Siyonistlerin Sinsi Planı

Siyonislerin Çürütme  Planı1906 Ağustos’unda British Museum Kütüphanesi’nde ele geçirilen Rusça bir kitap İngilizce’ye çevrimiş ve Sportiavud Matbaası’nda Siyon Hakimlerin Protokolleri adıyla tab edilmiştir. Serj Nilus adlı profesöre atfedilen bu eserin temeli 1897′de toplanan Siyon cemiyetlerinin gizli kararları, programları ve hedeflerinden ibarettir. Son olarak ise Roje Lambalen isimli Fransız yazar kitabı ele geçirip Siyon Önderlerinin Protokolleri adıyla eser haline getirmiştir.
1-Genç nesilleri ahlaka zıt telkinlerle ifsad etmeli.
2-Aile hayatını yıkmalı.Herkes zevkinde ve safasında hür olmalı.
3-İnsanlara suçları ve ayıplarıyla hükmetmeli.
4-Sanatı düşürmeli;bilhassa edebiyatı müstehcen ve şehevi istikamete çevirmeli.
5-Mukaddesata saygıyı tahrip etmeli.Muhterem sayılan insanlara rezalet isnat etmeli,akideleri kökünden baltalanmalı.
6-Hadsiz,hesapsız bir (lüks) ve başdöndürücü modalar icad ederek,çılgınca israfı desteklemeli.
7-Kalabalıkların gözünü avama(sıradan halka) mahsus eğlencelere,oyunlara,ölçüsüz spor mücaledelerine bağlamalı.
8-Mufrit nazariye ve sistemli şüpheciliklerle etrafı bulandırmalı,asabi cümleyi bozmalı,vecd ve imana yer bırakmamalı.
9-Afyonlu zehirler,her nevi uyuşturucu maddeler,içkiler ve mükeyyefat vasıtasiyle ruhları ve uzviyeti kemirmeli.
10-Her an bir hoşnutsuzluk doğurmalı,daimi şikayete yol açmalı ve içtimai sınıflar arasında kin ve itimatsızlık sokmalı.
11-Servet ve nüfus sahiplerini ağır vergiler altında ezdirmeli,onları borca ve iflasa sürüklemeli,servetlerinden tecrit etmeli;ve avamı yüksek sınıfın yerini almaya doğru sevkederek (altın buzağı) mezhebini kurmalı.
12-İşçileri münasip alanlarda(grev)lerle zehirlemeli,iş manzumesini durdurmalı,anarşiyi körüklemeli.
13-Yüksek tabakayı,aşağı tabakaya karşı daimi bir emniyetsizlik ve tevahuş içinde yaşatmalı.
14-Sanayiye yavaş yavaş ziraati ezdirmeli,muavezene kapılarını kapamalı,ticaret spekülasyonla yönetilmeli.
15-Bir takım saçma nazariyeler ve ütopyalar icad ederek sürüyü tahakkuku ,mkansız seraplar peşinde gezdirmeli.
16-Hayat pahalılığını mütemadi tahrik etmeli ve sınıflar arasında refah tezadını müthiş mikyaslara bağlamalı.
17-Beynelminel vakalar çıkarmaktan bir an fariğ olmamalı;silahlanma ve itimatsızlık yarışını kuvvetlendirmeli.
18-Milletlerin tahsil ve terbiyesi bakımından,onları köklerinden ayıracak ve kaynaksız bırakacak her tedbire başvurmalı.
19-Meşru hükümet şekillerini yalnız lafta ve edebiyatta bırakarak mutlak istiptada zemin hazırlamalı.
20-Siyasi buhran anlarını kollayarak muavezeneyi altüst tedbirleri ihmal etmemeli.
21-Vaktinde her türlü kredileri kestirerek panikler doğurmalı; ve iktisadi kriz mikroplarını itina ile besleyerek sınai ve zırai krakları şahlandırmalı ve altunu mahdut ellerde dirije etmek yoluyla mevhum ve izafi itibar muavezenesini çökertmeli.
22-Muhim iktidar makamlarını işgal edenleri,ahlak ve seciye yarası olanların eline doğru kaydırmalı ve bu adamlara sırları vasitasıyla hakim olmalı.
23-Hükümetlerin,istenen anda ölümünü intaç edici içtimai elem,ıstırap,açlık ve adaletsizlik musluklarını elde tutmalı;ve gerçek himaye bahis mevzuu olmaksızın onların üzerine çullanacak bütün menfi cereyanları hak sureti perdesiyle himaye etmeli.
Kaynak: Büyük Doğu Dergisi (4 Ekim 1946 – 13 Aralık 1946 Sayı: 49,50,51,52,58)

(Visited 114 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın