Hatme Duası (Arabça-Türkçe)

beş letafie ve nefsHazırlayan: Bekir Abdullah 07 Şubat 2012
Bismillâhirrâhmânirrahîm

Her hayrın ve şerrin yegane yaratıcısı kendisinden başka İlah olmayan Allahu Tealadır. O’nun eşi ve benzeri ve dengi yoktur. Herkese kuvvet ve hayat veren O’dur.  


HATME DUÂSI: (Menzil Sufileri İçin)

N O T :
HATME DUASININ ARAPÇA HARFLERLE ORJİNAL OKUNUŞU
İÇİN TIKLAYINIZ: 

1-2. Shf Arapça Harfli Hatme
3-4.shf Arapça Harfli Hatme
5-6. shf Arapça Harfli Hatme
7-8. shf Arapça Harfli Hatme
9-10 shf-ArapçaHarfli Hatme Duası
11-12. shf Arapça Harfli Hatme Duası
13-14. shf Arapça Harfli Hatme
15-16. Shf Arapça Harfli Hatme Duası
17-18. Shf Arapça Harfli Hatme Duası

Letâifler.
Bir kudsî-hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur :
اَلاَ إِنَّ فىِ الْجَسَدِ قَلْباً وَفىِ الْقَلبِ فُؤاَداً وَفىِ الْفُؤاَدِ سِرّاً
وَ فىِ السِّرِّ خَفِيّاً وَ فِى الْخَفِىّ اَخْفىَ وَ اَنا فِى الْاَخْفَى
(Hadis-i Kudsi)

“Dikkat ediniz, cesette bir kalb vardır. Kalbin içinde de bir fuad vardır. Fuadda dahi sır vardır. Sırda da hafi vardır. Hafide dahi ahfa var.. İşte benim nurum, o ahfadadır.”
***
LETAİFLER:
Kalp makamı: Sol memenin dört parmak altında olup nûru kırmızıdır.
Ruh makamı: Sağ memenin dört parmak altında olup; nûru kehribar sarısıdır.
Sır makamı: Sol memenin dört parmak üstünde olup; nûru beyazdır.
Hafî makamı: Sağ memenin dört parmak üstünde olup; nûru zümrüt yeşilidir.
Ahfa makamı: Göğsün ortasının bira üstündedir olup; nûru siyahtır.
Nefs-i Nâtıka makamı: İki kaş ortasında olup nûru mavidir. Nefs-i Nâtıka, insanın aslı demektir.
(Mektûbât-İmâm-ı Rabbânî 3.Cilt 62.Mktb)
 
 

SUFİYE NE LAZIM?
Nakşibendi silsilesinin büyük mürşidlerinden İkinci binin Mücedidi İmamı Rabbani Hazretlerinden öğütler:
1)- Salike iki şey lazımdır. Muhabbeti şeyh ve zikr-i daim.
(Mektubatı İ.Rabbani 4. cilt, 198. mektup. 198)
2)- Salike lazım olan, alçak gönüllülüğü devam ettirmek, kalbi hüzünlü olmak, kendini alçaltıp yalvarış, iltica, ibadetlerini yapmaya çalışmak, kalbini masivadan temizlemeğe uğraşmak, ahval ve mevacide güvenmemek olmalıdır.
(1. cilt, 171. mektub)
3)- Sufi kendini uyuz köpekten üstün görürse, sâdâtların kemalinden mahrum kalır.
(1. Cilt, 202. Mektub)

4)- Sâlik biçaredir, çünkü sufli aleme tutulmuştur.
Ulvi alemle münasebeti yoktur. Her iki taraflı bir tavassut ediciye muhtaçtır ki, salik o aracı münasebetiyle ne kadar çok olursa, mürşidin kalbinden o kadar çok feyz alır.
(4. cilt, 78. mektub)
5)- Sufinin gayreti yüksek olmalıdır.
Ötelerin ötesi olanı istemelidir. Böyle bir himmetin oluşması, mürşidinin teveccühüne bağlıdır. Mürşidin himmet ve teveccühü, müridin ihlas ve muhabbeti kadardır.
(1. cilt, 285. mektup)
6)- Sufiye her nereden bir feyz gelse, Allah’tan mürşidi vesilesiyle geldiğini bilmelidir.
(6. cilt, 42. mektup)
7)- Sufiye bir sıkıntı ve zulmet geldiğinde, onun ilacı Allah’a sığınma, yalvarma ve şikesteliktir(kırıklıktır). (1.cilt, 218 mektup)
8)- Sufiye gelen haller, bilgiler maksattan değildir. Tarikatın maksatı, rıza makamında hasıl olan ihlası ele geçirmek içindir. (1.cilt, 36. mektup)


NOT: TASAVVUF HAKKINDA GENİŞ BİLGİ İÇİN LİNKİ TIKLA:

http://www.islamdergisi.com/genel/tasavvuf-nedir/

 HATME DUASININ LATİN HARFLERLE YAZILIŞI:


Elhamdu lillâhi Rabbi’l-âlemîn. Elhamdu lillâhi hakka hamdihî ve senâihî vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkıhî Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Allahumme belliğ ve evsil misle sevâbi hâzihil-hatmeti’ş -şerîfeti’l-mubâreketi, ba’del- kabûli minnâ bi’l fadli ve’l keremi, hediyeten minnâ vâsileten ilâ ravdati menbai-s’sıdkı ve’ssefâ eşrafil verâ, hazreti Seyyidinâ Muhammedini’l Mustafa (Sallallahu aleyhi vesellem ve ilâ rûhi)).

*Küllin min âlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî eshâbihî ve etbâihî ve zürriyâtihî ve muhâcirihî ve ensârih (Rıdvânullâhi Teâlâ aleyhim ecmain ve ilâ rûhî).

*Küllin min sâdâti silsileti’t tarîkati’l-âliyyeti’n-Nakşibendiyyeti, ve’l-Kâdiriyyeti, ve Sühreverdiyyeti, ve’l-Çeştiyyeti, ve’l-Kübreviyye (Kaddesallahu Esrârahum Ecmaîn ve ilâ rûhi)

*Şeyhinâ ve melâzinâ ve kıdvetinâ ve imâminâ ve imâm’i-tarîkati zi’l-feydi’l-cârî ve’n-nûri’s-sârî, eş-şeyh behâi’l-hakkı ve’l-hakîkati ve’d-dîn hazreti eş-şeyh Muhammedini’l-Üveysiyyi’l-Buharî, el-mağrûfi bi-Şâh-ı Nakşibend (Kaddesallahu sırrahu ve ilâ rûhi).

*Menbai’l-meârifi ve’l-kemâli seyyidi’s-sâdâti es-seyid Emir Külâl (k.s.a.).

