NAKŞİBENDİ TARİKATI ve MÜRŞİTLER SİLSİLESİ

Bismillâhirrâhmânirrahîm.Lafza-Allah İsmi Bez Üzerinde
NOT: HATME-İ HACEGAN DUASINI ORJİNALİNDEN OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ:

Hatme Duası (Arapça-Türkçe)

TARİKAT NEDİR ?
Tarikat; kâmil ve mükemmil bir rehberin gözetiminde, nefsi kötülüklerden, ruhu masiva sevgisinden temizleyerek gönlü, İlahi isimlerin nurunu algılayacak saf ayna haline getirip, imanı taklitten kurtararak ilmel yakîn, aynel yakîn ve hakkal yakîn derecesine kavuşturup, dinde ihlası elde etmektir.
      İslami tarikatlardan olan Nakşibendî tarikatı ve gerekse Kâdirî ve sair tarikatlar ancak; sufinin yaşamına Kur’an ve Sünneti uygulatmak için var olmuşlardır.. Bugüne dek hak tarikatlardan hiç birisi itikatta ehli sünnet inancı ile amelde  dört hak mezhepten başkasına tabi olmamışlardır.  Şayet varsa bunların dışında bir yol, o yol sapkınların yoldur. O sapıkların tarikatları bu güzide yolun erbablarına asla mal edilemez.
Eğer ki;
”Madem siz Kur’an ve Sünnete göre amel ediyorsanız, şu halde tarikata ve mürşide ne gerek var?” denilirse, onlara şu soru ile cevap verilir; “Sizler gideceğiniz bir adrese, yolu bilen kimse ile mi, yoksa kendi kendinize mi daha çabuk ve kolay ulaşabilirsiniz? “ denilir.
      Öğretmensiz ve ustasız kasap dahi olunamazken, ebedi hayatın istikbali nasıl ihmal edilebilir?
Velhasıl şu bir gerçektir ki, gerek Nakşibendi ve gerekse Kadiri, Halveti, Gülşeni ve isimlerini burada sayamadığımız diğer itikatta ehli sünnet tarikatları, durumları itibari ile geçmişten günümüze dek Ehli Sünnetin kalesi ve muhafızı olmuşlardır. Bu sebepledir ki dinde reformcuların ve selefiyeci mezhepsizlerin karalama hedef tahtaları olmuşlardır.
Nakşibendi Tarikati peygamberimizden Hz. Ebu Bekr’e ve aşağıda sıralanan büyüklerin sırası ile Şah-ı Nakşibendi hazretlerine ve ondan sonra bir çok kollara ayrılarak günümüze ulaşmıştır.
Nakşibendi Tarikatının, yani ruh yolu tarikatının en bariz özelliği, gizli zikir(Allah lafzı) ile kalpteki masiva sevgisini temizleyip, ruhu tasfiye ve nefsi tezkiye ederek fenafillah(razıye(kulun Allah’tan razı olması) ve beka billah(merzıye(Allahın kuldan razı olması) derecelerine ulaştırmaktır.
Kadiri Tarikatının ve diğer nefs yolu tarikatlarının en bariz özellikleri ise, riyazat ve mücahede yapıp yani, nefsin istediklerini yapmamak, istemediklerini yaparak nefsi tezkiye ve ruhu tasfiye edip Fena ve Beka mertebelerine ulaştırmaktır.
NOT: Her iki yolda da Kur’an ve Sünnete ittiba şarttır. Aksi halde sofi ve derviş şeytanın oyuncağı olur.

U Y A R I  !
SAYIN OKYUCULARIMIZ. AŞAĞIDA BELİRTİLEN SİLSİLELER BİZE GÖNDERİLDİĞİ İÇİN YAYINLAMAKTAYIZ.
BAZI KİMSELER “BİZİM MÜRŞİDİMİZİN SİLSİLESİNİ NEDEN YAYINLAMIYORSUNUZ?” DİYE SİTEM ETMEKTEDİRLER. BU HAKSIZLIKTIR. SİZ BİZE MÜRŞİDİNİZİN SİLSİLESİNİ
GÖNDERİRSENİZ BİZ DE İNŞAALLAH YAYINLARIZ..

TARİKAT HAKKINDA EVLİYAULLAHIN GÖRÜŞLERİ:

“ZAHİRE UYMAYAN HER TARİKAT BİZİM İÇİNDE BATIL BİR TARİKATTIR. “

Selefden Ve Büyük Sufi Şeyhlerinden Ve Şafii Alimlerimden Abdurrahman-ı Sülemi ( Hicri Takvim; 412 / Miladi Takvim; 1021 )
( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

” Zahiri Hükümleri İyi Bilmeyen Kimse, Batıni Hallerini Güzelleştiremez. Halleri İlmeTers Düşen Birisine, Sufi Denilemez. ” [ 1. ]

Selefden Ve Büyük Sufi Şeyhlerinden Olan Ebu Said El-Harraz ( Hicri Takvim; 277 / Miladi Takvim; 890 ) ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

” Zahiri İlme Ters Düşen Her Batıni Hal Ve İli, Batıldır. ” [ 2. ]

Selef Alimlerimizden Olan Ebu Hafs Haddâd ( Hicri Takvim; 270 / Miladi Takvim; 883 ( Kuddise Sirruhu ) Buyuruyor Ki;

” Biz İşlerini, Sözlerini Ve Hallerini Kitap Ve Sünnet Terazisinde Ölçmeyeni ALLAH-U TEALA ( Celle Celaluhu ) Hazretleri Adamı Saymayız. ! ” [ 3. ]

Maliki Mezhebinin Kurucusu Selef Alimlerimizden Olan İmam-ı Malik ( Hicri Takvim; 179 / Miladi Takvim; 795 ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

” Tasavvuf Bilmeyen Fakih Fasık, Tasavvuf Bilip De Fıkıh Bilmeyen Zındık olur. Bu İkisini Birleştiren İse Hakikate Ulaşır. ” [ 4. ]

Selef Alimlerimizden Olan Ruveym ( Hicri Takvim; 330 / Miladi Takvim; 940 ) ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

” Sufiler, Aralarında Hakkı İhmal Ve İptal Edenlere Buğzettikleri Sürece, Hayırda Kalmaya Devam Edeceklerdir. Ama Herkes Birbirinin ( Yanlış ) Halinden Hoşnud Olursa, Helak Olurlar. ” [ 5. ]

Nakşibendi Şeyhlerinden Olan Şeyh Fethullah-i Verkanisi ( Hicri Takvim; 1317 / Miladi Takvim; 1899 ) ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

” Şeriata Zıt İnanç, Cezbe, Hal Ve Keşfin Doğru Olduğuna 1.000 Bin Melek Gelip Şahidlik Etse Bile Kıyas Yapma Ve Keşfi Tevil Etme Yorumlamaya Yeltenmemek Gerekir. Şeriata Ters Haller Uzaklaştırıcıdır Ve İlahi Huzurdan Kovulmaya Neden Olur. ” [ 6. ]

Ali Eş-Şazeli ( Kuddise Sirruhu ) Hazretleri Buyuruyor Ki;

” Elde Ettiğin Bir Keşif Hali Ki Kitap Ve Sünnetle Çelişti, Derhal O Keşfi Bırak ! Kitaba Ve Sünnete Sarıl. Keşfin İlhamın Ve Müşahedenin Durumu Odur Ki Ancak Kuran-ı Kerim Ve Hadis-i Şerif-in Tasdikinden Geçtikten Sonra Amel Edilir. ” [ 7. ]

KAYNAKLAR;

1. ABDURRAHMAN-I SÜLEMİ, MENACİHU’L-ARİFİN, SAYFA; 11 ]

2. ABDURRAHMAN-I SÜLEMİ, TABAKAT, SAYFA; 231 / İMAM-I KUŞEYRİ, ER-RİSALE, CİLD; 1, SAYFA; 140 / İMAM-I SÜHREVERDİ, GERÇEK TASAVVUF, SAYFA; 63

3. CAMİ, NEFAHAYU’L-UNS, SAYFA; 185

4. FIKH-I MALİKİ ŞERHİ, CİLD; 2, SAYFA;195, ABDÜ’L-BAKİ EZ ZERKANİ VE ALİYYÜ’L-KARİ, CİLD; 1, SAYFA; 33

5. İMAM-I SÜHREVERDİ, GERÇEK TASAVVUF, SAYFA; 143

6. ŞEYH FETULLLAH-İ VERKANİSİ, ADAB-I FETULLAH, SAYFA; 76

7. SEFER EL-MUHİBBİEL-CERRAHİ, TASAVVUF TERİMİNLERİ, İSTANBUL, KIRK KANDİL YAYINLARI, 1998, SAYFA; 225

      NAKŞİBENDİLİĞİN KÖKÜ (Altın Silsile):

Nakşibendi Tarikat-ı Âliyesinin temeli şu üç mürşidler silsilesi ile Peygamber (s.a.v.) Efendimize dayanır:

    Birinci Silsile:
1- Allahın Rasulü Muhammed Mustafa(s.a.v.)efendimiz.
2- Hz.Ali (r.a),
3- Hz.Hüseyin(r.a.)
4- İmam Zeynel Abidin(k.s.),   
5- İmam Muhammed Bakır(k.s.),
6- İmam Cafer sadık(k.s.),
7- Musa Kazım(k.s.)
8- İmam Ali Rıza(k.s.)
9- Maruf-u Kerhi(k.s.)

    İkinci silsile:
1- Hz.Ali,
2- Hasan-ı Basri,
3- Habib-i Acemi,
4- Davud-i Tai hazretleri,
5- Marufi Kerhi hazretleri hem davudi Tai hz.den ve hem İmam Ali Rıza hz.den icazetini alarak iki yolun feyzi kendinden sonraki velilere intikal etmiştir.
6- Sırrı Sekati(k.s.),

7- Cüneydi Bağdadi(k.s.),
8- Ebu Ali Ruzbari(k.s.),
9- Ebu Ali Katib(k.s),
10- Ebu Osman Mağribi(k.s.),
11- Ebul-Kasım Gürgani(k.s.),
12- Ebu Ali Farmidi(k.s.).

     Üçüncü silsile(Altın Silsile):
1-  Rasulullah(s.a.v.) efendimiz,
2-  Ebu Bekir Sıddık (r.a.) efendimiz,
3-  Selman-ı Farisi(r.a.) efendimiz,
4-  Ebu Bekir Sıddık ‘ın torunu Kasım(k.s.),
5-  İmam Cafer-i Sadık efendimize, (Cafer-i Sadık’tan da üveysi olarak Beyazid-i Bistami’ye),
6-  Beyazidi Bistami (k.s.) hazretlerine, (Ondanda üveysi olarak Ebul Hasan Harkani’ye),
7-  Ebul Hasan Harkani (k.s.) hazretlerine,
8-  Ebu Ali Farmidi (k.s.) hz.lerine intikal etmiştir. (Vefatı: 1084 miladi yılı),

      Dikkat edilirse birinci silsilenin mürşidi İmam Ali Rıza hz.leri ile, ikinci silsilenin mürşidi Davud-u Tai hazretlerinden Marufu Kerhi hz.leri irşad icazetini aldıktan sonra, her iki yol kendisinde birleşerek sonraki mürşidlere silsile yolu ile  Ebul-Kasım Gürgani(k.s.) hz.lerine ve Ondan da    Ebu Ali Farmidi hazretlerine intikal ediyor. Ebu Ali Farimidi hz.leri  ise 3. Silsilenin mürşidi Ebul Hasan Harkani hz.lerinden de o yolun icazetini alarak her üç silsilenin feyzi  cem olarak kendinden sonraki mürşidlere intikal ediyor.    
Bu silsilenin hiçbir kopukluğa uğramadan Rasulullah(s.a.v.) Efendimize kadar uzanmakta olduğu görülmekle bu iftiracıların iddialarının asılsız olduğu açığa çıkmaktadır.

     Bundan sonra silsile şöyle devâm eder:

9- Yûsuf Hemedânî                         (ö. 535/1140-41),
10-Abdulhâlik Gücduvânî …….. (ö. 617/1220-21),
11-Hoca Ârif Rivgerî                       (ö. 649/1251),
12-Mahmud İncir Faşnevî …….. (ö. 670/1271),
13-Ali Râmitenî (Azizan) ……. .  (ö. 705/1305, 715/1315),
14-Muhammed Baba Semmâsî .(ö. 740/1339),
15-Seyyid Emir Külâl                      (ö. 777/1375),
16-Bahaeddin Buhari Nakşibend (ö. 791/1389),
17-Muhammed Alâeddin Attâr.  (ö. 802/1399),
18-Mevlânâ Ya’kub Çerhî ……..  (ö. 847/1443),
19-Ubeydullah Taşkendî ………. (ö. 895/1490),
20-Muhammed Parsa ….. …….. (ö. 922/1516-17),
21-Derviş Muhammed                   (ö. 970/1562),
22-Hacegî Emkenegi                      (ö. 1008/1599),
23-Muhammed Baki Billah …… (ö. 1014/1605),
24-İmam Rabbânî …                       (ö. 1034/1625).
25-Muhammed Ma’sum ……….. (ö. 1098/1687),
26-M. Seyfeddin Fârukî ……….. (ö.1100/ 1689),
27-Muhammed Bedvânî ……….. (ö. 1135/1723),
28-Şemseddin Habibullah ……..   (ö. 1195/1781),
29-Abdullah Dehlevî ….. ………   (ö. 1240/1824-25),
30-Mevlânâ Hâlid Bağdâdî ……. (ö. 1242/1826).

