Ehli Bidat Hocalardan 47 Tanesi Deşifre Edildi

Yazan: Bekir Abdullah

NOT: Okuyucu kardeşim lütfen bu yazıları okumadan bizi eleştirme!

EHL-İ BİD’AT HOCALAR:

1- İbn-i Teymiyye:
Hanbeli fıkıh ve hadis âlimi iken mezhepsiz oldu. Ehl-i sünnete uymayan yazılarından dolayı Mısır’da iki defa hapsedildi. 1263 senesinde Harran’da doğup, 1328 de Şam’da kalede hapiste iken öldü.

İbni Teymiye, Ehl-i sünnet âlimlerinin büyüklüğünü anlamamış, tasavvufu inkâr etmiş, Ehl-i sünnetten ayrılmıştır. Kitapları, kendilerine Selefiyyeci diyen mezhepsizlere kaynak olmaktadır. Mezhepsizler, onu övmekte, İslam müceddidlerinin piri demektedirler. İbni Teymiye’nin şâki ve dalalette olduğu Seyf-ül-Cebbar ve farisi Tâlim-üs-Sübyan‘da da yazılıdır.

Camiul-ezherdeki hanefi âlimlerinden Muhammed Bahitin (Tathir-ül-füad min-denisil itikad) kitabı, (Et-tevessüli bin-Nebi ve bis-Salihin), (Şevahid-ül-hak), (Cevahir-ül-bihar), (Seyf-ül-Cebbar) ve (Tâlim-üs-sübyan) kitapları, İbni Teymiye’nin dalalete düştüğünü vesikalarla ispat etmektedir.

İBN-İ TEYMİYYE’NİN SAPKINLIKLARI:

1- “İbni Teymiye, Kitab-ül Arş isimli eserinde,
“Allah Arş’ın üzerinde oturur, kendisi ile beraber oturması için Rasulullaha da yer bırakır” diyor.
Essırat-ul-müstekim kitabında da, büyük sahabi Rasulullahın amcasının oğlu İbni Abbas gibi bir sahabiye “kâfir” demiştir”. (Keşfüzzunun)

2- “El-ubudiyyet kitabında ise, Allahü teâlânın ismini zikretmenin bid’at ve dalalet olduğunu bildirmekte ve tasavvuf âlimlerine çirkin iftiralar yapmaktadır”.

3- “(Arş kadimdir) yani; yaratılmamış” diyor. (Akaid-i Adudiyye şerhi)
Allah’tan başkasına yaratılmamış demek şirktir.

4- (Şam Camii’nin minberinden inerken “Allah gökten yere, benim indiğim gibi iner” demiştir.)
[İbni Battuta –Tuhfetünnüzzar tarihi]

5- Vahhabiligin musebbibi İbni Teymiyyedir.
Hz Ömer (r.a.) için diyor ki;
”Halife Ömer’in 300 tane yanlış fetvası var. Ümmetin başına ne belalar açtı”
Hz Ali (r.a) için,
“Ali, Ebu Cehil’in kızına aşık oldu, ölene kadar da unutamadı” diye hakaret ediyor.

Bütün bu bilgileri öğrendikten sonra İbn-i Teymiyye’yi seven ve onu öven herkes sapıktır.


3- Cemaleddin Afgani:
İngiliz ajanı bir masondur. 1838 senesinde Afganistan’da doğup, 1897 de İstanbul’da vefat etti. Din bilgisi azdı. Zındıkların kitaplarını okuyarak dinden çıkmıştır. Bir aralık Ruslar tarafından satın alınarak, ana vatanı olan Afganistan’a karşı casusluk yaptı. Dinine ve vatanına hıyanet etmekten çekinmedi. İngiliz masonları ile de işbirliği yaparak zengin oldu ise de, Osmanlı Şeyh-ül-İslamı Hasan Fehmi efendi, onun cahilliğini ve zındıklığını ortaya koydu. 1944 de, kemikleri, İstanbul’dan, Kabil’e nakil edildi.
Mısırlı Edib İshak, Ed-dürer kitabında, bunun Kahire mason locası reisi olduğunu yazmaktadır. Bütün masonlar gibi, çeşitli kılıklara girerek, İslamiyet’i içerden yıkmaya çalışmıştır.

3- Muhammed Abduh:
Sicilli mason Abduh’la çömezi mezhepsiz Reşit Rıza, İslam âlimi değil, birer İslam düşmanıdır. Kahire mason locası reisi olan Cemaleddin Efgani’nin İslam’ı içeriden yıkma propagandalarına aldanan mason Abduh Beyrut mason locası başkanı, (Mısır’da Efgani’den sonra mason locası başkanı olan imam Abduh, masonluk ruhunu yayarak çok hizmet etti) diyor. (Daire-tül-mearif-ül-masoniyye s. 197)

Efgani’den sonra, Abduh da, masonluğa çok yardım etti. (Les franco-maçons s. 127)

(Salih amel işleyen kâfir de olsa, Cennete girer) diyor. Hayranı Seyyit Kutup bile, (Üstad Abduh, düşünüşünü nakzeden âyetleri hatırlamıyor) diyerek tenkit ediyor. [Nisa 124. âyetinin tefsirinde]

Fil suresindeki kuşlara sivrisinek, attıkları taşlara da mikrop diyor. Elmalılı Hamdi, tefsirinde buna gerekli cevabı vermiştir. (s. 84, 87)

(İslamiyet ve nasraniyet) kitabında, (Bütün dinler birdir. Dış görünüşleri değişiktir) diyor. Londra’daki papaza yazdığı mektupta, (İslamiyet ve Hristiyanlık gibi iki büyük dinin el ele vererek kucaklaşmasını beklerim) diyor. (F. Bilgiler) [Hristiyanlığa büyük din diyor.]

4- Reşid Rıza:
Bu kişide Cemalledin Afgani ve Muhammed Abduh adlı Masonların öğrencisidir. Reformist bir bidaatçıdır…
Yüksek İslam enstitüsü eski müdürü Ahmed Davudoğlu, Din Tahripçileri kitabında diyor ki:
Mezhepsiz Reşit Rıza, hocası mason Abduh’un dinde reformcu fikirlerini yaymak için Mısır’da El-Menar dergisini çıkardı. (Eldavetü vel-irşad) medresesinde hocalık yaptı. El-Muhaverat kitabında, Ehl-i sünnet mezhebine ve fıkıh kitaplarına saldırdı.

Mezhepsizler kitabında Dr. Hasib Es-Samirai [Ali Nar tercümesinde] diyor ki:
Reşit Rıza ne aldıysa, M. Abduh’tan aldı. O da bütün sermayesini, şarkın filozofu denilen Efgani’den devşirdi. Yani bu iki zatın, özü ve fikrî hüviyeti üstadlarına bağlıdır. (s. 45)

Reşit Rıza, Efgani’nin fikir mirasçısı ve çömezi Abduh’la beraber olmuştur. (s. 80)

El-Menar dergisinde Vehhabiler hakkında çeşitli makaleler yayımlayan Reşid Rıza, Vehhabi hareketini yerinde ve lüzumlu görmüştür.
[Prof. Yusuf Ziya Yörükan, “Vahhabilik”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 6]

5- Seyit Kutup:
Ehli Sünnet Değildir, Mezhepsizdir, Kendi Kafasına Göre Tefsir Yazmıştır, İbni Teymiye Gibi Bir Sapığı Överken Nice Ehli Sünnet Alimlerine Dil Uzatmıştır. Öte Yandan Hz. Osmana Türlü İftiralar Atmıştır. İslamın Güçlü Olamamasının Temel Sebebi Hz. Osmanin Halife Olmasıdır Demiştir. Tüm Tarikatları Şirkle İtham Etmiş Bir Sapıktır…
(Kaynak: Yazdığı kitaplardır)

6- Mevdudi:
Merhum Ahmed Davudoğlu Hoca, Din Tahripçileri kitabında Mevdudi;
(Her peygamber günah işler) diyor. (s. 174)
(Peygamberimiz Kur’anın eşitlik esasıyla ameli terk etti) diyor. (s. 176)
Mevdudi, Resail Mesail isimli eserinde 57. sayfada,
(Resulullah Deccal’ın kendi zamanında çıkacağını sanıyordu, ama bu zannı üzerinden 1350 sene geçmesine rağmen, Peygamberin zannı doğru çıkmamıştır) diyerek Resulullah’ı bile suçlamaktan çekinmiyor.
(s. 179)
Necip Fazıl Kısakürek özetle diyor ki:
Mevdudi, İslamda İhya Hareketleri isimli eseriyle İslam’da imha hareketinin temsilcilerinden biri. İşi gücü, Ehl-i sünnet büyüklerine çatmaktır. Efgani ve Abduh’a hayran. İbni Teymiyye’ye ise kara sevdalı. Sapık fikirlerin sapık ihtilalcisi olarak defalarca hapsi boyladı. Derken Vehhabilik dünyasına kapılandı. Medine’deki Vehhabi Üniversitesi İstişare Heyeti’ne aza seçildi. Orada da dikiş tutturamadı ve Vehhabilere bile giran gelen fikirleri yüzünden mahkeme edildi.
(Doğru Yolun Sapık Kolları s.155)


7- Yusuf Kardavî:
İbni Teymiyye’ye İmam ve Şeyhülislam diyerek, küçük kitapçığına, ondan 21, talebesi İbni Kayyım’dan ise 8 tane nakil almıştır. Ebu Hanife ismi iki defa geçiyorsa da, kaynak olarak değildir. El-Halal-vel-Haram kitabının önsüzünde, (Kendimi herhangi bir mezhebe bağlamayı uygun bulmadım. Yalnız bir mezhebin esiri olunmaz) diyor, mezhepleri esaret kamplarına benzettiği için ehli sünnetten sayılmaz.

8- Ali Şeriati:
Allah bir puttur diyen, Şiilik İtikadına Sahip Olan Ayrıca “Muhammed Kimdir” Adlı Kitabında Şiilik İnancı Gereği Sahabeye Sayıp Savurmuş, bununla da kalmamış Peygamberimize dil uzatmış, güya peygamberimiz hz. Alinin hakkını savunmamış ve kıyamete kadar bu lekeyle kalacakmış… Bu adam tam katışıksız bir Sapıktır…

9- Ayetullah Humeyni:
İslamın yanlış tanınmasına sebep olan şia lideridir. Sahabeye İftira Atan, Söven, İki Yüzlü Takiyeci bir kimsedir…

10- Fetullah Gülen:
Mason Muhammed Abduhu öven, hıristiyan lideri papaya “Papa hazretleri“ diye tazim eden, 1998 yılında Zaman Gazetesinde Temmuz ayında yayınlanan mektubunda “Muhterem Papa hazretleri, insanları hıristiyanlaştırma misyonunuzun bir parçası da ben olmak isterim” diyerek hıristiyanlığını belirten ve  cemaatinin ileri gelen üst-düzey hocaları… Dinler Arası Diyalog adı altında “Yahudi ve Hristiyanlarda Cennete Girecek” diyen  sapkınlardandır…

11- Mustafa İslamoğlu:
“Kadere inanmaya gerek yok diyen, Hz. Adem’in babası var diyen, hadisleri inkar eden, Peygamberimize kibirli diyen, yanlış fetvalar veren ehli sünnet dışı bir kimsedir.
12- Harun Yahya (Adnan Oktar):
Mason olduğu bilinen, Mehdi olmadığı halde kendisinin mehdi olduğunu söyleyen bir yalancıdır… Ayrıca hadisleri ve mezhepleri inkar eden, açık saçık kadınlarla televizyonda dans ederek İslamla alay eden sapkın bir ehli sünnet düşmanıdır…
13- Mihr Ali İskender Evrenesoğlu:
Kendisinin mehdi olduğunu iddia eden bariz bir sahtekar ve yalancıdır…


14- Prof. Abdülaziz Bayındır:
“Allah Gaybı Bilemez” diyen Ehli Bidat Biridir…

15- Prof. Zekeriya Beyaz:
Kabir Azabı Yoktur Diyen, Bir sürü Yanlış Fetvalar Veren ehli sünnet dışı birisidir…
16- Prof. Yaşar Nuri Öztürk:
“Kur’an’da Olmayan Hiçbir şey Günah Değildir” diyen, İsteyen “İstediği Şekilde Namaz Kılar Namaz Özünde Saçmadır” diyen, “Kuran Felsefedir” ve “Ben deist’im(Allaha inanıp peygamberleri ve İlahi kitapları inkar eden) diyen Sapıklıkları Sayarak Bitmeyecek Olan ehli sünnet dışı bir kimsedir…
17- Prof. Bayraktar Bayraklı:
“17 Ciltlik Tefsir Yazdım, Sahabeden Alimlerden Bir Tane Nakil Yapmadım” diyen Yani Uydurma Şeyler Yazdığını Kendisi Dahi İtiraf Eden, Hz. İsa İnmeyecektir Diyen Nice ehli sünnet dışı Görüşleri Olan Bir kimsedir.

18- Prof. Mustafa Öztürk:
Kur’an-ı Kerime “Uydurma” diyerek küfrünü açıklayan bu felsefeci İlahiyat Fakültelerinde ders vererek sapkın ilahiyatçılar yetiştirip Müslümanların imanını bozmaya çalışan pirincin içindeki beyaz taştır.

* Şövalyeliği seçen Mustafa Öztürk savaşı aynen oryantalist kafirler gibi İslam’ın temel akidelerine yöneltmektedir.
* Kur’ân-ı kerimdeki kıssaların Hazreti Peygamber tarafından konulduğunu iddia etmektedir.
Mustafa Öztürk,
*“Kur’ân kıssalarını tarihî hakikat olarak kabul etmek en büyük yanlıştır” demektedir. (Bkz. Kıssaların Dili, s. 99);

“Kur’ân-ı kerim gelmese de olurdu veya bugünden daha kötü olmazdı” diyerek İslam düşmanlığını kusmuştur.

Kur’ân-ı kerimde cihadla ilgili âyetleri anlatırken, “Bu ifade Allah’ın olamaz, Allah böyle politik bir dil kullanmaz” diyerek küfrünü aşikar etmiştir.
(Bkz. İslâm Kaynaklarında, Geleneğinde ve Günümüzde Cihad, s. 155)

İ’la-yi kelimetullah davasını fakih ve müfessirlerin uydurması olarak göstermektedir ve Osmanlı’nın cihadı ile Hıristiyan haçlıların savaşlarını aynı kategoride değerlendirir bu kafir. (Bkz. Cihad, s. 215);

19- Prof. Mehmet Okuyan:
“Hadislere Gerek Yok” diyen, “Kur’an’da Geçmeyen Hiçbir şeyi Kabul Etmem” diyen Ama Kur’an’da Geçmediği Halde Hz. Meryem Validemize Çift Cinsiyetli Diyen, Ne Dediğini Bilmeyen ehli sünnet dışı Biridir. Yanlışları Sayarak Bitmez…
Mehmet Okuyan hıristiyan ve yahudiler gibi şu durumdaki muharref İncil ve Tevrat’ın bozulduğunu kabul etmez ve şunları ifade eder:
Üç kitap da eğer doğru okunursa ve doğru anlaşılırsa şartlanmış beyinlerin onları reddetmesi mümkün değildir. Zira üç kitabın sahibi Allahtır.
Mehmet Okuyan @okuyanmehmet


“Gerçekten onlardan (ehli kitaptan) bir fırka vardır ki kitapta olmadığı halde onu kitaptan sanasınız diye kitabı okurken (doğru kelimeyi değiştirerek) dillerini eğip bükerler. Ve Allah tarafından olmadığı halde ‘bu Allah katındandır’ derler. Bu suretle onlar Allah’a karşı bile bile yalan söylerler.”
 (Al-i İmran, 78) 

Hazreti İsa (Aleyhisselam) yazılı bir İncil bırakmamıştır. İncil indirilme esnasında yazılmayıp Hz. İsa’dan (as) yüz yıl kadar sonra yazılmıştır. İncil ezberlenen bir kitap olmadığından herkes hatırlayabildiğini yazmış, arları doldurmuş, katıp karıştırmıştır. Dolayısıyla ilahi kitap olmaktan çıkmıştır. Zaten şuan piyasada olan inciller de onlarcasının arasından insanlar tarafından seçilerek benimsenmiştir. Tevrat da aynı şekilde tahrifata uğramıştır. BURADAN BAKABİLİRSİNİZ

   Lafın kısası Mehmet Okuyan, ezberlenerek, yazılarak aktarılmak suretiyle korunan ve günümüze kadar gelen sahih hadisleri bile işine gelmediği için kabul etmezken, şüphe ile yaklaşırken tahrif edildiği sabit naklen ve aklen sabit olan kitapların şimdiki halini “Allah tarafından” olduğunu savunup “şartlanmamış” beyinlerin kabul edeceğini söylüyor.

   Bu çelişkili halinden yine iki şey çıkıyor.

   1. si kendisi de hadislere şartlanmış beyinle yaklaştığı için reddetmesi, inkar etmesi mümkün oluyor.

   2. si ise Fethullah Gülen’den sonra tevrat ve İncil’in şu anki halini “Allah tarafından geldiğini” kabul edip okunabilir olduğunu savunmak yani yeni bir Dinler Arası Diyalog faciasının işaretleri veriliyor.

   Yeni yazdığı uyduruk tefsir(!)inde (yani kendi yorumları) de tevrat ve incile atıf yapıyor da onun alt yapısını mı hazırlıyor orasını bilemiyoruz tabi. Kur’an ile aranıza kimseyi koymayın diyen Okuyan’ın insanlar ile Kur’an arasına kendi yazacağı tefsir(!)i koyması da ayrı bir facia tabi.

www.ihvanlar.net


LİNKLER:
http://www.reddiyeler.com/detay.asp?haberID=794

 

20- Nurettin Yıldız:
Nurettin Yıldız konferansında Hz. Ebu Bekir’e şu hakarette bulunmuştur:
“Mal hırsı ve şehvet tehlikesinden hiç kimsenin garantisi yoktur. Ebû Bekir bile olsa… Bir hurma fidanı için ağzını bozmuştur. Bir kere o hurma dikilen araziye para vermemişsin, kelepir gelmiş sana… Yani o hurma olmasa acından ölecekmiş gibi bir fidan için ağzını bozmuştur.
Bundan ders alacağız ağzımızı bozmamaya çalışacağız, kazara böyle bir ayak kayması, dil kayması olursa aynı azimle devam edeceğiz…”
Bu iftiralara verilecek cevap nedir?
Seyyidinâ Ebûbekir (r.a.)’den elbette bütün Müslümanlar ders almalıdır. Müslümanlık dersi, insanlık dersi, fazilet dersi…
Bu haber Şia kaynaklıdır zira Sünni kaynaklarda bulamadığımız söz konusu hâdisenin anlatıldığı ve satır aralarında zerk edilen bu ve bunun gibi zehirleri görünce konferansın diğer kısımlarındaki medih dolu ifadelerin amacı daha iyi anlaşılmaktadır.

Nureddin Yıldız Ayrıca Şunları da Söylemiştir:
* “Allah Gökte midir, yoksa mekandan münezzeh midir belli değil.”
* “Sahabenin İçinde Kadın Gibi Korkak Olanlar Vardır” deyip Sahabeye Dil Uzatan,
* “Bizden Biri 50 Tane Ebu Bekir Eder” diyen,
* Ayrıca İbni Teymiye Gibi Bir Sapık İçin “Müceddid” Diyen.
* Muhyiddin Arabi ve Hz. Mevlana Gibi Tasavvuf Büyüklerine Müşrik Diyen ehli sünnet dışı bir kimsedir…

21- Prof. Haydar Baş:
Kadiri Tarikatının arkasına saklanıp, Şiilik Görüşünü İnsanlara Aşılamaya Çalışan Biridir…

22- Prof. Mehmet Çedik:
Hadis İnkarcısı, Herkes Tarafından Anlaşılmayacak Bazı Hadisleri Diline Dolayıp, İnsanlara Bakın Bakın Böyle Hadis mi Olur Deyip, Hadisleri İtibarsızlaştırmaya çalışan ehli sünnet dışı bir kimsedir…

23- İhsan Eliaçık:
Melek Yok, Cin Yok Diyen, Namaz Kılmak Zorunlu Değil Diyen, Hadis İnkarcılığı Yapan Ve Daha Bir Sürü Yanlış Fetva Veren bir Bidat ehlidir…

24- Süleyman Ateş:
Yahudi Ve Hiristiyanlar da Cennete Girecek Diyen Aynı Zamanda İbni Teymiye Gibi Bir Sapığı Öven. Tasavvuf Büyüklerine Müşrik Diyen Bir ehli bidattir…

25- Yasin Gündoğdu:
Ehli Sünnet Olmadığını Kendisi İtiraf Eden, Hakla Batılı Karıştıran, 4 Hak Mezhepe Dil Uzatan Ve, Mustafa İslamoğlu Abdülaziz Bayındır, Mehmet Okuyan Gibilerin Sohbetlerini Profilinde Paylaşan, İnsanları Bunlara İten Bir ehli bidattir…
Bak, Kerem Önder hoca linki:
https://keremonder.com/yasin-gundogdu-hoca-hakkinda-ne-soylersiniz

Özet:
Kerem Önder hoca Yasin hoca hakkında şöyle diyor:
“Google’da ufak bir araştırma yaptığımda, profilinde paylaştığı birkaç materyale şahid oldum ki, çok üzüldüm!

Ne kadar mezhepsiz adam varsa bunun profilinde!
İnsan bir tane de Ehli Sünnet hoca dinler yahu!
Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir.
Bu nasıl saat (profil), hep yanlış adamları gösteriyor?
‘Allah senin kimle evleneceğini bilemez!’ diyen Abdülaziz Bayındır’ın sohbetini paylaşmış; Altı iman esasından biri olan kaderi inkar eden Mustafa İslamoğlu’nu paylaşmış; ‘Kabir azabı yok!’‘Cehennem sonsuz değil!’ hezeyanlarını savuran Mehmet Okuyan’a methiyeler düzüyor!
Bu Bermuda üçgeninde bir tek Edip Yüksel eksik!
Onu da paylaşsaydı, mahşerin dört atlısı tamam olurdu!

Sübhânallah! Bu ne basiretsizlik? “


Kerem Önder, b
u hususta son sözümüz: Ehli sünnet bir alim ehli bidat olan hocaları övemez. Övüyorsa o da onlardandır.

26- Ebu Hanzala (Halis Bayuncuk):
Allah Göktedir Diyen, Allahın Eli Ayağı Gözü Vardır Diyen, İŞİD’e İslam devleti diyen, tasavvufçuları kâfirlikle suçlayan ve yüzlerce bozuk görüşe sahip olan bir ehli bidattir..

27- Ahmed Hulusi:
Kuran’a Kendi Kafasına Göre Saçma Sapan Mana Veren Ve Meal Kitabı Bastıran Bir ehli bidattir..

28- Muhammed Esed:
Yahudi Bir Ailenin Çocuğu Olan, Sonradan Müslüman Olduğunu Söyleyen Bir münafıktır.
Dinler Arası Diyalog Projesininin Bir Parçası Olan Bu Kişi, Yahudi Ve Hristiyanlarda Cennete Girecek Diyerek, İslamı Önemsizleştirmeye Çalışmaktadır…

29- Prof. Hayrı Kurbaşoğlu:
Sahih ve mütevatir hadisleri inkar eden, onları alaya alan. Hz. Mehdi, hz. İsa gelmeyecektir diyen bir ehli bidattir.

30- Ubeydullah Arslan:
Tevhid adı altında tasavvuf düşmanlığı yapan vahhabidir.

31- Prof. Muhammet Nur Doğan:
Ayetlerle varlıkları sabit olan cinleri reddeden ve insanların maymundan türediğini ileri süren bir ehli bidattır…

32- İsmail Naçar:
Peygamberimizin sakalı şerifinin hiçbir önemi yok diyen, ve Peygamberimiz de normal bir insan gibi kabirde çürür diyen, Peygamberimiz hakkında türlü iftiralar atan bir ehli bidattir..

33- Zakir Naik:
Dört Hak mezhebi birbirine karıştıran, herhangi bir mezhebe bağlı olmayan, hadisleri arka plana atan yada sadece sahih hadis diyen, Allah göktedir diyen bir sapıktır…
Hakkında geniş bilgi için linki Tıkla ve Oku:

Zakir Naik kimdir? Ehli Sünnet midir?


34- Edip Yüksel:
Bütün Hadislere Uydurma Diyen, Kuran Yeter, Herkes Kuranı Kendi Kafasına Göre Yorumlayabilir Diyen Bir Sapıktır…

35- Prof. Reşit Haylamaz:
Dinler arası diyalog adı altında yahudi ve hıristiyanlarda cennete girecek diyen, ayetleri tahrif eden bir ehli bidattir…

36- Alparslan Kuytul:
12 İmama Şii Diyen, Şii Sünni Kardeştir Diyen, Şiilik Projesinin Bir Parçası Olan Bir kimsedir… Aynı zamanda bir video kasetinde “Allah mekandan münezzehtir” dediği halde kasetin sonuna doğru başta söylediği ile çelişip, “Allah arşın üstündedir ” diyerek Allah’a mekan isnat eden ehli bidattir.
A. Kuytul Hakkında geniş bilgi ve kanıt için linki tıkla:

Furkan Haber'den Alparslan Kuytul deşifresi


37- Ali Rıza Demircan:
Kuranda Geçen Cariyeler İle İlişkiye Girelebilineceğine cevaz veren Ayeti İnkar Eden, Sahabe Cariyeler İle Zina Yaptı Deyip Onlara İftira Atan Bir ehli bidattir…

38- Caner Taslaman:
Kuran Yeter Diyen, Hadislere Gerek Yok, Hadisler Uydurma Diyen, 4 Hak Mezhebe Dil Uzatan Felsefeci Reformist Ehli Bidaat Biridir…

Caner Taslaman, Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyoloji okudu.

Big Bang teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisansını, Evrim Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle de doktorasını aldı.

Bilim-Felsefe-Din üçgenindeki çalışmalarıyla 2014 senesinde “Yıldız Teknik Üniversitesi”nin, Felsefe Bölümü’nde ise profesörlük derecesi aldı.

Evrimin İslam çelişmediği, Sünnet-i Seniyye diye bir şeyin olmadığı (örn: Sakal bırakmak sünnet değildir. 4 Ağustos 2015 Teke Tek programı) gibi Ehl-i Sünnet’e ters düşen sözleriyle tanınmaktadır.

Aynı zamanda evrim teorisini savunurken “Biz şuan patates, lahana, tavuk, mercimeğin değişime uğramasıyız. Şu anda ineğin değişime uğraması olmaktan sorun hisseden var mı aranızda?” diyerek insanların tek bir insan Hz. Adem’in nesli olduğunu inkar ederek Kuran’ı yalanladığı için kafir olmuştur.

Kendisinin Adanan Oktar’ın eski müridi olduğunu gösteren deliller mevcuttur.

Kur’an-ı Kerim’in İslam’ın tek kaynağı olduğunu savunan Taslaman hadisleri inkar etmektedir. Kendisi Arapça bilmemekte, hadis, tefsir, fıkıh gibi konularda eğitim almamış olmasına karşın, bir televizyon programında Kur’an’ı yüzünden dahi okuyamamıştır.


Allah’ın veli kullarının kabrine gidip hem ona rahmet eylemesi için hem de onun hürmetine rahmetten istifade etmek için dua edenlere “müşrik” yaftası yapıştıran mealist/reformist/sünnetsiz kafa Caner Taslaman’ın ne kadar kültürlü bir insan olduğundan dem vuruyor 🙂

 

39- Abdurrahman El-Hümeyyis:
Erbakan hocanın vefatından sonra ehli sünnet olan milli görüşün içine sızmış bir vahhabidir. Peygamberimizin Hürmetine Allahtan istemeye dahi şirk diyen ehli bidat vahhabidir..

40- Ömer Öngüt:
Ehli sünnet dışı itikada sahiptir. Ömer Öngüt, mezhepsizce hareket ederek organ nakli caiz değildir, haramdır diye fetva vermiş, organlarını bağışlayanlar cehenneme gidecektir diye Ehli sünnete zıt fetvalar vermektedir. Zaten bunu söylerken hiçbir delile, kaynağa başvurmamıştır.
Halbuki, zaruretler haramları mübah kılar. Bu hususta kitaplar da şöyle deniyor;
Müslüman uzman doktor, bir hasta için, (Organ naklinden başka çare yok) derse, ölü veya diriden organ nakli caiz olur. Din ayrılığı gözetilmez.
(El-Hedyül-İslami)
Zaruret olunca birçok yasaklar mubah olur. Ölünün de, dirinin de, bir yerini kesmek haramdır, ona eziyettir, fakat zaruret olunca, bu haramlık kalkar, çünkü dinimizde,
(Zaruretler, yasak olan şeyleri mubah kılar) kuralı vardır. (Mecelle)
Ömer Öngüt bazı Ehli Sünnet cemaatleri şirk işlemekle suçlayan ve cehennemlik olduklarına hüküm veren bir kimsedir. 

41- Cemalnur Sargut:
 Ehli sünnetten ayrılmış bir kimsedir. C. Nur Sargut denilen kadın,  ehl-i bid’at birisidir. Kur’an’da ki baş örtüsü ile ilgili ayeti kerimeye Ehli Sünnetin verdiği manadan başka mana vererek gerçek manayı  çarpıtmaktadır… Nur Suresi 31. ayeti kerime:
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوبِهِنَّۖ
“Velyedribne bihumûri hinne alâ cüyûbi hinne” (NUR/31)
Ayetin Meali: “Rasülüm o mü’min kadınlara söyle başörtülerini yakalarının üzerine kadar indirsinler.”
Kim bu ayeti kerimeye karşın başörtüsünü inkar edip başka mana verirse küfrü muciptir…

42- Ebu Haris:
Ebu Haris takma isimli kimse sapık vahabilerin fikir babası hıristiyanlar gibi Allahu Tealanın arşın üstünde oturduğuna inanan sapık İbn-i Teymiye’yi öven ve Hz. Ali’nin küfrüne fetva verdiği “Bize Kuran yeter” deyip hadisleri inkar eden harici kafirleri medhü sena eden bir sapkın bir ajandır.