*El mukbili aleyke ve limâ sivâke’n-nâsî, Eş-Şeyh Muhammed Bâbâ’s-Semmâsî (k.s.a.).

*El vâlihî fî muhabbeti mevlâhu’l-ğaniyyi, El-ma’rûfi bi hazreti Azîzân Hâce Aliyyi’r-Râmîtenî (k.s.a.).

*El mu’ridi anil murâdi’d-dünyeviyyi ve’l-uhreviyyi hazreti Eş-şeyh Mahmûdini’l İncîr Fağnevî (k.s.a.).

*El Mutessellihi anil hicâbi’l-beşeriyyi, hazreti Eş-şeyh Ârifi’r-Rivegerî (k.s.a.).

*Kutbi’l-evliyâi ve burhâni’l-esfiyâi kâmii’l-bid’ati muhyi’s-sünneti, şeyhi’l-meşâyihi, Mevlânâ Hazreti Eş-şeyh Abdulhâlık’l-Gucdüvânî (k.s.a.)

*Kutbi’l-hakkânî el-ğavsi’s-samedânî Eş-şeyh Ahmedü’l-Fârûkî es-Serhendî el-ma’rûfi bi’l-İmâmi’r-Rabbânî el-Müceddidi elfi’s-sânî (k.s.a.).

*Kutbi dâireti’l-irşâdî ğavsi’s-sakaleyni ale’s-sâdâdi es-sâiri fillâhi er-râki’s-sâcidi zi’l-cenâheyni Diyâüddîn, Mevlânâ Hazreti Eş-şeyh Hâlid (k.s.a.).

*Menbai’l-hılmi ve nûri’z-zelâm, el-hâdi beyne’l-aşâiri ve’l-akvâmi sirâciddînillezî zahera min halefi seyyidi’l-enâm Mevlânâ Hazreti Es-seyyîd Abdullah (k.s.a.).

*Şeyhine’l-ğayrullezî bihî netebâha’l-vekûri kutbi’l-irşâdi ve’l-medâri, Şihâbiddîn, Mevlânâ Hazreti Eş-şeyh, es-Seyyid Tâhâ (k.s.a.).

*Sultâni’l-küberâi’l-mütekaddimîne kıdveti’l-küberâi’l-müteahhirîne ğavsi’l-âmmeti ve’l-hâifîn kutbi’l-eimmeti ve’s-sâlikîne muğîsi’l-musteğisîne mûnisi’l-ğurabâi ve’l-âşikîn, Şeyhine’l-Kâmili’l-Mükemmili’l-üveysiyyî, Mevlânâ Hazreti Eş-şeyh es-Seyyid Sibğatullâhi’l-Arvâsî (k.s.a.).

*Sultâni’l-ârifîn, kutbi’l-aktâbi’l vâsılîn, el müteşerrifi bi’l fenâi’l-mutlak, mürabbi’s-sâlikîne ilâ rabbihim ale’l vechi’l-ehak, nâsiri’ş-şeriati’l-ğarrâi, Kâmiı’l-bid’atid-darrâi müceddidi âsâri’s-selefi vettâbiîne ve mumehhidi bünyâni Tarîkati’l-Halefi ve’l-lâhikîne el-mutasarrifi Ale’l-itlâkı’l-lezî Lem yüra lehû nezîrun ba’det tefehhusifi’l-âfâki Kâtiın nisbeti ani’l-mubtedit-TÂĞÎ Mevlânâ şeyhine’l-kâmili’l-Mükemmili, Hazreti Eş-şeyh Abdurrahmâni’t Tâhî (k.s.a.).

*Şeyhi’ş-Şerîati ve şehbâzi’t-tarîkati ve burhâni’l-hakîkati, el-fânî Fillâhi ve’l-Bâkî Billâh, el-Mu’tasımi bi-Hablillâh, şeyhine’l-kâmili’l-mükemmili, mevlânâ hazreti eş-Şeyh Fethullâh (k.s.a.).

*Câmii kemâlâti’l-evliyâi’l-evvelîne ve mecmei’l-âdâbi ve füyûdâti’l âhirîn, umdeti’l-İslâmi ve müslimîn, umûdi’l-meşâyihı bi-ecmeıhim ve’s-sâlikîn, dav’i’s-semâvâti vel aradîn, sirâci’l-milleti ve’d-dîn, kehfi’d-duafâi ve’l-mesâkîn, kutbi’l-eimmeti ves’salikîn, Sultâni’l-âşikîn, şeyhine’l-Kâmili’l-mükemmili mevlânâ hazreti eş-Şeyh Muhammed Diyâuddîn (k.s.a.).

*Vârisi makâmâti’l-evliyâi ve’l-ârifîn, imâmi’l-mü’minîn, umdeti’l-âbidîne ve’s-sâlikîn, muzhiri’ş-şeriâti’l-ğarrâi muhyi’t-tarîkati’n-Nakşibendiyyeti’l-beydâi el-mutesellihi ani’l-hıcâbi’l-insiyyi el-hâzini li’s-sırri’l ma’neviyyi, Mevlânâ şeyhine’l-kâmili’l-mükemmili, hazreti eş-Şeyh Ahmed el-Haznevî (k.s.a.).

*Sultâni’l-câzibîn, nûri hidâyeti’l-vâsılîn, kutbi’l-ferdi li’l-âlemîn, nâşiri’l-mesleki’l-Ahmediyyeti fer’i’ş-şecerati’l- Muhammediyye, pîri’t-tarîkati’n-Nakşibendiyye, sâhibi’s-seciyyeti’l-mahmûdiyye, es-sâkî min hıyâdi’l-bahâiyye, nâsibi’l-a’lâmi’d-diniyye, muhyi âsâri kübbâri’s-selefi ve’t-tâbiîn, matlai’l-himemi bi’l-yakîn, menheci’s-seâdeti li’l -musaddıkîne mevlânâ şeyhine’l-kâmili’l-mükemmili’l-Bilvânisî hazreti Eş-şeyh Seyyid Abdulhâkîm El Hüseyni (k.s.a.).

*Sultân’il müslimîne ve’l-müstecirîne ve tâci’l-mensûrîne ve muhibbi’l-mahbûbîn, ve müşâri’l-müsteşerîn, ve irşâdi’l -mürşidin, ve sırri’s-sâdıkîne bi-hidâyeti Rabbi’l-âlemîn, el-fâtihı künûze’l-ilmi ve’d-dîn, el-müstekırri bi’ş-şerîati’l -ğarrâi muhyi’t-tarîkat’n-Nakşibendiyyeti’l-beydâi, şeyhine’l-kâmili’l-mükemmili’l-Bilvânisî, Mevlânâ hazreti eş-Şeyh, es-Seyyîd Muhammed Râşidi’l-Hüseynî (k.s.a.).

*Mecmai âmâli’l-müslimîn, kutbi’l-fâizîn, sikati’l-müttekîn, vesileti’l-mütevekkilîn, sâhibi’s-sehâveti ve’l-kerâmeti li’l-âlemîn, kesîri’l-muhabbeti li’l-mütevâdiîn, sahibi’ş-şerîati ve tarîkati’n-Nakşibendiyye, Mevlâye ve şeyhî ve seyyidî ve senedî ve menbihî temessükî ve aleyhi i’timâdî ve bihî iftihârî ve minhu istimdâdî kurrati aynî şeyhine’l-kâmili’l-mükemmili’l-Bilvânisî, hazreti Eş-Şeyh, es-Seyyid Abdülbâkî el-Hüseynî (K.S.A)

*Küllin mine’s-sâdâti ve’l-hulefâi ve’l-mürîdîne ve’l-muhibbîne ve’l-mahbûbîne ve’l-mensûbîne ve’l-müntesibîne ilâ hâzihi’t-tarîkati’l-âliyeti ve sâiri’t-turuk.

*Allâhummec’al misle sevâbihâ mektûben fî sahîfeti a’mâli küllin, ver-fa’bihâ derecâti küllin, ve a’li bihâ fî a’lâ ılliyyîne menzileti küllin ve zidnâ bihâ muhabbeten ınde cenâbi küllin ve efid aleynâ min berakâti küllin, ve etmim lenâ sülûke hâzihi’t-tarîkati’l-aliyyeti, ve veffiknâ limerdâti şeyhinâ ve imtisâli evâmirihî ve’ctinâbi menâhîh.
*Allâhümme’rzukne’l-bekâ bike, ba’del fenâi fîke alâ kıdemi sâdâtine’s-sâlikîne fîhâ.

*Allâhümmeğfir lenâ hatâyânâ veclibnâ ilâ mehabbetike bi mehabbeti evliyâike, verzukne’t-tevfîka ve’l-istikâmete alâ dînike ve tâatike birahmetike yâ erhamerrâhimîn. (âmin ve’l-hamdü lillâhi Rabbil âlemîn).

    HATME DUASI (Türkçe Meali):

Rahmân ve Rahîm Allâh’ın İsmiyle

     Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salât ve selâm mahlukların en hayırlısı Muhammed’e(Sallallahu aleyhi ve sellem) ve O’nun âline ve ashabına (arkadaşlarına) olsun.

 1- Ey Allah’ım (C.C.) bu mubarek hatme-i şerifi bizden kabul ettikten sonra, doğruluğun ve safanın (gönül temizliğinin) kaynağı Ravda-i   Mutahhara’da(Kabri Şerif’de) bulunan, vesilemiz, verâ (haramlar ve şüphelilerden sakınış) sahiplerinin en şereflisi efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya(S.A.V.) sevapların mislini bizden bir hediye olarak erdir ve ulaştır. O’nun âline(aile fertleri) ve eshabına, evlatlarına, zevcelerine, mü’minlere ve nesline, muhacir ve ensarın (Rıdvanullahi aleyhim ecmeîn.) ruhlarına ulaştır.

    2-(Ey Rabbimiz) yüce Nakşibendi Tarikatının silsilesindeki sadatların ve Kadiri, Sühreverdi, Çeştiye ve Kübreviye tarikatlarında ki sadatların da (Kaddesallahu esrarahum ilâ ervâh) Allah onların ruhlarının sırlarını kudsi kılsın.

 3-Şeyhimiz, melâzimiz(yaşadığı zamanda ki taliblerini kayıran), örnek edindiğimiz, imamımız, tarikatın imamı,   cari feyz ve sari nurun sahibi, ârif, hak ve hakikatları süsleyen, Hz. Şeyh Muhammed Buhari Üveysi Nakşibend’in (ruhuna ulaştır). (K.S.).

 4- Marifetlerin  kaynağı, Sadatların olgun seyyidi, Esseyyid Emir Külal ( hz. ruhuna erdir) (k.s.)

 5- Masivadan arınmış, insanları Hakka yönlendiren gönül eri Şeyh Muhammed Baba Semmasi ( Hz. ruhuna) (k.s.)

 6- Allah’ın dostu, Gani Mevlasının  muhabbetinde ma’rûf, Azizan hoca  Aliyyirrâmitenî (hz. ruhuna).(k.s.)

 7- Dünya ve ahret arzularından yüz çevirmiş,Mahmud İncirî Fağnevi(hz.ruhuna).(K.S.) 

 8- Beşeri perdelerden sıyrılmış, şeyh Ârif Rivgerî (hz.ruhuna). (K.S.)

 9- Velilerin kutbu, esfiyanın delili, Bid’atin(dinde yenilik yapmak) tepesine darbe indiren, sünneti canlandıran, şeyhlerin şeyhi Abdulhâlık Gucdevanî( hz. ruhuna). (K.S.)

  10- Hakkani Kutup, Samedâni (İmamı Rabbani hz. lutfedilmiş ulvi bir makam) Gavs, Faruki(Hz. Ömer neslinden) şeyh olarak bilinen, Rabbâni İmamlık derecesine ermiş 2. binin Müceddidi (unutulan sünnetleri yeniden hayata geçirerek bid’atleri tepeleyen, Tarikatın şeriattan ayrı olmadığını, ancak onu hayata tatbik etmekten ibaret olduğunu izhar eden. ) Şeyh Ahmed Serhendî( hz. ruhuna) (K.S.).

11- İrşad dairesinin kutbu, Allah’a doğruluk üzere sülûk edip, ruku ve secde eden insan ve cinlerin gavsı, zahir ve batın ilminin alimi, dinin ışığı, efendimiz, Şeyh Halid( hz. ruhuna) (k.s.)

12- Hilmin kaynağı, karanlıkların nûru, kavimlerin ve aşiretlerin arasını doğruluğa yönlendiren, seyyid ehalisinin halefinden zuhur eden, dinin feneri, efendimiz Seyyid Abdullah(hz. ruhuna) (k.s.)

13- Müntesiplerini kayıran şeyhimiz, O ki, nefisleri vakurla uyaran, irşad edenlerin kutbu medarı, dinin kayan yıldızı, Efendimiz Şeyh Esseyyid Tâhâ (hz. ruhuna). (k.s.)

14- Önde ilerleyen büyüklerin sultanı(zamanında ki), kendisinden sonra gelen büyüklerin örnek edindiği, (Allah’tan) korkanların genelinin gavsı, sülûk eden imamların kutbu, nefsi ile güreşenlerin ustası, garib âşıkların dostu, kamil ve mükemmil(olgulaştıran) üveysi şeyhimiz, efendimiz, Eşşeyh Esseyyid Sıbğatullahi Arvasi hazretlerinin(ruhuna (k.s)

15– Âriflerin sultanı, Hakk’a vasıl olan kutupların kutbu, tam fena ile şereflenen, Rablerine sülûk edenleri Hakka yönlendiren, parlak şeriatin yardımcısı, zarar verici bid’atların tepesine darbe indiren, Büyük Selef ve Tabii’nin eserlerinin yenileyicisi(Yani; unutulan sünnetleri hayata geçiren), tarikat binasının esaslarını tanzim eden,  (manevi) boşluk üzere bulunanı keşfettikten sonra, ona afakta nazar edip tasarruf eden, azgın bid’atçilerden nisbeti kesen, efendimiz, olgun ve olgunlaştıran şeyhimiz, Eşşeyh Abdurrahmanı Tahi hz. nin (ruhuna). (k.s.)   

16- Şeriatin şeyhi tarikatın şehbazı, hakikatın bürhanı(delili), Sülûkta(Manevi ilerlemede) fena ve beka makamına eren, Allah’ın ipine(Kur’an’a) sarılan, kamil ve olgunlaştıran şeyhimiz, efendimiz Eşşeyh Fethullah hazretlerinin (ruhuna (k.s.)

17- Evvelki evliyaların kemâlatını taşıyan, sonrakilerin feyzlerini ve edeplerini toplayan, Müslümanların (kuvvet vesilesi) direği, şeyhlerin ve saliklerin toplamının direği, göklerin ve yerin ışık vesilesi, din ve milletin lambası, zayıfların ve miskinlerin sığınağı(yaşadığı zamanda onlara yardım eden), sülûk eden saliklerin kutbu aşıkların sultanı kamil ve mükemmil şeyhimiz efendimiz, Eşşeyh Muhammed Diyauddin (haz.nin ruhuna) (k.s.)

18- Evliyaların ve Âriflerin makamlarının varisi, mü’minlerin imamı, abidlerin ve saliklerin dayanağı, parlak şeriati zahire çıkaran ve beyaz Nakşibendi Tarikatini canlandıran, beşeri perdelerden sıyrılan(ruhanileşen), mânevi sırların hazinesi, efendimiz, kamil ve  olgunlaştıran şeyhimiz, Eşşeyh Ahmedül- Haznevi hz.nin(ruhuna) (k.s.).   

19- Cezbe sahiplerinin sultanı, hidayete erenlerin nuru, alemlerin Ferdî kutbu, Ahmediye mesleğinin neşredicisi, Muhammedî ağacın dalı, Nakşibendi Tarikatinin piri, Mahmûdî karakterin sahibi, Bahaddin-i Buharî havuzundan su dağıtan, dinî bayrağı diken,  Selef büyüklerinin ve Tabiinin eserlerini canlandıran, seadet yolunu tasdik edenlere, himmet ederek yakîn(nûru)ile doğan,şeyhimiz, efendimiz, kâmil ve mükemmil(olgunlaştıran) Eşşeyh, Esseyyid Bilvanisli Abdulhakim Elhüseyni (hz. ruhuna (k.s.).

20- Müslümanların ve  müstecirin’in(Allah’a sığınmak isteyenlerin) sultanı, ve mensûrîn’in(Allah’tan yardım görenlerin) tâcı, sevenlerin seveni, istişare etmek isteyenlerin danışmanı, mürşidleri irşad eden, alemlerin Rabbinin hidayeti ile sadıkların sırrı, din ilmi hazinelerinin fatihi, Nakşibendi Tarikatını ve parlak şeriat ile istikrar bulmak isteyenleri canlandıran, Bilvanisli kâmil ve mükkemmil (olgunlaştıran) şeyhimiz, efendimiz Eşşeyh, Esseyyid Muhammed Râşid (hz.nin ruhuna)k.s.).

21- Müslümanların ümitlerini toparlayan, feyizlenenlerin kutbu, müttekîlerin (günahtan sakınanların) sözüne güvendiği, Allah’a güvenenlerin vesilesi, cömertlik sahibi ve alemlerin kerameti, tevazu sahiplerine muhabbeti çok olan, şeriatin ve Nakşibendi Tarikati’nin sahibi, efendim, şeyhim, seyyidim ve senedim, ve kendisine tutunduğum, O’na itimat ettiğim, kendisiyle övündüğüm, kendisinden dua istediğim, gözümün aydınlığı, Bilvanisli kâmil ve mükemmil şeyhimiz, efendimiz, Eşşeyh, Esseyyid Abdulbâkî Elhüseynî, (ruhuna(k.s.). 

  22- Bu tarikatin ve diğer tarikatlerin bütün sadatlarının ve halifelerinin, müridlerinin, sevenlerinin, mensuplarının ve müntesiplerinin(bağlılarının), ( ruhlarına bu sevapları ulaştır ey Rabbimiz). 

  23- Allah’ım bu (hatmeden hasıl olan) sevapların bir mislini de amel defterlerimize yazılmasını kıl, onunla(hatme vesilesi ile) dercelerimizi yükselt. Onunla A’layi İlliyyin’ de ki menzile yücelt. Onunla katında muhabbetimizi arttır. Bereketlerinin hepsinden artırarak bize ulaştır. Bu yüce tarîkatte sülûkumüzü(manevi ilerlememizi) tamamla. Bizi hastalıktan hayra ulaştır. Şeyhimizin emirlerine uygun kıl. (emirlerine itaatkâr kıl) Yasaklarından çekindir.

      Allah’ım bizi fenadan  sonra Beka (makamı) ile rızıklandır. Bizi sadatlarımızın kendisinde sülûk ettikleri ayak üzere kıl.  Allah’ım günahlarımızı bağışla, bizi muhabbetine ve dostlarının muhabbetine cezb et. Bizi tevfikınla(yardımınla) ve istikametle rızıklandır. Dinin üzere taatinle(emrine uygun ) kıl. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. 

HATME-İ HACEGÂNIN FAZİLETİ
1. Hatmeye 25 Estağfirullah çekerek başlamak:
Kur’an’ı Kerim’de geçen 25 peygambere tekabül ediyor. Onun için 25 Estağfirullah çekiyoruz.
2. Başlarken 7 Fatiha okumanın sebebi:
Fatiha anahtardır. Her bir Fatiha 7 kat semanın kapılarını bir bir açar. En son katta kabul dergâhı vardır. Orada yapılan amel zikir her bir kapıdan bir bir geçerek kabule mazhar olur.
3. Salavat-ı şerife başta 100 sonda 100 olmak üzere 200 adettir. Rasulullah Efendimiz (S.A.V.) buyuruyor ki: Bana günde 200 adet salavat-ı şerife getirene şefaatim vacip olur. Hatmeye giren herkes bu şefaate mazhar olur.
4. 1000 ihlas okumanın sebebi:
Bir ihlas okuma Kur’an’ın üçte birine, 2 ihlas üçte ikisine, 3 ihlas ise tamamına denktir. 1000 ihlas okumak da 333 hatim sevabı kazandırır.
5. İnşirah (Elemneşrah leke sadrak) suresini okumak:
Bir insan günah işlediğinde, şeytan-ı lain o insanın kalbine 79 düğüm atar. Her bir İnşirah suresi o düğümleri tek tek çözer. O gün şeytan lain hatme yapanın kalbine giremez, kalpler temizlenir.
6. Ya Baki Entel Baki demenin sebebi:
Allah dostları Bekabillah makamındadır. Sofilerin de o makama ulaşmaları için Allah (C.C.)’nün Baki ismini zikrettiriyorlar.
7. Sonunda okunan 7 Fatiha’nın sebebi:
7 kat siccine kilit olur, kilitler. Yani yerin dibinde yapılan ameller siccine gitmesin diye.
Gavsul Azam Seyyid Abdulhakim Hz. (k.s.) buyuruyor ki: “Rasulullah (SAV) bana dese ki sofilere hangi ameli tavsiye edersin? Ben de derim ki HATME-İ HACEGÂNI tavsiye ederim.”
Allah (c.c.) yapılan bütün amellerimizi kabul etsin. (Amin)

 

EK: 1

TASAVVUF MÜNKİRİ MEZHEPSİZLERİN CEVAP VEREMEDİKLERİ SORULAR:

1) Tasavvuf münkiri mezhepsizlere atfen soruyoruz;
Rasulullah’ın, Eshabın ve Müctehid alimlerin açıklamaları olmadan birbirine uymayan Kur’an meallerine rağmen ümmi bir Müslüman sırf mealden dinini nasıl öğrenebilir?

2) Madem Kur’an herkesin anlayacağı kadar açıksa, “Tâ Hâ”, “Yâ Sîn”, “Elif Lâm Mîm” ve diğer “HURÛFUL MUKATTAAların sırrını niçin açıklayamıyorsunuz?

3) 1400 küsur yıldır İslam alimleri hep yanıldı da, sizler mi doğruyu keşfettiniz? Sizler (hâşa) Kendinizi Onlardan Daha mı İyi Müslüman Olduğunuzu Sanıyorsunuz.?

4) Asırlardır Dört Hak Mezhepten kimse rahatsız olmadığı halde, bu hususta hiç bir anlaşmazlığın dahi vukuu bulmamasına karşın, SİZLER niçin hak mezheplerden rahatsız oluyorsunuz?

5) Allahu Teala Kuranda “zekatı dosdoğru veriniz” buyurmasına karşın altının, davarların, sığırların, devenin zekatını, tarladan çıkan mahsülün öşrünün yüzde kaç olacağını açıkça bildirmez. Zekat verirken bunların oranlarını neye göre belirliyorsunuz? Yoksa “Kuran’da oranlar belirtilmemiş” diye zekat vermiyor musunuz?

6) Allah Kuran’da “namazı dosdoğru kılınız” buyurmasına karşın “Namazın nasıl kılınacağı, kaç rekat olacağı Abdest, Namaz ve Oruç kelimeleri Kuran’da geçmiyor” diye namazı, abdesti ve orucu terk mi ediyorsunuz?

7) Cenaze namazı da Kuran’da açıkça geçmez. Yoksa “Cenaze Namazı Kuran’da geçmiyor” diye cenazelerinizi yıkamadan namazını kılmadan mı gömüyorsunuz?

 

8) Cenaze namazını kılıyorsanız onun kaç rekat olduğunu ve nasıl kılındığını Peygamberimizin sözlerini sünnetini kabul etmediğinize göre nereden buldunuz?

9) Cuma Namazının farz oluşu ayetle sabitken Kuran’da cuma namazının hangi saatte kılınacağı, farzının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı belirtilmediği için cuma namazını kılmıyor musunuz?

10) Beş vakit namazın hangi vakitlerde kaçar rekat kılınacağı “Kuran’da belirtilmedi” deyip namaz kılmıyor musunuz yoksa?

11) Allahu Teala Buyurdu ki(mealen);
“Ey Peygamberim! Sana da Kur’ân’ı indirdik ki, insanlara vahyedileni açıklayasın. Belki onlar da düşünürler.”(Sure-i Nahl/ Âyet: 44) Madem Kuran herkesin anlayacağı kadar açık ise bu ayette Allahu Teala neden Rasülüne,
insanlara vahyedileni açıklayasın” diye buyurdu?

Yâ Rabbenâ, Kıyamet Günü en başta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ve cümle sâdât-ı kirâm hazerâtının şefâatlarını nasip eyle…

EK 2:

HATME-i HACEGANIN SÜNNETTEN DELİLİ:

Hatm-i hâcegân nedir? Peygamberimiz ve hulefa-i raşidînden örneklendirir misiniz?
– Hatm-i hâcegân Nakşbendiyye tarikatında toplu zikre verilen addır. Hz. Peygamber ve hulefa-i raşidîn döneminde böyle bir uygulamanın olup olmadığını soruyorsunuz. Asr-ı saadette bizzat Hz. Peygamberin toplu zikir yaptırdığını gösteren rivayetler vardır. Ahmed b. Hanbel’in naklettiği bir olay şöyledir: “Şeddad b. Evs anlatıyor:
Hz. Peygamberle beraber bir evde idik. Bize sordu: “İçinizde garib; yani ehl-i kitaptan bir kimse var mı?” Biz: “Hayır” dedik. Sonra kapıyı kapatmamızı emretti ve şöyle dedi. “Ellerinizi kaldırın ve Lâ ilahe illallah deyin.” Ellerimizi kaldırdık ve la ilahe illallah dedik. Sonra Hz. Peygamber: “Allah’a hamdolsun. Ya Rabbi, sen beni bu kelime ile gönderdin, bana bunu emrettin ve onda bana cenneti vaad ettin. Sen vaadinden dönmezsin.” dedi. Sonra da şöyle buyurdu: “Sevinmez misiniz, Allah sizin hepinizi afvetti” (Müsned, IV, 124) Bu hadiste geçtiği gibi insanların tevhid kelimesi veya başka ilahî isimlerle zikretmek üzere bir araya gelmeleri sünnetteki uygulamaya uygundur. Allah Raslü’nün “İçinizde yabancı (garib) var mı?” buyurarak aralarında yapacakları işi yadırgayacak bir kimsenin bulunup bulunmadığını kontrol etmesi, Hatm-i hacegana ehl-i tarik olmayan yabancıların alınmamasının dayanağıdır. Toplu zikrin asr-ı saadetteki bir başka örneği Ebû Saîd el-Hudrî’den gelen bir rivayette anlatılmaktadır. Bu rivayete göre Allah Rasûlü birgün halka teşkil etmiş bulunan bir sahabe topluluğunun yanına vardı. Onlara niçin böyle oturduklarını sordu. Onlar da: “Kendilerine başta İslam olmak üzere pekçok nimetler veren Allah’ı zikretmek için bir araya geldiklerini” anlattılar. Peygamberimiz tekrar: “Siz gerçekten sadece Allah’ ı zikretmek için mi toplandınız?” diye ısrarla sorunca sahabîler: “Vallahi sadece bu maksadla bir araya geldik.” diye yemin ettiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Israrla sormam sizi itham ettiğim için değildi. Cebrail bana: “Allah’ın sizlerle meleklerine karşı iftihar ettiğini haber verince ben de sizin tam olarak ne ile meşgul olduğunuzu anlamak istedim.” (bk. Müslim, Zikir, hadis: 2701) buyurdu.

Düzenleyen: Bekir Abdullah (site sahibi)…

(Visited 414.149 times, 511 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Hatme Duası (Arabça-Türkçe)” üzerine 100 yorum.

 1. Allah bizim haşrımızı beraberyapsın Allah bu güzel sadatların kapısından ayırmasın sultanımız gavsımız ve ailesine sağlık sıhhat versin Allah hepinizden razı olsun inşallah dualarınızı kabul etsin inşallah bizde duaa edin

  1. Âmîn. Allah razı olsun sofi kardeşim inşaallah umduklarımıza nail oluruz.

 2. Sirke giriyorsunuz aman dikkat Allah in sıfatlarını insana takmayin niye az düşünüyorsunuz

  1. Bay vahabi Ramazan Zeren! Sen elifi görsen mertek sanacak kadar cahil bir adamsın..
   Şirk kaç çeşittir ondan dahi gafilsin.
   Türkçeden zayıfın var lügata imtihana gidiyorsun.
   Sen önce kendini şirk-i hafiden arındır.

 3. Arkadaşlar peygamber efendimize müşrikler dediki şu ayı ikiye böl sana iman edeceğiz bir işaretiyle ay ikiye bölündü peki müşrikler ne dedi Muhammed s a büyücü dediler vesselam inanmayan inanmaz hidayeti veren yalnız Allahtır c.c şimdi diyorlarki aracıyla ne hacet var eğer aracısız olsaydı peygamber efendimiz direk ayetleri Allah c.c alırdı Cebrail peygamber efendimizin s a mürşidi idi alemlere rahmet olan ve günahsız olan efendimiz bile mürşidi ile hareket ederdi biz neyimize hangi amelinize güvenip mürşit siz yürüyücez çok zor bu yolun içinde olmayan bilmez girin görün zaten pişman olacaksınız söylediklerinize Rabülalemin hidayet versin sofi olun inşallah en muhabbetlisinden amin

  1. İslamda Allah ile kul arasına girmek yoktur. O denilen şey hıristiyanlarda vardır. Adam her günahı işler sonra papazdan bir af kağıdı satın alır. Papaz da ona sen affedildin der. Bu bizim dinimiz de yoktur. Allah’tan başka kimse kimsenin günahını affedemez.
   Mürşidlere gelince onlar Allah ile kul arasına girmiş değillerdir. Cahiller öyle sanmaktadır. Mürşidler maneviyat öğretmenleridir.
   Mürşidler, edeb adab bilmeyen cahillere edeb adab öğretip Allah’ın yakînliğini kazandırmaya çalışan zahiren ve batınen çok temiz insanlardır. Cahillerle birlikte onlarda Allah’a ibadet ederler onlarda Allah’a tövbe ederler.

 4. İlla Tevhid adlı kullanıcıya;
  Allah dostları hakkında bilgi sahibi olmanı dilerim. Araştır oku bu kapı 1400 yıldır var ve bu kapıda kimseye zarar verilmedi hiçkimse inciltilmedi tam aksine münkirlere dua edildi. Biz de şu an senin için hayrı istiyoruz sana dua ediyoruz. Gözün ile görmeden hiçbir konuda karar verme. Senin dil uzattığın mübarek Peygamber efendimizin torunu. Bir Seyyid’e söylenilen kötü söz peygambere söylenilmiş bir kötü sözdür. El-Hak Rabbim bize de nasip etmiş Habibine Torun olmayı. Rabbim seni hidayete eriştirsin. Gidip o güzel köyü görmeni tavsiye ederim. Selam ile.

  1. Alem bir aynadır. Kim nasılsa ‘aynada’ onu görür. Yorumun çok hoşuma gitti. Bir seyyidden de böyle mütevazı ve incitmeden dua etmek gerekirdi zaten. Allah Teala seyyidlerin hepsinden ebeden razi olsun. Kandan geliyor bu asaletiniz. Allah mübarek etsin…

 5. Selam!

  Sofi kardeş, burada geçen bu hadisin orijinalini verebilir misin?;

  Bir kudsî-hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur :
  “Dikkat ediniz, cesette bir kalb vardır. Kalbin içinde de bir fuad vardır. Fuadda dahi sır vardır. Sırda da hafi vardır. Hafide dahi ahfa var.. İşte benim nurum, o ahfadadır.”

  1. اَلاَ إِنَّ فىِ الْجَسَدِ قَلْباً وَفىِ الْقَلبِ فُؤاَداً وَفىِ الْفُؤاَدِ سِرّاً
   وَ فىِ السِّرِّ خَفِيّاً وَ فِى الْخَفِىّ اَخْفىَ وَ اَنا فِى الْاَخْفَى
   (Hadis-i Kudsi)
   “Dikkat ediniz, cesette bir kalb vardır. Kalbin içinde de bir fuad vardır. Fuadda dahi sır vardır. Sırda da hafi vardır. Hafide dahi ahfa var.. İşte benim nurum, o ahfadadır.”

  1. Sadatı Kiramdan İmamı Rabbani hazretleri letaiflerin yerlerinin sağ ve sol memenin iki veya dört parmak aşağısına ve yukarısındadır buyurmaktadır.
   Demek ki bazı insanların ve kadınların parmakları incedir ki onlar için dört parmak denilmiştir.

