Kıyamet Ne Zaman Kopacak ?

    KIYÂMET ALÂMETLERİ

     Kıyametin kelime anlamı ayağa kalkmaktır. Kur’an’da Kıyamet, Kâria, Vakıa, Saah, gibi kelimeler ile anılır. Kıyametin kelime anlamı değil, bilnen anlamı; göklerin eriyeceği, yıldızların döküleceği, dağların parçalanıp toz duman olacağı ve evrenin sonu olacağıdır.  
     Kıyamet hakkında Cenab-ı Hak Teala Vâkıa Sures’inde şöyle buyurmaktadır, mealen:
     Bismillâhirrahmânirrahıym.
1. Kıyamet koptuğunda.
2. Kopacağında yalan yoktur.
3. Allah ilahi adaleti ile kafirler güruhunu esfeli sâfiline indirir. Dostlarım a’lâyi illiyyîne yükseltir.
4. Yer şiddetli hareket ile sallandıkta.
5. Dağlar dümdüz oldukta.
6. Toz gibi dağıldıkta.

Karia Suesi’nde mealen:
1.  El-Kâriatü=Yürekleri hoplatan büyük felaket!  
2. Mel-Kâriah= 
Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?
3. Ve Mâ edrâke mel-Kâriah=
Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?
4. Yevme yekûnunnâsü kelferâşil mebsûs=
O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır.
5. Ve tekûnül cibâlü kelıhnil menfûş=
Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.    

     Enbiya Sureinde mealen:
-“ İnsanların hesap günleri yaklaştı. Onlar böyleyken, hâla gaflet içindedirler. (Bunu tefekkürden) yüzçeviricidirler.”

(Enbiya-1)
-“ Ne bilirsin, belki de O saat (kıyamet) yakın (bir zamanda olacaktır.” (Ahzâb- 63)
    Kıyâmet’in yaklaştığını, kopmak üzere olduğunu gösteren belirtiler iki bölümdür. Bunlar genellikle Küçük Alametler (Alâmât-ı Suğra) ve Büyük Alametlerdir (Alâmât-ı Kübrâ).
     Enes -radiyallahu anh-den rivayet edilen bir Hadis-i şerif’lerinde Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur:

-“ Allah Allah diyen hiçbir kimsenin üzerine kıyamet kopmaz.” (Müslim: 184)
Gün gelecek, yerüzünde Allah Allah diyen insan kalmayacak, bu sebeple de kıyamet kopacak.
Abdullah bin Mesud -radiyallahu anh-den rivayet edilen bir Hadis-i şerif’lerinde Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

-“ Kıyamet yalnız kötü insanların üzerine kopacaktır.” (Buhârî – Müslim: 2949)

     Bugün Kur’an’a inanmayan kâfirlerin her biri kıyamet hakkında çeşitli varsayımlar üretirler. Ne yazıkki kendisini müslüman sanan bazı gafillerde bu senaryolara kendilerini kaptırmış durumdadırlar. Kur’an, Kıyâmet’in zamanını Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceğini belirtir buna rağmen yaklaştığını (el-Zümer, 54/1), yakın olduğunu (en-Nahl, 16/77), ansızın geleceğini (el-A’raf, 7/187) bildirir. Kur’an Kıyâmet alametlerinin belirdiğini (Muhammed, 47/18) ifade etmekle birlikte bunlar hakkında bilgi vermez.
Hadisi şeriflerde ise Kıyâmet’ten önce ortaya çıkacak alametlerden çokça söz edilmektedr. İslâm alimleri hadislerde dile getirilen alametleri nitelikleri açısından değerlendirerek bunları Küçük Alametler (Alâmât-ı Suğrâ), Orta Alametler(Alamet-i Vustâ) ve Büyük Alametler (Alâmât-ı Kübrâ) olmak üzere belirlemişlerdir.
Biz burada Kıyâmet alametlerinden Orta ve Büyük Alametlerden söz edeceğiz. 

   Hadisi Şeriflere Göre Kıyametin Orta Alametler’inden Bazıları :

1- İnsanların ilimlerini izhar edip, amel yapmayı terk etmeleri (İbn Ebiddünya).
2-  Liderlerin zülüm etmesi, yıldızların doğrulanması (fala inanıp), kaderin yalanlanması (Hz. Ali’den Elberrak).
3-  İnsanlara bir zaman gelip çatacakki, o zamanda kişi dinini ancak, tilki gibi bir tepeden bir tepeye veyahutbir delikten öbür deliğe kaçarak kurtaracak (Ebu Nuaym).
4-  Kıyamet yaklaştığında kişinin köpek yavrusu yetiştirmesi. Bu işin ona kendi çocuğunu yetiştirmekten daha sevimli gelmesi (Taberani).
5-  Ayağı çıplak, üstü başı olmayan çobanların yüksek yüksek binalar yapması (Şeyhayn).
6-  İşin ehline verilmemesi (Buhari).
7
–  Zinanın açıkça işlenmesi, içki tüketiminin artması, kadınların çoğalıp erkeklerin azalması
(el-Ali en-Nâsif Tac,   5/335).
8
–  Depremlerin çoğalması (Buhârî, Fiten, 25).
9
–  İslâmî ilimlerin ortadan kalkması, cehaletin artması (Buhârî, Fiten, 4).
10
– İnsanların bina yapmakta birbiriyle yarışmaları (Buhârî, Fiten, 25; bk. Tecrid-i Sarih Terc; 1/58).
11- İnsanların ölümü temenni etmeleri (Buharî, Fifen, 25; Müslim, Fiten, 53-54).
12- Hicaz’da bir ateşin çıkarak Busra’da (Şam yakınlarında bir yer) develerin ayaklarını aydınlatması
(Buhârî, Fiten, 24; Müslim, Fiten, 42).
13- Fırat nehrinin sularının kesilmesi, nehir yatağından altın çıkması (Müslim, Filen, 29-31). Yapılan barajlar sebebi ile Fıratın suları belli dönemlerde kesilmeye başlamıştır.
14
– Cinâyetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi (Buhârî, Fiten, 4; Müslim, Fiten, 18).
15
– Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi.
(Tecrid-i Sarih Tercümesi, VIII, 341; Müslim, Fiten, 79-82).
16
– Kahtân’dan bir kişinin çıkarak, insanları asâsı ile sevketmesi (Buhârî, Fiten, 23).
17-
Peygamber(s.a.v.) Efendimiz:
”Yeryüzünde Allah, Allah diyen bulunduğu sürece kıyâmet kopmaz.” buyurmuştur  (İbn Mâce, Edeb, 53; Tırmizi, Deavât,6)

    Hadisi Şeriflere Göre  Kıyâmetin Kopmasının Dokuz Büyük Alameti

1- Deccal’in ortaya çıkışı: Deccâl, kıyâmette zuhur edecek yalancı bir kişidir, İslâm Dini’ni ve müslümanları ifsad edip, kötülüğe ve bozgunculuğa sevketmek isteyecektir. Deccal’in sağ gözünün kör olduğu, iki gözünün arasında “kâfir” yazdığı, çocuğunun olmadığı, Medine’ye ve Mekke’ye giremeyeceği, ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde kırk gün kalacağı, bu süre içerisinde istidrac türünden bazı olağanüstü olaylar göstereceği, daha sonra da yine kıyâmetin büyük alametlerinden olan Hz. İsa’nın yeryüzüne inmesiyle onun tarafından öldürüleceği sahih hadislerde belirtilmiştir (Buhârı, Fiten, 26; Müslim, Fiten, 37, 39, 40, 91, 101, 110, 112).

2- Duhan’ın çıkışı: Duman anlamına gelen duhan da kıyâmetin büyük alametlerinden biridir. Kıyâmetin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayarak, kırk gün ve kırk gece kalacak, mü’minler nezleye tutulmuş gibi, kâfirler ise sarhoş gibi olacaklardır (Müslim, Fiten, 39).

3- Mehdi’nin Zuhuru: Ebu Davud ve Tirmizi’nin Sünen’lerinde yeralan bazı hadislere göre Mehdî’nin çıkması da Kıyâmet’in büyük alametlerindendir (Sünen-i Tirmizî, IV, s.1-93: Sünen-i Ebu Davud, N. Şr. M.Abdul Hamid IV, 100, 106).

4- Hazreti İsa (a.s)’ın İnmesi: Ehl-i sünnet itikadına göre Kıyâmetin vukuundan önce Hazreti İsa yeryüzüne inecek, hristiyanları İslâm’a davet edecek, Deccâl’i öldürecek, Hazreti Peygamber (s.a.s)’in şerîati ile hükmedecektir (Buhârî, Büyû, 102; Müslim, İmân, 242-247).