Mevlana Halit hazretlerinden sonra Nakşibendiye tarikatı bir çok kola ayrılmaktadır. Bunlardan birisi Menzil Koludur.

***

NAKŞİBENDÎ HALİDÎ MENZİL KOLU:


(
Şeyh Ahmedül-Haznevi Kolu Menzil kolu ile Şeyh Ahmedül Haznevi hazretlerinde birleşirler).
30- Şeyh Mevlana Halid Bağdadi (ö. 1242/1826),
31- Şeyh Seyyid Abdullah,
32- Şeyh Seyyid Tâhâ Hakkâri
(18641918),
33- Şeyh Seyyid Sıbğatullahi Arvasi,
34- Şeyh Abdurrahmani Tagi,
35- Şeyh Fethullah Verkanisi,
36- Şeyh Muhammed Diyauddin,
37- Şeyh Ahmed’ul Haznevi (
Buradan Şeyh Muhammed Masum el-Haznevî kolu devam eder. Listesi altta belirtilmiştir.),
38- Şeyh Seyyid Abdulhakim Hüseyni,
39- Şeyh Seyyid Muhammed Raşid(Muhammed Raşid hazretlerinde icazet alan Konyevî Kolu Buradan İtibaren Ayrılır).
40- Şeyh Seyyid Abdulbaki Gavsi Sani 
(Kaddes Allâhu esrârahum ilâ ervâh).
Not: Seyyid Abdullah hazretlerinin bu silsilede okunması, yeğeni Seyyid Taha Hz.leri tarafından silsileye dahil edilmesi iledir.

 ***


 NAKŞİBENDİ HALİDİ ŞEYH AHMED EL-HAZNEVİ(k.s.)
(
Palevî(k.s.) KOLU:30. Şeyh Mevlânâ Halid el-Bağdâdî [kuddise sırruhû],
31. Şeyh Seyyid Abdullah Hakkârî [kuddise sırruhû],
32. Şeyh Seyyid Tâhâ Hakkârî [kuddise sırruhû],
33. Şeyh Seyyid Sıbgatullah Arvâsî [kuddise sırruhû],
34. Şeyh Abdurrahman Tâhî [kuddise sırruhû].
35. Şeyh Fethullah Verkânisî [kuddise sırruhû].
36. Şeyh Muhammed Diyâeddin Nurşînî [kuddise sırruhû].
37. Şeyh Ahmed el-Haznevî [kuddise sırruhû]. (Menzil Kolu  Şeyh Ahmedül-Haznevi Hazretlerinde birleşirler).
38. Şeyh Muhammed Masum el-Haznevî [kuddise sırruhû].
39. Şeyh Alaaddin el-Haznevî [kuddise sırruhû].
40. Şeyh İzzeddin el-Haznevî [kuddise sırruhû]
41.Şeyh Muhammed el-haznevi [kuddise sırruhû].
42.Şeyh Muhammed Muta el-haznevi [kuddise sırruhû

***

Şeyh Ahmedül-Haznevi Nurani Kolu 

30- Şeyh Mevlana Halid Bağdadi (ö. 1242/1826),
31- Şeyh Seyyid Abdullah,
32- Şeyh Seyyid Tâhâ Hakkâri (1864 – 1918),
33- Şeyh Seyyid Sıbğatullahi Arvasi,
34- Şeyh Abdurrahmani Tagi,
35- Şeyh Fethullah Verkanisi,
36- Şeyh Muhammed Diyauddin,
37- Şeyh Ahmed’ul Haznevi (Buradan Şeyh Muhammed Masum el-Haznevî kolu devam eder. .),
38- Şeyh Seyyid Abdulhakim Hüseyni,
39- ŞEYH ALİ ARİNCİ HZ.
40- Şeyh SEYYİD MUHAMMED NURANİ HZ.
41- Şeyh FADLİ ARİNCİ HZ.(Kaddes Allâhu esrârahum ilâ ervâh).
Not: Seyyid Abdullah hazretlerinin bu silsilede okunması, yeğeni Seyyid Taha Hz.leri tarafından silsileye dahil edilmesi iledir.

ŞEYHU’L MEŞAYIH MUHAMMED
(ES’AD ERBİLÎ (k.s.) HAZRETLERİ KOLU:

               29. Şemsü ş Şümûs Hz. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (k.s.),  

               30. Tâhâ’l-Hakkârî (k.s.),
               31. Tâhâ’l-Harîrî (k.s.),
               32. Şeyhu’l Meşâyîh Muhammed Es’ad Erbilî (k.s.),
               33. Hz. Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (k.s.),
               34. Musa Topbaş (k.s.),
               35. Osman Nuri Topbaş hoca efendi.
              

***

Nakşibendi Halidi Şeyhi Mahmud Efendi(k.s.) Hazretleri Kolu):


——————————————————————————————————————–
23. Müceddid-i Elf-i Sânî İmam-ı Rabbânî.
24. Urvetül Vüskâ Muhammed Ma’sum Fârûkî (k.s.)   .            
25. Şeyh Seyfüddîn-i Fârûkî (k.s.)  .                                               
26. Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî (k.s.),                               
27. Hz. Mazhar-ı Cân-ı Cânân Şemsüddîn (k.s.),                       
28. Hz. Abdullah Pîr Dehlevî (k.s.) ,                                              
 29- Muhammed Halid Ziyaüddin (Kuddise sirrahu),
30-Abdullah el Mücaviru fi Beledillah (Kuddise sirrahu),
31- Muahmmed Musatafa İsmet Garibullah (Kuddise sirrahu),
32- Halil Nurullah el Zağravi (Kuddise sirrahu),
33- Ali Rıza el Bezzaz (Kuddise sirrahu),
34- Ali Haydar El Ehishevi (Kuddise sirrahu),
35- Şeyhuna MAHMUD EL OFİ (KaddessAllahu Teala Esrarahum),

***


NAKŞİBENDİ HAKKANİ KOLU

31- Seyyidinâ Şeyh Ziyâuddin
Hâlid el- Bağdâdi,
32- Seyyidinâ Şeyh İsmail
Dağıstâni,
33- Seyyidinâ Şeyh Hâs
Muhammed Dağıstâni,
34- Seyyidinâ Şeyh Muhammed
Efendi Yeraği Dağıstâni,
35- Seyyidinâ Şeyh Seyyid
Cemâleddin Kumuki el- Hüseyni
Dağıstâni,
36- Seyyidinâ Şeyh Ebu Ahmed
Suğuri Dağıstâni,
37- Seyyidinâ Şeyh Ebu
Muhammed Medeni,
38- Seyyidinâ Şeyh Seyyid
Şerafeddin Dağıstâni,
39- Ustâzinâ Sultânul Evliya
Mevlâna Abdullah el-Fâizi
Dağıstâni,
40- Şeyhuna ve Ustâzina ve
Senedenâ Sâhibuzzaman Sultânul
Arifin, Gavsul Vasilin ve Sirrul
Kâşifin Şeyh Muhammed Nazım
el- Hakkani  en-Nakşibendi.
41- Seyyidina Seyh Mehmet El-Adil El Hakkani.

***

NAKŞİBENDİ ŞEYH MUAZ BASRETÎ KOLU(k.s.)

MEVLANA HALİD BAĞDADÎ
ŞEYH HALİD CEZERİ
ŞEYH SALİH SIBKİ
ŞEYH MUHAMMED AYNİ
ŞEYH HALİD ZEBARİ
ŞEYH ŞAH HÜSEYİN BASRETİ
ŞEYH İBRAHİM HAKKİ BASRETİ
ŞEYH CELALEDDİN BASRETİ
ŞEYH MUHYEDDİN BASRETİ
ŞEYH MUAZ BASRETİ

***

NUREDDİN İBNİ MAHMUD ESAD (KS) KOLU

MEVLANA HALİD BAĞDADİ
HZ.AHMED İBNİ SÜLEYMAN ERVADİ (KS)
HZ.AHMED ZİYAEDDİN GÜMÜHANEVİ(KS)
HZ.HASAN HİLMİ KASTAMONİ (KS)
HZ.İSMAİL NECATİ ZAĞFERANBOLİ(KS)
HZ.ÖMER ZİYAEDDİN İ DAĞISTANİ (KS)
HZ.MUSTAFA FEYZİ İBNİ EMRULLAHİ TEKFURDAĞİ (KS)
HZ.HASİB İ SEREZİ (KS)
HZ.ABDÜLAZİZ İ KAZANİ (KS)
HZ.MUHAMMED ZAHİD İBNİ İBRAHİM İ BURSEVİ (KS)
HZ.MAHMUD ESAD İBNİ HALİL MECATİ İ ÇANAKKALEVİ
HZ.MUHARREM NUREDDİN İBNİ MAHMUD ESAD (KS)

***

NAKŞİBEBDÎ İHLAS CEMİYETİNİN SİLSİLESİ

İmam-ı Rabbanî Ahmed Farukî
Muhammed Masum Faruki
Seyfeddin-i Faruki
Seyyid Nur Muhammed
Seyyid Mazhar-ı Can-ı Canan
Seyyid Abdullah Dehlevi
Mevlana Hâlid-i Bağdâdi
Seyyid Abdullah Şemdini
Seyyid Taha-yı Hakkâri
Seyyid Muhammed Salih
Seyyid Sıbgatullah-i Hizani
Seyyid Fehim-i Arvasi
Seyyid Abdülhakim-i Arvasi
Hüseyin Hilmi Işık Efendi(kaddes Allahu Teala sirrahum
(
Allahu teala hepsinin ruhlarının sırlarını mukaddes kılsın)

***

ŞEYH SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN HAZRETLERİNİN SİLSİLE-İ ÂLİYESİ

Silsile-i Sâdât

23. İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî es-Serhendî (k.s.)
24. Hâce Muhammed Mâsum (k.s.)
25. Şeyh Seyfüddin Ârif (k.s.)
26. Muhammed Nûrü’l-Bedvânî (k.s.)
27. Şemsüddin Habibullah İbn-i Mirzâ Can (k.s.)
28. Abdullâh Dehlevî (k.s.)
29. Hâfız Ebû Saîd Sâhib (k.s.)
30. Habîbullah Cân-ı Cânan (k.s.)
31. Muhammed Mazhar Îşân Cân-ı Cânan (k.s.)
32. Salâhuddin İbn-i Mevlânâ Sirâcüddin (k.s.)
33. Ebu’l-Fârûk Süleyman Hilmi Silistrevî (k.s.)

***

Nakşibendi Denizli Silsilesi

SİLSİLE-İ SAADATIMIZ GÜZEL EFENDİMİZ S.A.V.

29 – MEVLANA HALİD BAĞDADİ
30 – SEYYİD ABDULLAH ŞEMDİNİ
31 – SEYYİD TAHA HAKKARİ
seyyid abdullahın yeğeni
32 – SEYYİD SIBGATULLAH ARVASİ
33 – ŞEYH ABDURRAHMAN MECZUB BEHTANİ
34 – SEYYİD NUR M. ARVASİ
s. sıbgatullahın oğlu – s. hafid arvasinin dayısı
35 – SEYYİD M. HAFİD ARVASİ
anne tarafından s. sıbgatullahın torunu
36 – ŞEYH HACI OSMAN NURİ KEPENEKOĞLU
37 – ŞEYH HACI AHMET PAKEL
38- Hacı Arif Efendi

***

Nakşibendî Halidî Muhammed El-Konyevî Silsilesi

30- Şeyh Mevlana Halid Bağdadi (ö. 1242/1826),
31- Şeyh Seyyid Abdullah,
32- Şeyh Seyyid Tâhâ Hakkâri
(18641918),
33- Şeyh Seyyid Sıbğatullahi Arvasi,
34- Şeyh Abdurrahmani Tagi,
35- Şeyh Fethullah Verkanisi,
36- Şeyh Muhammed Diyauddin,
37- Şeyh Ahmed’ul Haznevi (
Buradan Şeyh Muhammed Masum el-Haznevî kolu devam eder. Listesi altta belirtilmiştir.),
38- Şeyh Seyyid Abdulhakim Hüseyni,
39- Şeyh Seyyid Muhammed Raşid,
40- Muhammed El-Konyevî hazretleri(kaddesallahu teala esrarahum ecmaîn)

***

Nakşibendi Tarikatı Hz. Şeyh Osman Tavila Kolu

Hazret-i Şeyh Mevlana Halid-i Bağdadî (KS)

Hazret-i Şeyh Osman Siraceddin Tavilî (KS)

Hazret-i Şeyh Muhammed Bahaeddin (KS)

Hazret-i Şeyh Ömer Ziyaeddin (KS)

Hazret-i Şeyh Muhammed Necmeddin (KS)

Hazret-i Şeyh Muhammed Alâeddin (KS)

Hazret-i Şeyh Ali Hüsameddin (KS)

Hazret-i Şeyh Muhammed Osman Siraceddin-i Sâni (KS)

***

Şeyh Yahya el-Abbasi El-Haşimi Kolu

Muhammed Raşid hz’nden sonra 2.Halifesi Hz.Şeyh Yahya el-Abbasi el-Haşimi hz(k.s) Molla Yahya 2008 yılında vefat ettikten sonra oğlu ve halefi Hz.Şeyh Molla Hamid el-Abbasi el-Haşimi hz geçmiştir yerine.
30- Şeyh Mevlana Halid Bağdadi (ö. 1242/1826),
31- Şeyh Seyyid Abdullah,
32- Şeyh Seyyid Tâhâ Hakkâri 
(1864 – 1918),
33- Şeyh Seyyid Sıbğatullahi Arvasi,
34- Şeyh Abdurrahmani Tagi,
35- Şeyh Fethullah Verkanisi,
36- Şeyh Muhammed Diyauddin,
37- Şeyh Ahmed’ul Haznevi
(
Buradan Şeyh Muhammed Masum el-Haznevî kolu devam eder. Listesi altta belirtilmiştir.),
38- Şeyh Seyyid Abdulhakim Hüseyni,
39- Şeyh Seyyid Muhammed Raşid,
40- Şeyh Yahya El-Abbasi El-Haşimi
41- Şeyh Molla Hamid El-Abbasî

***

Nakşibendi Halidi Yahyalı Kolu 

29. Şemsü ş Şümûs Hz. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (k.s.),
30. Tâhâ’l-Hakkârî (k.s.),
31. Tâhâ’l-Harîrî (k.s.),
32. Şeyhu’l Meşâyîh Muhammed Es’ad Erbilî (k.s.),
33. Hz. Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (k.s.),
34. Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (ks)
35. Ali Ramazan Dinç Efendi (ks)

***
29.Eş Şeyh Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri
30.Eş Şeyh Hafız Muhammed Selim Hartavizede
( Mehmet Rehavi) H.Z.
31.Eş Şeyh Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi H.Z.
32.Eş Şeyh Beyzade Hacı Baha Efendi H.Z.
33.Eş Şeyh Alişamlı Bekir Efendi H.Z.
34.Eş Şeyh Hafız Kubbeli Mustafa Efendi H.Z.
35.Eş Şeyh Hoşlu Mehmed Efendi H.Z.
36.Eş Şeyh Es Seyyid Muhammed İshak El Bedevi El Hüseyni H.Z.

Nakşibendî Ebu-n-Nur Cemaati (Suriye, Lübnan.. ve diğeri)

30- Mevlan Şeyh Halid Zül-Cenaheyn (ö. 1242/1826)
31- Mevlana Şeyh Halid Al Cezeri K.S
32- Mevlana Şeyh Salih As-Subki K.S
33- Mevlana Şeyh Hasan Al Nurani K.S
34- Mevlana Şeyh Kasım Al Hadi K.S
35- Mevlana Şeyh İssa Ebu Şemseddin K.S
36- Mevlana Şeyh Muhammed Emin Kuftaro K.S
37- Mevlana Şeyh Ahmed Kuftaro K.S
38- Mevlana Şeyh Receb Dib K.S

NAKŞİBENDİYE SİLSİLE-İ ALİYYE-İ İSHAKİYE

1-Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz,
2-Ebu Bekir Sıddık (r.a.)
3-Selman-ı Farisi(r.a.)
4-Kasım b. Muhammed (k.s.),
5-İmam Cafer-i Sadık (k.s)
6-Beyazidi Bistami (k.s.)
7-Ebul Hasan Harkani (k.s.)
8-Ebu Ali Farmidi (k.s.)
9-Yûsuf Hemedânî (k.s)
10-Abdulhâlik Gücduvâni (k.s)
11-Hoca Ârif Rivgerî (k.s)
12-Mahmud İncir Fağnevi (k.s)
13-Ali Râmitenî (k.s)
14-Muhammed Baba Semmâsî (k.s)
15-Seyyid Emir Külâl (k.s)
16-Bahaeddin Buhari Nakşibend (k.s)
17-Muhammed Alâeddin Attâr.(k.s)
18-Mevlânâ Ya’kub Çerhî (k.s)
19-Ubeydullah Taşkendî (k.s)
20-Muhammed Parsa (k.s)
21-Derviş Muhammed (k.s)
22-Hacegî Emkenegi (k.s)
23-Muhammed Baki Billah (k.s)
24-İmam Rabbânî (k.s)
25-Muhammed Ma’sum (k.s)
26-M. Seyfeddin Fârukî (k.s)
27-Muhammed Bedvânî (k.s)
28-Şemseddin Habibullah (k.s)
29-Abdullah Dehlevî (k.s)
30-Mevlânâ Hâlid Bağdâdî (k.s)
31.Eş Şeyh Mevlana Halidi Bağdadi (k.s)
32.Eş Şeyh Mehmet Rehavi (k.s)
33.Eş Şeyh Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi (k.s)
34.Eş Şeyh Beyzade Hacı Baha Efendi (k.s)
35.Eş Şeyh Alişamlı Bekir Efendi (k.s)
36.Eş Şeyh Hafız Kubbeli Mustafa Efendi (k.s)
37.Eş Şeyh Hoşlu Mehmed Efendi (k.s)
38.Eş Şey Es-Seyyid Atilla (k.s)
38.Eş Şeyh Es Seyyid Muhammed İshak El Bedevi El Hüseyni (k.s)

Nakşibendiye Zilan Tarikatı Âliyesi

29.ZİYAADDİN MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ HZ.

30.HÂLİD-İ CEZERİ HZ

31.SALİH-İ SIBKÎ HZ

32.HASAN EL NURÂNÎ HZ

33.KASIM AL-TOĞÂRİ HZ

34.HÂLİD-İ GÜLPEVARİ HZ

35.SEYYİD MEVLANA MUHAMMED HÂLİD-İ ZİLANİ HZ.

36.SEYYİD MEVLANA MUHAMMED KASIM-İ ZİLANİ HZ
Cenabı ALLAH Sırlarını mukaddes kılsın

Nakşibendi Tarikatı Samini Kolu.

30. Şeyh Mevlana Halid hz.

31. Hz. Şeyh Ali Septi (ks.) 
Mahmut samini hz
İmam Osman Bedrettün. Erzurumi hz
Hace Mustafa Naci hz
Musa Kazım hz
Muhammet Sadettin. Hz
Muhammed. Mazhar. Harpudi hz
Şeyh Muhammet Hacı Tahsin hz.
Şeyh Yakup hz leri (kaddes Allahu sirrahul akdes).

Nakşibendi Halidi Boluvî Kolu :

30-Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri
31-Seyyid Taha El Hakkari Efendi Hazretleri
32-Şeyh Taha El Hariri Efendi Hazretleri
33-Şeyh Muhammed Esad Erbili Efendi Hazretleri
34-Seyyid Şeyh Muhammed Muhittin Palazoğlu Efendi Hazretleri
35-Seyyid Şeyh Hacı Ahmet Palazoğlu Efendi Hazretleri
36-Seyyid Şeyh Hacı Mehmet Yekta Palazoğlu Efendi Hazretleri.

Nakşibendi “MEVLANA HALİD ZULCENAHEYN “NORŞİN KOLU”

“AHMED EL-HAZNEVİ HAZRETLERİNE KADAR MENZİL İLE AYNI DAHA SONRA SİRASİ İLE SU ŞEKİLDE;
1- ŞEYH MUHAMMED MAŞUK NORŞİN-İ [K.S]
2- ŞEYH SEYDA MOLLA MUHYEDDİN BİLVANİSİ [K.S]
3- ŞEYH SEYDA FADLULLAH [K.S]
4- ŞEYH SEYDA ALAMUDDİN [K.S]

Nurani Silsilesi

1 Şeyh SEYYİD ABDULHAKİM EL HÜSEYNİ HZ lerinden
2 Şeyh Ali El-Arınç hz
3 Şeyh Seyyid Muhammed Nurani hz leri
4 Şeyh Hikmetullah El-Arınç hz leri

KADDES ALLÂHU TEÂLÂ ESRÂRAHUM İLÂ ERVÂH (Allahu Teala Onların (Tüm Sâdâtların) ruhlarının sırrını mukaddes eylesin.)

***************************************************************************

SORU: Bir kimse; “ALLAH, ALLAH” diye yapılan zikrin bid’at olduğunu iddia etmektedir. Doğrusu nedir?

 CEVAP:
“O akıl sahipleri) öyle kimselerdir ki, ayakta, oturdukları halde ve yanları üzere (yaslanmış) oldukları halde Allahu Teâlâyı zikrederler ve göklerin, yerlerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler.” (Âl-i İmran S. Ayet: 191)
Ahmed bin Hanbelin Müsned’indeki bir Hadis-i Şerifte mealen:
-”Yeryüzünde “Allah, Allah” diye zikredenler yaşadıkları sürece kıyamet kopmaz.”

        
Allah’ın Rasulu  (salat ve selam üzerine olsun) Allah, Allah diye zikrin yapılacağını buyuruyor, bu şeyhlikten istifa eden adam ise; “böyle zikir yapmak bid’attir” diyor. Bu adamın bu hadisi şeriflerden galiba haberi yok. Ki, öyle olduğu durumundan belli.  Peygamber (salat ve selam ona olsun) Efendimizin hadislerinden haberi bile olmayan adamlar çıkp bir fikir atıyor meydana ve etrafında bir topluluk oluşuyor. Bu çok vahim bir durumdur. Bu durumlardan zamanımızın müslümanlarının bir çoğu dünyaya fazla dalmalarından dolayı, din ilimlerini ne kadar ihmal edip bilgisiz kaldıklarını esefle anlamaktayız.

         HATME-İ HACEGAN:


         SORU: Hatmi Haceganın sünnette yeri olmadığı söylenmektedir. Bu iddianın doğruluğu nedir? 
         CEVAP: Hatme-i Haceganın sünnetteki delili:

Hatm-i hâcegân Nakşbendiyye tarikatında toplu zikre verilen addır. Asr-ı saadette bizzat Hz. Peygamberin toplu zikir yaptırdığını gösteren rivayetler vardır. Ahmet bin Hanbel, Şeddat bin Evs’ten(r.a.) sahih bir hadis-i şerif kaydı ile şöyle rivayet eder: “Biz Rasulullah’ın (s.a.v) huzurunda idik, O:
-“Aranızda hırıstiyan, yahudi ya da şeriatın esrarına vakıf olmayan yabancı birisi varmı?” deyince , biz de:
-“Yoktur ey Allahın elçisi” dedik. Bunun üzerine efendimiz kapının kapatılmasını emretti ve :
-“Ellerinizi kaldırın ve Lâ ilahe illallah deyin.” buyurdular.
Bunun üzerine ellerimizi kaldırdık ve “Lâ ilâhe illallah” dedik.
Sonra Hz. Peygamber Efendimiz:
-“Allah’a hamdolsun. Ya Rabbi, Sen Beni bu kelime ile gönderdin, Bana bunu emrettin ve onda bana cenneti vaad ettin. Sen vaadinden dönmezsin.” dedi.
Sonra da şöyle buyurdu:
-“Sevinmez misiniz? Allah sizin hepinizi affetti.” buyurdular.  (Müsned, IV, 124)

Bu hadisi şerifte buyurulduğu gibi insanların tevhid ile veya başka ilahî isimlerle zikretmek üzere bir araya gelmeleri sünnetteki uygulamaya uygundur. Peygamber Efendimizin; “İçinizde yabancı var mı?” buyurması, aralarında yapacakları işi yadırgayacak bir kimsenin bulunup bulunmadığının kontrolü içindir. Bu da Hatme-i Hacegana ehil olmayan yabancıların içeri alınmamasının delilidir.
Toplu zikrin asr-ı saadetteki bir başka örneği Ebû Saîd el-Hudrî’den gelen bir rivayette anlatılmaktadır. Bu rivayete göre Allah’ın Rasûlü bir gün halka teşkil etmiş bulunan bir sahabe topluluğunun yanına yaklaştı. Onlara niçin böyle oturduklarını sorduğunda onlar: “Kendilerine başta İslam olmak üzere pek çok nimetler veren Allah’ı zikretmek için bir araya geldiklerini anlattılar.
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz tekrar:
-“Siz gerçekten sadece Allah’ ı zikretmek için mi toplandınız?” diye ısrarla sorunca Sahabîler:
-“Vallahi sadece bu maksatla bir araya geldik.” diye yemin ettiler.
Bunun üzerine Hz. Peygamber:
-“Israrla sormam sizi itham ettiğim için değildi. Cebrail bana: “Allah’ın sizlerle meleklerine karşı iftihar ettiğini haber verince ben de sizin tam olarak ne ile meşgul olduğunuzu anlamak istedim.” buyurdular.
(bk. Müslim, Zikir, hadis: 2701)

Allah’ı Zikir:
      Şeyhlerin taliblere zikir telkin etmesi Kur’an, Sünnet ve İcma ile sabittir. İşte delili: Kur’an’da zikir, mealen:
-“Ne ticaret ne de alışveriş onları Allah’ı zikirden, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkor
.” (Nur s.ayet 37)  Hadis-i şeriflerde zikir; İmam-ı Ahmed İbn-i Hanbel hz.leri meşhur Müsned’inde (Rasulullahın hadislerini ihtiva eden sahih bir hadis kaynağıdır.) şu rivayete yer verir:

-”Rasulullah(s.a.v.) eshabına hem tek olarak, hemde toplu olarak zikir taliminde bulunmuştur. Hz. Ali’den sahih bir senedle şöyle nakledilir:
-“Hz.Ali(r.a.) kulları Allah’a en kestirmeden götüren yolu peygamber(s.a.v.) efendimize sorunca, O şöyle cevap verdi:”
Ey Ali yalnızken ve tenhada iken, Allah’ı zikret diye buyurdu.
Herkese hidayet Allahu Tealadandır.

Bâtıl İnançlardan Hinduizm ve Budizm Felsefeleri Hakkında
Ö N S Ö Z
:

Alttaki yazımızda Hinduizm ve Budizm felsefeleri hakkında söz etmemizin maksadı; İslam düşmanı ateist, mezhepsiz ve reformist sapkınların İslamî Tarikatların  Hint ve Budist felsefelerden kaynaklandığı yalan ve iftiralarının asılsız olduğunu belgelemek içindir. 

H İ N D U İ Z M

         Doğru ile eğriyi birbirine karıştıran mezhepsiz felsefeciler İslamın ihlası elde etmek yolu olan Nakşibendi yolu ile çok tanrılı vahye dayanmayan Hindu dini Hinduizmi birbirine karıştırarak İslam Tarikatlerini  Hinduizme benzetmektedirler. Kedi yavrusunu yiyeceği zaman fareye benzeterek yermiş. Bu sapıklarda Hak ile batılı birbirine karıştırarak müminlerin kafasını karıştırmayı bir kazanç addediyorlar. Eğri bastonun doğru gölgesi düşmez. Bu kalbleri buzuk kimselerden de bu beklenir ancak.
       “Hinduizm, çeşitli görüşleri, dini inanışları, mitolojik davranışları ve ibadetleri içine alan ve Hindistan’da yaşayan Hinduların tâbi olduğu inançlar ve görenekler ile dini ve sosyal kurumların tamamına verilen ismdir. Tek başına bir dini inanış biçimi olmaktan ziyade sosyal bir sistem olarak yaşayan Hinduizmin dini temelleri Veda dinine ve Brahmanizme dayanmaktadır. Bu sebeple zamanımızda Brahmanizmle Hinduizmin birbirinin yerine kullanıldıkları görülmektedir.          Tarih bakımından M.Ö 2000 yılın son yüzyıllarında Hindistan’a yerleşen Hintlilerin kutsal saydıkları “Vedalar” adlı İlkçağ metinlerine dayanan Hinduizm, M.Ö. 1200-500 yılları arasında Hint yarımadasını işgal eden Ârilerin dini inanışı hâline geldi. Daha sonraki zamanlarda bazı değişiklikler göstererek zamanımıza kadar ulaştı.          Hinduizmde iki temel inanç esası vardır:
          Birincisi; tenasüh (reenkarnasyon), yani ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi inanışıdır. Hinduizme göre varlıkların ruhları, öldükten sonra başka bir varlığın bedenine dönebilirler. Tenasüh yoluyla ruhların yükselmeleri düşünüldüğü gibi, yaptıkları işlere göre aşağı derecelere indikleri de kabul edilir.          İkinci temel inanış ise kast sistemidir. Halkı birbirinden ayrı dört sınıfa ayıran bu sistemin birinci sınıfı, Brahmanlardır. Bunlar Brahma inanışının kudsi rahipleri ve âlimleridir. Mukaddes Veda kitabını okumak, açıklamak ve diğer Brahma mensuplarına yol göstermek vazifeleridir. İkinci sınıf, Krişnalardır. Bu sınıfa hükümdarlar, racalar ve büyük devlet adamları ve askerler girerler. Üçüncü sınıf Vayansalardır. Bu sınıfa da tüccarlar ve çiftçiler girerler. Dördüncü sınıf Çudralardır. Bu sınıfa işçiler, sanatkârlar vb. girerler. Bu dört sınıftan çıkarılanlara ise parya ismi verilir. Bu zavallıların insan gibi yaşamak hakkı yoktur. Hayvan muamelesi görürler. Dört sınıfa giren insanların haklarına malik değildirler.          Hinduizmde yaratıcı Brahma adı verilen tanrıdır. Ayrıca Krişna, Vişnu ve Siva (Şiva) dan teşekkül eden üçlü tanrı inancı vardır. Hinduizmin bu üçlü tanrı inancına Trimurti denir. Bu üçlü inanışın dışında Hinduizmde sayısız denecek kadar tanrılar da vardır. Ayrıca dağlar, ırmaklar ve hayvanlar mukaddes ilahi varlıklar olarak kabul edilir. Hele inek Hindistan’ın en mukaddes hayvanıdır. Çünkü o bütün insan olmayan mahlukların sembolüdür. Onu öldürmek demek, bir Brahmanı öldürmek demektir ki affedilmez. Diğer mukaddes yerler Ganj Nehri ve Benares şehridir. Onlara göre, Ganj Nehri insanın günahlarını temizler. Benares’te ölen, Siva (Şiva) nın inayetine kavuşur.          Hinduizmde dini inanış emir ve yasaklar Manava Dharina Şastra ismindeki mukaddes kitaplarında yazılıdır. Bu mukaddes kitaptan başka Brahmanalar, Upanişadlar, Puranalar, Mahabharatalar ve Ramayanalar adlı mukaddes kitaplar da vardır.          Hinduizmde insanı tanrılara ulaştıran birçok yol vardır. Bunlardan biri yoga’dır. Birlik anlamına gelen yoga hem psikolojik bir disiplin, hem de değer verilen şeyle kaynaşmak gayesiyle teneffüsü kontrol etme faaliyetidir. Tanrılara ulaştıran ikinci önemli yol Tantrizm’dir.           İbadetlerin mühim kısmı kurtuluşu temin eden üç esasta toplanmıştır.
Birincisi; güzel amellerdir. (Mesela, ölenler için kurban kesmek, güneşe hürmet etmek, evde devamlı ateş yakmak, doğum, ölüm ve düğünlerde ibadet etmek, mukaddes kitapları okumak.)

İkincisi
, hakikat bilgisidir. Bütün varlıkların aslı tek hakikattir. Bu hakikate ulaşabilmek için dini bilgileri öğrenmek, rahip olmak ve dünyayı terk etmek lazımdır.


Üçüncüsü
, tanrı ile beraber olmaktır. Bu da ibadetle olur. Hinduizmde tapınma kişisel olabilir. Buna puja adı verilir. Kurban törenlerine jajna denir. Her kişi için doğumundan ölümüne kadar 12 tören yapılır.
            Hinduizmde temel ahlak kaidesi nefse hakimiyet ve feragatkâr olmaktır. Kast sistemine bağlı kalmak için azami gayret sarf etmek, Brahmanların kanunlarına uymak, kadınlara hiçbir hak tanımamak ve paryaları kurbanlık hayvanlar gibi telakki etmek Hinduizmin sosyal idealini ortaya koymaktadır.             Kurucusunun bulunmayışı, tenasüh inancının bulunması ve hayvan etinin yenmemesi gibi özelliklerle diğer bâtıl dinlerden ayrılan Hinduizm İslamiyet’ten sonra bazı değişiklikler geçirdi. Tevhid inancını savunanlar oldu. Yakınçağda Batıyla ilişkilerin neticesinde Hinduizm içinde çeşitli reform hareketleri gelişti. 1828’de Rommohan Ray’ın kurduğu Brahmo Samac (Brahma’nın Cemiyeti) ile 1875’te Dayananda Sarvasti’nin kurduğu Arya Somal (Soylular Derneği) Hinduizmi çok tanrıcılıktan ve tasvire tapınmadan arındırarak yeni bir şekil vermeye çalıştılar. Mohandos Gandhi şiddet kullanmamak, evlenmemek ve toplumsal hoşgörü gibi eski Hindu geleneklerini yeni sosyal ve siyasi şartlara uyarladı. (Hinduizmle ilgili yazı Dinimiz İslam Sitesi’nden alıntıdır.)
B U D İ Z M
Budizm’in dört kolu; Hiyana ve Mahayana, Vajrayana ve Karuna :
Hinayana; “(küçük taşıt) adı da verilen Theravada Budizmi (eskilerin yolu), bireyleri bu Dünya’nın sıkıntı ve ızdı­raplarından kurtarmayı amaçlar.  Buna göre, acı çekmekten kurtulmanın tek yolu, yaşamdan el etek çekerek, Nirvana‘ya ulaşmakla elde edilebilecek olan ahlak yetkinliğidir.”
Mahayana Budizmi; (büyük taşıt),” bireyden çok tüm insanlığı, yani bütünü dikkate alır. Bu anlayışa göre, büyük borç gerçekte tüm insanlığa hizmet ettikten sonra ödenmiş olacaktır ve bireyin yalnızca kendisini kurtarmasının hiçbir önemi yoktur.”
Vajrayana;üçüncü büyük mezhep olan Vajrayana, Mahayana’dan türemiş tantrik bir okuldur. Felsefî açıdan Mahayana’dan çok farklı değildir ancak uygulamada yepyeni yöntemler ekler.”
Karuna; “adı verilen Budist merhamet anlayışı da tüm okullarda ortaktır.
       Bütün Budist mezhepler “yeniden doğum” (reankarnasyon) ve karma inançlarını kabul eder. Bundan başka bütün Budist mezhepleri ve okulları Dört Yüce Gerçek, Sekiz Aşamalı Asil Yol, 12 halkalı nedensellik yasası gibi temel Budist öğretileri kabul eder.”
SORU: Bazı münkirler Tasavvufun Hinduizm, Budizm ve eski Yunan felsefesinden alındığını iddia etmekteler. Bu iddiaları doğru mudur?
CEVAP: Bu sorunun cevabı yukarıda; “.. gerek Nakşibendi ve gerekse Kadiri ve diğer İslami tarikatların hiç birisi Kur’an ve Sünneti hayata tatbik etmekten başka bir yol değildir.” şeklinde verilmişti. İslam Tasavvufunun uyduruk dinlerle asla bir bağlantısı yoktur. İmanda aynel yakîn, hakkel yakîn mertebelerine ulaşarak Allah’ın emirleri ve O’nun Rasulünün sünnetlerini severek yapmanın tarikat olduğundan haberi olmayan tasavvuf cahili kimseler, putperestlik ve reenkarnasyon inancı üzerine kurulu olan Budizm ve Hinduizm ile İslami tarikatları birbirine karıştırmak çukuruna düşmüş bulunmaktadır. Gerek Budizm ve gerekse Yunan felsefesi ve Hinduizm de, Allah, Peygamber ve vahiy inancı yoktur. Ahiret, cennet, cehennem ve hesap vermek inancıda yoktur.
Budistlerin “Nirvana” dedikleri, maddede yok olma mertebesinden başka bir amaçları da yoktur. Onun amacıda kişinin şu fani dünyada acı çekmesinden kurtulması için yapılır. İmamı Rabbani hazretlerinin buyurduğu gibi; onlar sadece nefsin sefasına kavuşurlar. Ahirette ise hüsran ve cehennemdedirler.

        Kur’an’ın emir ve yasaklarına riayet edip, Peygamber aleyhissalatü vessalam Efendimizin sünnetlerini yaşayarak O’nun ahlakı ile ahlaklanma yolu olan İslam Tasavvufu, Tasavvuf inkarcılarının sözettiği gibi adı geçen batıl inançlarla uzaktan ve yakından bir alakası mevcut değildir. Hatta onlardan herhangi bir alıntı yapanlara “Bid’at Ehli” denilerek dışlanmışlardır.
        Hakiki tasavvuf; sapık tarikatçıların ihdas ettikleri yanlış tasavvuftan da, bunlara bakarak hüküm çıkaran ve gerçek tasavvuftan bihaber mezhebsiz ve reformist yazar ve ilahiyatçıların iftiralarından da tamamen arı ve durudur.  Budizm felsefesinde nirvana denilen “fena filmadde“(madde de yok oluş) vardır. İneklere ve böceklere tapmak itikadı olan Hinduizm’de ise, reenkarnasyondenilen, ahireti inkar inancı vardır. Bu batıl dinlerde doğal güçleri olduğu sanılan putlara tapınmak vardır. Gerçek tasavvufta ise, Allah’tan başkasını ilah edinmek ve onların hakikatlerin de kuvvet ve kudret olduğuna inanmak şirktir. Kur’an ve sünnetin dışında ihdas edilen bir amelle amel etmek bid’attir. Bid’at ise büyük günahlardandır. İnançta bid’at ise, küfürdür. Gerçek tasavvuf,  Kur’an ve sünnetin sınırları dışına  asla çıkamaz. Çıkan olursa, o İslam tasavvufu değil, sapık bir tarikat olarak addedilir.
Gerçek imandan ve izandan uzak tasavvuf münkiri mezhebsizlerde bu işin gerçeğini biliyorlar ama; amaçaları çamur atmak olduğu için çamurdan bir türlü uzak kalamıyorlar. Çamurla uğraşanlara yaptıkları iş, bir süre sonra doğalarının gereği gibi gözükmeye başladığı için asla kendilerinin dışındaki hakikati göremezler. 
      İslam Tasavvufu; tamamen Kur’an ve sünnete dayalı, Allah’ın rızası ve sevgisi tek amaç edinilmiş olup, kalbi Allah sevgisi ile süslemek yoludur. Gerçek tasavvufta Kur’an’a ve sünnete dayanmayan hiç bir amel ve inanç yoktur. Aksini iddia edenler bazı sapık tarikatları ve şeyhlerini ölçü göstererek mü’minleri Allah’ın rızasına ve muhabbetine götüren yoldan alıkoyup kendilerine kul etmeye çalışın kimselerdir.

     
NOTSözde Şeyhlikten istifa etmiş Tasavvuf münkiri Ferit Aydın’ın
“Naksibendilik-Budizmden-Gelmistir” iddiasına reddiye.
Alttaki adresi Tıklayınız Lütfen.

        

SÂLİKE YANİ SÛFİYE NE LAZIM?
Nakşibendi silsilesinin büyük mürşidlerinden İkinci binin Mücedidi İmamı Rabbani Hazretlerinden öğütler:
1)- Salike iki şey lazımdır. Muhabbeti şeyh ve zikr-i daim.
(Mektubatı İ.Rabbani 4. cilt, 198. mektup. 198)
2)- Salike lazım olan, alçak gönüllülüğü devam ettirmek, kalbi hüzünlü olmak, kendini alçaltıp yalvarış, iltica, ibadetlerini yapmaya çalışmak, kalbini masivadan temizlemeğe uğraşmak, ahval ve mevacide güvenmemek olmalıdır.
(1. cilt, 171. mektub)
3)- Sufi kendini uyuz köpekten üstün görürse, sâdâtların kemalinden mahrum kalır.
(1. Cilt, 202. Mektub)

4)- Sâlik biçaredir, çünkü sufli aleme tutulmuştur.
Ulvi alemle münasebeti yoktur. Her iki taraflı bir tavassut ediciye muhtaçtır ki, salik o aracı münasebetiyle ne kadar çok olursa, mürşidin kalbinden o kadar çok feyz alır.
(4. cilt, 78. mektub)
5)- Sufinin gayreti yüksek olmalıdır.
Ötelerin ötesi olanı istemelidir. Böyle bir himmetin oluşması, mürşidinin teveccühüne bağlıdır. Mürşidin himmet ve teveccühü, müridin ihlas ve muhabbeti kadardır.
(1. cilt, 285. mektup)
6)- Sufiye her nereden bir feyz gelse, Allah’tan mürşidi vesilesiyle geldiğini bilmelidir.
(6. cilt, 42. mektup)
7)- Sufiye bir sıkıntı ve zulmet geldiğinde, onun ilacı Allah’a sığınma, yalvarma ve şikesteliktir(kırıklıktır). (1.cilt, 218 mektup)
8)- Sufiye gelen haller, bilgiler maksattan değildir. Tarikatın maksatı, rıza makamında hasıl olan ihlası ele geçirmek içindir. (1.cilt, 36. mektup)

(Visited 170.730 times, 76 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“NAKŞİBENDİ TARİKATI ve MÜRŞİTLER SİLSİLESİ” üzerine 198 yorum.

 1. hocam.nazım kıbrıs-i hazretlerinden sonra kutbul efrad şeyh mehmet pehlivanlı hazretleri gelir.bu yanlışın düzeltilmesini bilhassa ALLAH rızası için PEYGAMBERLER için ve bütün evliya ve enbiyaların hürmetine makamınıza arz ederiz.

  1. Olabilir. Şeyh Mehmet Pehlivanlının olması demek, öbürünün silsilenin dışında olması anlamına gelmez.

  2. Hocam, Şeyh Mehmet Pehlivanlı Hazretleri, Şeyh Nazım Kıbrısî Hazretleri ‘nden sonra silsilede yer alıyor. Bunu basiret sahibi her müslüman rahatlıkla anlayabilir. Bu konuda site yöneticilerinin vebalde kalmasını istemediğimden bu yorumu ekliyorum. Yorumu yazsam da yazmasam da eninde sonunda ŞEYH MEHMET PEHLİVANLI HAZRETLERİ ‘nin gerçek şeyh olduğu anlaşılacak, ki anlamaya başlayanlar günden güne artıyor. Gerisini kendini seçilmiş gösterip de o kadar insanın vebaline girenler düşünsün. Ahirette bunun hesabını nasıl verecekler?

   Ayrıca birinin olması, diğerinin olmayacağı anlamına gelmez diye bir yorum eklenmiş. Aynı silsileden aynı anda 2 şeyh olduğu nerde görülmüş? Cevap yazın aydınlanalım lütfen.

  3. Bir mürşidin birden çok halifesi olabilir. Bunların her biri o silsileyi devam ettirme yetkisine sahiptir. Tasavvuf tarihi bunun misalleri ile doludur.

 2. Mevlana Halid bağdad i hz bir halifeside hafız Muhammed Selim hartavizade dır ruhaniyette mevlana hz generallerinden dır
  Kutbu mucedid kutbu zaman olarak geçer Urfa halifesidir

  1. 29.Eş Şeyh Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri
   30.Eş Şeyh Hafız Muhammed Selim Hartavizede
   ( Mehmet Rehavi) H.Z.
   31.Eş Şeyh Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi H.Z.
   32.Eş Şeyh Beyzade Hacı Baha Efendi H.Z.
   33.Eş Şeyh Alişamlı Bekir Efendi H.Z.
   34.Eş Şeyh Hafız Kubbeli Mustafa Efendi H.Z.
   35.Eş Şeyh Hoşlu Mehmed Efendi H.Z.
   36.Eş Şeyh Es Seyyid Muhammed İshak El Bedevi El Hüseyni H.Z.

  2. Ahmet Sadık efendi. Gönderdiğiniz listeyi ekledim lakin Tarikatınızın adını yazmamışsınız.

 3. Hocam, bir hadisi serif 33 ebdal den bahseder. Biri irtihal buyurunca diğeri geçer der. Ama bütün silsileler 40 lara kadar varıyor. Ayrıca prygamberimiz peygamber silsilesinden, ebdal silsilesine ait olmaması gerekmezmi. Yani 1. Sıra sıddık i Azam ebu bekir. Suleyman hilmi tunahan hazretleri nin silsilesi 29 . Sıra ebu said sahip hz. Diğer silsile ler halde bagdadi hz. Demem oki halid bagdadi hz. Den gelen çeşitli kollar var ve 33 un çok üstünde. Ş. Hilmi tunahan hz. Silsilesi 33 son. Rabbim herseyin doğrusunu bilir. Yorumunuzu arz ederim.

  1. O hadis öyle değildir.
   Ebdaller (veliler) kırk erkek, kırk kadındır. Onlardan birisi vefat ettiğinde Allah onun yerine bir başkasını getirir (Ramuzul-Ehadis/2200)
   Bir başka hadisi şerife de ise yeryüzünün her daim 3’ler, 7’ler, 40’lar, 70’ler, 300’ler ve 700’lerden asla hali kalmayacağı ve bunlardan birisi vefat ettiğinde bir alttan oraya yükseltileceği belirtilmektedir.
   Anlaşılan siz Rasulullah’tan bugüne dek gelen velileri S.Hilmi Tuna hazretleri ile sınırlıyorsunuz ki bu yanlıştır.
   O sizin efendinizin silsilesi 33 olabilir ama ondan başka kollardan gelen yüzlerce veliler silsilesi vardır. Bunun adını ne koyacaksınız?

  2. Süleyman Hilmi Tuna hazretleri ile o kol kapanmıştır. Cemaat hüviyeti almıştır. Rüya ile icazet verilmez Nakşibendi kapısında, adaba ters bir durumdur. Dolayısıyla tarikata has ibadetlerin yapılması da doğru değildir. Bu kapıdaki adap Mürşid yerine bir halife bırakmamış ise yaşayan başka bir mürşide bağlanılır. Günümüzde birçok mürşid irşad görevini yerine getirmektedir. Evliyaullahın dediği gibi yaşayan kedi ölü aslandan evladır. Dua ile..
   Arkadaşlar bu durum nefsin vücuda olan etkisidir. Tıbbi bir durum olması tabi ayrı bir durum. Ama vesvesedir. İlgilenmemek, ciddiye almamak, tövbe etmek, ihlaslı olmaya çalışmak ve ibadette istikrarlı olmakla bu durum düzelir inşaAllah. İbadetler artırılırsa bu vesvese biter bir başkası başlar:)

  3. Kardeşim, halidi yolunda çok mürşid olur. Süleyman efendi müceddidi yolundandır ve geldiği silsilenin her biri döneminde tek dır. Halidi bağdadi hz. Nin usulü velayeten şeyhlik üzerinedir. Süleyman efendi hz. Nin yolu nübüvvet makamında şeyhliktir. Aradaki fark bu. Ayrıca her dönemde nübüvvet makamında şeyh olmaya bilir. İmam nakşibend hz. Nin hocası nübüvvet makamında yüz yıldan fazla zaman önce irtihal buyurmuş bir insandır. Süleyman efendi de irtihalinden sonra da talebelerine sureten değilde sıreten ders verir aynen imam nakşibend ve silsile içindeki bir çok mübarekler gibi.

  4. Siz daha yolu bilmiyorsunuz bize yol tarif ediyorsunuz.
   Şahı Nakşibendi hazretleri kurbu velayet yolundan veli olmuşltur. Kurbu Nübüvvet Yolundan veli olanlar sadece ashabı kiram ve Mücedidi Elf-i Sani İmamı Rabbani hazretleridir. Gelecekte de Hz Mehdi kurbu nübüvvet yolundan veli olacaktır. Kendi şeyhin Süleyman Hilmi Tunalı efendiyi o kadar büyütme!
   Ayrıca siz Süleymancılar Süleyman Hilmi Tunalı efendinin yolunda değilsiniz. Zira sizler yoksulun hakkı olan öşür ve zekatı gasp edip yurtlar yaptırıp devasa paralar kazanıyorsunuz. Üstelik hiçbir fakir öğrenciyi de ücretsiz yurtlarınıza almıyorsunuz.

 4. Bismillahirrahmanirrahim
  Selamamün Aleyküm. İslam yeryüzüne hz. Adem (as) ile gelmiştir. Sonraki peygamberlerle de gelen din hep İslamdır. Hakikat tektir. Bu dinlerin tahrif edilmeleriyle isimleri değişmiş, bozulana uyanlar da batıl olmuştur. Hz Peygamber Efendimiz (sav) dünyaya teşrif ettiklerinde Hz Musa (as)’ın, Hz İsa (as)’ın, Hz İbrahim (as)’ın şeriatlerine uyanlar, hepsi islam üzeredirler, hepsi müslümandırlar, hepsi Efendimiz’in müjdelendiğini biliyorlardı ve bekliyorlardı. Kimisi sırtındaki mubarek işaretlerini gördü, kimisi şeytanların paniklemesinden anladı. Bilmeyen bunlar yahudi, bunlar hıristiyan dedi. Hayır, tahrif edilenler bu isimleri aldı.

  Din tek. Hz İbrahim (as) Hind’de yaşadı. Çok uzun zaman önce yaşadı. Oraları İslam ile şereflendirdi. Zamanla yoldan kayanlar, dinden çıkanlar oldu. Bu çıkanlar Hz. İbrahim’in şeriatını, anlattıklarını bozarak, nefislerine ve şeytanların uydurmalarını katarak bu inançları ortaya çıkardılar. İster Hindu, ister Budist, ister Cayna’cı (Jayna) olsun, tüm Hindistan’daki batıl inançlarda tenessül vardır. Çok eski devirlerde Hindistan’da Ari/Aryan’ların kazandığı büyük bir savaş olmuştu. Bu kavmin İran’dan yahut Evropa’dan geldiği söylenmekte. Zaten hepsi akraba kavimler. Bunlar yönetimi ele geçirince günümüzde de hala devam eden kast sistemini yerleştirdiler. Brahman ismi (doğrusunu Allah bilir) allah’ın Halil’i Hz ibrahim’in isminden gelmektedir diye düşünüyorum. Mağarada Efendilerimiz saklanırken örümcek ağ örmüştü. Allah isteseydi kayayla da örterdi, görünmez de yapardı. Fakat örümcek ağıyla, ufacık bir şeyle korudu. İşte, Hindistan’dakiler de her şeyi tahrif edip Hz İbrahim’in ismine dokunamadılar. Namazı yogaya çevirdiler. Tefekkürü, rabıtayı meditasyona çevirdiler. Cehennemde olacakları kast sistemine uyguladılar. Batıllaştıkları için, çokça çaba sarfedip sert riyazatlar yapmalarına rağmen nefslerinin ve şeytanın ve cinlerin köleliğinden çıkamadılar. Bu benzerlik anca böyle olmuştur. Hinduizm, Budizm vs İslam’dan gelmedir. İslam onlardan değil. Ki, tarikatlere insanlar karakterine göre girer. Belki biraz şekiller değişikse de öz aynıdır.

  Avrupa’nın kadim druidleri sanki nereden geldiler? Kızılderiler? Aborjinler? Hepsi vaktinde gelen uyarının, peygamberlerin anlattıklarının bozulmuş, tahrif edilmiş halleridir Allahualem

 5. sevgili hocam bu silsilelerin içinde şeyh said-i palevi’nin olduğu silsileyi göremedim merakımı maruz görün neden yayınlarınızda görülmüyor

  1. Nakşibendi Halidi’nin hangi kolundan olduğunu yazarsanız araştırır telafi ederiz

  2. Şeyh Said Palevi’nin Mevlana Halid Bağdadi’den itibaren silsilesi…

   HALİDİ – PALEVİ KOLU

   Mevlânâ Hàlid-î Bağdâdî
   Şeyh-ul Meşayih Seyyidina Ali Es-Sebdi Palevi Diyarbekiri
   Şeyh Mahmud Fevzi Palevi
   Şeyh Muhammed Said Palevi
   Şeyh Ali Rıza Efendi Palevi
   Şeyh Muhammed Emin Efendi Palevi

 6. Selamun aleykum yazılanları , yorumları okudum. Nakişibendi silsile lerini inceledim… Ama benim çok sevdiğim Mahmut Hoca efendimizin isminin geçtiği silsileyi göremedim.. Sebebini çok merak ediyorum..

  1. Aziz kardeşim. Biz Nakşibendi Tarikatının gövdesini teşkil eden Mevlana Halid Zülcenaheyn’e kadar olan kısmını yazdık. Ondan sonra ki kollarını da müntesiplerin göndermelerine göre ek yaptık. Sizin ki Mevlana Halidden sonra nasıl devam ediyorsa gönderirsiniz biz ekleriz inşallah.
   Sebebini soruyorsunuz madem sebebi şu; Nakşibendi Tarikatının tüm kollarına ait bilgi bize henüz ulaşmadı sebep bu.

  2. Selamun aleyküm. Mahmud Efendi Hz. (k.s) ne kadar uzanan altın sinsilenin yazılı olmaması bugün ehli sünnet denilince dünyada ilk akla gelen bu tarikatı ahaliyeye yapılmış çok büyük bir haksızlık değilmi.

  3. Aleykümselam muhterem Mehmet Efendi kardeşim. Mahmut Efendi hazretlerine kadar altın silsilenin olmamasından söz ediyorsunuz. Sanırım bunda yanılıyorsunuz. Zira o zat-ı muhteremin mutlaka bir silsilesi olmalı. Ve bu silsileyi yazacak olanlarda Mahmut Efendi hazretlerinin kendi şeyhleridir. Başka şeyhler neden onun silsilesini kayıt etsinler bunu anlamak mümkün değil..?
   Hele sizin diğer meşayihi kirama haksızlık yaptıklarına dair söz etmenize eminim ki Mahmut Efendi hazretleri kızacaktır.
   NOT: Mahmut Efendi hazretlerinin silsile-i aliyesini ekledim siteye oradan bakabilirsiniz.

  4. Aleykum Esselam Ve Rahmetullah.

   Değerli kardeşlerim yanlış anlamayın. merakımdan soruyorum. Bildiğim kadarıyla xxxx efendi hazretleri .k.s halife yetiştirmedi. Peki bu kolun akıbeti ne olacak. devam mı edecek yoksa başka bir kolla birleşecek mi. Cevaplarınızı Facebooktan yazarsanız memnun olurum

   http://www.facebook.com/mavis.rap

  5. Aleykümselam ve rahmetullah değerli kardeşim. Ben şahsen o cemaatin müntesibi değilim. Lütfen o soruyu onlardan birisine sorunuz.
   Allah sâdât-ı kirâm hazretlerinin yolundan ayırmasın vesselam.

 7. Selamın aleyküm ben nakşibendi tarikatindan Şeyh Kasım zilan hz. İn. Hz.Muhammad sav. Soyundan geldigini biliyorum ve ayrica babamin dedesi de Şeyh mustafa bitlis esrafindan. peygamber efendimizin soyundan mi geliyor

  1. Muhterem Naci Efendi. Baba tarafınız Seyyidlerden ise, Hz. Hüseyin (r.a.) tarafından soyunuz Peygamberimize (s.a.v.) ulaşmaktadır. Eğer ki, Baba tarafınız Şeriflerden ise, Hz. Hasan (r.a.) tarafından soyunuz Peygamberimize (s.a.v.) ulaşmaktadır.
   Anne tarafından bunlardan birisi ile soyunuz alakalı ise, biyolojik olarak Peygamberimizin (s.a.v.) torunu oluyorsunuz ancak; örfi olarak seyyid veya şerif sayılmıyorsunuz.
   Baki selamlar.

 8. Vahap Gökçek :Danyal(as) Sivas ta

  Tarih : 2014.02.03 23:06:17

  Halid bin Velid Sivas ta mı?

  Sayın Hocam kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

  Sözüme başlarken Allah’ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun.Ben 1958 Zara doğumluyum.Halen Zara da ikamet etmekteyim.Baba mesleği olan terzilik ve konfeksiyon işiyle uğraşmaktayım.Ayrıca arıcılıkta yapmaktayım.

  Bizim doğumumuzda bile büyük veli olan Törnüklü Salih efendinin himmetleri vardır.

  Babamın erkek çocukları durmazmış.Annemin hamilelik döneminde Salih efendinin yanına giderler.Salih efendi Abdulvahabi gazi türbesine ve makamına gidilmesini söyler.Bizimkiler o makam çıkarlar.Orada birileri babaannemin kucağına bir erkek çocuk verirler.

  Dönüşte Salih efendinin yanına tekrar uğrarlar.Bizimkiler bir şey demeden Salih efendi gördünüz ya erkek çocuğu kucağınıza verildi ,adını Abdulvahap koyun der.

  Hocam duanın ve vesilenin inancımızdaki yeri nedir?

  İnsanların daima duaya ihtiyacı vardır.Onun için daima ümmeti Muhammed’e dua etmek gerekmektedir.Ağzı dualı ve Allah’a yakın kulların duaları Cenabı Allah tarafından red olmaz.Bu dünyada bile bir çok kurumda bir tanıdığın olursa işin daha hızlı ve daha kolay olmaktadır.

  Maneviyatta da böyledir.Allah kendisine yakın olan kullarının dualarını kabul etmektedir.

  Allah ne büyük vekildir.

  Yolunuzun incelikleri nedir?Yol büyükleriniz hakkında bilgiler verebilir misiniz?

  Yolumuza gelince yolumuz takva yoludur.Olgunluk yoludur.Yunus Emre’nin dediği gibi’ ham idik piştik elhamdülillah’ sırrına erebilme yoludur.

  Bizlerde pişmeye geldik.

  Tariki müstakim yolumuz da babam Abdulmüttalip efendimin önceki şeyhi Törnüklü Salih Efendidir.

  Salih efendi yerine vekil tayin etmemiştir.Sağlığında bizden sonra Samsun Basra Tos köyünde Hacı Hasan Baba hazretleri var .Orada iki tane Hacı Hasan var.Biri alim diğeri ümmi.Siz ümmi olana biat edin,Ona bağlanın diyor.Babamgilin buraya gitmesi iki sene sonra nasip olur.

  Sülaleyi Resulullahtan olan Ümmi Hacı Hasan baba hazretlerinden yapmaları gereken görevlerini alır ve dönerler.Dergahımızda iki ekol birden vardır.Hem kadiri hem de Nakşi.

  Babam Hacı Hasan Babaya silsileyi sorduğunda şöyle cevap alır.

  Peygamber efendimiz Hz Ebu Bekir Efendimizi huzuruna çağırarak ya Ebu Bekir sen yaşlısın sessiz olan bu dersi yaptıracaksın der.

  Hz Ebubekir efendimizden sonra Selmanı Farisi hazretlerine, Ondan sonra pirimiz olan Hacı Mahmut Sami hazretlerine (Ahmet el Hamadani-Urfa da ),Dürrüzade Hacı Mahmut Sami hazretlerine( aynı zamanda Mekke’nin şerifidir),Basra’nın Toz Köyünden Hacı Hasan Baba hazretlerine daha sonra Abdulmuttalip efendi hazretlerine geldi.

  Abdulmuttalip efendiden sonra 3,5 sene bir boşluk oldu.Babam sağlığında bu görev senin hazırlan oğlum derdi.Ben almak istemezdim.Allah’ın takdiri her şeyden üstedir.

  Şarkışla da Bekir Baba’yı tanıdık.Gönül gözü açık , yaşlı ve büyük bir zattı. Yanına gittiğimizde bana babanın vazifesine neden bakmıyorsun ,o vazife senindir dedi.

  Bekir baba Hızır ( as) den ders almış bir veliydi.Hızır (as)’a devamlı hocam derdi.Bende siz ve Hızır (as) bana yardım ederse ölene kadar bu hizmeti yaparım dedim.Böylece aynı zamanda Hızır (as) benimde şeyhim olmuştur.

  Ve bizim bu dergahımız kıyamete kadar baki kalacaktır.

  Başka yerlerde talebeleriniz var mı?

  Yurdun her tarafında arkadaşlarımız ve talebelerimiz vardır.Bunlar tabiî ki gelir ve bizleri ziyarette bulunurlar.Bizim gönül dostlarımızdır.Zikir ehlidirler.

  Hocam insanımızın çoğunluğu yaptığı ibadetten zevk almadığını söylüyor.Bunun nedeni nedir?

  İnsanlarımız buhrandadır.Yapılan ibadetler çoğunlukla işin özünden uzak göstermeliktir.Bu nedenle yapılan ibadet huzur vermemektedir.Bunun nedeni sünneti seniyye ve Allah’ın hükümlerine hakkıyla uymadığımızdan olmaktadır.Helal ve haram çizgisini kaybettik.Yalan söylemek ,dedikodu yapmak ibadetlerden zevk almamızı ve huzur bulmamızı engellemektedir.Böyle olunca da huşu içinde olamıyoruz.

  Sivas’ta ki evliyalardan bahseder misiniz?

  Sivas’ımızda ve kazalarında oldukça büyük veliler vardır.Zara da şeyh Merzubani Veli hazretleri( Mahmudu Rayi hazretleri) Bağdat tan gelmedir.Şeyhi Tacül arifin Ebul Vefa hazretleridir.

  Şey Çoban Veli (Hüseyin rayi) hazretleri var.Şeyhi Tacül arifin Ebul Vefa hazretleridir.

  Zara da Abdulmuttalip efendi var.Sürekli zikirle meşgul olurdu.Günlük 2 saat uyku bana yetiyor derdi.

  Abdulvahabi gazi hazretleri var.Sahabeden olduğu söylenmektedir.

  Halifelikte Törnüklü Salih Efendi ,hacı Şakir Efendi ,Aziz Baba var.

  Murdar Irmağının bulunduğu alana Danyal peygamberin Tarsus’ta ki kabrinden çıkarılıp defnedildiği söylenmektedir.

  Danyal peygamberin bulunduğu bölgede kıtlık olmayacağı bilinmektedir.Babam da zamanında bunları tasdik etmiştir.

  Sivas İşhan’da Halit Bin Velid hazretlerinin şehit düştüğü söylenmektedir.Şeyh Törnüklü İbrahim Efendimin rüyasına Halit Bin Velid girer.Ve ona derki:Benim üstüm filanca mevkide açıldı.Gel beni defnet.

  Şey İbrahim efendi denilen yere gelir ve şehidi kağnı arabasına koyar.Mübarek babayiğitmiş.Çürümemiş olduğu görülmüş.

  Cenabı Allah ‘ın sözü var.Şehitlerimi ve evliyalarımı toprağı haram kıldım.Toprak onları çürütmez.Daima sapa sağlamdırlar.

  Türbeleri ziyaret etmemiz bize ne kazandırır?

  Bu zatları ziyaret ettiğimizde bir isteğimiz olduğunda onlardan isteyebiliriz.Onlar aracıdır.Onlar yüce Mevla’nın dostudur.Dost dostu kırmaz.

  Sivas’ımızın ve Zara’mızın manevi atmosferi bu yönden oldukça zengindir.

  Allah bunların sayısını çoğaltsın.

  Egri Köprü Dergisi hakkında ne söylemek istersiniz?

  Bu dergiyi hazırlayan ve katkı sunan arkadaşlara Allah kolaylık versin.Büyük hizmet ediyorsunuz.Destek olunmalı diye düşünüyorum.Allah yardımcınız olsun ,maddi ve manevi yönden gönüllerinize huzur ,hastalarınıza şifa versin.Amin.

  1. Selamunaleyküm muhterem Salih Bey. Bizi tanımak istiyorsunuz. İslam Dergisinin sahibi olarak bizim memleketimiz Tokat’tır. Uzun yıllar bir kamu kurumunda çalıştım. Ayrıca 30 yıla yakın dini bilgileri tahsi etmekle iştigal ettim.. Şu an burada Allah rızası için ehli sünnet yolu üzere bilgi paylaşıyoruz. Bizimle birlikte 6-7 yazar arkadaşımız daha bulunmaktadır.
   Halid Bin Velid’in kabri Suriye’de Humus’tadır. Şayet Sivas’ta bir türbesi varsa orası makamıdır. Eğri KKöprü Dergisi için aşağıdaki adresi tıklayınız.

   http://www.egrikoprudergisi.com/347-tornuklu-salih-efendi.html

   Yazdığınız güzel şeyler için teşekkür ederim. İnşaallah onları sahifemizde paylaşacağım.
   Dua müminin silahıdır. hadisi şerifle sabittir. Vesile Kur’an’da geçmektedir.

 9. allah razı olsun.butur itirazları ben yapmıyorum.ben bunları okudum kurban.bır gun bana bu suallle gelirseler ne cevap verebılırım dıye size bırınci agızdan soyluyormuşum gibi sordum.hakkını helal et.ama cevap alaMADIM ADMİN.lutfen fetvalarla degil,ayet ve hadislerle ve peygamber efendimizin sav.sunnetleriyle cvplayınız.ben nakşibendi tahrikatını bılmesem şimdi bu yoldan cıkmıştım.sultanımız tovbe alacak varsaa hemen iştirak edınız ve tovbesini alınız.aksı takdırde tovbe alacak kişi olurse veya peygamber efendimize nasıl hesap veririm buyurmuştur.siz sorulara cvp vermek için burda degilmisiniz yoksa.

  1. Sofi, Allah razı olsun. Sizin soru sorma şekliniz nasılsa, cevabınızın öyle olacağını sofiler size hiç söylemedi mi? Sorduğunuz o sorular bir hayli uzundur. O sebeple cevapları önümüzdeki pazartesine kadar inşallah yetiştirmeye çalışacağım… Dua ediniz.

 10. Sayın Selahaddin Bey. Bu tür itirazları ve inkarları çok işittik ve okuduk. Siz Tasavvuf büyüklerini eleştireceğiniz yerde önce nefsinizi terbiye etmenizi salık veririz. Zira sizin için bu daha elzemdir.
  Kalbiniz tasfiye, nefsiniz tezkiye olduktan sonra ancak imanınız taklitten kurtulup tahkike erer. Buna seyir ve süluk denir ki bu da tasavvufla mümkündür. Elhasıl bu işin başka lamı cimi yoktur.
  O sebeple Tasavvuf büyükleri ilimde ve güzel ahlakta sizleri ve bizleri bin kez cebinden çıkarırlar. Onlar İslamiyeti sizden de bizden de çok daha iyi bilen alimlerdir…
  İlla bir kaynak istiyorsanız Tarikatlar ve Fetvalar kitabını okumanızı tavsiye ederim.

 11. allah razı olsun çok güzel olmuş. bende bu kollardan birindeyim bilgilerinizde gerçekten çok doğru …

 12. Allah razı olsun. Video şeklinde yapsanız daha iyi olmaz mıydı? Elinize sağlık, doğru geldi batıl zail oldu…

 13. Muhterem Halit. Gönderdiğiniz Sadatların listesini Nakşibendi mürşitler silsilesine kaydettim.

 14. s.a. hocam biraz konuyla alakasız olacak ama şu an merkezi istanbulda olan nakşibend şeyhi Osman Nuri TOPBAŞ Eefendinin silsilesi Şemsü ş Şümûs Hz. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (k.s.) tan sonra – Tâhâ’l-Hakkârî (k.s.) – Tâhâ’l-Harîrî (k.s.) -Şeyhu’l Meşâyîh Muhammed Es’ad Erbilî (k.s.) – Hz. Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (k.s.) – Musa TOPBAŞ ve şu anki Osman Nuri TOPBAŞ diye devam ediyor peki doğruluğu nedir sizin silsileye göre yok hocam bilgiglendirirseniz çok sevinirim kafam çok karıştı çünki şimdiden ALLAH razı olsun

  1. Aleykümselam muhterem Halit. Kafanız karışmasın onların silsileleri de doğrudur. Bir ağacın gövdesini düşünürsek o gövde Nakşibendiliktir. Kökü Rasulullaha dayanır. O ağacın dalları bugünki Nakşibendi Tarikatının kollarıdır. Hülasa o ağaç bugüne tek dal olarak uzamamış bilakis bir çok dalları ile vücut bulmuştur.
   Eğer o silsileler de bir liste hazırlayıp gönderirlerse buraya ilave ederiz. Bunu biz yapmak isterdik ancak elimizdeki mevcut bilgi bu kadardır. Vesselam.

  2. ALLAH razı olsun hocam teşekkür ederim

   ALLAHIN RASULÜ MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V.)efendimiz.

   1. Seyyidinâ Hz. Ebû Bekir Sıddîk (r.a.)
   2. Hz. Selmân-ı Fârisî (r.a.)
   3. Hz. Kâsım bin Muhammed (r.a.)
   4. Hz. Cafer-i Sâdık (r.a.)
   5. Beyazid-i Bistâmî (k.s.)
   6. Hz. Ebü l-Hasan Harkânî (k.s.)
   7. Hz. Ebû Alî Farmedî (k.s.)
   8. Hz. Yûsuf Hemedânî (k.s.)
   9. Hz. Abdulhâlık Gocdüvânî (k.s.)
   10. Hz. Ârif-i Rivgirî (k.s.)
   11. Hz. Mahmûd Fağnevî (k.s.)
   12. Hz. Alî Râmitenî (k.s.)
   13. Hz. Muhammed Baba Semmasî (k.s.)
   14. Hz. Seyyid Emir Külâl (k.s.)
   15. Hz. Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahâüddin (k.s.)
   16. Hz. Alâaddin Attâr (k.s.)
   17. Hz. Yakub-ı Çerhî (k.s.)
   18. Hz. Ubeydullah Ahrâr (k.s.)
   19. Kadı Muhammed Zâhid (k.s.)
   20. Derviş Muhammed (k.s.)
   21. Hâcegî Muhammed Emkenegî (k.s.)
   22. Muhammed Bâkî-billâh (k.s.)
   23. Müceddid-i Elf-i Sânî İmam-ı Rabbânî (k.s.)
   24. Urvetül Vüskâ Muhammed Ma’sum Fârûkî (k.s.)
   25. Şeyh Seyfüddîn-i Fârûkî (k.s.)
   26. Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî (k.s.)
   27. Hz. Mazhar-ı Cân-ı Cânân Şemsüddîn (k.s.)
   28. Hz. Abdullah Pîr Dehlevî (k.s.)
   29. Şemsü ş Şümûs Hz. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (k.s.)
   30. Tâhâ’l-Hakkârî (k.s.)
   31. Tâhâ’l-Harîrî (k.s.)
   32. Şeyhu’l Meşâyîh Muhammed Es’ad Erbilî (k.s.)
   33. Hz. Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (k.s.)
   34. Musa Topbaş (k.s.)
   35. Osman Nuri Topbaş hoca efendi

 15. zaten hakiki tasavvuf tarikatları peygambere hizmet etmektir tasavvuf peygamber zamanında yaşanılan islamiyeti bu zamanda zor zamanda islamiyeti yaşatmaktır yüce ALLAH kuranda bildirdigi gibi her şey çift yaratılmış dolayısıyla şeytan VAR yaşıyor ve kötülgü yaşatıyor vesvesesiyle hatta peygamberimiz şeytan insanın damarlarına kadar girebiliyor buyurmuşlardır ve buna karşı digeride iyiyi emredenler ALLAHIN KİTABIYLA PEYGAMBERİN SÜNNETİYLE İNSANLARA ALLAHIN DİNİNİ YASAKLARINI ANLATAN KÖTÜLÜKTEN SAKINDIRAN KIYAMETE KADAR …YAŞAYAN BİRİLERİNDE BULUMASI LAZIM BU SÜNNETULLAHDIR ALLAHIN BUYRUGUDUR YANİ MÜRŞİDİ KAMİL İLİMİYLE AMİL ZATLAR ONLAR BU GÖREVİ ÜSTLENMİŞLER bu bir gerçek inkar edilmez VE GÜNÜMÜZDE İNSANLIGIN İLMİNDEN İSTİFADE ETTİGİ ALİM İLMİYLE AMİL EHLULLAH FERASET SAHİBİ NAKŞİBENDİ HALİDİYYE HAZNEVİ MÜRŞİDİ ŞEYH MUHAMMED MUTA HAZRETLERİ BİR ÖRNEKTİR KENDİLERİ PEYGAMBERİN BIRAKTIGI İLMİ HAKKIYLA OKUMUŞ AMİL VE BUNUN YANIINDA İLİM TALEBELERİ YETİŞTİRİYOR İNSANLARA VAAZ U NASİHATLARDA BULUNUYOR EN ÖNEMLSİ SİYASETLE UGRAŞMAZLAR VE İNSANLARDA MADDİYAT TALEP ETMİYOR ÇÜNKÜ TEK GAYELERİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN TEMİZ PAK ŞERİİATINA HİZMET ETMEKTİR BU UGURDA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAKTA PEYGAMBERİMİZİN TEBLİĞ GÖREVİNİ ÜSTLENMİŞLERDİR DETAYLI BİLGİ http://www.ilimirfanhaznevi.com http://www.ilimveirfan.com.tr

  1. Yazdıklarınızdan birşey anlamadım. Noktalama yok, imla yok. Tarikat bu konuda da biraz eğitim verse iyi olacak gibi. İlim ve bilime önem vermezler derlerdi de inanmazdım. Ama acı gerçek işte. Körü körüne herşey

  2. Murat mısın Ahmet misin ne malsın? Sen ya akılsızsın ya da alaycı bir maskarasın be adam.
   Muhterem Bekir Hocamız yazdığı yazının her satırında noktasını, virgülünü her türlü imlasını eksik bırakmamış. Bu durumda sen, Hocamın buyurduğu gibi körsün veya imla nedir çaktığın yok. Edepsizlik denilen şey senin bu ukalalığın olsa gerek.

 16. tarikat esastır,esas iş devamlı zikirdir başka bişey değildir bu sağlandımıydı halis olursun her vesveseyi bırakta boş zamanlarında durma hemen zikre başla kalbini tamir et sen zikir ettikçe hak seni anıcaktır seni hatırlayanda sana hidayetini verecektir sana hidayetini verende seni en yüce makamlara çıkarıp insanlara faydalı yapıcaktır bekle acele etme isteme sadece bekle ve sus hiç biryerde konuşma zira sana emir gelmeden kapıları zorlama sonra kapıdanda kovulursun izinsiz hiç bireve girilmez sen kapıyı zikirle çaldın zikre devam et bende varım de buradayım de seni görüyolar merak etme sen gaflettesn nefsin seni kimse görmüyor diyor buna kanma devam et sadece bekle zamanı gelince yediğin toktlar seni olgunlaştıracak bu aşamada sabırlı olman gerek çok sabırlı namazlarını kıl sakın bırakma riyakarsın diyenlere aldanma sana nur geldi ve gitti nurada aldanma sen istikamete bak nice nurlular namazı kılmadan yatar nefs nurdan anlamaz şiddetten anlar hak seni tokatlar merak etme eğer onu istediysen bu tokatlara ses çıkarma sakın,yoksa hem isteyip hemde belalara katlanmayarak yalancı çıkmış olursun sana kendinide gösterirşler iki yüzlü olduğunuda gösterirler sen bekle sabret gözünün önünde çocuğunu parçalasalarda bekle sabret içlenme ağlama cesaretli ol korkma nefsinden şeytandan dosdoğru ol içini dışını zikir cilasıyla bir et sabret sabredenlere mukafatları hesapsız verilecektir bu dediklerimi yap zzırt pırt kapıyı çalma sen istediğin istedin sıra imtihanında bu nefs ve şeytanın musallatıda olur tüm arkadaş ve akrabalarının musallatıda olur onlar insanlardan ve şeytanlardanda olur ayetini düşün sığınmaya çalış hakka,içten olmasanda sığın sığınmanında mertebesi vardır ,sonrada ben yalancıyım de,sakın ben oldum deme olmamışlığın alametidir oldum demek sen gerçekten hakkı arıyorsan onu bulursun dünyayı boşa,kalpten çıkar putlarını yalnız ALLAHA dön şeriatı terketme gözlerini çok iyi koru dalaverelere aldanma ,sadece ruhunda olup olmadığını kontrol et sen olduğunda sana bunu bildirirler sen oldum deme,olunca mutevazilikten oldum demessin olmadım dersin kibirden sakın riyadan kaç insan içinde kıldığın namazı evdede kıl evde günah işleyip sokakta ilim anlatma 2 yüzlülükten kurtulmadan ilimde anlatma hz isa a.s ey isa önce kendi nefsine nasihat et kabul ederse başkalarına et dedi yoksa ALLAHTAN utan yoluna devam et sağa sola dalma elbiselere arabalara çeşit çeşit eşyaları at kalbinden ailen için nafaka ayır nefsin dünyalık istedimi bu nafakayı ona göster arada bir bak birikimlere ,nefsi bu tokmakla döv yoksa seni helaka götürür kendin olmadan başkasına nasihat etme sen pişmeden yenmessin önce kendin piş,yoksa nasihat ettiklerini islamdanda soğutursun önce sen islamı anlatabilecek kibrini yen sana karşı çıktıklarında çıkmayanlara nasıl davrandıysan onlarada öyle davranınca nasihat et yoksa helak olursun bu dediklerimi yap bunlar dinimizin emirleridir inceliktir ferasettir nurdur

  1. Muhammed aleyhisselamın tarikatı olan şeriate uymayan her tarikat, bid’at ve dalalet yoludur…

  2. Selamun Aleykum, abi cübbeli ahmet hoca nin bir sozune rastladım. Ahirette bir adam nakşibendi tarikatının halıdi kolundanim derse azap melekleri adamı birakirmis. Bunu azap cekmeyecekler seklinde yorumlayanlar var. Bunu bana açabilir misiniz kafam karisti

  3. Aleykümselam Ahmet.
   Bir kimse mezkür tarikatın yolunda bihakkın yürürse yani; tam bir mümin olarak yaşarsa o söz geçerlidir. Değilse, o tarikattanım demek hiç bir işe yaramaz.