 6. İÇKİ KUMAR BİZDE VARDI FAKAT 1YIL KURAN KURSUNA GİTMİŞTİM CUMA BAYRAM CENAZE NAMAZLARINA KATILIR AMA GÜNAHLARDANDA SAKINMAZDIM EVLİYALAR TARİHTE KALDI ŞİMDİ GİDİP ONLARI ZİYARET ERTMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM ÜSTELİK KARŞIDA GELİRDİM HADİ ORDAN DERDİM BİR DERDİM İÇİN MENZİLE GİTTİĞİMDE ANLADIM Kİ KUL OLDUĞUM İNSAN OLDUĞUMU KIYMETLİ OLDUĞUMU ANLADIM.
  O NE GÜZEL İNSAN EFENDİM ELLERİ PAMUK GİBİ ÖPTÜM DOYAMADIM NASİBİ OLANA ALLAH fırsat VERİR YİNE GİDER GÖRÜR BURDAN AHKAM KESİLMEZMİŞ GÖRÜNCE SEVİNÇ VE NEŞE GELİYOR DERDİM GEÇTİ AMA BAŞKA DERDİM BAŞLADI UNUTTUĞUM DUALARI TEKRAR ÖĞRENDİM KUL OLMAYI ONLARDA GÖRDÜM ONLARIN NE KIYMETLİ OLDUĞUNU EHLİ BİLİR BİLMEYEN KENDİ GİBİ BİLİR.
  GÖRMEDEN BİLMEDEN BURDAN YAZI YAZMAK KOLAY GÖRENLERDE KÖRÜYLE BAKMASIN GÖZÜYLE BAKSIN ORAYA GİDENLER ONA TAPMIYOR SAKIN HAA ONLAR REHBER ONLAR SİZE TAVSİYELERDE BULUNUYOR TUTANI BAĞLAR SEVGİLER SAYGILAR SUNARIM.

  SÖVENE DİLSİZ
  VURANA ELSİZ
  DERVİŞ GÖNÜLSÜZ GEREK
  GÖNÜL ÇALABIN TAHTI
  ÇALAP GÖNÜLE BAKTI
  BİR GÖNÜL YIKAR İSEN
  İKİ CİHAN BEDBAHTI

 7. Allah dostlarina lutfen Allah rızasi için kufur, kotu soz soylemeyin arkadaşlar. sofiler dikkat edin bunlar buyuk bir evliyadir onlar olmasa halimiz duman simdiye kadar neler yaptiysak bosa yapmisiz ama onlar insanlari dogru yola goturyor.
  Allah onlardan razi olsun Allah uzun omur versin bu “illa tevhit” kisisinede dua edin duzelir belki tartismayin kalp kirmayin allaha emanet olun. insaallah saadatlarin duasi uzerine peygamber efendimizin sefaati uzerinuze olsun allah niyetlerinizi kabul eylesin amin ecmain.

 8. SAHTEKAR ŞEYHLERİN İŞLERİNDEN UZAK DURUN ŞUAN KİM ŞEYHİM DİYORSA SAHTEKAR ŞEREFSİZDİR GAVS DENİLEN SENİ DENİLEN ABDULBAKİ DENİLEN TAM BİR ŞEREFSİZ SAHTEKAR K..EKTİR.

  1. Tevhidle alakası olmayan seviyesiz kişi.! Sen köpek olmamış olsaydınız âlimlere köpek demezdiniz. Sen kim Şeyh Abdulbakî hazretleri kim? Sen ve senin gibiler onun kapısında ki kıtmir kadar bile değerli olamazsınız. O kapıdaki kelp bile senin gibilerden daha şereflidir.

  2. Mekkenin cahiliye dönemine ait sapiklari nasil ki efendimizi kabul etmemisse simdiki fetocu alcak munafiklarda Allahın c.c. gerçek evliyasina munkir olmuş. Ne diyelim. Allah hidayet versin. Vermeyecekse ebu leheblerle ebu cehillerle haşr eylesin. Amin

  3. üzmeyelim üzülmeyelim
   biz kendimizi düzeltirsek eğer
   bizi görüp ibret alırlar
   o mübareklerde ali ile veli ile uğraşmamış
   Hakkın emirlerini alıp uygulamaya çalışmış layığı ile
   kalpler müstahni olmuyorsa
   Gidip menzil köyünü bir görmeli…
   Sevilensiniz

  4. İlla Tevhid rumuzlu şahsa atıftır:
   Kendini seleften zanneden nasipsizler, hangi eserde hangi bir selefin en azından bir muslumana küfrettiğini okudunuz, sünnetin neresindesin tevhidi senden daha iyi bilen kimse yok mu? Senin hocan kim nefsin veya şeytan değilse bu küfür ve öfke niye.?
   Sizin gibilere çok merhamet ediyor ve şevkatle yaklaşıyoruz, sizde ahirette efendimizin sancağı altında olmayı umuyorsunuzdur, kimsenin kimsede zerre hakkı kalmaz. Dilinizle ve elinizle yaptığınız tüm zülümlerden hesaba çekilecek insan müflislerden olmayasın sakın yaptığın amellere güvenme gıybet, iftira, vs. ile amel defterin dolmuş taşmış olmasın, ağzında tevhid kalbinde öfke , vs…yazık.

  5. Illa tevhi !! Senn nerenin domuz soylususun nasipsiz muptezel …

  6. Ey ismini illa tevhid yazan haddini bilmez ebu cehil torunu.
   Dedende öyle derdi Muhammed büyücü derdi.
   Ama sonunda geberdi. Sahtekar şeyhler demişsin.
   Sen hiç şeyh gördün mü de sahtesini gerçeğini ayırt edebiliyorsun.?
   Görseydin hakikat aynasında suretini görüp niye homur homur ettiğini anlardır.
   Allah sana hidayet etsin.

  7. kardeşim bu yazdıklarını lütfen kaldır bir dahada bilmediğin birşey hakkında yorum yapma inamki senin adına üzüldüm eger yolun düşerse menzil köyüne git yaptığın yanlışı görürsün

  8. Allahu Teala sana hidayet versin a kardeşim. Bir kimse nasipsizliği seçince meğer, Allah’ın velilerine sataşırmış. Keşke sizde sadatları anlayabilseydiniz ama aklınız selefiyecilik fitnesi ile ifsat olmuş sana söz kâr etmez. Ancak bundan gayri sizlerin hidayeti için dua edebiliriz.

  9. İlla Tevhid isimli şahıs münafiksın sen. Kendini beğenmiş, adi Münafığın tekisin. Sen hiç Menzile gittin mi, o havayı teneffüs ettin mi, O Sofî kardeşlerimle oturum sohbet ettin mi, O Mübareğin çorbasını içtin mi, O Mübareğin arkasında Namaz kıldın mı.?
   Ne zararı var O Mübareğin sana.? Ne yaptı sana.? İslama hizmetten başka ne yaptı.? Hem O Mübarek Seyyid’dir. O’na söylenmiş her güzel övgü Resûlullaha, yine O’na söylenmiş her çirkin sözde yine Resûlullaha söylenmiş sayılır. Hem sen O kapıyı hiç araştırdın mı; O kapı aralıksız 1400 senedir var, yeni çıkmış, türemiş bir cemaat midir..?