5. Ye’cûc ve Me’cûc’ün Çıkışı: Kıyâmetin vukuundan önce çıkarak “yeryüzünde bozgunculuk yapacak” (el-Kehf, 18/94) olan asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur (Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, IV, 3288). Hz. ZülKarneyn’in önlerine yaptığı seddin yıkılarak (el-Enbiya, 21/96) açılması ile yeryüzüne dağılacaklar insanlara saldıracak, kentleri yakıp-yıkarak harabe haline getireceklerdir. Bazı rivayetlerde bu seddin Çin seddi olduğu zikredilir (Muhammed Hamdi Yazır, a.g.e., IV, 3291, 3374; Buhârı, Enbiyâ, 7; Müslim, Fiten, 1,2). (Tabii, doğrusunu Allah bilir.)

6- Çöküntülerin Vukuu: Doğuda, Batıda, Arap Yarımadasında olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de Kıyâmet’in büyük alametlerindendir (Müslim, Fiten, 39).

7- Dabbetü’l-arz’ın çıkışı: Kıyâmet’ten önce çıkacağı bildirilen bir yaratıktır. Kelime anlamı “yer hayvanı” demektir.
     Kur’an-ı Kerim’de mealen:
-” Kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman, yerden bir çeşit hayvan (dâbbe) çıkarırız ki o, onlara, insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler” (en-Neml, 27/82),buyurulmaktadır.
Hz. Peygamber Dâbbetü’l-arz hakkında “Çıkacak olan kıyâmet alametlerinden ilki, güneşin batı tarafından doğması ile, bir kuşluk vakti insanlara karşı bir dâbbenin (hayvanın) zuhurudur. (Müslim, Fiten, 118) buyurmuştur.

8- Güneşin Batıdan doğması: Güneş batıdan doğacak, insanlar topluca iman edecek, ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XII 307; Müslim, Fiten, 118).

9- Yemen’den çıkacak olan büyük bir ateşin insanları önüne katarak sürmesi (Müslim, Fiten, 39).

Hz. Peygamber (s.a.s), Kıyâmetin kötü insanlar ve kâfirler üzerine kopacağını bildirmiştir. Peygamber(s.a.v.)buyurdularki , mealen;
-“Yeryüzünde Allah, Allah diyen bir kimse olduğu sürece kıyamet kopmaz.”  Bu hadislere göre Kıyâmet kopmadan önce mü’minlerin ruhları alınacak ve onların âhirete göçmeleri sağlanacaktır (Buhari, Fiten, 5; Müslim, imare, 53).

 

(Visited 728 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Kıyamet Ne Zaman Kopacak ?” üzerine 4 yorum.

  1. Bekir Bey ağabeyim.Seni ve bu siteyi tanıyalı 3 gün oldu. O kadar üzgünüm ki, neden daha önce tanımamışım, kısmet olmamış diye. Allah rızası için ben seni çok sevdim. Çok aydınlatıcı, sağlam ve gerekli bilgilerle, biiznillah harika bir iş yapıyorsun. Allah senden razı olsun abicim…

    1. Sayın Burhan Bey kardeşim. Bu iltifatlarınız bizi İslam Dergisi adına pek mesrur eyledi. Bizi sevmenize karşılık bilmukabele bizler de sizi aynısı ile Allah için sevdik. Bizleri dualarınızla hep desteklemenizi ve sitemizi başkalarına Allah rızası için tanıtmaya çalışmanızı dileriz. Allahu Tealaya emanet olunuz.

  2. Kıyamet Alametleri’nin olması ne zaman olacağını bilmek anlamına gelmezki,kişi her zaman her anda yaştada ölebilir ama ölümün alametleri vardır yaşlılık,saç sakal beyazlığı,zayıf ve kuvvetten düşmek vs.bu alametleri gören yaşayan insan ne zaman öleceğini bilmez belki aklına bile gelmez ansızın ölüm gelip çatarda şaşar kalırız vesselam…

  3. Hocam Kuran_ı kerimde Kıyametin ansızın kopacağı için kıyametin alametleri yoktur diyorlar .Siz ise kıyametin alametlerini yazmışsınız ki tabiki bu görüş alimlere ait ama sizde bunu paylaşmışsınız.Bu demektir Ki siz de kıyametin alametlerinin olacağına inananlardansınız.Gerçekten kıyametin alametleri var mı bu konuda beni aydınlatırsanız memnun olurum.Cevabı aynı zamanda mail olarak göndermek mümkün mü acaba.

Bir cevap yazın