Kur’an’da Tasavvuf Var mıdır?

 

 

İmam-ı Rabbani Hz. nin Dergahı

Büyük alim ve mutassavvıf velî İkinci Binin Müceddidi İmam Rabbânî (kaddes allahu sirrahul-akdes) hazretleri buyurdular ki:
“Tasavvuf ve tarikattan maksat, şeriat ilimlerinde ilerleyip burhandan kurtularak keşfe geçmektir. İlme’l-yakîn: delilleri görmek;  ayne’l-yakîn: Hakk’ın delil ile bilindiğini bildikten sonra müşahede, yani fenâ-fillah’dır. Hakkâ’l-yakîn ise, yakîn derecesinde yükselip yakîne erenin (mürşidin) aradan çıkmasından sonra Hakk’ın müşahedesidir. Buna beka-billah denir. Cenab-ı Hak bunu,
“Böyle bir kulum benimle işitir, benimle görür…”  kudsi hadisiyle beyan buyurmuştur.

SORU: Bazı kimseler Kur’an’da tasavvuf’a dair bir ayet olmadığını iddia etmektedirler. Bu iddia yanlış değil midir?

CEVAP:
Kur’an’da;
Ey mutmeinne olmuş nefis, dön Rabbine!”(Fecr/27) ayeti ile tasavvuftaki nefsi mutmeinneyi,
  Rabbinden razı olup, Rabbinin rızasına ermiş olarak dön Rabbine.” (Fecr/ 28) ayeti ile tasavvuf da ki nefsi razıye ve merzıyeyi
“(rızaya ermiş)Kullarımın arasına gir.”(Fecr/ 29), ayeti ile de, Tasavvuf da ki en üstün mertebe olan kulluk makamını haber vermektedir.

Tasavvuf; Allahu Teala’nın;
“Ey iman edenler Allahı çok zikrediniz” (Ahzab/41) mealindeki ayeti gereğince, Allah’ı çok zikir ediş yoludur.
Eğer “Namaz da, Allah’ı zikirdir” denilirse, namaz günde beş vakit farzdır, halbuki ayette çokluktan söz edilmektedir. Namazda zikir olmakla birlikte Kur’an’da namaza ayrıca; “essalâh” denilmiştir. Zikir ise ayrıca zikredilmiştir.

 Tasavvuf: Allahu Teala’nın :
“Kalbler ancak Allah’ın zikri ile huzura erer.” (Ra’d/28) mealindeki ayetinin gereğince, kalbleri itminan edip iç alemde barış ve huzuru bulmak yoludur.


Tasavvuf :
Peygamber Efendimizin;
“Mûtû Kable En Temûtû.”
yani;
Ölmeden önce, ölüm ötesinin sırrına erişiniz hadis-i şerifinin sırrınca haber verdiği ölüm ötesinin sırlarını ve İlahi isimlerin ve sıfatların nurlarını kalb gözü ile görmek ve zevken tadarak yakin imanı elde ediş yoludur.

Tasavvuf: Yakin imanı ile ihlaslı bir mü’min oluş yoludur.

Tasavvuf: Peygamber(s.a.v.) Efendimizin:
“tehallaku bi ahlâkıllâh” hadislerinin gereğince Allah’ın ahlakını yaşayış yoludur.

Tasavvuf:  Peygamber(s.a.v.) Efendimizin ;
“Essalâtü mi’râcü’l mü’minîn“(Namaz müminin mi’racıdır) hadisi şerfinin sırrınca ruhani mi’rac yapmanın yoludur.

Tasavvuf: Büyük mutasavvıf ve İslam alimi  İmam-ı Gazali hazretleri tasavvufu şu sözlerle ifade eder:
“ Tasavvuf, Muhammed aleyhisselamın bâtınıdır. Kim tasavvufu inkar ederse, o kimse Muhammed aleyhisselamın batınını inkar etmiş olur.
İmam-ı Gazali hazretlerinin bu sözleri şu anlamdadır:
Bir kimse Allahu Tealanın velilerine verdiği ilhamı, kalb gözünün açılması halinde melekût aleminin keşfini, kevni veya ilmi kerametleri ve ruhani zevkleri anlamak istemeyip inkâr ediyorsa, Peygamberlere gelen vahyi, peygamberlerin meleklerle görüşmesini, zahiri tahsil görmeden herkesten daha çok alim olmalarını ve onlara verilen mu’cizeleri de anlayamaz ve inkâr bataklığına saplanır demektir.
İmam-ı Gazali Kimya’nın 1.c.116. shf.de bu hadis-i şerifi şöyle izah ediyor:

Bir kimse, tasavvuf yolunun başlangıcında, kötü duygularından arınır ve uzaklaşırsa, ahiret hallerini zevkle müşahede etmeye başlar. Başkalarına ölümden sonra görünen haller, o kimselere ölmeden önce yaşarken gösterilir. Bu halleri gören kimse, şehadet alemine(görünen alem) dönünce, gördüklerini başkalarına anlatması caizdir.”

Herkese hidayet Allahu Tealadandır.

DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Kur’an’da Tasavvuf Var mıdır?” üzerine 2 yorum.

  1. Namaz Allahın emridir.
   Namaz Allah’a(manen) yakınlıktır.
   Namaz, müminin miracıdır.
   Her namazda 16 farz, vacipler ve sünnetler vardır.
   Namazı tamamen terk edenin son nefeste imansız gitme riski çok büyüktür.

Bir cevap yazın