Kur’an Kadınları Dövün mü Diyor ?

Bazı âlimler Nisa Suresi 34. âyette (mealen); “Yine de, uslanmaz iseler, darb edin” ibaresine dayanarak kadınları gerektiğinde kocalarının dövebileceğini belirtmişlerdir.

Kur’an’a inanmayan art niyetli kimseler ise, bir sivrisineğin kanadını dahi yaratmaktan yoksun iken, devasa evreni yaratan Hak Telanın emirlerini  haksız olarak sorgulamaya kalkıyorlar.
Kur’an’ı doğru anlamak için bir ayet hakkında Peygamberimiz(aleyhissalatü vesselam) ne buyurduğunu, ashab-ı güzinin o konu üzerinde ne gibi açıklamada bulunduğunu, müçtehidler konu üzerinde nasıl içtihat yapmış olduğunu bilmeden sırf Kur’an’ın kelime mealine bakarak anlam çıkarmak büyük vebaldir.
Öncelikle ilgili âyetin bir kısmını değil tamamına
bakmak gerekir. Söz konusu âyet-i kerimenin meali şöyledir: 

 – Erkekler, kadın üzerine idareci ve hakimdirler. Çünkü Allah birini (cihad, imamet, miras gibi işlerde) diğerinden üstün yaratmıştır. Bir de erkekler mallarından (aile fertlerine) harcamaktadırlar. İyi kadınlar, itaatkar olanlar ve Allah’ın korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır. Fenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince: Önce kendilerine öğüt verin, yataklarından ayrılın. Bunlar da fayda vermezse darb edin. Eğer size itaat ederlerse kendilerini incitmeye başka bir bahane aramayın. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür. (Nisa/34)

İlgili ayette geçen DARB kelimesi, Kur’an’da bir kaç farklı anlama gelmektedir.
– “(Ey Rasulüm) Mümin kadınlara söyle! Başörtülerini yakalarının üzerine kadar (darb etsinler) indirsinler. (Nur Suresi 31).

Bu ayette darb, başörtülerini indirmek anlamındadır.
Yâsin suresinde ise DARB kelimesi darb-ı mesel yapmak bir olayın kıssasını hatırlatmak anlamındadır. İlgili âyetin (meali) ;
– “Sen onlara, o kasaba halkını darb et (o kasaba halkının kıssasını anlat). (Yasin/13)
Söz konusu ayet ise(mealen) ;
– “Fenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince: Önce kendilerine öğüt verin, yataklarından ayrılın. Bunlar da fayda vermezse darb edin. Eğer size itaat ederlerse kendilerini incitmeye başka bir bahane aramayın. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür.” (Nisa/34) 
mealindedir.

Nisa suresinde bir ayette (mealen),
– “Onlarla iyi, güzel geçinin!” buyrulmaktadır. (Nisa/19)
Hadis-i şeriflerde de buyrulmuştur ki:
– “Bir mümin, hanımının kötü huyuna kızmasın! Onun iyi huyu da olur.” (Hadis-i Müslim)
– “Bir erkek, hanımını döverse, kıyamette onun davacısı ben olurum.”
(Hadis-i Riyâdun Nâsıhîn)
– “Müslümanların iman yönünden en üstünü, ahlakı en güzel olanı, hanımına, en iyi, en lütufkâr davranandır.” (Hadis-i Tirmizî).
– “Müslümanların en iyisi, en faydalısı, hanımına en iyi, en faydalı olandır. Sizin aranızda hanımına karşı en iyi, en hayırlı, en faydalı olan benim.” (Hadis-i Nesâî)

– “Hanımını dövenin, Kıyamette hasmı ben olurum. Hanımını döven, Allah ve Resulüne âsi olur.” (R. Nasıhîn)
– “Kadınlarınızı üzmeyin! Onlar, Allahü teâlânın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olun, iyilik edin!” (Hadis-i Müslim)

– “Kendi yediğinden hanımına da yedir, kendi giyindiğin gibi ona da giydir, ona yüzünü ekşitme, kaşını çatma ve dövme!”
(Hadis-i Ebu Davud)

Ayeti kerimede onları(dövünüz) ibaresinin geçmesi eğer kadınları gerektiğinde dövmemize işaret olsaydı Rasulullah,  “Ey Allah’ın kulları  kadınları dövmeyin!” (Hadis-i İbni Mace, Dârimî) buyur muydu?
Ya da Rasulullahın (aleyhissalatü vesselam) hiçbir vakit kadın dövdüğü görülmüş müdür?
Hem Kur’an Müslümanlara İslamı yaşamada Rasulullahı örnek almamızı emretmiyor mu? İşte ilgili ayet-i kerime (mealen):
– “Şanım hakkı için muhakkak ki size Rasullulah’da Allah’a ve âhiret güne ümit besler olup da Allah’ı çok zikreden kimseler için pek güzel bir örnek vardır. .” (Sure-i Ahzab/21)

Bekir Abdullah…13/03/2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir cevap yazın