Rabıta ile ilgili aldığım bazı sorular ve onlara verdiğim yanıtlar şunlardır:

Yazan: muhsin iyi
03 Temmuz 2012 – 19:36 tarihli yorum: Edit
https://www.facebook.com/muhsin.iyiliksever

‘Rabıtanın hak olduğuna inanıyoruz. Ama rabıtadan zevk alamıyoruz. Bunun için ne yapmalıyız?’ ‘Rabıtadan yeteri derecede yararlanmak nasıl olur?’ ‘Rabıtanın yarar sağlaması için ne yapmalıyız?’ ‘Rabıtayı sevmek için neler yapmalıyız? ‘Şeyhe muhabbeti nasıl duyabiliriz, artırabiliriz?’ Bu sorular, benzer mahiyettedir. Yanıtları aynı caddeye çıkar.

Tasavvuf ve tarikat yolunun amacı nefsi fenaya (yokluğa) ulaştırmaktır. Nefsi yok kılıp Allah’a vasıl olmaktır. Fenafillâhın bir şartı vardır. Bu da önce fenafişşeyhe ulaşmaktır. Fenafişşeyh, müridin nefsini şeyhinde yok kılmasıdır. Yani mürit kendisini o kadar yok kılar ki, hayal dünyasında kendisini arasa ancak şeyhini bulur. Şeyhinin karşısında erimiştir. Nefsi ortadan kalkıp şeyhi var olmuştur. İşte fenafişşeyh makamı budur. Fenafişşeyh makamına insan durup durduğu yerde veya sanıldığı gibi sadece zikirle ulaşamaz. Rabıta ile ancak fenafişşeyh makamına varılabilir.

Rabıta karşısında nefis önce isyan eder. Ben bu cümle ile rabıtayı kabul etmeyenleri kastetmedim. Hayır, rabıtasını düzenli olarak yapan kişilerden söz ediyorum. İnsanoğlu işte böyle garip bir yaratıktır. Düşünce boyutunda rabıtanın hak olduğunu bilir, rabıta ile ilgili pek çok keramete de tanık olur, ayrıca düzenli olarak rabıtasını da yapar ama nefsi rabıtaya karşı çıkar. Çünkü nefis özgürlüğüne çok tutkundur. Başka birisinin boyunduruğuna girmek istemez. Hele başka bir insan, bu bir veli için de olsa, yok olmayı hiç istemez. Şeytanla işbirliğine de çok yatkındır. Rabıta ile günden güne özgürlüğünün elinden alındığını, eridiğini bilir, şeyhin nurundan rahatsız olur. Çünkü bu nurlar onun varlığını gün be gün yok etmektedir. Rabıta fenafişşeyh yolunda müridi gün geçtikçe olgunlaştırmaktadır. Bu yüzden nefis de ilkbaharın yaklaşması ile yerlerdeki karların yavaş yavaş erimesi gibi bir durum yaşamaktadır. Bundan büyük bir hoşnutsuzluk duymaya başlamaktadır. Çünkü nefsin kar kadar Allah’a (c.c.) soğuk olan bir tabiatı bulunmaktadır. Nefsin bu hoşnutsuzluğu ile insan rabıtadan zevk almamaya başlar. Rabıta ona çok sıkıcı bir iş olarak gözükür. Vesveseye girer. Kabz (depresyon) hali etkisi altına alır. Hatta rabıtada zamanını boşa harcadığı, kandırıldığı vehimlerini yaşamaya başlar. Oysa sadatların bildirdiği üzere rabıta tek başına insanı maksadına (fenafillâha) ulaştırmaya yeter. Zikir ise böyle değildir. Çünkü rabıta ile nefis katı yağın ısıda erimesi misali bir hal yaşar. Zikir ise genellikle nefsi katılaştırır. Çünkü zikreden insan genellikle farkına varmadan nefsanî bir kendini beğenmişlik çukuruna ister istemez düşebilir. Bu da onun manevi terakkisini durdurur. Ama rabıtanın nefsi hor hakir kılan, yok eden özelliği ile bu kişi böyle bir çukura düşmekten kurtulur. Elbette bu yolda zikir de gereklidir. Önemini küçümsemiyoruz. Rabıta yemekse, zikir su gibidir. Birbirinden ayrı düşünmek doğru değildir. Ama tasavvuf ve tarikat yolunun olmazsa olmaz koşulu rabıtadır. Rabıta olmadan fenafişşeyh gerçekleşmez, fenafişşeyh olmadan da fenafillâh olmaz. Bunlar birbirine bağlı çarklardır. Bunların işlemesi rabıtanın edebine ve usulüne uygun olarak yapılmasına bağlıdır.

Rabıtadan azami derecede yararlanmak, zevk almak, rabıtayı sevmek istiyorsak rabıta sırasında kendimizi daha doğrusu nefsimizi şeyhin karşısında yok bilmek gerekir. Tabii bunu yapmak başlangıçta biraz zor olabilir. Ama zamanla bu meleke gelişecektir. Şeyhin suretini canlandırırken veya şeyhin karşısında var olduğumuzu düşünürken kendimizin anasır-ı erbasını (toprak, su, hava, ateş) dağıtmalı; toprağını toprağa, suyunu suya, havasını havaya, ateşini ateşe katıp tamamen yok etmeliyiz. Bunu yaparken nefsimizi küçük görmeli, onun şeyhin karşısında bir varlığa sahip olmasını bile düşünmemeliyiz. Peygamberimizin (s.a.s) şu hadis-i şerifini de daima tefekkür etmeliyiz: ‘Varlığın (nefsin) öyle büyük bir günah ki, onunla başka bir günah mukayese bile edilemez.’ Rabıta sırasında insan bu şekilde hareket ederse, yani nefsini hor ve hakir kılarak yok farz ederse hemen rabıtadan yararlanmaya, şeyhin nurundan ve feyzinden istifade etmeye başlar.

Rabıta sırasında nefsi ezmek, hor hakir kılmak, yok farz etmek yanında başka bir şeye de dikkat etmek gerekir: Şeyhi gönüller sultanı olarak telakki etmek. Onu Allah dostu olduğu için yüceltmek. Bunun için onun görkemli bir tahta oturduğunu düşünmek ve kabul etmek güzel bir sonuç verir.

Siz bunları tatbik ettiğinizde nefis ve şeytanların hemen bu oldubittiyi kabul edip teslim olacaklarını mı sanıyorsunuz? Böylece rabıtada karşılaştığınız problemler bu şekildeki bir uygulama ile son mu bulacaktır? İnsanoğlu nefis ve şeytanları tanımadığı için böyle safça şeyler düşünebilir. Gerçekte nefis de şeytanlar da çok inatçılardır. Davalarından öyle kolay kolay pes etmezler. Aldığınız bu kararları uygulama yolunda daima size sinsice yaklaşırlar, çaktırmadan çeşitli engelleme girişimlerinde bulunurlar. Öyle ki bir bakmışsınız birkaç ay sonra rabıta olgusu ‘eski tas, eski hamam’ deyiminde olduğu gibi bir hal almış olabilir. Aldığınız kararları da unutmuş olursunuz. Sanki içinizden silinmiş gibi. Nefis kendisini yokluğa (fenafişşeyhe, fenafillâha) götüren bu rabıtanın en azılı düşmanıdır. Ondan kurtulmak tamamen mümkün olmadığı zaman ‘bari öylesine yapılsın’ diye bir politikaya başvurur: Rabıta sırasında benlik davası ile şeyhi kafasında canlandırır veya şeyhin karşısında durur. Tabii o zaman da rabıta feyizsiz, nursuz geçeceğinden bin çeşit vesveseye de kapı açacaktır. Onun için rabıtada bir gevşeklik olduğu, rabıta verimli geçmediği zaman hemen onu masaya yatırmalı, değerlendirmeli; nefsin rabıta sırasındaki benliğini ezmeli, onu yok kılma yoluna gidilmelidir. Nasıl okullarda derslerdeki konular belli bir periyotla sınavlarla yoklanıyorsa biz de rabıtalarımızı ara sıra ölçüp değerlendirmeli, onların nefis ve şeytanların etkileri ile yavaş yavaş nereye doğru kaydırıldıklarını görmeli, hemen gerekli önlemleri almalıyız. Hatta bu ölçüp değerlendirmeyi her rabıtadan sonra alışkanlık yapmak, nefse ve şeytanlara bu hususta göz açtırmamak anlamına gelecektir.

Rabıtada kendimizi şeyhin karşında yok farz edersek bu durum insana büyük bir zevk verir dedik ama nefis neden bu zevkten hoşlanmıyor? Kendimizi şeyhin karşısında ezmek, küçük görmek, yok kılmak sırasında duyulan zevk ruhanidir. Nefsanî değildir. Nefs bundan sıkılır. Ruh Allah’tan geldiği için bir Allah dostunun huzurunda bu şekilde oluştan dolayı büyük bir zevk alır. Bu zevk günden güne de artar. Ruh rabıtayı sever. Nefis ise günden güne bunalımlara (kabz haline) girer. Kişi, rabıtada biraz ilerleyince bu maceranın söylediğimiz gibi olduğunu, geliştiğini anlayabilir. Hem sıkıntıyı hem de hazzı algılar. Sıkıntının nefisten, hazzın da ruhtan kaynaklandığını bilir.

İnsan rabıtada kendisini yok kıldığı zaman boş bir şişenin suya konulduğunda içerisinin dolması gibi bir hal yaşamaktadır. Nur ve feyz ile temasa geçtiğini hissetmektedir. Bu his zamanla da güçlenmektedir. Aynelyakin, hakkalyakin düzeye gelmektedir. Benliği ile rabıta yaptığı zaman ise, hiçbir manevi hal yaşamamaktadır. Rabıta ona çok sıkıcı gelmektedir. Hem nefsi hem ruhu rabıtadan zevk alamamaktadır.

Rabıtanın mahiyetini anlamayanlar genellikle ruh hakkında hiçbir şey bilmeyenlerdir. Ruhu haksızca, cahilce bu evrenin kanunları ile sıkı sıkıya bağlayanlardır. Ruh için zaman, mekân gibi kayıtları kabul edenlerdir. Ruhun özellikleri, bağlı olduğu kanunlar, elbette bu evrenin ve içerisindekilerin kanunlarından farklı olacaktır. Çünkü evren ve içerisindekiler, Allah’ın (c.c.) ‘Ol!’ ilahi emriyle yoktan yaratılmıştır. Ruhun kaynağı yokluk değil, yüce Allah’tır. Hâşâ ruh Allah’tan bir parça değildir. Çünkü Allah (c.c.) bölünemez ve parçalanamaz. Kuran-ı Kerim’in ifadesiyle ruh insana Allah’tan (c.c.) gelmiş bir ilahi soluktur (bk. Hicr suresi 29). Onun için ruh, hak olan rüyalarda kayıtlardan kurtulunca her yere gidebilmekte, önceden bilmediği yerleri ve kişileri görebilmektedir. Rabıta sırasında insan şeyhini hayal edince veya kendisini şeyhin karşısında düşününce gerçekten ruhu şeyhini algılamaktadır. Ama bunu o kişi bilmemektedir. Bunun farkına varamamaktadır. Bu algılama ruhsal düzeyde (bilinçdışında) gerçekleşmektedir. Şayet sofi edebine ve usulüne uygun olarak rabıtaya devam ederse şeyhin manevi hallerinden yararlanmaya başlayacaktır. Şeyh, ruhunun manevi organlarını (letaiflerini) yüksek makamlara ulaştırmış birisidir. Kişi rabıta sırasında sanki iki kablonun birleşmesi gibi bir durum yaşamakta, şeyhinin yüksek hallerini kendi üzerine almaktadır. Letaiflerini onun letaiflerine bağlamaktadır. İşte rabıtanın Allah’a (c.c.) ulaştırıcı yollardan en kısa ve ne çabuk olmasının sırrı budur.

İleri hallere ulaşan kişiler, rabıta sırasında şeyhlerini görebiliyorlar mı ve onlarla konuşabiliyorlar mı? Evet, bu da çokça karşılaştığımız bir soru. Nedense cevaplamak da hoşuma gitmiyor. Çünkü bu sefer de insanlar rabıtada şeyhlerini görmeyi, onunla konuşmayı istemek gibi bir amaç güdüyorlar ve bunu takıntı yapıyorlar. Tabii o zaman da rabıtaları verimsiz geçmektedir. Çünkü rabıtada nefsi yok kılmadıkça, şeyhin karşısında hiç olmadıkça istenilen derecede yararlanmak mümkün değildir. İnsanların meraklarını gidermek için söylüyorum ki, bunlar doğrudur. Yani ileri hallerde nurlar görüldükten epey bir zaman sonra rabıta sırasında şeyh ve onun maiyetindekiler (sadatlar) görülebildiği gibi onunla konuşmak da mümkündür. Ama şunu da belirteyim ki, bu maksatlarla rabıta yapılırsa rabıtadan da zerre kadar yararlanılamaz. Yani sofi rabıtada şeyhini görmek, onunla konuşmak gibi bir amaç gütmemeli; nefsini ezmeye, yok kılmaya çalışmalıdır. Üstüne vazife olmayan işlere karışmamalı, ‘Her şeyin bir vakti vardır.’ diyerek işine gücüne bakmalıdır. Kaldı ki bu nimetler (yani şeyhi rabıtada görme ve onunla konuşma) bir ömürde bile insana nasip olamazsa da rabıtanın amacı bunlar değildir. Tasavvuf ve tarikat yolunun amacı ‘Allah rızasına’ ulaşmaktır. Bu tür nimetlerin nasip olması, Allah rızasına işaret değildir. Allah’ın mekrine (hilesine) akıllar sırlar ermez. Kaldı ki İmam-ı Rabbani Hazretlerinin (k.s.) dediği gibi yüce Allah (c.c.) bizleri ahrette tasavvufi hal ve makamlarla değil ilahi kurallara (şeriate) uyup uymamakla sorguya çekecektir. Onun için bu konularda vesveseye girmemek gerekir.

Rabıta sırasında görülenler şeytanlar olamaz mı? Zaten bu yoldaki kişiler önce şeytanları görürler. Bu yolda iyice bir pişerler. Onların her türlü marifetlerine de tanık olurlar. Ondan çok sonra rabıta ile şeyhini ve sadatları görme şerefine nail olurlar.

Kaldı ki sofi her halini mutlaka mürşidine söylemelidir. Şeyhler daha önce bu yollardan yürüdükleri için tecrübelerinden hallerin, görülen şeylerin şeytani mi yoksa Rahmani mi olduklarını hemen anlarlar. Ama bazen sofiler, nefsin ve şeytanların etkisi ile hallerini ve gördükleri şeyleri şeyhlerinden gizlerler. Yalancı bir âlemde yaşayarak kendilerini kandırırlar. Şeytanlar kendilerini alaya alıp dalga geçtikleri halde yüksek halleri ve gördükleri ile (!) kendilerinin veli, kutup, mehdi vs. olduklarını düşünürler, sanırlar. Bundan ayılıp kendilerine gelmeleri uzun sürebilir. Bazıları benlik davasından bu bataklıktan bir türlü kutulamazlar.

Ben bu soruyu, yani ‘Rabıta sırasında görülen şeyler şeytanlar olamaz mı?’ sorusunu soran kişiye dedim ki, sen babanı bir keçiyle karıştırır mısın? Elbette hayır. Ama uzaktan babanı başka bir insanla karıştırabilirsin. Çünkü ataların da dediği gibi ‘Adam adama benzer’. Ama babasını keçiyle karıştıran olabilir mi? Olamaz, çünkü keçi ile adam ayrı varlıklardır. Türleri farklı. İşte bunun gibi her ne kadar şeytanlar aynı formlarla, ayırt edilemeyecek nitelikte insanların kılığına girseler de ilahi nurlar karşısında dayanma güçlerine göre hemen kendilerini belli ederler ve keçi ile adamın karışmaması gibi birbirlerinden ayrılırlar. Şeytanlar ayrı birer varlıktır, şeyhin ve sadatların ruhları ise bambaşkadır. Nurlar şeyhin ve sadatların bembeyaz sarıklarına vurunca onlar ışıldarlar, ama aynı nurların ucuna bucağına şeytanlar yaklaşamaz bile. Şeytanlar ancak kalbin (ve ruhun) letaif nurlarına zar zor dayanırlar ve bu nurlar sayesinde insan suretinde görünürler. Medyumlar asla şeytanları bu halleri ile göremezler. Kalp gözüm açık diyenleri bile ancak şeytanları insan görünümüne girmeye çalışan bir duman, sis yığını olarak görebilirler. Tabii kendi vücutları üzerinde tesirlerini algılarlar ve onlarla konuşabilirler.

Rabıta olmadan fenafillâha ulaşamaz mıyız? Rabıta olmadan fenafillâha ulaşmak mümkün değildir. Sadece üveysiler buna nail olmuşlarsa da onlar da genellikle ölmüş olan bir velinin ruhundan veya Hz. Hızır’dan (a.s.) yararlanmışlardır. Yine bunlardan yararlanma yolları da onlara rabıtayla olmuştur. Ölmüş bir kişiye -eğer sureti bilinmiyorsa- rabıta yapmak, bu rabıtanın da verimli olması ise çok zordur.

Ölmüş şeyhe rabıta fayda sağlar mı? Şeyh öldüğü zaman ruhu kınından çıkmış kılıç gibidir. Yani şeyh yaşarken nefsi o kılıca engeldi, bir kındı. Öldüğü zaman daha bir ruhu güçlenmiş olacaktır. Bu ileriki zamanlarda daha yüksek derecelere varacaktır. Çünkü veli öldüğü zaman manevi seyri durmamakta, devam etmektedir. Ölüm olayı bu manevi seyri kat be kat artırmaktadır. Çünkü velinin ayağına artık nefis, dünya ve şeytanlar dolanmamaktadır. Ama ölmüş şeyh ancak olgun müride, yani rabıtada az çok feyzin, nurun varlığını hissedebilen sofiye yarar sağlar. Yeni müritlere canlı şeyh kadar iyi gelmez. Fayda sağlamaz. Bunun en başlıca sebebi nefsin ölmüş şeyhe fazla muhabbet duyamamasıdır. Hâlbuki rabıtada nefsi ezmek, yok kılmak yanında şeyhe muhabbet duymak da çok önemlidir. Çünkü nefis ölmüş şeyh ile daima ölümü hatırlar, ölüm de nefse hoş gelmez. Bu yüzden ölmüş bir şeyh ne kadar yüce bir makamda olsa da canlı şeyh kadar müride yararlı olmaz. Tabii bir de sofinin yaşadığı hallerini anlatması ve sıkıntılarında ona yardımcı olması, yol göstermesi açısından canlı bir şeyh mutlaka gereklidir. Allah cümlemize gereği şekilde rabıta nimetinden yararlanmayı nasip eylesin. Âmin. Muhsin İyi

(Visited 19.032 times, 10 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Rabıta ile ilgili aldığım bazı sorular ve onlara verdiğim yanıtlar şunlardır:” üzerine 104 yorum.

 1. İlgili yazıda nasıl rabıta yapılacağı mevcuttur. Lütfen yazıyı gözden geçiriniz.

 2. Selamın aleyküm yazınızı okudum rabıta sırasında nefsi ezmekten bahsetmişsiniz biraz daha açarmısınız anlayamadım yani kendimizi küçük günahkar görüp yardımmı istiycez.birde rabıta nurlarını sadece kalbime geldiğini düşünüyodum diğer noktalara yaymıyodum fayda göremedim şimdi yayıyorum biraz faydası oldu

  1. Aleykümselam.
   Rabıta esnasında kendini ne kadar işe yaramaz ve hakir ve günahkar görürsen kabine o kadar İlahi feyz girer kalbin nurlanır ahvalin güzelleşir ibadet yapmak kolaylaşır.

 3. Hayirli akşamlar rabitamda hiç bir şey düşünemiyorum gözümün önüne hiçbir şey getiremiyorum iki aydır dersliyim bu durum beni çok üzüyor yardımcı olurmusunuz

  1. Hayırlı akşamlar.
   Rabıtanda bir şeyler görmemek önemli değildir onun için üzülmeyiniz. Mürşidi göreceğim diye de kendinizi yormayınız. Onun nasıl büyük bir huşu içinde abdest aldığını büyük bir saygı ile İlahi huzura durup namaz için tekbir aldığını, Kuran okuduğunu, Allaha rüku ettiğini sonra büyük bir edeb ve ta’zîm ile secde ettiğini dua ettiğini düşünün yeter.

  1. Rabıtanın ve virdin kazası olmaz. Farz ve vacib ibadetlerin kazası olur sadece.

 4. Ben tarikata girmedim girmeyi çok istiyorum ama sırf rabıtayı layıkıyla gerçekleştirememekten korktuğum için cesaret edemiyorum
  Birkaç defa denedim çok lalettayn hiç lezzet alamadığım bir şey oldu ve bir daha teşebbüs etmedim doğruyu söylemek gerekirse nasıl yapacağım da tam anlatılmadı sanırım eşimde benim fazla dalıp bu dini konulardan çıkamayacağımı düşündüğü için çok karşı.tesettüre girmemi bile hala kabul edemedi .ama tarikata girmeyi çok istiyorum .rabıtayı tam olarak nasıl yapmam getekir

  1. Tarikat; nefsi kötü huylardan tezkiye, kalbi manevi kirlerden tasfiye edip İlahi nurların gönül aynasında parıldamasıyla imanı taklitten tahkike erdirmektir… Tarikatta kamil ve mükemmil mürşid, zikir, sohbet, vird ve hatme ve rabıta vardır. Rabıta zor değildir. Bayanlar Mürşidin yüzünü değil ondan yansıdığını sandığı bir nuru, ışığı tahayyül eder.
   Ama mürşid ve tarikat doğru olmalı. Sahtekarlara kapılmamak lazım.

  1. Aleykümselam.
   Kadınlar özel hallerinde de rabıta yapabilirler. Vird yapamazlar. Çünkü sadatlara fatihalar okunur ve hediye edilir. Onun için abdestli olmak gerekir.

 5. Selamunaleykum Muhsin Bey ,anladığım kadarıyla rabıtanın olmazsa olmazlarından biri mürşidimize karşı güzel muhabbet beslemektir ancak bunu yapabilirsek rabıtamız güzel olur fakat onu çok fazla tanıma imkanımız yok çok bilgide alamıyorum bu muhabbeti nasıl kurabiliriz ,bilgi verebilirmisiniz .Allah razı olsun

 6. Selamunaleykum beni rabıtada uyku basıyor çok yorgun oluyorum rabıtadan sonra yarım saat elim ayağım tutmuyor halsizlik oluyor kalbin atışları hızlanıyor acaba niye?

 7. Aleykümselam hanımefendi.
  Rabıtada veya vird esnasında göz önüne gelen renkli ışıklar letaif nurlarıdır. Yeşil renk hafi letaifinin nurudur. Beyaz ise sır letaifinin nurlarıdır.
  Bunları görmekten dolayı kibre ve gurura kapılanlar kapıdan tard edilir. Bunları ya nefyedin yada üzerine düşmeyin. Bunlar bu yolun perdeleridir, imtihanlarıdır. Maksadınız daima İlahi rıza olsun. Vesselam.

 8. Slm ben rabita yaparken yüzümde tebessüm oluşuyor kendiliğinden neden böyle bir şey oldu bilmiyorum ama çok hoşuma gitti çünkü Gavs hazretlerine tebessüm ederek rabita yaptım

  1. Aleykümselam.
   Rabıta da kalbin durumu çok önemlidir. Mürşidler sadece birer kalp aynasıdır. O sebeple kalbinde ne varsa mürşid aynasına o yansır.

 9. Selamün aleyküm. Rabıta zikirlerini yaparken zikir arasında dünya kelamı konuşmak doğru mudur?

  1. Aleykümselam.
   Rabıta zikri diye bir zikir yoktur. Ancak zikir yaparken 25 veya 33 kez “estağfirullah” der, dünyalık şeyler konuşur sonra tekrar “estağfirullah” der zikrine devam edebilirsin.

 10. Hocam Selamün Aleyküm
  Tevbe yenileme kısmını tam olarak anlayamadım. bunun anlamı dersi yeniden almak veya yenilemek mi, bildiğimiz tevbe istiğfarı arttırmak mı.
  Kalp hastalığı ile ilgili gerçekten bir rahatsızlığımız varsa bu rabıta yapmak sıkıntılı olur anlamına da gelebilir mi?
  Ayrıca bahsettiğim kalp sıkışması şu şekilde oluyor. karın bölgesinden bir hareket oluşuyor. göğüs kısmında sıkışıyor ve sonrasında sanki birşey çıkıyor muş gibi rahatlama oluyor. bu sıkışma sonrasındaki acıma gün boyunca sürdü.
  Farklı bir sual olarak benim dizimde bir problem var. uzun süre namaz oturuşu yaptığımda sıkıntı oluşuyor. rabıta süresi boyunca idare edebiliyorum. sonrasında 5000 zikir için ayağımı düzeltmek veya dinlendirmek durumunda kalıyorum. bunda bir sakınca var mı
  bir de sizinle farklı bir iletişim üzerinden yazışma veya görüşme imkanımız varsa memnun oluruz. Whatsapp veya mail gibi.
  —-
  Tevbe Yenilemek derken, yeniden istihare ile sıfırdan başlamak mı, dersi yeniden almak mı demek istiyorsunuz.
  Ayrıca bu tür konularda sık sık görüşmek ve istifade etmek istiyorum. başka bir iletişim araçlarını kullanabileceğimiz bir alan var mı, Mail veya whatsapp gibi.

  1. Tövbe hakkında geniş bilgi için Linkimizi tıkla:
   https://islamdergisi.com/fikih/nasuh-tovbesi/

   Kalp hastalığı olanlar rabıta yapamaz demek yanlış olur. Rabıta doğru yapılırsa kalp rahatlar ve genişler. Aksi halde zarara sebep olur.
   Bacaklarında rahatsılık varsa özür sahibi olursun . mürşidin izin verirse onun belirlediği gibi yaparsın.

 11. Ders almaya başlayalı 2-3 sene oldu. fakat maalesef ilk zamanlar ders ve rabıtalarımı yapsam da ihmal nedeni ile bu günlere kadar ara verdim. 2-3 sene aradan sonra yeniden rabıtalarıma başladım. Bu başladığım ilk rabıtalarda göğsümde bir sıkışma oluyor ve birşeyler içimden çıkıyor gibi hissediyorum. Bu ve Buna benzer şeyler şeytani olabilir mi. Yukarıdaki notlarda bunun için bazı cevaplar var. ilk zamanlarda ne tür şeyleri yaşamak genelde normal olarak görülüyor.

  1. Ahmed kardeşim ders ve rabıtalarına ara vermen sebebi ile bazı düşüler olur ama siz bunun farkında olamazsınız. O sebeple de göğsünüzde sıkışmalar olur. En iyisi siz tövbenizi yenileyiniz inşaallah bu sıkıntılar gider. Yine gitmezse ilk zamanlarda kalp genişlemesi olacağı için bu tür sıkıntıların olması normaldir. Bu arada bir de bir kalp damar doktoruna muayene olmanız sağlığınız icabı yerinde olur.

  1. Aleykümselam Gülşah hanım.
   Şeyhini düşünürken arkana birisini almak gibi bir rabıta yoktur.
   Bayanlar rabıta yaparken şeyhin yüzünü düşünmezler.
   Bayanlar, mürşid rabıtasının başlangıcında mürşidin kalb aynasına İlahi bir ışığın yansıdığını düşünmelidir. Bilahare bu ışığın onun gönül aynasından kendi kalbine yansıdığını düşünmelisin.

 12. Merhaba ben rabıtamı bıraktım şu an psikolojik rahatsızlıklarım var depresyon yaygın anksiyete bozukluğu OKB namaz da kılamıyorum artık rabıtamı bırakmamla bi alakası var mıdır acaba

  1. Rabıtanızı bırakmanızla alakası yok ama namazı bırakmanızla alakası var. Tedavinize devam edin ama namazı bırakmayınız.

  1. Ela hanım. Namaz kılmayan kimsenin rabıtası faydasız olur. Rabıta namaz kılmakla birlikte yararlıdır İlahi feyze sebeptir. Veysel Karani hazretleri gibi.

 13. Selamun Aleyküm Kardeşim! Ben rabıta yaparken yaklaşık bi 10 dakka sonra vücudumda karincalama oldu, nefesim hizlandi, kalb atişim hizlandi. Böyle sanki boyut değiştiriyor muş gibi oldu vücudum acayip hafifledi sanki karanlik bir boşluğa dalmış gibi oldum. Sonra rabıta bittikten sonra bu dünyanin ne kadar yalan olduğunu anlamiş gibi bir hal oldu. Bu konuda bir bilgin varmi kardeşim?

  1. Aleykümselam.
   Senin anlattığın o hal tasavvufta olağan şeylerdir. Letaifler açılmaya başladığında bu gibi haller ve ondan da öteleri olmaya başlar. Ama sakın hallere aldanmayınız her ne hal yaşarsanız yaşayınız şeriatten ayrılmayınız.

 14. Ben rabıtamda herşeyim oluyorum ama mürşidimin suretini bir türlü göremiyorum sizce bu neden oluyodur?

  1. Rabıta da amaç mürşidin yüzü olmamalıdır. Mürşidin iyi hallerini hatırlaman yüzünü rabıta da görmenden daha yararlıdır. Onun namaz kıldığını dua ettiğini, abdest aldığını, Allaha nasıl bir teslimiyetle secde ettiğini hatırla bu daha yararlıdır.

 15. RABITA larım olmuyor.. ilk yaptıgım rabıta hariç.. bana dediler ki şeyhine nur indiğini yüksek bir yerde oturdugunu ona gelen nurun ağzından girip tüm bedenini kalbine indiğini kalbini yıkadıgını düşün… ben bunları düşünüyorum ama bu çok kısa bir olay bu olay 10-15 dk sürmesi lazım diyorlar en az ben devaömını getiremiyorum bu işlediğim günahlardan dolayı mı?

  1. Siz ölüm rabıtasını güzel yapmaya çalışınız. Yani her canlı gibi sen de mutlaka bir gün öleceksin. Ölüm rabıtası yaparken son anlarını yaşadığını düşün. Dünyadaki hiç bir şeyin seni kurtaramayacağını düşün. Şeytanın son nefeste imanına musallat olacağını
   düşün ve Allahtan kork.

Bir cevap yazın