   Rabbimiz sana hidâyet versin. İnşaallah bir an önce tevbe edersin. Yoksa sonun felâket..

  10. İlla Tevhid ! Sen kendini anlatmışsın. Allah senin belanı verecek sabret. Köpek bile senden daha şerefli

  11. İlla Tevhid isimli şahıs! Tevhid kelimesini kirletme. kelp olduğun salyandan belli. Peydahlanmış …

  12. İlla Tevhid denilen sapık. Sanki seyh gordu de hayatinda boyle atip tutuyo serefsiz seni neyse ben bisey demiyom allah belani verir senin ya bu dunyada ya da ahirette illaki cezani cekersin munafik seni…

  13. İlla Tevhid denilen kimse !
   Şerefsizin önde gideni olmasan böyle ithaf etmezsin. Arkadaşının gözü önünde arkadaşının dostuna değer verdiğine şerefsiz der misin?
   Allah dostu mübarek zât’a böyle çirkin ithafta bulunuyosun. Nasipsizz…

  14. İlla Tevhit! Ya sen neyin havasını yaşıyon lan sen hiç menzile gitmedinmi GAVSMız hz. ibrahim peygamberin soyundan ve hz peygamber sav. selelmin soyundan geliyor gavsmız lütfen küfür etme bir gün çarpılırsan o zaman görürsun

  15. ulan ıftıracı duzanbaz İLLA TEVHİD rumuzlu sahtekar.! Allah senı islah etsın terbiyesiz seviyesiz terbiyeni takin sana kim olduğunu gostecem adi herif allah yolunda gidenlere allahın veli kularına karısma dil uzatma ahlaksız edepsiz. allah sana harp acacak… ayetleri oku…utanmaz tovbe istiğfar et ….

  16. İlla Tevhid isimli şahıs! Sen düzenbazın tekisin. Allah beni islah etsin

  17. İlla Tevdi! Sana yazıklar olsun ki Resulullahın güllerinden birine hakaret ediyorsun Mevlam sana hidayet versin bu söylediğine hem dünya hem ahirette pişman olacaksın keşke o ? leri seven olaydım diyeceksin

  18. selefi vahabi daeş bunların kafalarındaki filitreleri alman roydiger bile geliştiremez. okadar iyi işlenmişki bu tipler hiç bir söz laf geçmez bunların filtrelerinin ardına. anlamaz. anlamadığı bir yere birde bildiği yanlışı araştırmadan etmeden körü körüne savunur. kendi-kendini bi iki hadis bilip tefsir okuyup alım zannederler. halbuki sorsan bunlara bu bilgiyi kimden aldın diye,cahilin bildiği sövdüğünün sözüdür. bunlara Allah bu kapıyı açarmı bilmem ama üzülüyoruz bunların acınacak hallerine…

  19. İlla Tevhid! Mubarekler kancayi takmis oltaya takilmis
   Arkadas Yakin zaman da sofi
   Kac tane boyle agir konusan gordum baktimki safin en onunde oturmaya calisiyorlar😚

  20. Vulan şerefsiz İlla Tevhid rumuzlu sen… ELLAH tan kork… VE istiğfar da bulun ELLAH dostlarına küfür etmen imansız gitmene bile sebep olabilir… Sende git gör ondaki nuru muhabbeti…

  21. İlla Tevhid rumuzlu kimse, Yüce Allah cc buyuruyor ki(mealen); “Bilmediğiniz şeyin ardına dūşme,kulak gõzler kalp bunların hepsi mesuldūr.”

 9. Bu hatme duasının sözlerini kim belirliyor,kime veriliyor.Merak ettiğim için soruyorum.Şu anda hayatta olan şeyh vefat edince yerine geçen halifesi ile ilgili olan hatme sözleri kim tarafından yazılıp kime verilecek mesela.

  1. Mesut Tok kardeşim hatme dualarını sadatların halifeleri yazdırmışlardır. Hayatta olan mürşid vefat ettikten sonra yerine gelen halifenin ismi adına yapılan dua oraya eklenir. Halifenin ahvalini medhu sena ise o halifenin mürşidinin hayatta iken kendisi adına söylediği övgü sözleridir. Yani hiç bir mürşid, kendi kendini övmemiştir. O övgüler, mürşidinin hayatta iken kendisine atfen yaptığı övgüdür.

  2. Anladığım kadarıyla mürşid hayatta iken halifesi için hatmede geçecek methiyeleri yazar.Vefatından sonra okunur.

  3. Mürşit kendinden sonra gelecek halifelerine methiye yazmaz şifahi olarak söyler. Halifelerine hayatta iken görev verirse onun şifahi olarak söyledikleri medhiyeleri hatme duasına eklerler. Vefatından sonra vazifeye başlamaları emredilirse, dua eklemesini o vakit yaparlar.

 10. ALLAH razı olsun cumlenizden ama naksi tarikati haric diger tarikatlar yazmisiniz o aklimi karistı ben sadece naksi kadiri usaki muhammediye nur cemiyeti mevlevi leri biliodum bilmedigim seyleri ogrenmis oldum Allah kat ve kat razi olsun

  1. Ayşe Hanım Allah sizlerden de razı olsun. Hatme Hacegan duası sadece Nakşibendi tarikatlarına mahsus bir duadır. Nakşi tarikatleri hariç diye bir şey de yazmadım. Lütfen bir kez daha kontrol ediniz. Allah’a emanet olunuz.

  1. Sufi, sadece silsiledeki isimlerde farklılıklar olur… Mesela; Hatme Hacegan da Nakşibendi Molla Muhammed Konyevi Hazretlerinin sufileri kendi şeyhlerinin isimlerini okurken, Mezil sufileri Seyyid Abdulbaki Hazretlerinin ismini okurlar. Muhammed Raşid Hazretleri ve evvelki Sadatların ismini her iki tarafın sufileri de okurlar. Bunun gibi.

  1. EsSelamu aleyküm ☺ Günümüz Ancak Kurân ve Sünnet ile aydınlıkdır
   Hizmetinizde dolayı teşekkür ederiz.
   Paylaşım yapabilir miyiz?
   Rabbimiz Tevfik ve inayetiyle..

  2. Aleykümselam Lütfettin kardeşim.
   İltifat ve takdirlerinizden dolayı biz de size teşekkür ederiz.
   Kaynak belirtmek suretiyle her türlü paylaşım serbesttir.

Bir cevap yazın