 17. Sayın Kulcağız, Hinduizm inacında bir Allah inancı yoktur ki, kişi kalbinin derinliklerinde Tanrı ile beraber olsun? Hinduizm bir çok tanrılı İlahi Vahye dayanmayan bir inançtır. Bu kutsal sayılan tanrıların içerisinde inekler ve kargalar ve hatta fareler de vardır. Nerde kaldı fena ve beka makamına ermek? Bekabillaha ermek için bir tek Allah’a ibadet ederek ulaşılır. Bunlar ise ineklere ve farelere taparak mı -haşa-ulaşacaklar? Bu asla mümkün olmayan bir uğraşıdır. İmamı Rabbani hz.lerinin mektubatta bildirdiğine göre bunlar açlık ve perhiz yaparak sadece Nefsin Sefası denilen yalancı bir beka makamı vardırki ona kavuşurlar. Bu bahsi geçen “NEFSİN SEFASI” İÇKİ İÇİP SARHOŞ OLAN KİMSENİN ALDANDIĞI GEÇİCİ BİR ZEVK GİBİ BİR ALDANIŞTIR. Bahsini ettiğiniz “bekabillah makamına” benzetilen şey, o nefsin sefası denilen şeyin ta kendisidir. Gerçek Bekabillah’ın onda kokusu dahi bulunmaz. Ahirette ise bunlar Allah’a şirk koştukları ve rasullerin getirdikleri ilahi mesajlara inanmadıkları için sonsuz azaba muttali olacaklardır.
  Hindistanda yaşamış büyük veli ve alim İmamı Rabbani hz.leri bunların bütün ahvallerini bilip bunlara karşı üstün mücadeleler vererek milyonlarca Hindunun müslüman olmasına vesile olmuştur.
  Günümüzde modernlik adı altında putperestliği o şekilde yaygınlaştırmak istemektedirler. Bunlardan birisi reenkarnasyon inancıdır.
  İmam-ı Rabbani, reenkarnasyon inancının sapkınlığını şu şekilde bildirmiştir:

  “Kalbleri hasta, bilgileri az olan bazı kimseler, hatta kendilerini, şeyh olarak tanıtan bazı dinsizler, tenasüh (reenkarnasyon)e inanıyor. “Ruhlar olgunlaşmadan önce, bir bedenden ayrılınca, başka bir bedene geçer. Kemale geldikten sonra, insanlara gelmez, tenasüh yolu ile olgunlaşmış olurlar” diyor ve tenasühle ilgili birçok hikayeler uyduruyorlar…Tenasüh ile ruhlar kemale gelirse, Cehennem kimler için olur, kimler azap görür? Buna inanmak, Cehennemi inkâr etmek ve hatta öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmamak olur.”

  Karma İnancı Nedir?

  Karma inancı, Hinduizm, Budizm ve Caynizm gibi batıl Doğu felsefelerinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Sanskritçe bir kelime olan Karma, “hareket, fiil” anlamlarına gelmektedir. Hint felsefelerinde Karma kavramı, bir “sebep-sonuç kanunu” olarak bilinmektedir. Bu nedenle Karma’ya inanan biri, öldükten sonra gerçekleşecek olan sözde yeni hayatındaki başarılarının, mevkisinin veya hayat şeklinin bir önceki hayatındaki davranışlarına ve ahlakına bağlı olduğuna inanır.

  Karma’nın temelinde ise, insanın ölümden sonra dünyaya tekrar başka bir bedenle geldiği ve bu ölüp dirilmenin sürekli devam ettiği anlamına gelen reenkarnasyon inancı bulunmaktadır.

  Karma İnancına Göre Reenkarnasyon

  •Reenkarnasyon; bir insanın öldükten sonra başka bir bedenle dünyaya tekrar gelmesi şeklinde özetlenen yanlış inanca verilen isimdir.

  •Karma felsefesinin bir sonucu olarak reenkarnasyon, -yani bir insanın öldükten sonra başka bir bedenle dünyaya tekrar geldiği- inancı Hint felsefelerinde çok köklü olarak yerleşmiştir. Karma felsefesi “Dinler Tarihi” isimli kitapta kısaca şöyle açıklanmaktadır:

  Bu inanışa göre, insan yaptıklarına göre hayvan, bitki, insan veya (sözde) tanrı şeklinde doğar (Allah’ı tenzih ederiz.).

  •Reenkarnasyonda ahiret inancı yoktur; bunun yerine sürekli ölüp, tekrar dünya hayatında aynı ruhla, fakat yeni bir bedenle dirilme inancı vardır. Ancak bu, Allah’ın Kuran’da bildirdiği hükümler ile çelişen, batıl ve sapkın bir inançtır.

  •Bu felsefede dikkat çeken bir başka sapkın inanç ise, insanın bir ilah olarak da doğabileceğine inanılmasıdır. Bu, tarih boyunca inanılan en batıl ve gerçek dışı iddiadır. Böyle bir iddia açıkça Allah’a şirk koşmak anlamına gelmektedir. Oysa açıktır ki, hiçbir insan ilah olamaz; tek bir İlah vardır, O da Yüce Allah’tır ve O, doğurmamış ve doğurulmamıştır. Tüm kainatın ve canlıların sahibi, Yaratıcısı, koruyucusu ve İlahı Allah’tır. O’nun eşi ve benzeri yoktur. Rabbimiz olan Allah, bu gerçeği Kuran’ın İhlas Suresi’nde şöyle bildirir:

  “De ki: O Allah, birdir. Allah, Samed’dir (herşey O’na muhtaçtır, daimdir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır). O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.” (İhlas Suresi, 1- 4)

 18. Selamunaleykum Hocam,

  bu yaziniz cok güzel olmus, ama aklima su takildi: bu hindularda samadha diye güya bir makam varmis ve o makamda insan üstün bilince sahipoluyor ve o samadha denilenin farkli samadha makamlari var birtanesinde o makamdan iniyor ve zahiren her insan gibi islerini yapiyor geziyor yemek yiyiyor calisiyor ama kesintisiz kalbin derinliklerinde tanri ile beraber ve kalbi enerjiyle istila olunuyor filan diye birsey gördüm. Bana bunlar bekabillahi hatirlatti ve sasirtti?
  vesselam

  1. kurban Allah razı olsun senden ama sen boşver hiduları!biz kendimize bakalım,sünneti seniyeye uyup uymadıgımızı bakalım.Resulullaha bakalım,Gavs lara bakalım.Rabbim senden razı olsun.

  1. Siz kim oluyorsunuz ki Nakşibendiliği eleştiriyorsunuz? Siz ikinci binin yenileyicisi İmamı Rabbani hazretlerinden, Abdulhâlık Gucdüvani’den, Ahmet Yesevi’den ve Şah-ı Nakşibendi’den ve O’nun halifelerinden kendinizi ala mı buluyorsunuz.? Terbiyesizlik yapmayın ve haddinizi bilin.!!!
   Abdulkadir Geylani hazretleri bizim de sizin de efendinizdir. Kadirilik de hak tarikattır. Ama biliniz ki “Batmayan güneş ” sözü, Abdulkadir Geylani’nin velayet yolunun evliyalığı için söylenmiş sözdür. Onun kendi kurduğu tarikatı için değil. Siz de bunu iyi anlayınız!
   Allah, Vehhabiliğinde sizin gibi iftiracı cahillerinde ıslahını versin

  2. malesef vehhabiler islamı bozmak için islama hurafeler karıştırmak için bilhassa arnavulukta cirit atıyor.oraya islamı anlatacak alimlerin gitmesi lazzım

  3. Selamun aleykum ,naksibendilikte mursidin vefatindan sonra vekil birakamadi ise irsadi devam edermi?rabita edilirmi ?vefat eden murside.
   Buyuk seyh Medineli haci Osman Akfirat bilgi verirmisiniz

  4. Aleykümselam Ayşe hanım. Nakşibendilikte ve diğer tarikatlarda mürşid halife bırakmamışsa o kapıda irşad biter. Lakin genel mana da irşad başka kapılarda devam eder. Vefaat eden birine rabıta yaıpılır lakin bu çok zor olur ama imkansız da değildir.
   Beykozlu Hacı Hafız Muhammed Osman Akfırat Hazretleri
   1881 yılında Medine’de doğmuştur. Temiz soyu Allah Rasulü’ne (s.a.v.) ır. Medineli Hacı Osman AkfıratYöre adetleri gereği, doğduktan sonra, kundak halinde, altı saat Türbe-i Saadet’te bırakılmıştır. Muhammed Osman Efendi, Kur’an-ı Kerim öğrenimine Ravza-i Mutahhare’de başlamış, ilk ve orta tahsilini de yine Medine’de yapmıştır. Hafızlık şerefini hayatının sonuna kadar korumuş, teravih namazlarını yıllarca hatimle kıldırmıştır. Çocuk denilecek yaşta babasını kaybeden Osman Efendi, bundan sonra kendisini dinî ilimlerin tahsiline vermiş, on yedi yaşında tahsilini ilerletmek için İstanbul’a gelmiş, Fatih semtindeki Çırçır Medresesi’ne girmiş, bu medresede yıllarca tahsil­den sonra icazetini almış, daha sonra aynı medresede müderris olarak göreve başlamış, hayli talebe yetiş­tirmiştir. Bir yandan da Müslümanları vaaz ve sohbetleri ile irşada başlamış, Beykoz Hacı Ali Camii’nde kırk üç yıl aralıksız vaaz ve nasihatte bulunmaktan başka, yirmi dokuz camide daha irşad görevini sürdürmüştür. Kendisinden manevî ders almak isteyenlere, Cenab-ı Peygamber’in ümmetine talim buyurduğu dualardan dersler yazarlardı. Bazılarına: “Kafirun Suresini her gün ikişer yüz defa okumaya devam edersen imanın kuvvetlenir. Hızır Aleyhisselam sana mürşitlik eder” buyururlardı. Bazılarına Ayet-el Kürsi’yi ellişer, yüzer defa okumalarını tavsiye eder, bazılarına da sabah namazından sonra: Estağfırullâh el=Azm 100 defa, Selâvâtı Şerife 100 defa Lafza-i Celâl (Allah ism-i şerifi) 400 defa Râbıta-i Şerife 20 defa ölçüsünde ders talim buyururlardı. 1967 yılında ebediyyete intikalleri, İstanbullular’ı ve bilhassa Beykoz halkını derin acı ve teessür içinde bırakmıştır. Çünkü Allah Rasulü (s.a.v.): “Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür” buyurmuşlardır.

   Vaazları

   1- 40 hadisimi ezberleyin ahaliye öğretmeye çalışın.
   2- Benim iyi kullarım vefat edeceği vakit.
   3- Mahşer günü.
   4- Cenabı Hakka,Cenabı Peygamberin kapısından başka kapı yok.
   5- Düşünün,alametlerden anlayın.

   Kitapları

   Erenlerin Kalp Gözü.
   Şifalı Bitkiler ve Emraz.
   Necatül melhuf.
   Hayat safhaları.
   Muavvizeteyn tefsiri.
   İlahi Emirler.

  5. Evli bir erkeğin ikinci eş alabilmesi için şartlar:
   1 İkinci eş adayının böyle bir evliliğe razı olması.
   2 alacağı eşin beşinci kadın olmamasıdır. Çünkü bir erkek en fazla dört kadınla evlenebilir.
   3 Birinci eşin tüm ihtiyaçlarını karşıladığı gibi ikinci eşin de tüm ihtiyaçlarını karşılayacak maddi güce sahip olması.
   4 İlk eşinin nikahlanmadan önce ikinci eş almaması için kocasına şart koşmamış olması.
   5 Eşler arasında adalet sağlaması.

  6. Allah razi olsun insaallah ,rabbim hayirli yollarda cumlemizi muhafaza etsin, aciklamanizda anlamli cumleleriniz icinde ayrica tesekkur ederim .

Bir cevap yazın

error: İçeriği kopyalamak yasaktır.