Yolculukta Sünnet Namazlar Terk Edilebilir mi?

sa1Soru: Yolculukta Sünnet Namazlar Terk Edilebilir mi?

CEVAP: Buharî ve Müslim’de İbni Ömer’den Peygamber (s.a.v.) Efendimizin şöyle dediği rivayet edilmiştir, mealen:
-“Peygamber (s.a.v.) ile beraber bulundum. Seferde nafile namaz kıldığını görmedim.”

Bir rivayette şöyle demiştir:
-“Rasulullah (s.a.v.) ile beraber bulundum. O seferde iki rekâttan fazla namaz kılmazdı. Ebu Bekir ile Ömer ve Osman’ın da böyle yaptıklarını gördüm.”

Bu habere atfen İmam-ı Nevevî ise, şöyle bir beyanda bulunmuştur:
Peygamber (s.a.v.) vakit sünnetlerini bineğinin yanında kılmış, İbni Ömer ise, bunu görmemiş olabilir. Çünkü nafile namazın evde kılınması daha faziletlidir. Peygamber (s.a.v..) Efendimiz bunları, bazı vakitlerde sünnetleri terk etmenin caiz olabileceğini halkı uyarmak babından yapmış olabilir.”

Hanefî Fukahası bu babta şöyle demişlerdir: (ed-Dürrü’l-Muhtâr, I, 742) Eğer seferî emniyet içinde bir yerde konaklayıp yerleşmişse, namaz vakitlerine bağlı bulunan sünnetleri de kılar. Fakat, eğer korku ve kaçma durumunda ise, yani işi acele ve yolculuğuna devam etmek zorunda ise, sünnetleri kılmaz. Muhtar olan görüş de budur.
Yolculukta korku ve fazla sı­kıntı varsa, sünnetler terkedilir; bu durumlar olmadığında kılınması daha iyi olur.
(Fetâvâ-yi Hindiyye, c. 1, s, 139)

Yolculukta emniyet halinde sünnetler kılınmalı, sıkıntılı durumlarda ise terk edilmelidir. (Mülteka)

SORU: Peygamber efendimizin yolculukta farzdan başka namaz kılmadığı doğru mudur?

CEVAP: Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Peygamber Efendimiz (sav.) Hayber Gazası dönüşü,  konaklama yerinde istirahata çekilmiş ve Hz. Bilâl’in (r.a) kendilerini sabah namazı için uyandırmasını tembihlemişlerdi. Fakat Hz. Bilâl de sabah namazına yakın uyuya kalmıştı. Aşırı yorgunluktan dolayı güneş doğuncaya kadar sahabeden hiçbir kimse uyanamamıştı. Peygamber Efendimiz (sav.) kafilenin ilerlemesinden bir müddet sonra Ashabına abdest almalarını emretmiş, sünnet kılındıktan sonra Hz. Bilâl kamet getirmiş ve sabah namazı cemaatle eda edilmiştir. Namazdan sonra Allah Resulü (sav.) şöyle buyurdular:
“Her kim namazını unutursa, onu hatırladığı zaman hemen kılsın. Çünkü, Allah: “Beni anman için namaz kıl.
(Tâhâ/ 14) buyurdu”
(Müslim, Mesâcid, 309; Ebu Dâvud, Salât, 11)

Yukarıdaki haberle de teyit edilmiştir ki, Peygamber (s.a.v.) Efendimizin yolculuk esnasında da farzlarla birlikte sünnetleri de kıldığı olmuştur. Sünnetleri hiç kılmadığını söylemek konuyu etraflıca anlatmaktan kaçınıp belli bir rivayet üzerine amel edilmesini öne çıkarmak olur ki bu da ulemanın yoluna uygun düşmez.

Vesselam.

(Visited 6.270 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın