Peygamberimizin Mezhebi Vardı

Soru: Hocam, ehli sünnet mezhebine inanmayanlar, “Peygamberin mezhebi mi vardı? Mezheplere inanmıyoruz, mezhepler sonradan ortaya çıktı” gibi sözler ediyorlar. Buna nasıl bir açıklama yapabilirsiniz?

CEVAP: Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)  Efendimizin mezhebi Kur’an-ı Kerimde geçen “sırât-ı mustekîm” idi. Zira Kur’an Efendimizin mezhebini Yasin Suresinde şu ayetle ifade etmiştir:
-“İnneke leminel-murselîn” “Alâ sırâtın mustekîm.”, mealen: “(Ey Muhammed) şüphesiz, sen gönderdiğimiz rasullerdensin ve sen en doğru sırât (mezhep, yol) üzeresin.

Mezhebin, Kur’an’da ki karşılığı sırât’tır”. Sırâtın anlamı ise yol demektir. “Mustekîm” ise, dosdoğru demektir. Bu iki kelime birleştirilince; “dosdoğru yol, dosdoğrı mezheb” anlamı çıkmaktadır. Bundan da şu ifade  çıkmaktadır;
“(Ey Rasulüm) şüphesiz sen, en doğru mezhep üzerindesin.”
Allahu Teala Kur’an’da  (Âl-i İmran -31) ayette  buyuruyor ki, mealen:
“Ey Rasulüm de ki, Eğer Allah’ı seviyorsanız geliniz bana uyunuz ki, Allah’ta sizi sevsin günahlarınızı bağışlasın. Allah affedicidir, Allah merhametlidir.”

Fatiha suresinde: 

Fatiha Suresi 6 ve 7. ayetlerinin Latin Harfleriyle Okunuşu

  • 1- Bismillahirrahmānirrahīm.
  • 6- İhdinessırātel müstakīm
  • 7- Sırātellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdūbi aleyhim ve leddāllīn

Fatiha Suresi 6 ve 7. ayetlerinin Meali:

  • 1- Rahmân ve Rahîm Allah’ın ismiyle.
  • 6- (Rabbimiz) Bizi sırât-ı müstekîme (ehli sünnet yoluna) erdir.
  • 7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna (mezhebine); o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna (mezhebine) değil.


Bu ayetlerin manası gereğince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mezhebi (yolu) olan sırat-ı mustekîme, yani; Ehl-i Sünnet Mezhebine uymak, her müslümana farz olmaktadır.
Bunlara rağmen kim de kendi aklına uyarak Rasulullaha; “Onun mezhebi yoktu, Peygamber mezhepsiz idi” derse o Kur’an’ı yalanlamış olur.

(Visited 466 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın