haline(vasfına) çevirir.” şeklinde açıklamışlardır. 
(Fahreddin-i Razi Tefsiri)

SORU: Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bir zikir meclisine uğradığında oradakilere, “Allah sizlerin yaptığı zikirle günahlarınızı sevap çevirmektedir” hadisini nasıl açıklarsınız?
CEVAP: Bu hadisi şerif, yapılan iyiliklere verilecek sevapların günahları sileceği anlamındadır. Zira kıyamet günü mizanda ameller tartılırken sevaplar günahların karşısına konacaktır. Ne kadar sevap çok olursa o kadar günah silinecektir.. Ayette ise, ” tövbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunanlar” söz konusudur. Sadece tövbe edip iman edenler denilmiyor, salih ameller işlendiğinde seyyielerin(kötü huyların) hasenâtlara (güzel ahlaka, güzel işlere) tebdili söz konusudur.  

Bekir Abdullah

(Visited 1.116 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın