Ehli Bidat Hocalardan 44 Tanesi Deşifre Edildi

Yazan: Bekir Abdullah

NOT: Okuyucu kardeşim lütfen bu yazıları okumadan bizi eleştirme!

EHL-İ BİD’AT HOCALAR:

1- İbn-i Teymiyye:
Hanbeli fıkıh ve hadis âlimi iken mezhepsiz oldu. Ehl-i sünnete uymayan yazılarından dolayı Mısır’da iki defa hapsedildi. 1263 senesinde Harran’da doğup, 1328 de Şam’da kalede hapiste iken öldü.

İbni Teymiye, Ehl-i sünnet âlimlerinin büyüklüğünü anlamamış, tasavvufu inkâr etmiş, Ehl-i sünnetten ayrılmıştır. Kitapları, kendilerine Selefiyyeci diyen mezhepsizlere kaynak olmaktadır. Mezhepsizler, onu övmekte, İslam müceddidlerinin piri demektedirler. İbni Teymiye’nin şâki ve dalalette olduğu Seyf-ül-Cebbar ve farisi Tâlim-üs-Sübyan‘da da yazılıdır.

Camiul-ezherdeki hanefi âlimlerinden Muhammed Bahitin (Tathir-ül-füad min-denisil itikad) kitabı, (Et-tevessüli bin-Nebi ve bis-Salihin), (Şevahid-ül-hak), (Cevahir-ül-bihar), (Seyf-ül-Cebbar) ve (Tâlim-üs-sübyan) kitapları, İbni Teymiye’nin dalalete düştüğünü vesikalarla ispat etmektedir.

İBN-İ TEYMİYYE’NİN SAPKINLIKLARI:

1- “İbni Teymiye, Kitab-ül Arş isimli eserinde,
“Allah Arş’ın üzerinde oturur, kendisi ile beraber oturması için Rasulullaha da yer bırakır” diyor.
Essırat-ul-müstekim kitabında da, büyük sahabi Rasulullahın amcasının oğlu İbni Abbas gibi bir sahabiye “kâfir” demiştir”. (Keşfüzzunun)

2- “El-ubudiyyet kitabında ise, Allahü teâlânın ismini zikretmenin bid’at ve dalalet olduğunu bildirmekte ve tasavvuf âlimlerine çirkin iftiralar yapmaktadır”.

3- “(Arş kadimdir) yani; yaratılmamış” diyor. (Akaid-i Adudiyye şerhi)
Allah’tan başkasına yaratılmamış demek şirktir.

4- (Şam Camii’nin minberinden inerken “Allah gökten yere, benim indiğim gibi iner” demiştir.)
[İbni Battuta –Tuhfetünnüzzar tarihi]

5- Vahhabiligin musebbibi İbni Teymiyyedir.
Hz Ömer (r.a.) için diyor ki;
”Halife Ömer’in 300 tane yanlış fetvası var. Ümmetin başına ne belalar açtı”
Hz Ali (r.a) için,
“Ali, Ebu Cehil’in kızına aşık oldu, ölene kadar da unutamadı” diye hakaret ediyor.

Bütün bu bilgileri öğrendikten sonra İbn-i Teymiyye’yi seven ve onu öven herkes sapıktır.


3- Cemaleddin Afgani:
İngiliz ajanı bir masondur. 1838 senesinde Afganistan’da doğup, 1897 de İstanbul’da vefat etti. Din bilgisi azdı. Zındıkların kitaplarını okuyarak dinden çıkmıştır. Bir aralık Ruslar tarafından satın alınarak, ana vatanı olan Afganistan’a karşı casusluk yaptı. Dinine ve vatanına hıyanet etmekten çekinmedi. İngiliz masonları ile de işbirliği yaparak zengin oldu ise de, Osmanlı Şeyh-ül-İslamı Hasan Fehmi efendi, onun cahilliğini ve zındıklığını ortaya koydu. 1944 de, kemikleri, İstanbul’dan, Kabil’e nakil edildi.
Mısırlı Edib İshak, Ed-dürer kitabında, bunun Kahire mason locası reisi olduğunu yazmaktadır. Bütün masonlar gibi, çeşitli kılıklara girerek, İslamiyet’i içerden yıkmaya çalışmıştır.

3- Muhammed Abduh:
Sicilli mason Abduh’la çömezi mezhepsiz Reşit Rıza, İslam âlimi değil, birer İslam düşmanıdır. Kahire mason locası reisi olan Cemaleddin Efgani’nin İslam’ı içeriden yıkma propagandalarına aldanan mason Abduh Beyrut mason locası başkanı, (Mısır’da Efgani’den sonra mason locası başkanı olan imam Abduh, masonluk ruhunu yayarak çok hizmet etti) diyor. (Daire-tül-mearif-ül-masoniyye s. 197)

Efgani’den sonra, Abduh da, masonluğa çok yardım etti. (Les franco-maçons s. 127)

(Salih amel işleyen kâfir de olsa, Cennete girer) diyor. Hayranı Seyyit Kutup bile, (Üstad Abduh, düşünüşünü nakzeden âyetleri hatırlamıyor) diyerek tenkit ediyor. [Nisa 124. âyetinin tefsirinde]

Fil suresindeki kuşlara sivrisinek, attıkları taşlara da mikrop diyor. Elmalılı Hamdi, tefsirinde buna gerekli cevabı vermiştir. (s. 84, 87)

(İslamiyet ve nasraniyet) kitabında, (Bütün dinler birdir. Dış görünüşleri değişiktir) diyor. Londra’daki papaza yazdığı mektupta, (İslamiyet ve Hristiyanlık gibi iki büyük dinin el ele vererek kucaklaşmasını beklerim) diyor. (F. Bilgiler) [Hristiyanlığa büyük din diyor.]

4- Reşid Rıza:
Bu kişide Cemalledin Afgani ve Muhammed Abduh adlı Masonların öğrencisidir. Reformist bir bidaatçıdır…
Yüksek İslam enstitüsü eski müdürü Ahmed Davudoğlu, Din Tahripçileri kitabında diyor ki:
Mezhepsiz Reşit Rıza, hocası mason Abduh’un dinde reformcu fikirlerini yaymak için Mısır’da El-Menar dergisini çıkardı. (Eldavetü vel-irşad) medresesinde hocalık yaptı. El-Muhaverat kitabında, Ehl-i sünnet mezhebine ve fıkıh kitaplarına saldırdı.

Mezhepsizler kitabında Dr. Hasib Es-Samirai [Ali Nar tercümesinde] diyor ki:
Reşit Rıza ne aldıysa, M. Abduh’tan aldı. O da bütün sermayesini, şarkın filozofu denilen Efgani’den devşirdi. Yani bu iki zatın, özü ve fikrî hüviyeti üstadlarına bağlıdır. (s. 45)

Reşit Rıza, Efgani’nin fikir mirasçısı ve çömezi Abduh’la beraber olmuştur. (s. 80)

El-Menar dergisinde Vehhabiler hakkında çeşitli makaleler yayımlayan Reşid Rıza, Vehhabi hareketini yerinde ve lüzumlu görmüştür.
[Prof. Yusuf Ziya Yörükan, “Vahhabilik”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 6]

5- Seyit Kutup:
Ehli Sünnet Değildir, Mezhepsizdir, Kendi Kafasına Göre Tefsir Yazmıştır, İbni Teymiye Gibi Bir Sapığı Överken Nice Ehli Sünnet Alimlerine Dil Uzatmıştır. Öte Yandan Hz. Osmana Türlü İftiralar Atmıştır. İslamın Güçlü Olamamasının Temel Sebebi Hz. Osmanin Halife Olmasıdır Demiştir. Tüm Tarikatları Şirkle İtham Etmiş Bir Sapıktır…

6- Mevdudi:
Merhum Ahmed Davudoğlu Hoca, Din Tahripçileri kitabında Mevdudi;
(Her peygamber günah işler) diyor. (s. 174)
(Peygamberimiz Kur’anın eşitlik esasıyla ameli terk etti) diyor. (s. 176)
Mevdudi, Resail Mesail isimli eserinde 57. sayfada,
(Resulullah Deccal’ın kendi zamanında çıkacağını sanıyordu, ama bu zannı üzerinden 1350 sene geçmesine rağmen, Peygamberin zannı doğru çıkmamıştır) diyerek Resulullah’ı bile suçlamaktan çekinmiyor.
(s. 179)
Necip Fazıl Kısakürek özetle diyor ki:
Mevdudi, İslamda İhya Hareketleri isimli eseriyle İslam’da imha hareketinin temsilcilerinden biri. İşi gücü, Ehl-i sünnet büyüklerine çatmaktır. Efgani ve Abduh’a hayran. İbni Teymiyye’ye ise kara sevdalı. Sapık fikirlerin sapık ihtilalcisi olarak defalarca hapsi boyladı. Derken Vehhabilik dünyasına kapılandı. Medine’deki Vehhabi Üniversitesi İstişare Heyeti’ne aza seçildi. Orada da dikiş tutturamadı ve Vehhabilere bile giran gelen fikirleri yüzünden mahkeme edildi.
(Doğru Yolun Sapık Kolları s.155)

7- Hasan el-Benna,
Seyyid Kutbun da üye olduğu, Mısır’da ki İhvan-ül-Müslimin yani Müslüman Kardeşler örgütünün kurucusudur. Mevdudi, 1927’de yazdığı İslam’da Cihad kitabında, ihtilal yani devlete isyan fikirlerini yayıyordu. Arapçaya tercüme edilince, Hasan el-Benna’nın düşüncelerine tesir ederek Mısır’da devlete karşı gelmesine ve öldürülmesine sebep oldu. Mevdudi’nin ilmi yetersizliği, [siyaset ilminin noksan olması, fitne çıkmasına sebep olmuş ve] böyle sayısız müslümanları, maddi ve manevi ölüme sürüklemiştir.
(F. Bilgiler)
8- Yusuf Kardavî:
İbni Teymiyye’ye İmam ve Şeyhülislam diyerek, küçük kitapçığına, ondan 21, talebesi İbni Kayyım’dan ise 8 tane nakil almıştır. Ebu Hanife ismi iki defa geçiyorsa da, kaynak olarak değildir. El-Halal-vel-Haram kitabının önsüzünde, (Kendimi herhangi bir mezhebe bağlamayı uygun bulmadım. Yalnız bir mezhebin esiri olunmaz) diyor, mezhepleri esaret kamplarına benzettiği için ehli sünnetten sayılmaz.

9- Ali Şeriati:
Allah bir puttur diyen, Şiilik İtikadına Sahip Olan Ayrıca “Muhammed Kimdir” Adlı Kitabında Şiilik İnancı Gereği Sahabeye Sayıp Savurmuş, bununla da kalmamış Peygamberimize dil uzatmış, güya peygamberimiz hz. Alinin hakkını savunmamış ve kıyamete kadar bu lekeyle kalacakmiş… Bu adam tam katışıksız bir Sapıktır…

10- Ayetullah Humeyni:
İslamın yanlış tanınmasına sebep olna şia lideri. Sahabeye İftira Atan, Söven, İki Yüzlü Takiyeci bir kimsedir…

11- Fetullah Gülen:
Mason Muhammed Abduhu öven, hıristiyan lideri papaya “Papa hazretleri “ diye tazim eden, 1998 yılında Zaman Gazetesinde Temmuz ayın da yayınlanan mektubunda “Muhterem Papa hazretleri, insanları hıristiyanlaştırma misyonunuzun bir parçası da ben olmak isterim” diyerek hıristiyanlığını belirten ve  cemaatinin ileri gelen üst-düzey hocaları… Dinler Arası Diyalog adı altında “Yahudi ve Hristiyanlarda Cennete Girecek” diyen vatan haini sapkınlardandır…

12- Mustafa İslamoğlu:
“Kadere inanmaya gerek yok diyen, Hz. Adem’in babası var diyen, hadisleri inkar eden, Peygamberimize kibirli diyen, yanlış fetvalar veren ehli sünnet dışı bir kimsedir.
13- Harun Yahya (Adnan Oktar):
Mehdi olmadığı halde kendisinin mehdi olduğunu söylemektedir… Ayrıca hadisleri ve mezhepleri inkar eden, açık saçık kadınlarla televizyonda dans ederek İslamla alay eden sapkın bir ehli sünnet dışı bir kimsedir..
14- Mihr Ali İskender Evrenesoğlu:
Kendisinin mehdi olduğunu iddia eden bariz bir yalancıdır…


15- Prof. Abdülaziz Bayındır:
“Allah Gaybı Bilemez” diyen Ehli Bidat Biridir…
16- Prof. Zekeriya Beyaz:
Kabir Azabı Yoktur Diyen, Bir sürü Yanlış Fetvalar Veren ehli sünnet dışı birisidir…
17- Prof. Yaşar Nuri Öztürk:
“Kur’an’da Olmayan Hiçbir şey Günah Değildir” diyen, İsteyen “İstediği Şekilde Namaz Kılar Namaz Özünde Saçmadır” diyen, “Kuran Felsefedir” ve “Ben deist’im(Allaha inanıp peygamberleri ve İlahi kitapları inkar eden) diyen Sapıklıkları Sayarak Bitmeyecek Olan ehli sünnet dışı bir kimsedir…
18- Prof. Bayraktar Bayraklı:
“17 Ciltlik Tefsir Yazdım, Sahabeden Alimlerden Bir Tane Nakil Yapmadım” diyen Yani Uydurma Şeyler Yazdığını Kendisi Dahi İtiraf Eden, Hz. İsa İnmeyecektir Diyen Nice ehli sünnet dışı Görüşleri Olan Bir kimsedir.

19- Prof. Mustafa Öztürk:
Kur’an-ı Kerime Uydurma Diyen gayri müslimdir. Daha Fazla Bilgi Vermeye Lüzum Bile Yok…

20- Prof. Mehmet Okuyan:
“Hadislere Gerek Yok” diyen, “Kur’an’da Geçmeyen Hiçbir şeyi Kabul Etmem” diyen Ama Kur’an’da Geçmediği Halde Hz. Meryem Validemize Çift Cinsiyetli Diyen, Ne Dediğini Bilmeyen ehli sünnet dışı Biridir. Yanlışları Sayarak Bitmez…

21- Nurettin Yıldız:
Nurettin Yıldız konferansında Hz. Ebu Bekir’e şu hakarette bulunmuştur:
“Mal hırsı ve şehvet tehlikesinden hiç kimsenin garantisi yoktur. Ebû Bekir bile olsa… Bir hurma fidanı için ağzını bozmuştur. Bir kere o hurma dikilen araziye para vermemişsin, kelepir gelmiş sana… Yani o hurma olmasa acından ölecekmiş gibi bir fidan için ağzını bozmuştur.
Bundan ders alacağız ağzımızı bozmamaya çalışacağız, kazara böyle bir ayak kayması, dil kayması olursa aynı azimle devam edeceğiz…”
Bu iftiralara verilecek cevap nedir?
Seyyidinâ Ebûbekir (r.a.)’den elbette bütün Müslümanlar ders almalıdır. Müslümanlık dersi, insanlık dersi, fazilet dersi…
Bu haber Şia kaynaklıdır zira Sünni kaynaklarda bulamadığımız söz konusu hâdisenin anlatıldığı ve satır aralarında zerk edilen bu ve bunun gibi zehirleri görünce konferansın diğer kısımlarındaki medih dolu ifadelerin amacı daha iyi anlaşılmaktadır.

Nureddin Yıldız Ayrıca Şunları da Söylemiştir:
* “Allah Gökte midir, yoksa mekandan münezzeh midir belli değil.”
* “Sahabenin İçinde Kadın Gibi Korkak Olanlar Vardır” deyip Sahabeye Dil Uzatan,
* “Bizden Biri 50 Tane Ebu Bekir Eder” diyen,
* Ayrıca İbni Teymiye Gibi Bir Sapık İçin “Müceddid” Diyen.
* Muhyiddin Arabi ve Hz. Mevlana Gibi Tasavvuf Büyüklerine Müşrik Diyen ehli sünnet dışı bir kimsedir…

22- Prof. Haydar Baş:
Kadiri Tarikatının arkasına saklanıp, Şiilik Görüşünü İnsanlara Aşılamaya Çalışan Biridir…

23- Prof. Mehmet Çedik:
Hadis İnkarcısı, Herkes Tarafından Anlaşılmayacak Bazı Hadisleri Diline Dolayıp, İnsanlara Bakın Bakın Böyle Hadis mi Olur Deyip, Hadisleri İtibarsızlaştırmaya çalışan ehli sünnet dışı bir kimsedir…

24- İhsan Eliaçık:
Melek Yok, Cin Yok Diyen, Namaz Kılmak Zorunlu Değil Diyen, Hadis İnkarcılığı Yapan Ve Daha Bir Sürü Yanlış Fetva Veren bir Bidat ehlidir…

25- Süleyman Ateş:
Yahudi Ve Hiristiyanlar da Cennete Girecek Diyen Aynı Zamanda İbni Teymiye Gibi Bir Sapığı Öven. Tasavvuf Büyüklerine Müşrik Diyen Bir ehli bidattir…

26- Yasin Gündoğdu:
Ehli Sünnet Olmadığını Kendisi İtiraf Eden, Hakla Batılı Karıştıran, 4 Hak Mezhepe Dil Uzatan Ve, Mustafa İslamoğlu Abdülaziz Bayındır, Mehmet Okuyan Gibilerin Sohbetlerini Profilinde Paylaşan, İnsanları Bunlara İten Bir ehli bidattir…

27- Ebu Hanzala (Halis Bayuncuk):
Allah Göktedir Diyen, Allahın Eli Ayağı Gözü Vardır Diyen, İŞİD’e İslam devleti diyen, tasavvufçuları kâfirlikle suçlayan ve yüzlerce bozuk görüşe sahip olan bir ehli bidattir..

28- Ahmed Hulusi:
Kuran’a Kendi Kafasına Göre Saçma Sapan Mana Veren Ve Meal Kitabı Bastıran Bir ehli bidattir..

29- Muhammed Esed:
Yahudi Bir Ailenin Çocuğu Olan, Sonradan Müslüman Olduğunu Söyleyen Bir münafıktır.
Dinler Arası Diyalog Projesininin Bir Parçası Olan Bu Kişi, Yahudi Ve Hristiyanlarda Cennete Girecek Diyerek, İslamı Önemsizleştirmeye Çalışmaktadır…

30- Prof. Hayrı Kurbaşoğlu:
Sahih ve mütevatir hadisleri inkar eden, onları alaya alan. Hz. Mehdi, hz. İsa gelmeyecektir diyen bir ehli bidattir.

31- Ubeydullah Arslan:
Tevhid adı altında tasavvuf düşmanlığı yapan vahhabidir.

32- Prof. Muhammet Nur Doğan:
Ayetlerle varlıkları sabit olan cinleri reddeden ve insanların maymundan türediğini ileri süren bir ehli bidattır…

33- İsmail Naçar:
Peygamberimizin sakalı şerifinin hiçbir önemi yok diyen, ve Peygamberimiz de normal bir insan gibi kabirde çürür diyen, Peygamberimiz hakkında türlü iftiralar atan bir ehli bidattir..

34- Zakir Naik:
Dört Hak mezhebi birbirine karıştıran, herhangi bir mezhebe bağlı olmayan, hadisleri arka plana atan yada sadece sahih hadis diyen, Allah göktedir diyen bir sapıktır…
Hakkında geniş bilgi için linki Tıkla ve Oku:

Zakir Naik kimdir? Ehli Sünnet midir?


35- Edip Yüksel:
Bütün Hadislere Uydurma Diyen, Kuran Yeter, Herkes Kuranı Kendi Kafasına Göre Yorumlayabilir Diyen Bir Sapıktır…

36- Prof. Reşit Haylamaz:
Dinler arası diyalog adı altında yahudi ve hıristiyanlarda cennete girecek diyen, ayetleri tahrif eden bir ehli bidattir…

37- Mustafa Karakaş:
Tasavvuf ehlini inkar eden, mütevatür yani birden fazla kaynakta geçen binlerce kişinin naklettiği hadisleri inkar ederek Hz. İsa gelmeyecektir, ayette “Hz İsa ölmedi onu göğe kaldırdık” denilmesine karşın “İsa ölmüştür” diyen ehli bid’at biridir…

38- Alparslan Kuytul:
12 İmama Şii Diyen, Şii Sünni Kardeştir Diyen, Şiilik Projesinin Bir Parçası Olan Bir kimsedir… Aynı zamanda bir video kasetinde “Allah mekandan münezzehtir” dediği halde kasetin sonuna doğru başta söylediği ile çelişip, “Allah arşın üstündedir ” diyerek Allah’a mekan isnat eden ehli bidattir.
A. Kuytul Hakkında geniş bilgi ve kanıt için linki tıkla:

Furkan Haber'den Alparslan Kuytul deşifresi


39- Ali Rıza Demircan:
Kuranda Geçen Cariyeler İle İlişkiye Girelebilineceğine cevaz veren Ayeti İnkar Eden, Sahabe Cariyeler İle Zina Yaptı Deyip Onlara İftira Atan Bir ehli bidattir…

40- Caner Taslıman:
Kuran Yeter Diyen, Hadislere Gerek Yok, Hadisler Uydurma Diyen, 4 Hak Mezhebe Dil Uzatan Felsefeci Reformist Ehli Bidaat Biridir…

41- Abdurrahman El-Hümeyyis:
Erbakan hocanın vefatından sonra ehli sünnet olan milli görüşün içine sızmış bir vahhabidir. Peygamberimizin Hürmetine Allahtan istemeye dahi şirk diyen ehli bidat vahhabidir..

42- Ömer Öngüt:
Ehli sünnet dışı itikada sahiptir. Ömer Öngüt, Mezhepsizce hareket ederek, (Organ nakli caiz değildir, haramdır. Organlarını bağışlayanlar cehenneme gidecektir.) Ehli sünnete zıt fetva veriyor. Zaten bunu söylerken hiçbir delile, kaynağa başvurmuyor.
Halbuki, zaruretler haramları mübah kılar. Bu hususta kitaplar da şöyle deniyor;
Müslüman uzman doktor, bir hasta için, (Organ naklinden başka çare yok) derse, ölü veya diriden organ nakli caiz olur. Din ayrılığı gözetilmez.
(El-Hedyül-İslami)
Zaruret olunca birçok yasaklar mubah olur. Ölünün de, dirinin de, bir yerini kesmek haramdır, ona eziyettir, fakat zaruret olunca, bu haramlık kalkar, çünkü dinimizde,
(Zaruretler, yasak olan şeyleri mubah kılar) kuralı vardır. (Mecelle)
Bu zatı, kendi grubu peygamber olarak görüyormuş. Bu ise küfürdür. Bu zamanda böyle düşünen kimseler, (Muhammed, Allah’ın resulü ve Hatem-ün-nebiyyindir [nebilerin sonuncusudur].) [Ahzab 40] ayetine inanmamak olur.

43- Cemalnur Sargut:
 Ehli sünnetten ayrılmış bir kimsedir. C. Nur Sargut denilen kadın,  ehl-i bid’at birisidir. Kur’an’da ki baş örtüsü ile ilgili ayeti kerimeye Ehli Sünnetin verdiği manadan başka mana vererek gerçek manayı  çarpıtmaktadır… Nur Suresi 31. ayeti kerime:
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوبِهِنَّۖ
“Velyedribne bihumûri hinne alâ cüyûbi hinne” (NUR/31)
Ayetin Meali: “Rasülüm o mü’min kadınlara söyle başörtülerini yakalarının üzerine kadar indirsinler.”
Kim bu ayeti kerimeye karşın başörtüsünü inkar edip başka mana verirse küfrü muciptir…

44- Ebu Haris:
Ebu Haris takma isimli kimse sapık vahabilerin fikir babası hıristiyanlar gibi Allahu Tealanın arşın üstünde oturduğuna inanan sapık İbn-i Teymiye’yi öven ve Hz. Ali’nin küfrüne fetva verdiği “Bize Kuran yeter” deyip hadisleri inkar eden harici kafirleri medhü sena eden bir sapkın bir ajandır.

***

Yukarda İsimlerini Zikrettiğimiz Hocaların Hepsinin Temel Yanlışlarını Yazdım, Bu Temel Yanlışlardan Bazıları Onları Ehli Sünnet İtikadından Çıkarırken, Bazıları da Dinden Çıkarır…

Bu Kişilerin Sohbetlerini Dinlemeyiniz, Kitaplarını Okumayınız, Kanallarını Seyretmeyiniz.
Yazan: Abdullah Bekir

 

DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Ehli Bidat Hocalardan 44 Tanesi Deşifre Edildi” üzerine 67 yorum.

 1. Ehli sünnet alimlerimizi ehli bidat diye yaftalamanız hiç caiz değildir.
  İbni teymiyyenin hataları olabilir
  Hassan el benna rahimehullah
  Nureddin YILDIZ Hocaefendi
  Yusuf el kardavi hakkıyla bir alimdir.(molla Nureddin Can söylüyor)
  Seyyit kutup şehittir.
  Böyle görüşleri olduklarının delillerini getireceksiniz.
  Böyle mübarek mürşidlere bidat ehli diyemezsiniz. Vesselam.

  1. Yazımızı okumadan ön yargılı olayın. Yazımızda iddia edilenlerin aksini kanıtlayın biz de onları bidat ehli listesinden çıkaralım. Hz Ebu Bekir’e hakaret eden Nuredin Yıldız’ın neyini savunuyorsun?
   Seyit Kutub’un şehid olduğuna dair ayet mi var, hadis mi var da şehid olduğunu iddia ediyorsun?

 2. Keske bunu herkes görse. Ben artik yurtdısında yasamaya karar verdim bu ebu hanzala, seyyid kutub, ibni temiyye kafasinda olan kimseler yuzunden. Artik takipcileri her yerdeler cogalmislar Turkiye’de surekli karsima cikiyorlar sosyal medyada. Dinimden uzaklastim resmen bunlar yuzunden direk aklima bunlar gelmeye basliyor islam deyince. Psikolojimi bozdular bunlari dusunmekten yatamiyorum bile artik doktordan antidepresan bile istemeyi dusunuyorum. Keske bunlar gibiler yerine sizin gibilerin sayisi artsa. Dinimi bireysel yasamaya karar verdim artik. ALLAH affetsin. Sizden de insAllah razi olsun. Size insAllah son nefeste sehitlik nasip etsin. ALLAH razi olsun sizin gibi hocalardan. Selam ve dua ile…
  Raşid-i Hilafet hakkında bilgi verir misiniz ? Hicbir bilgim yok.

  1. Mehmet kardeşim Allah sizden razı olsun. Niçin Ebu Hanzalacı, Seyyid Kutupçu, İbni Temiyyeci sapıklar yüzünden ülkeni terk ediyorsun? Oysa biz sizden daha çok hedef durmundayız ama biz asla o çapulcular yüzünden ülkemizi terk etmeyi düşünmedik.
   Onlara karşı gücü yettiği halde Allah için mücadeleden kaçmak savaşta düşmandan kaçmak gibi büyük günahtır.
   Siz yazamıyorsanız onlara karşı reddiye yazan ehli sünnet kardeşlerimizin yazlılarını paylaşarak mücadele veriniz. Bu en büyük cihattır.

  2. Hocam anlamıyorlar ki ağızlarından düşmeyen tağut da tağut, kafir de kafir. Adamlara cevap veriyorum bana yazıyorlar “Kişi yaşadığı dini araştırmazsa yaşadığını din zanneder”, diyor birde ” Kâfirler şimdi diyordur, birini içeri tıkdık, biri daha çıktı? Zaten bilsinler hanzalalar da bitmiyecek, ebu harisler de bitmiyecek, bitmeyecek, bitmeyecek, bunu beyninize sokun ey kâfirler ey kâfirler.” diyorlar. Bıktırdılar hocam, sürekli bunlarla tartışa tartışa kafam müslümanlık diyince bunlara gidiyor kafam. Ülkemde kalacağım ülkemi bunlara bırakmak istemiyorum ama bu şerefsizlerle uğraşmayacağım çünkü anlamıyorlar tutturmuşlar bir türkü gidiyorlar, bunlar dışında sohbetler cübbeli ahmet hocamdan felan kendi itikadımdan ehli sünnet vel cemaati itikadımın hocalarını dinleyeceğim. Bide hocam son sorum olsun, bunların ehli sünnete göre ahiretteki yeri nedir ? Sizden de tekrar söylüyorum ALLAH razı olsun. Selam ve dua ile.
   Hocam ama yinede elimden geleni yapacağım. Ehli Sünnet alimlerini, hocalarına sürekli sahip çıkacağım. ALLAH ehli sünnet hocaların ve rahmetli Abdulmetin Balkanlıoğlu gibi dinimizi sevdiren hocaların sayısını arttırsın.

  3. Onlarla muhatab olma. Onlarla uğraşmak bataklık üstüne bina yapmak gibi sonuçsuzdur. Temiz insanlara Hakkı ve Hakkın yolu olan ehli sünneti anlat ki onların tuzaklarına düşmesinler.
   Allahu Teala sizden de razı olsun ehli dalaletin şerrinden korusun.

 3. Bu yazıyı yazan şahıs acaba kendisi alim mi 🙂 Ahirete gidince Hasan El-Benna, Seyyid Kutup gibi mücahitlerle nasıl hesaplanacak Nurettin Yıldız bir alim karşısına çıkınca ne yapacak çok merak ediyorum. YAZIK YAZIK

  1. Şahsımın alim olduğunu soran Aheska kardeşime cevaben, Peygamberimiz buyurdu ki(Hadis-i Camiüs-Sağır, Hadis-i Münavi) “Kim ben alimim derse o cahildir” buyurdu.
   Hasan El-Benna, Seyit Kutup ve N.Yıldız hakkındaki iddialarımız şunlardır. Eğer iddiamızı çürütürsen biz de onları ehli sünnet dışı alimler listesinden çıkaracağız.

   5- Seyit Kutup:
   Ehli Sünnet Değildir, Mezhepsizdir, Kendi Kafasına Göre Tefsir Yazmıştır, İbni Teymiye Gibi Bir Sapığı Överken Nice Ehli Sünnet Alimlerine Dil Uzatmıştır. Öte Yandan Hz. Osmana Türlü İftiralar Atmıştır. İslamın Güçlü Olamamasının Temel Sebebi Hz. Osmanin Halife Olmasıdır Demiştir. Tüm Tarikatları Şirkle İtham Etmiş Bir Sapıktır…

   7- Hasan el-Benna,
   Seyyid Kutbun da üye olduğu, Mısır’da ki İhvan-ül-Müslimin yani Müslüman Kardeşler örgütünün kurucusudur. Mevdudi, 1927’de yazdığı İslam’da Cihad kitabında, ihtilal yani devlete isyan fikirlerini yayıyordu. Arapçaya tercüme edilince, Hasan el-Benna’nın düşüncelerine tesir ederek Mısır’da devlete karşı gelmesine ve öldürülmesine sebep oldu. Mevdudi’nin ilmi yetersizliği, [siyaset ilminin noksan olması, fitne çıkmasına sebep olmuş ve] böyle sayısız müslümanları, maddi ve manevi ölüme sürüklemiştir.
   (F. Bilgiler)

   21- Nurettin Yıldız:
   Nurettin Yıldız konferansında Hz. Ebu Bekir’e şu hakarette bulunmuştur:
   “Mal hırsı ve şehvet tehlikesinden hiç kimsenin garantisi yoktur. Ebû Bekir bile olsa… Bir hurma fidanı için ağzını bozmuştur. Bir kere o hurma dikilen araziye para vermemişsin, kelepir gelmiş sana… Yani o hurma olmasa acından ölecekmiş gibi bir fidan için ağzını bozmuştur.
   Bundan ders alacağız ağzımızı bozmamaya çalışacağız, kazara böyle bir ayak kayması, dil kayması olursa aynı azimle devam edeceğiz…”
   Bu iftiralara verilecek cevap nedir?
   Seyyidinâ Ebûbekir (r.a.)’den elbette bütün Müslümanlar ders almalıdır. Müslümanlık dersi, insanlık dersi, fazilet dersi…
   Bu haber Şia kaynaklıdır zira Sünni kaynaklarda bulamadığımız söz konusu hâdisenin anlatıldığı ve satır aralarında zerk edilen bu ve bunun gibi zehirleri görünce konferansın diğer kısımlarındaki medih dolu ifadelerin amacı daha iyi anlaşılmaktadır.

   Nureddin Yıldız Ayrıca Şunları da Söylemiştir:
   * “Allah Gökte midir, yoksa mekandan münezzeh midir belli değil.”
   * “Sahabenin İçinde Kadın Gibi Korkak Olanlar Vardır” deyip Sahabeye Dil Uzatan,
   * “Bizden Biri 50 Tane Ebu Bekir Eder” diyen,

   Şimdi siz böyle birisini savunduğunuz için mi Allaha hesap vereceksiniz yoksa biz böyle sapkınları ifşa ettiğimiz için mi ceza göreceğiz?
   Onu da varın siz düşünün!!!

 4. Kardeşim Ebu Haris diye bir yayıncı çıkmış onu da ekle. Erbakan Hocama, Turgut Özal’a müslüman sanılan liderler diyor. Cübbeli Ahmet Hocaya, Nihat Hatipoğlu’na, mustafa özşimşekler hocaya, ismailağa cemaatine, kerem önder’e dil uzatıyor. Türk’lere tarih böyle bir topluluk görmedi diyor. Hocam artık sırf bunlar tutuklanmıyor diye oyumu değiştireceğim. Mantar gibi çoğalıyorlar.

  1. Bu Ebu Haris takma isimli ajan, sapık İbn-i Teymiye’yi ve Hz Ali’nin küfrüne fetva verdiği “bize Kuran yeter” diyen harici kafileri öven bir sapkındır.
   Bu sapığı da listemize ekliyoruz inşaallah.

 5. Selamun Aleyküm, ben yeni sayfanıza rastladım. Yanlış anlamayın ama burdaki yazılan 4-5 hoca yüzünden dinimden soğumuştum büyük yanlış yapmışım hiç araştırmadan. Özellikle ebu hanzala Askerlik, oy vermek küfrdür felan diyordu. Nihat Hocayı kafir ilan ediyordu. Zaten yüzünde nur denen bişey yok ne olduğu belli oluyordu. Bunlar ümmeti birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Sizden ALLAH razı olsun. Siz hangi hocaları önerirsiniz ? Beni şuan bir tek Nihat Hatipoğlu dinime çok yaklaştırıyor. ALLAH razı olsun teşekkür ederim.

  1. Aleykümselam Selçuk kardeşim.
   O ehli bid’at hocalar şeytanların insanlar arasında gözüken temsilcileridir. O sayfamızda kimseye iftira atmadık her şey onların kendi sapkın sözlerine dayanmaktadır.
   Tavsiye ettiğimiz hocalar tüm ehli sünnet hocaları ve internet sayfalarıdır. “Bize Kuran yeter diyenlerden”, dört mezhebi inkar edip karalayanlardan, hadislere “uydurma” diyenlerden, tasavvuf büyüklerini kötüleyenlerden, uzak durunuz.
   Osman Ünlü hocayı, Semerkand TV’nin sohbetlerini, Şeyh Mahmut efendinin sohbetlerini, Cevat Akşit hocayı, Necmeddin Nursaçan hocayı Hatipoğlunu daha burada sayamadığım ehli sünnet hocaları takip etmenizi tavsiye ederim.

 6. Hepside doğru. Bunları yazarken ki eline koluna sağlık kardeşim. Bunlar yüzünden bissürü genç deist oluyor. Tanıdığım dinine yakın olan biri vardı. O bile uzaklaşmış neden uzaklaştın diyorum. Nureddin Yıldız ve Ebu Hanzala denen zaattan bahsediyor.Bu siteyi göstereceğim ona. Birde Nureddin Yıldız vahhabilik yoktur İngilizler uydurmuştur diyor bu kelimeyi. Muhammed bin Abdülvahap’ın soyadından uydurulduğunu bile bilmiyor yada işine gelmiyor çünkü bu adamların vahhabi olduğunu kabul etmiyor sitesinden bakabilirsiniz. Ali Eren Hoca’nın attığı reddiyelerde bunları ispatlıyor zaten. Teşekkür ederim bu konu için.

  1. Rica ederim Allahu Teala sizlerden razı olsun. Nurettin Yıldız diğerlerinden daha tehlikelidir. Çünkü o, ehli sünnete doğrudan saldırmaz dolaylı yoldan girer..
   Vahabiliği kendini müslüman gösteren Hemfır denilen bir ingiliz ajananı 1830’lu yıllarda Muhammed bin Abdülvahhab’a kurdurmuştur. Çeşitli vaadlerde bulunmuş Abdülvahhab’a kadın, para, çokça altın temin ederek onu yoldan çıkarmıştır.
   Nurettin Yıldız hakkındaki yazımızın linki:
   https://islamdergisi.com/genel/nureddin-yildiz/

   https://islamdergisi.com/genel/reformistlerin-savunucusu/

 7. Kolay gelsin bi sorum olcakti. Muhammed karataş hz. İsanin nuzülü ayette yoktur diyor. Hangi ayette yada kaynakta hz. İsanin nuzülü nun kanıtı mevcut yazabilir mısınız. Çok önemli. Birilerini inandırmam lazım

 8. Sayın Mustafa Özdemir
  Din ile ilgili her birine bir lakap takip kafir münafık ehli sünnet degil gibi ifadelerle hepsini karaladin sen kimsin ki bu kadar insanı zan altında bırakan birisin.

  1. Suphi Erkan bey! Bir yazara veya bir alime, “sen kimsin ki..” diye sorulmaz. Uslubünüz yanlıştır. Öyle bir durumda “Ehli dalalet olduğunu iddia ettiğiniz kimseler hakkında deliliniz nedir?” diye sorulur.
   Siz burada adı geçen kişilerin ehli sünnet olduğunu, iddia edilen çirkinliklerin o şahıslarda olmadığını isbat ediniz biz de bu iddiayı sitemizden kaldıralım. Ama Nafile! Çünkü burada adı geçen ehli dalalet şahıslar iddia edilenden daha da beter kimselerdir.
   Allah rızası için, mevzu bahis şahıslar hakkında iddia edilen akaid-i diniye mevzularındaki sapkınlıkların olup olmadığını iyi araştırınız.
   O zaman Mustafa Özdemir’in ne kadar haklı olduğunu anlayacaksınız.

 9. Hz Mevlana derki “lafa bakarım laf mı diye söyleyene bakarım adam mı diye”
  Ehli Sünneti bilmeyen bir selefiyeci, İbn-i Teymiyye’nin sapıklığını nasıl olur da anlayabilir.?
  İbn-i Teymiyye’yi okudum diyorsun ama aslında okumamışsın. Çünkü körsün.
  Senin gözünü açacak bir yazı tavsiye ediyorum. Alttaki linki tıkla ve oku:
  https://islamdergisi.com/genel/ibni-teymiye-kimdir/

 10. İbn-i teymiye rahimehullah a bu zaman kadar hiçbir alim sapık dememişken siz zavallılar nasıl olurda sapık diyebilirsiniz. Delil getirin delil, saydıklarınızın bir çoğu ehli bid’at’dır ve sizde ehli bidatsınız.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxx.

  1. Bize karşı sövüp saydığınız küfür ve hakaretlerinizi sizin cahilliğinize ve şeytana tabi olmanıza sayıyorum.
   İbni Teymiye’nin sapıklığı hakkında delil istiyordun İşte sana delil:
   “İbni Teymiye, Kitab-ül Arş isimli eserinde, “Allah Arş’ın üzerinde oturur, kendisi ile beraber oturması için Resulullaha da yer bırakır” diyor. Essırat-ul-müstekim kitabında da, ibni Abbas gibi büyük sahabilere kâfir demiştir”. (Keşfüzzunun)

   “El-ubudiyyet kitabında ise, Allahü teâlânın ismini zikretmenin bid’at ve dalalet olduğunu bildirmekte ve tasavvuf âlimlerine çirkin iftiralar yapmaktadır”.

   “(Arş kadimdir(yani; yaratılmamış)” diyor. (Akaid-i Adudiyye şerhi)

   (Şam camiinin minberinden inerken “Allah gökten yere, benim indiğim gibi iner” dedi.)
   [İbni Battuta –Tuhfetünnüzzar tarihi]

   Ayrıca İbni Teymiye hakkında geniş bilgi için linkimizi tıklayınız:
   https://islamdergisi.com/genel/ibni-teymiye-kimdir/

  2. Bugün bütün vahhabiligin musebbisi İbni Teymiyyedir. Hz Ömer r.a için diyor ki; ” 300 tane yanlış fetvası var, ummetin başına ne belalar açtı” Hz Ali r.a için diyor ki; ” Abu Cehilin kızına aşık oldu, ölene kadar unutamadı diyor. Bu ne sapikliktir ! ?

  3. Çok haklısın kardeşim aynen öyle oldu. Vahabiliğin baş müsebbibi o İbn-i Teymiye denilen melundur.

 11. Peki siz kimsiniz? Sizin herseyi dogru bildiginiz ne malum? kime inanicagimizi sasirdik.
  Evet kuran yeter en bozulmamis en süphe duyulmayacak kaynaktir kuran. Icine arap kültürü karistirilmis birsürü hadisler var.
  Hadis kuran ile celisiyorsa o hadisi kabullenmem. Allaha cok sükür kuran var.

  1. SORU: “Peki siz kimsiniz? Sizin her şeyi doğru bildiğiniz ne malum? Kime inanacağımızı şaşırdık.”
   CEVAP:
   Vedat efendi! Eğer biz ehli sünneti(Kuran Ve Hadisleri) değilde kendi görüşlerimizi sizlere benimsetmeye çalışsaydık yukarıdaki soruyu sormakta haklı olurdunuz. Lakin bizim kriterlerimiz, Kuran, Sünnet, İcami ümmet, Kıyası Fukahadır.
   Bunların son üç maddesi Kurana bağlıdır. Yani kaynak Kurandır. Ama doğrudan kaynaktan almak isteyenler İslamdan çıkarlar. Çünkü Allahu Teala Nahl Suresi 44. ayetinde (mealen), “(Ey Rasülüm) Bu Kuranı sana indirdik ki insanlara açıklayasın diye” buyurmuştur. Hud Suresi 1. ayeti kerimede (Elif-Lâm-Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem kılınmış, sonra da her şeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından âyetleri ayrıntılı olarak (rasulüme) açıklanmıştır).
   Görüldüğü gibi mezkür ayette Kuran’ın tam olarak ancak Rasulullaha açıklandığı bildirilir. Öyle ise meallerden din öğrenmeye ve hüküm çıkarmaya kalkanlar Hak yolundan sapar ve saptırır.
   Elbetteki sahih Hadislerin Kuran’la çelişmesi mümkün değildir. Ancak siz, onun tüm ayetlerini doğru anlayacak alt yapıya sahip misiniz? Veya sizin hoca sandığınız o sapıklar da bu temel var mı? Yok elbette. Olsaydı Abdulaziz Bayındır gibi, “Allah İnsanın geleceğini bilemez” deyip küfre düşmezdi. Veya diğerleri şefaati inkar etmezlerdi, veya kaderi inkar etmezlerdi. Bunun gibi bir çok şeyleri inkar etmezlerdi.
   Hadisleri sırf mantıkla anlamak mümkün değildir. Onu kaynağı ile ile değerlendirmek gerekir.
   Bir hadisin kaynağı sağlam olmasına karşın zahiri manası Kuranla çelişiyor görünse bile onu işin ehli olan alimler mutlaka tevil etmişlerdir. Yani gerçek manasına Kuranla mutabık kalan manaya çevirmişlerdir. Bu konu çok incedir buranın hacmi kifayet etmez. Sen gerçek kurtuluş istiyorsan Ehli Sünnet yolundan ayrılma ve o yolun büyüklüğünü anlamaya çalış.

 12. Bu Reddiye şahşıma aittir. Ama altına “Rıdvan Aksoy” değilde “Mustafa Özdemir” yazılmış. Bu hoş değil…

  1. Rıdvan bey nereden bilelim sizin adınıza olduğunu? Bizim alıntı yaptığımız yazıda Mustafa Özdemir yazmaktadır. Siz de bunun doğru olmadığını isbat ediniz değiştirelim.

  1. Nureddin Yıldız söylediği çirkin sözlerden tövbe mi etti ki onun hakkında yazdıklarımızı değiştirmemizi istiyorsunuz.?

 13. İnanmış insanlara taş atmak itibarınızı mı yükseltiyo ehli sünnet iseniz şeyhinize tapmazsınız

  1. Rayiha Selem! Bizim şeyhimizin olduğunu sana kim söyledi ki şeyhe taptığımızı iddia ederek desteksiz ve mesnetsiz üfürüyorsun.
   Sayfada geçen kişilere inanmış diyorsun. Onların bir çoğu sapık bir çoğu da kafir. Onları desteklemek sana mı kaldı?!

 14. Allah razı olsun..insanları ifsat etmek için din adamı kisvesinde dini zehirleyen zevatı lütfen milletimize iyi anlatıp hepsinin foyasını ortaya çıkaralım.sadece burda anlatmakla da olmaz..lütfen devletin gerekli birimlerine şikayetlerimizi iletip islamı bu sapıklardan temizleyelim.biz izleyip kayıtsız kaldığımız sürece hem vebalimiz artacak hem de nesillerimiz zarar görmeye devam edecek Allah korusun.

  1. Allah sizlerden de razı olsun. O dediğiniz görevi diyanet görevlileri yapmalı. Bizim elimizden gelen ancak burada onları ifşa etmektir.

 15. hepsi cok doğru bizim Sakarya da çoğu mehmet okuyan ne yazık ki hoca ilan etti 🙁 yüreğim acıyor imanım desteklemiyor zaten kalbe bakcaksin bir rahatsızlık hissediyorsa sıkıntı var en güzeli en güzel isimlerden olan duygu yani duygulara güvenmek hislere vicdana buna bagli sünnete selam abi ablaarim

 16. Mevdudi, Hasan El Benna, Yusuf Kardavi, Prof Faruk Beşer, Profesör Doktor Hamidullah hakkında ne düşünüyorsunuz…

 17. Her taraf gelenekçilerle dolmuş. Farklı görüşler arıyordum. Burada da birkaç isme ilk defa rastladım. Bir de onları okuyayım. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Ehli Bidat diye andığınız başka şahıslar varsa onlarla da listeyi genişletirseniz sevinirim. Biraz da onları okuyalım.

  Adnan Oktar, Evrenosoğlu, Haydar Baş vb. isimlerin bu listede yer alması yanlış. Onları en altta ayrı bir başlıkta alim olmayan kanaat önderleri şeklinde belirtseniz daha iyi olurdu.

  1. Söz konusu kişilere saygın hoca denilmiyor. Onlarda ehli dalalettendir. Sizin bildiğiniz başka bidatçi sapkın hocalar varsa gönderin inceleyelim, sayfamıza ekleyelim.

  2. Selamün aleyküm inşallah mesajıma cevap yazılır… Abi kanal, dergi yada sohbetlerinizin olduğu bi yer varmı nereden nasıl takip edebilirim yazılarınızı

  3. Haydar Baş, Atatürk Allah tarafindan Türk milleti için gönderilmiş özel bir görevli diyor…. Bu ne demek oluyor? Atatürk bir peygamber veya peygamber torunu mu oluyor?

  4. Atatürk ne peygamberdir ne de peygamber torunudur. Türk tarihinde nice kahramanlar gelip geçti. Haydar Baş ise azılı bir şia ve sapıktır.

 18. Merhaba. Piyasada “İlahi Adalet Komünizm” adında bir kitap var. Bu kitap ve yazarı hakkında da bir değerlendirme alabilir miyiz? Selamlar…

  1. Merhaba. Kitabın içeriğini bilmiyorum ama kominizmle İlahi adaletin bir alakası yoktur. İslam adaleti emreder. yani hak edene hak ettiği verilmeli. Komünizm eşitlik üzerine kurulmuştur ki, çalışsın veya çalışmasın hak etsin veya etmesin herkes eşittir.. Gerçi ne komünist Rusya da ne de Çin de hiç de eşitlik görülmedi ya. Kızıl Ordu, komünizmin polisleri, ajanlar herkesten farklıydı. Eşitlik adalet değildir. Yani çok zeki dahi bir adamın zeka performansı ile zekası alt seviyedeki bir adamın performansı aynı olamaz. İşte bu eşitlik denilen şey en büyük adaletsizliktir.

  2. Merhaba.
   Kominizmi mülkiyet eşitliği olarak piyasaya sürdüler. Amaç görünüşte Fakir halkı refaha erdirekti. Malesef verdikleri sözün tersini uyguladılar. Kominizm rejimde Fakir halk dahada fakirleşmiş zenginler ise zenginliklerini dörde sekize katlamışlardı.

Bir cevap yazın