43- Emre Dorman:
Emre Dorman, ehli sünnet düşmanı, hadis münkiri “türkçe namaz kılınır” diyen sapkın bir felsefecidir.

44- Muhammed Hamidullah:
Hamidullah, Mirac’ın rüya veya ruhî bir hâl olduğunu iddia ederek ehli dalaletten olmuştur.
Ruh-ul-beyan
’da Tefsir-i Hüseynî’den alınarak, (Resulullah’ın Mekke’den Mescid-i Aksa’ya götürüldüğüne inanmayan kâfir olur. Göklere ve bilinmeyen yerlere götürüldüğüne inanmayan ise sapık olur) buyuruluyor. Hamidullah ise, her ikisine de inanmıyor. Hamidullah’ın çok sapık biri olduğu çeşitli ilim adamlarınca bildirilmiştir. Mesela Necip Fazıl Kısakürek bir eserinde özetle diyor ki:
Dalalet kumkuması Hamidullah (İslâm Peygamberi) isimli kitabında:
1- Azılı İslam düşmanı müsteşrik Dr. Duzi ağzıyla konuşan,
2- Resulullah’a, Hristiyanlardan din bilgisi almış olmayı yakıştıran (s. 21),
3- (Sütkardeşi Şeyma’nın omuzunu, hayat boyu iz kalacak şekilde ısırdı) diye yazabilen (s. 40),
4- (Nübüvvetten önce, Peygamber puta koyun kurban etti) diyebilen (s. 47),
5- Vahyi, (Onların ifadesine göre) diyerek şüpheli gösteren (s. 66),
6- Buda’yı Peygamber sayan (s. 69),
7- Şakk-ül-kamer mucizesini bıyık altından alaya alan (s. 82),
8- Miracı, ruhî bir hâl sayan, Mirac’ı Allah’a mekân tayin etmiş olmak gibi gösteren (s. 92),
9- İslam’dan önce Kudüs’te mescid bulunmadığını iddia edip, Mescid-i Aksa’yı dolayısıyla Kur’anı bile yalanlamaya kadar giden (s.93),
10- Eserini, Fransızlardan gördüğü misafirperverliğe mukabele için yani kiliseyi memnun edebilmek için yazdığını itiraf eden… (Önsöz)
Evet, bütün bunları eyleyen, dinden, imandan yoksun bir bedbahtın, âlim ve mütefekkir diye piyasaya sürülmesinden büyük felaket düşünülemez. Din simsarları böyle kitapları basa dursun…(Türkiye’nin Manzarası)

45. Haktan Akdoğan:
Cinlere uzaylılar diyen bazı uzaylıları putlaştıran, hayali ufolardan söz eden Kuran ve Sünnete aykırı görüşleri olan ehli bid’at bir kimsedir.

46- Hasan El-Benna

İlk zamanlarda İhya, Envarü’l-Muhammediyye ve Tenvirü’l-Kulub gibi ananevi kitapları okumayı âdet edinmiş iken, tahsil için geldiği Kâhire’de Reşid Rıza’nın sohbetlerine ve modernizmin merkezlerinden biri olan el-Mektebetü’s-Selefiyyeye devam ederek dünya görüşünü değiştirmiştir. Reşid Rıza’nın el-Menar adlı mecmuasını 1940’a kadar neşr etmiştir.

Memleketin manevi kalkınması cihetiyle Cemaleddin Efgani ve Muhammed Abduh’un koymuş olduğu kaideleri esas alır. Bunların halkı dinen ve ahlaken faydalı bir cihete götürdüğünü; akideyi doğru bir temele oturttuğunu iddia eder. (Hatıralar, 268, 273)

Modernist olduğu halde, hiçbir zaman açıkça reformdan bahsetmedi; netameli mevzulara pek girmedi. Üstatlarının sivri taraflarını kendi şahsiyetiyle örtmeye çalıştı. Bunlardan farklı olarak sadece entelektüelleri değil, halkı da davasına katmaya çalıştı. Misyonunu, hem selefi çizgide hem de ehl-i sünnet ve tasavvuf yolunda diye birbirine mütenakız unsurlarla vasıflandırdı.
Bazı cahiller onun ehli tasavvuf olduğunu bazıları ise onun ehli sünnet olduğunu sanmaktadır.
Özetle ona gizli selefiyeci demek daha uygun olur.

47- Ömer Özsoy;
“Kur’ân’da Allah çelişkiler içerisindedir” diyerek küfre sapmıştır.
48- İlhami Güler:
“Kur’an’da ki bazı kıssalar Peygamberin uydurmasıdır ve atılmalıdır”
diyerek küfrünü izhar etmiştir.

48- Hayrettin Karaman:
Kabir alemi ile ilgili ehli sünnet dışı görüşleri mevcuttur.
LİNK:
https://www.cubbeliahmethoca.com.tr/tr/reddiyeler/mehmet-okuyan/hazreti-meryem-validemize-cift-cinsiyetli-diyen-mehmet-okuyan-in-kur-an-dan-getirdigi-delil-tam-bir-tahrifat-12719

*****************************************

Yukarda İsimlerini Zikrettiğimiz Hocaların Hepsinin Temel Yanlışlarını Yazdım, Bu Temel Yanlışlardan Bazıları Onları Ehli Sünnet İtikadından Çıkarırken, Bazıları da Dinden Çıkarır…

Bu Kişilerin Sohbetlerini Dinlemeyiniz, Kitaplarını Okumayınız, Kanallarını Seyretmeyiniz.
Yazan: Bekir Abdullah

(Visited 41.590 times, 23 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Ehli Bidat Hocalardan 47 Tanesi Deşifre Edildi” üzerine 158 yorum.

  1. Raci kardeşim, Muhammed Hamidullah, Mirac’ın rüya veya ruhî bir hâl olduğunu iddia ederek ehli dalaletten olmuştur.
   Ruh-ul-beyan’da Tefsir-i Hüseynî’den alınarak, (Resulullah’ın Mekke’den Mescid-i Aksa’ya götürüldüğüne inanmayan kâfir olur. Göklere ve bilinmeyen yerlere götürüldüğüne inanmayan ise sapık olur) buyuruluyor. Hamidullah ise, her ikisine de inanmıyor. Hamidullah’ın çok sapık biri olduğu çeşitli ilim adamlarınca bildirilmiştir. Mesela Necip Fazıl Kısakürek bir eserinde özetle diyor ki:
   Dalalet kumkuması Hamidullah (İslâm Peygamberi) isimli kitabında:
   1- Azılı İslam düşmanı müsteşrik Dr. Duzi ağzıyla konuşan,
   2- Resulullah’a, Hristiyanlardan din bilgisi almış olmayı yakıştıran (s. 21),
   3- (Sütkardeşi Şeyma’nın omuzunu, hayat boyu iz kalacak şekilde ısırdı) diye yazabilen (s. 40),
   4- (Nübüvvetten önce, Peygamber puta koyun kurban etti) diyebilen (s. 47),
   5- Vahyi, (Onların ifadesine göre) diyerek şüpheli gösteren (s. 66),
   6- Buda’yı Peygamber sayan (s. 69),
   7- Şakk-ül-kamer(Ay’ın İkiye ayrılması) mucizesini bıyık altından alaya alan (s. 82),
   8- Miracı, ruhî bir hâl sayan, Mirac’ı Allah’a mekân tayin etmiş olmak gibi gösteren (s. 92),
   9- İslam’dan önce Kudüs’te mescid bulunmadığını iddia edip, Mescid-i Aksa’yı dolayısıyla Kur’anı bile yalanlamaya kadar giden (s.93),
   10- Eserini, Fransızlardan gördüğü misafirperverliğe mukabele için yani kiliseyi memnun edebilmek için yazdığını itiraf eden… (Önsöz)
   Evet, bütün bunları eyleyen, dinden, imandan yoksun bir bedbahtın, âlim ve mütefekkir diye piyasaya sürülmesinden büyük felaket düşünülemez. Din simsarları böyle kitapları basa dursun…(Türkiye’nin Manzarası)

 1. Hocam Emre Dorman hakkında ne düşünüyorsunuz kendisini dinlemem onun hakkında reddiyeniz var mı be düşünüyorsunuz bu adam hakkında

  1. Emre Dorman, ehli sünnet düşmanı, hadis münkiri “türkçe namaz kılınır” diyen sapkın bir ehli küfür felsefecidir.

  1. Aleykümselam Kübra hanım. İlginize teşekkür ettim ve o ibareyi düzlettim.

  1. Siz, bizi değil Ehli Sünnet İtikadını tanımaya çalışınız. İşte o zaman mezkür zalim sapkın hoca bozuntularını, haçlı uşaklarını savunmaz onlara duyduğunuz sempatiden dolayı derhal tövbe edersiniz.

 2. birilerinin yalnışlarını söylerken delil ortaya koyman lazım seyit kutubun hakkındaki delillerini ortaya koy hangi eserinde o dedikleriniz mevcut

  1. Biz burada hiçbir kimsenin sapkınlığını delilsiz söylemedik ve yazmadık.
   Siz bir ehli sünnet inancıyla Seyit Kutup’un eserlerini okumuş olsaydınız sorduğunuz kanıtları onun kitaplarında bulur bu soruyu da sormazdınız…
   Onun kitaplarını alıp okuma fırsatınız belki olmayabilir. O sebeple onun hakkındaki delilleri alta ki linki okuduğunuzda görürsünüz inşaallah.
   TIKLA:
   https://islamdergisi.com/genel/seyit-kutup-kimdir/

 3. Herşeyin en doğrusu Allah bilir. Hangimiz yanlış yoldaysak Allah bizi en doğru yola iletsin. bende uzun zamandır bu konuları araştırıyorum tabiri caiz ise at izi it izine karışmış. Herkes birbirine ehli sünnet dışı, bidat ehli kâfir diyebilme cesaretini nereden alıyor merak ediyorum. Bize düşen görev Allah’ın kitabına uymak ve resululahın yolundan gitmek neden kendimize başka kaynaklar aıyoruz ( hadis inkarcısı değilim) genel olarak yerinde bir tespit yapmışsınız ama objektif bir değerlendirme yapmamışsınız zira celaleddin rumiyi savunuyorsunuz ama Mesnevi’nin içeriğindeki İslam’a taban tabana zıt bölümleri neden görmezden geliyorsunuz yada Mevlana orda başka birşey mi anlatmak istiyor!

  1. Kardeşim hiç bir şeyin birbirine karıştığı yok. Allah katında doğru Kuran ve sünnettir. Hak yol bellidir. Kuran ve sünnet çizgisinden sapana sapık diyemeyen de sapıktır.
   Ehli sünnetten hiç bir kimse Kuran ve Sünnet yolunda olana kafir diyemez. Herkese kafir diyenler Kuran ve sünnet çizgisinden çıkan azgın sapkınlardır. Araştırdım diyorsunuz ama onun medodunu öğrenmeden araştırmış olmalısınız..
   Objektif değerlendirme olamaz. Kuran ve Hadisi şeriflere göre değerlendirme yapmalıyız. Bunu da doğru yapmak için Kuranı Rasulullahtan öğrenen ashab ve müçtehid ulemaya göre yapmazsak yine yanlış yapılmış oluruz.
   Mevlana Celaleddini Rumi’yi doğru anlamak için onun gibi İslama vakıf olmak gerek. Mesnevide bazı müstehcen olduğu sanılan kıssalar aslında müstehcenlik değil bir gerçeği ifade etmektir.

 4. Üstad Said-i Nursi hakkında fazlasıyla itirazlarınız var sizin kanalınızda fakat burda ismini zikretmemişsiniz

  1. Said-i Nursi hakkında bizim aleyhte bir yazımız yoktur. Ayrıca bizim bir TV kanalımız da yoktur. Zira o kadar zengin değiliz.

 5. Selamün Aleyküm öncelikle yazınız için teşekkür ederim. Naçizane fikrim, bu tür sapkın fikir adamlarının deşifre edilmesi, ümmetin bekası için çok hayırlı bir çalışmadır. Benim sorum şu ki, bu yazıyı paylaşmak için kopyalamak neden yasak, daha çok çevreye ulaşmasının ne gibi zararları olabilir.

  1. Aleykümselam kardeşim.
   Daha önce öyle bir engelimiz yoktu. Lakin bazı art niyetliler yazımızı kopyalayıp aleyhimize yazdıkları için öyle bir engel koyma gereği görüldü.
   Eğer yazımızın paylaşılmasını istiyorsanız linkini kopyalayıp paylaşabilirsiniz.

  1. Selim kardeşim iftira ettiğimi kanıtlarsanız Ehli Bidat Hocalar yazımı tekzib edeceğim. Değilse siz özür dileyecek misiniz?

 6. Eyvallah kardeşim toplumun bunların deşifre olmasına ihtiyacı var yoksa din konusunda zaten son derece cahil olan insanlarımız kendinden daha fazla bilen birilerini görünce hemen inanıveriyor. Maalesef doğrular bu kadar hızlı yayılmazken batıllar çok rahat yayılabiliyor. Yaptığınız hizmet güzel. Rabbim bizi sıratı müstagiminden ayırmasın vesselam…

  1. Tülay hanım İslamın en doğru açılımı ehli sünnet belli. Dinimizi doğru öğrenmek için ehli sünnet alimlerinin Kuran tefsiri olan eserlerini okuyunuz.
   Başta İslam İlmihallerini okumak gerek. Bu mümkün olmazsa onları okuyanların ilminden yararlanınız. Biz bu siteyi bunun için açtık. Allah rızası için hiçbir menfaat elde etmeden bu hizmeti sürdürmekteyiz.
   Ne sormak istiyorsanız bize sorabilirsiniz. Fıkıh, akaid, tecvid, tasavvuf.

 7. Bide birçok kimseye ehli bidat demissiniz ehli bidat bozuk inanışlara sahip olan müslümanlar demektir itikatlarinn bozukluğu kadar cehennemde azap görecek ve cehennemden cikarilacaklardir. Ama zaruri din bilgilerini inkar edenin hükmü küfürdür bütün fıkıh kitaplarında bu yazılıdır bunlarincogu ama sizin yazdığınız adamların çoğu ehli bidat ehli deildir. İmanda ayrılmıştır zira kaderi inkar eden hadisleri inkar eden bidat ehli dahi olamaz küfür ehlidir yaşar Nuri bidat ehli demissiniz adam olurken deist oldugunu kâfir olduğunu söyledi bu adama bidat ehli denir mi

  1. Kardeşim bidat demek dinde yenilik ihdas etmek demektir. Bidat üç türlüdür.
   Birincisi adette bidattir ki buna cevaz vardır. At yerine arabaya binmek gibi.
   İkincisi İbadette bidattir ki bu haramdır. Bunu ihdas eden ise sapıktır.
   Üçüncüsü ise İtikatta bidat tir ki bu küfürdür. Bunu ihdas eden ise azgın kafirdir.
   Şimdi bizim burada listelediklerimiz içinde birinci tür kimse yoktur. İkinci ve üçüncü tür vardır.

 8. Çoğu isimlere katiliyorum ama bir zakir naik nurettin yıldıza ve bi kac tane hocamiz daha var ama tam emin olmak icin arastirdim icin onlarin isimlerini vermeyeceğim bunlar ehli bid at degildir kesinlikle ama kesinlikle katılmiyorum .cok arastirdim sizin alinti yaptiginiz cümleleri özellikle dinledim mesela zakir naik hep önceligimiz kuran ve sünnetlerdir diyo kurana ve sünnete hadise ters dümediği sürece dogru kabul edilir siz ise tam tersini diyosunuz oysa her videosunda bunu tekrarliyo lutfen iyi arastirip oyle ehli bidat diyin yoksa bu cok ağir bir vebaldir vesselam….

  1. Nureddin Yıldız öbür bidat ehli olanlardan daha tehlikelidir. Çünkü o yumuşatılmış vahabidir. Herkse onu kolayca anlayamaz. Şu yazılar ona aittir. Lütfen dikkatle okuyunuz bunların hangisi ehli sünnete uygundur. Uygundur diyen kimse kesinlikle ehli sünneti bilmiyordur.
   Nurettin Yıldız konferansında Hz. Ebu Bekir’e şu hakarette bulunmuştur:
   “Mal hırsı ve şehvet tehlikesinden hiç kimsenin garantisi yoktur. Ebû Bekir bile olsa… Bir hurma fidanı için ağzını bozmuştur. Bir kere o hurma dikilen araziye para vermemişsin, kelepir gelmiş sana… Yani o hurma olmasa acından ölecekmiş gibi bir fidan için ağzını bozmuştur.
   Bundan ders alacağız ağzımızı bozmamaya çalışacağız, kazara böyle bir ayak kayması, dil kayması olursa aynı azimle devam edeceğiz…”
   Bu iftiralara verilecek cevap nedir?
   Seyyidinâ Ebûbekir (r.a.)’den elbette bütün Müslümanlar ders almalıdır. Müslümanlık dersi, insanlık dersi, fazilet dersi…
   Bu haber Şia kaynaklıdır zira Sünni kaynaklarda bulamadığımız söz konusu hâdisenin anlatıldığı ve satır aralarında zerk edilen bu ve bunun gibi zehirleri görünce konferansın diğer kısımlarındaki medih dolu ifadelerin amacı daha iyi anlaşılmaktadır.

   Nureddin Yıldız Ayrıca Şunları da Söylemiştir:
   * “Allah Gökte midir, yoksa mekandan münezzeh midir belli değil.”
   * “Sahabenin İçinde Kadın Gibi Korkak Olanlar Vardır” deyip Sahabeye Dil Uzatan,
   * “Bizden Biri 50 Tane Ebu Bekir Eder” diyen, (Oysa elli bin tane Nureddin Yıldız bir araya gelse Hz. Ebu Bekrin tırnağı olamaz.)
   * Ayrıca İbni Teymiye Gibi Bir Sapık İçin “Müceddid” Diyen.
   * Muhyiddin Arabi ve Hz. Mevlana Gibi Tasavvuf Büyüklerine Müşrik Diyen ehli sünnet dışı bir kimsedir…

   ********************************

   Merve hanım belli ki iyi araştırmamışsınız. Zakir Naik hakkında ki şu linki iyi okuyunuz:
   https://ihvanlar.net/2015/08/15/zakir-naik-kimdir-ehli-sunnet-midir/

 9. İyi günler dediklerinizin bir kısmını araştırdım buldum da. Ve inanıyorum ama bi isteğim var sizden bu 38. Numara alparslan kuytul yolunda olmak üzere olan bi arkadaşım bar kurtarmaya çalışıyorum. Ama hiç delil bulamadım lütfen yardim edin. Orda yazdıklarınızı kanıtlayabilirmisiniz. Çok önrmli

 10. Kime inanacağımızı şaşırdık biri diyor İbn-i Teymiyye’yle, Mevdudi yi sevmezler çünkü bunlar ümmeti uyandıran adamlar diyor, biri kafir diyor, biri seyyid kutuba şehit diyor, biri sapık diyor. Cübbeli Ahmet Hoca Nureddin Yıldız’a reddiye atıp geri çekiyor. Ebubekir Sifil mevdudi’yi övüyor. Nihat Hatipoğlu İbni Teymiyye yanlış anlaşılıyor diyor, alim diyor. Kime inanacağımıza kimi dinleyeceğimizi şaşırdık, vallahi.

  1. Kardeşim, gerçek ehli sünnet alimlerinin eserlerini okumazsan kime inanacağını şaşırırsın elbette.
   İbni Teymiyenin kim olduğunu sana kaynakları ile yazıyoruz. Ama siz okumak yerine falan filanın sözüne bakıyorsunuz.
   Mevdudi, dinde reformcudur. seyit kutup da öyledir.
   Onlar hakkında mesnetli iddiaları buraya tekrar yazıyorum. İnanıp inanmamak sana aittir.

   İBN-İ TEYMİYYE’NİN SAPKINLIKLARI:

   1- “İbni Teymiye, Kitab-ül Arş isimli eserinde,
   “Allah Arş’ın üzerinde oturur, kendisi ile beraber oturması için Rasulullaha da yer bırakır” diyor.
   Essırat-ul-müstekim kitabında da, büyük sahabi Rasulullahın amcasının oğlu İbni Abbas gibi bir sahabiye “kâfir” demiştir”. (Keşfüzzunun)

   2- “El-ubudiyyet kitabında ise, Allahü teâlânın ismini zikretmenin bid’at ve dalalet olduğunu bildirmekte ve tasavvuf âlimlerine çirkin iftiralar yapmaktadır”.

   3- “(Arş kadimdir) yani; yaratılmamış” diyor. (Akaid-i Adudiyye şerhi)
   Allah’tan başkasına yaratılmamış demek şirktir.

   4- (Şam Camii’nin minberinden inerken “Allah gökten yere, benim indiğim gibi iner” demiştir.)
   [İbni Battuta –Tuhfetünnüzzar tarihi]

   5- Vahhabiligin musebbibi İbni Teymiyyedir.
   Hz Ömer (r.a.) için diyor ki;
   ”Halife Ömer’in 300 tane yanlış fetvası var. Ümmetin başına ne belalar açtı”
   Hz Ali (r.a) için,
   “Ali, Ebu Cehil’in kızına aşık oldu, ölene kadar da unutamadı” diye hakaret ediyor.

   Bütün bu bilgileri öğrendikten sonra İbn-i Teymiyye’yi seven ve onu öven herkes sapıktır.

   3- Muhammed Abduh:
   Sicilli mason Abduh’la çömezi mezhepsiz Reşit Rıza, İslam âlimi değil, birer İslam düşmanıdır. Kahire mason locası reisi olan Cemaleddin Efgani’nin İslam’ı içeriden yıkma propagandalarına aldanan mason Abduh Beyrut mason locası başkanı, (Mısır’da Efgani’den sonra mason locası başkanı olan imam Abduh, masonluk ruhunu yayarak çok hizmet etti) diyor. (Daire-tül-mearif-ül-masoniyye s. 197)

   Efgani’den sonra, Abduh da, masonluğa çok yardım etti. (Les franco-maçons s. 127)

   (Salih amel işleyen kâfir de olsa, Cennete girer) diyor. Hayranı Seyyit Kutup bile, (Üstad Abduh, düşünüşünü nakzeden âyetleri hatırlamıyor) diyerek tenkit ediyor. [Nisa 124. âyetinin tefsirinde]

   Fil suresindeki kuşlara sivrisinek, attıkları taşlara da mikrop diyor. Elmalılı Hamdi, tefsirinde buna gerekli cevabı vermiştir. (s. 84, 87)

   (İslamiyet ve nasraniyet) kitabında, (Bütün dinler birdir. Dış görünüşleri değişiktir) diyor. Londra’daki papaza yazdığı mektupta, (İslamiyet ve Hristiyanlık gibi iki büyük dinin el ele vererek kucaklaşmasını beklerim) diyor. (F. Bilgiler) [Hristiyanlığa büyük din diyor.]

   5- Seyit Kutup:
   Ehli Sünnet Değildir, Mezhepsizdir, Kendi Kafasına Göre Tefsir Yazmıştır, İbni Teymiye Gibi Bir Sapığı Överken Nice Ehli Sünnet Alimlerine Dil Uzatmıştır. Öte Yandan Hz. Osmana Türlü İftiralar Atmıştır. İslamın Güçlü Olamamasının Temel Sebebi Hz. Osmanin Halife Olmasıdır Demiştir. Tüm Tarikatları Şirkle İtham Etmiş Bir Sapıktır…

   6- Mevdudi:
   Merhum Ahmed Davudoğlu Hoca, Din Tahripçileri kitabında Mevdudi;
   (Her peygamber günah işler) diyor. (s. 174)
   (Peygamberimiz Kur’anın eşitlik esasıyla ameli terk etti) diyor. (s. 176)
   Mevdudi, Resail Mesail isimli eserinde 57. sayfada,
   (Resulullah Deccal’ın kendi zamanında çıkacağını sanıyordu, ama bu zannı üzerinden 1350 sene geçmesine rağmen, Peygamberin zannı doğru çıkmamıştır) diyerek Resulullah’ı bile suçlamaktan çekinmiyor.
   (s. 179)
   Necip Fazıl Kısakürek özetle diyor ki:
   Mevdudi, İslamda İhya Hareketleri isimli eseriyle İslam’da imha hareketinin temsilcilerinden biri. İşi gücü, Ehl-i sünnet büyüklerine çatmaktır. Efgani ve Abduh’a hayran. İbni Teymiyye’ye ise kara sevdalı. Sapık fikirlerin sapık ihtilalcisi olarak defalarca hapsi boyladı. Derken Vehhabilik dünyasına kapılandı. Medine’deki Vehhabi Üniversitesi İstişare Heyeti’ne aza seçildi. Orada da dikiş tutturamadı ve Vehhabilere bile giran gelen fikirleri yüzünden mahkeme edildi.
   (Doğru Yolun Sapık Kolları s.155)

   21- Nurettin Yıldız:
   Nurettin Yıldız konferansında Hz. Ebu Bekir’e şu hakarette bulunmuştur:
   “Mal hırsı ve şehvet tehlikesinden hiç kimsenin garantisi yoktur. Ebû Bekir bile olsa… Bir hurma fidanı için ağzını bozmuştur. Bir kere o hurma dikilen araziye para vermemişsin, kelepir gelmiş sana… Yani o hurma olmasa acından ölecekmiş gibi bir fidan için ağzını bozmuştur.
   Bundan ders alacağız ağzımızı bozmamaya çalışacağız, kazara böyle bir ayak kayması, dil kayması olursa aynı azimle devam edeceğiz…”
   Bu iftiralara verilecek cevap nedir?
   Seyyidinâ Ebûbekir (r.a.)’den elbette bütün Müslümanlar ders almalıdır. Müslümanlık dersi, insanlık dersi, fazilet dersi…
   Bu haber Şia kaynaklıdır zira Sünni kaynaklarda bulamadığımız söz konusu hâdisenin anlatıldığı ve satır aralarında zerk edilen bu ve bunun gibi zehirleri görünce konferansın diğer kısımlarındaki medih dolu ifadelerin amacı daha iyi anlaşılmaktadır.

   Nureddin Yıldız Ayrıca Şunları da Söylemiştir:
   * “Allah Gökte midir, yoksa mekandan münezzeh midir belli değil.”
   * “Sahabenin İçinde Kadın Gibi Korkak Olanlar Vardır” deyip Sahabeye Dil Uzatan,
   * “Bizden Biri 50 Tane Ebu Bekir Eder” diyen,
   * Ayrıca İbni Teymiye Gibi Bir Sapık İçin “Müceddid” Diyen.
   * Muhyiddin Arabi ve Hz. Mevlana Gibi Tasavvuf Büyüklerine Müşrik Diyen ehli sünnet dışı bir kimsedir…

  2. Selamünaleyküm arkadaşım. Adeta ne zamandan beri zihnimi kurcalayan bu tarz Düşüncelerimi aktardığın için. Tebrikler ve Allah senden razı olsun.👍🏻👏🏻

  3. Aleykümselam din kardeşim. Ehli dalalete karşı Ehli sünnette aynı inancı paylaştığımız için Allaha sonsuz şükürler olsun.

 11. Hüseyin Yurtsever! Kendine hak etmediğin muvahhid lakabını takıp işkembe-i kübradan üfürme!. Gazın şişkinlik yapıp sancı veriyorsa bir uzman doktora git tedavi ol zira tedavi olmak sünnettir.
  Ehli dalaletten olmasaydın ehli dalaleti savunmazdın. Sizlerin arkasında siyonist ABD ve haçlı İngilizlerin olduğunu biliyoruz.

  Savunduğunuz vahabi mezhebini de ingilizler İslam alemini parçalamak için kurdurdular. Nitekim Âl-i Osmanî’yi içerideki hainlerle birlikte yıktılar, Allah da onları yerle yeksan etsin.

  Şimdi onlara tabi olan bazı hain Arapların torunları İtrail’in zulmü altında inim inim inliyorlar. Sizlerde bizlerin aynı akibete uğraması çabasındasınız. Ama sizin gibi kukla maşalar bunun farkında değiller. Sizler Pavlovun mankurtları gibi mankafa olmuş zavallılarsınız. Saldırmak için sadece emir verecek efendilerinizin komutunu beklemektesiniz.
  Allahu Teala sizlere hidayet versin, sizi bu pisliğiniz de boğulmaktan kurtarsın.

  1. tamam da Alparslan Kuytul niye yazınız oraya adam ben ehli sünnetim diyor

  2. Melih kardeşim Alpaslan Kuytul’un “Ben ehli sünnetim” demesi onun doğru söylediğini isbat etmez.
   Şu sözleri tekzib etsin biz de ona ehli sünnet diyelim:
   1- Oniki İmama Şii demesin,
   2- Şii Sünni Kardeştir Deyip, Şiilik Projesinin Bir Parçası Olan Bir kimse olmasın…
   3- Bir video kasetinde “Allah mekandan münezzehtir” dediği halde kasetin sonuna doğru başta söylediği ile çelişip, “Allah arşın üstündedir ” diyerek Allah’a mekan isnat etmesin.

   Daha geniş bilgi ve kanıt için linki tıkla:
   http://ihvanlar.net/2015/06/05/furkan-haberden-alparslan-kuytul-desifresi/

Bir cevap yazın