Ehli Bidat Hocalardan 47 Tanesi Deşifre Edildi

Yazan: Bekir Abdullah

NOT: Okuyucu kardeşim lütfen bu yazıları okumadan bizi eleştirme!

EHL-İ BİD’AT HOCALAR ve EHL-İ BİD’AT DERNEKLER

EHL-İ BİD’AT HOCALAR:
1- İbn-i Teymiyye:
Hanbeli fıkıh ve hadis âlimi iken mezhepsiz oldu. Ehl-i sünnete uymayan yazılarından dolayı Mısır’da iki defa hapsedildi. 1263 senesinde Harran’da doğup, 1328 de Şam’da kalede hapiste iken öldü.

İbni Teymiye, Ehl-i sünnet âlimlerinin büyüklüğünü anlamamış, tasavvufu inkâr etmiş, Ehl-i sünnetten ayrılmıştır. Kitapları, kendilerine Selefiyyeci diyen mezhepsizlere kaynak olmaktadır. Mezhepsizler, onu övmekte, İslam müceddidlerinin piri demektedirler. İbni Teymiye’nin şâki ve dalalette olduğu Seyf-ül-Cebbar ve farisi Tâlim-üs-Sübyan‘da da yazılıdır.

Camiul-ezherdeki hanefi âlimlerinden Muhammed Bahitin (Tathir-ül-füad min-denisil itikad) kitabı, (Et-tevessüli bin-Nebi ve bis-Salihin), (Şevahid-ül-hak), (Cevahir-ül-bihar), (Seyf-ül-Cebbar) ve (Tâlim-üs-sübyan) kitapları, İbni Teymiye’nin dalalete düştüğünü vesikalarla ispat etmektedir.

İBN-İ TEYMİYYE’NİN SAPKINLIKLARI:

1- “İbni Teymiye, Kitab-ül Arş isimli eserinde,
“Allah Arş’ın üzerinde oturur, kendisi ile beraber oturması için Rasulullaha da yer bırakır” diyor.
Essırat-ul-müstekim kitabında da, büyük sahabi Rasulullahın amcasının oğlu İbni Abbas gibi bir sahabiye “kâfir” demiştir”. (Keşfüzzunun)

2- “El-ubudiyyet kitabında ise, Allahü teâlânın ismini zikretmenin bid’at ve dalalet olduğunu bildirmekte ve tasavvuf âlimlerine çirkin iftiralar yapmaktadır”.

3- “(Arş kadimdir) yani; yaratılmamış” diyor. (Akaid-i Adudiyye şerhi)
Allah’tan başkasına yaratılmamış demek şirktir.

4- (Şam Camii’nin minberinden inerken “Allah gökten yere, benim indiğim gibi iner” demiştir.)
[İbni Battuta –Tuhfetünnüzzar tarihi]

5- Vahhabiligin musebbibi İbni Teymiyyedir.
Hz Ömer (r.a.) için diyor ki;
”Halife Ömer’in 300 tane yanlış fetvası var. Ümmetin başına ne belalar açtı”
Hz Ali (r.a) için,
“Ali, Ebu Cehil’in kızına aşık oldu, ölene kadar da unutamadı” diye hakaret ediyor.

Bütün bu bilgileri öğrendikten sonra İbn-i Teymiyye’yi seven ve onu öven herkes sapıktır.


3- Cemaleddin Afgani:
İngiliz ajanı bir masondur. 1838 senesinde Afganistan’da doğup, 1897 de İstanbul’da vefat etti. Din bilgisi azdı. Zındıkların kitaplarını okuyarak dinden çıkmıştır. Bir aralık Ruslar tarafından satın alınarak, ana vatanı olan Afganistan’a karşı casusluk yaptı. Dinine ve vatanına hıyanet etmekten çekinmedi. İngiliz masonları ile de işbirliği yaparak zengin oldu ise de, Osmanlı Şeyh-ül-İslamı Hasan Fehmi efendi, onun cahilliğini ve zındıklığını ortaya koydu. 1944 de, kemikleri, İstanbul’dan, Kabil’e nakil edildi.
Mısırlı Edib İshak, Ed-dürer kitabında, bunun Kahire mason locası reisi olduğunu yazmaktadır. Bütün masonlar gibi, çeşitli kılıklara girerek, İslamiyet’i içerden yıkmaya çalışmıştır.

3- Muhammed Abduh:
Sicilli mason Abduh’la çömezi mezhepsiz Reşit Rıza, İslam âlimi değil, birer İslam düşmanıdır. Kahire mason locası reisi olan Cemaleddin Efgani’nin İslam’ı içeriden yıkma propagandalarına aldanan mason Abduh Beyrut mason locası başkanı, (Mısır’da Efgani’den sonra mason locası başkanı olan imam Abduh, masonluk ruhunu yayarak çok hizmet etti) diyor. (Daire-tül-mearif-ül-masoniyye s. 197)

Efgani’den sonra, Abduh da, masonluğa çok yardım etti. (Les franco-maçons s. 127)

(Salih amel işleyen kâfir de olsa, Cennete girer) diyor. Hayranı Seyyit Kutup bile, (Üstad Abduh, düşünüşünü nakzeden âyetleri hatırlamıyor) diyerek tenkit ediyor. [Nisa 124. âyetinin tefsirinde]

Fil suresindeki kuşlara sivrisinek, attıkları taşlara da mikrop diyor. Elmalılı Hamdi, tefsirinde buna gerekli cevabı vermiştir. (s. 84, 87)

(İslamiyet ve nasraniyet) kitabında, (Bütün dinler birdir. Dış görünüşleri değişiktir) diyor. Londra’daki papaza yazdığı mektupta, (İslamiyet ve Hristiyanlık gibi iki büyük dinin el ele vererek kucaklaşmasını beklerim) diyor. (F. Bilgiler) [Hristiyanlığa büyük din diyor.]

4- Reşid Rıza:
Bu kişide Cemalledin Afgani ve Muhammed Abduh adlı Masonların öğrencisidir. Reformist bir bidaatçıdır…
Yüksek İslam enstitüsü eski müdürü Ahmed Davudoğlu, Din Tahripçileri kitabında diyor ki:
Mezhepsiz Reşit Rıza, hocası mason Abduh’un dinde reformcu fikirlerini yaymak için Mısır’da El-Menar dergisini çıkardı. (Eldavetü vel-irşad) medresesinde hocalık yaptı. El-Muhaverat kitabında, Ehl-i sünnet mezhebine ve fıkıh kitaplarına saldırdı.

Mezhepsizler kitabında Dr. Hasib Es-Samirai [Ali Nar tercümesinde] diyor ki:
Reşit Rıza ne aldıysa, M. Abduh’tan aldı. O da bütün sermayesini, şarkın filozofu denilen Efgani’den devşirdi. Yani bu iki zatın, özü ve fikrî hüviyeti üstadlarına bağlıdır. (s. 45)

Reşit Rıza, Efgani’nin fikir mirasçısı ve çömezi Abduh’la beraber olmuştur. (s. 80)

El-Menar dergisinde Vehhabiler hakkında çeşitli makaleler yayımlayan Reşid Rıza, Vehhabi hareketini yerinde ve lüzumlu görmüştür.
[Prof. Yusuf Ziya Yörükan, “Vahhabilik”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 6]

5- Seyit Kutup:
Ehli Sünnet Değildir, Mezhepsizdir, Kendi Kafasına Göre Tefsir Yazmıştır, İbni Teymiye Gibi Bir Sapığı Överken Nice Ehli Sünnet Alimlerine Dil Uzatmıştır. Öte Yandan Hz. Osmana Türlü İftiralar Atmıştır. İslamın Güçlü Olamamasının Temel Sebebi Hz. Osmanin Halife Olmasıdır Demiştir. Tüm Tarikatları Şirkle İtham Etmiş Bir Sapıktır…
(Kaynak: Yazdığı kitaplardır)

6- Mevdudi:
Merhum Ahmed Davudoğlu Hoca, Din Tahripçileri kitabında Mevdudi;
(Her peygamber günah işler) diyor. (s. 174)
(Peygamberimiz Kur’anın eşitlik esasıyla ameli terk etti) diyor. (s. 176)
Mevdudi, Resail Mesail isimli eserinde 57. sayfada,
(Resulullah Deccal’ın kendi zamanında çıkacağını sanıyordu, ama bu zannı üzerinden 1350 sene geçmesine rağmen, Peygamberin zannı doğru çıkmamıştır) diyerek Resulullah’ı bile suçlamaktan çekinmiyor.
(s. 179)
Necip Fazıl Kısakürek özetle diyor ki:
Mevdudi, İslamda İhya Hareketleri isimli eseriyle İslam’da imha hareketinin temsilcilerinden biri. İşi gücü, Ehl-i sünnet büyüklerine çatmaktır. Efgani ve Abduh’a hayran. İbni Teymiyye’ye ise kara sevdalı. Sapık fikirlerin sapık ihtilalcisi olarak defalarca hapsi boyladı. Derken Vehhabilik dünyasına kapılandı. Medine’deki Vehhabi Üniversitesi İstişare Heyeti’ne aza seçildi. Orada da dikiş tutturamadı ve Vehhabilere bile giran gelen fikirleri yüzünden mahkeme edildi.
(Doğru Yolun Sapık Kolları s.155)


7- Yusuf Kardavî:
İbni Teymiyye’ye İmam ve Şeyhülislam diyerek, küçük kitapçığına, ondan 21, talebesi İbni Kayyım’dan ise 8 tane nakil almıştır. Ebu Hanife ismi iki defa geçiyorsa da, kaynak olarak değildir. El-Halal-vel-Haram kitabının önsüzünde, (Kendimi herhangi bir mezhebe bağlamayı uygun bulmadım. Yalnız bir mezhebin esiri olunmaz) diyor, mezhepleri esaret kamplarına benzettiği için ehli sünnetten sayılmaz.

8- Ali Şeriati:
Allah bir puttur diyen, Şiilik İtikadına Sahip Olan Ayrıca “Muhammed Kimdir” Adlı Kitabında Şiilik İnancı Gereği Sahabeye Sayıp Savurmuş, bununla da kalmamış Peygamberimize dil uzatmış, güya peygamberimiz hz. Alinin hakkını savunmamış ve kıyamete kadar bu lekeyle kalacakmış… Bu adam tam katışıksız bir Sapıktır…

9- Ayetullah Humeyni:
İslamın yanlış tanınmasına sebep olan şia lideridir. Sahabeye İftira Atan, Söven, İki Yüzlü Takiyeci bir kimsedir…

10- Fetullah Gülen:
Mason Muhammed Abduhu öven, hıristiyan lideri papaya “Papa hazretleri“ diye tazim eden, 1998 yılında Zaman Gazetesinde Temmuz ayında yayınlanan mektubunda “Muhterem Papa hazretleri, insanları hıristiyanlaştırma misyonunuzun bir parçası da ben olmak isterim” diyerek hıristiyanlığını belirten ve  cemaatinin ileri gelen üst-düzey hocaları… Dinler Arası Diyalog adı altında “Yahudi ve Hristiyanlarda Cennete Girecek” diyen  sapkınlardandır…

11- Mustafa İslamoğlu:
“Kadere inanmaya gerek yok diyen, Hz. Adem’in babası var diyen, hadisleri inkar eden, Peygamberimize kibirli diyen, yanlış fetvalar veren ehli sünnet dışı bir kimsedir.
12- Harun Yahya (Adnan Oktar):
Mason olduğu bilinen, Mehdi olmadığı halde kendisinin mehdi olduğunu söyleyen bir yalancıdır… Ayrıca hadisleri ve mezhepleri inkar eden, açık saçık kadınlarla televizyonda dans ederek İslamla alay eden sapkın bir ehli sünnet düşmanıdır…
13- Mihr Ali İskender Evrenesoğlu:
Kendisinin mehdi olduğunu iddia eden bariz bir sahtekar ve yalancıdır…


14- Prof. Abdülaziz Bayındır:
“Allah Gaybı Bilemez” diyen Ehli Bidat Biridir…

15- Prof. Zekeriya Beyaz:
Kabir Azabı Yoktur Diyen, Bir sürü Yanlış Fetvalar Veren ehli sünnet dışı birisidir…
16- Prof. Yaşar Nuri Öztürk:
“Kur’an’da Olmayan Hiçbir şey Günah Değildir” diyen, İsteyen “İstediği Şekilde Namaz Kılar Namaz Özünde Saçmadır” diyen, “Kuran Felsefedir” ve “Ben deist’im(Allaha inanıp peygamberleri ve İlahi kitapları inkar eden) diyen Sapıklıkları Sayarak Bitmeyecek Olan ehli sünnet dışı bir kimsedir…
17- Prof. Bayraktar Bayraklı:
“17 Ciltlik Tefsir Yazdım, Sahabeden Alimlerden Bir Tane Nakil Yapmadım” diyen Yani Uydurma Şeyler Yazdığını Kendisi Dahi İtiraf Eden, Hz. İsa İnmeyecektir Diyen Nice ehli sünnet dışı Görüşleri Olan Bir kimsedir.

18- Prof. Mustafa Öztürk:
Kur’an-ı Kerime “Uydurma” diyerek küfrünü açıklayan bu felsefeci İlahiyat Fakültelerinde ders vererek sapkın ilahiyatçılar yetiştirip Müslümanların imanını bozmaya çalışan pirincin içindeki beyaz taştır.

* Şövalyeliği seçen Mustafa Öztürk savaşı aynen oryantalist kafirler gibi İslam’ın temel akidelerine yöneltmektedir.
* Kur’ân-ı kerimdeki kıssaların Hazreti Peygamber tarafından konulduğunu iddia etmektedir.
Mustafa Öztürk,
*“Kur’ân kıssalarını tarihî hakikat olarak kabul etmek en büyük yanlıştır” demektedir. (Bkz. Kıssaların Dili, s. 99);

“Kur’ân-ı kerim gelmese de olurdu veya bugünden daha kötü olmazdı” diyerek İslam düşmanlığını kusmuştur.

Kur’ân-ı kerimde cihadla ilgili âyetleri anlatırken, “Bu ifade Allah’ın olamaz, Allah böyle politik bir dil kullanmaz” diyerek küfrünü aşikar etmiştir.
(Bkz. İslâm Kaynaklarında, Geleneğinde ve Günümüzde Cihad, s. 155)

İ’la-yi kelimetullah davasını fakih ve müfessirlerin uydurması olarak göstermektedir ve Osmanlı’nın cihadı ile Hıristiyan haçlıların savaşlarını aynı kategoride değerlendirir bu kafir. (Bkz. Cihad, s. 215);

19- Prof. Mehmet Okuyan:
“Hadislere Gerek Yok” diyen, “Kur’an’da Geçmeyen Hiçbir şeyi Kabul Etmem” diyen Ama Kur’an’da Geçmediği Halde Hz. Meryem Validemize Çift Cinsiyetli Diyen, Ne Dediğini Bilmeyen ehli sünnet dışı Biridir. Yanlışları Sayarak Bitmez…
Mehmet Okuyan hıristiyan ve yahudiler gibi şu durumdaki muharref İncil ve Tevrat’ın bozulduğunu kabul etmez ve şunları ifade eder:
Üç kitap da eğer doğru okunursa ve doğru anlaşılırsa şartlanmış beyinlerin onları reddetmesi mümkün değildir. Zira üç kitabın sahibi Allahtır.
Mehmet Okuyan @okuyanmehmet


“Gerçekten onlardan (ehli kitaptan) bir fırka vardır ki kitapta olmadığı halde onu kitaptan sanasınız diye kitabı okurken (doğru kelimeyi değiştirerek) dillerini eğip bükerler. Ve Allah tarafından olmadığı halde ‘bu Allah katındandır’ derler. Bu suretle onlar Allah’a karşı bile bile yalan söylerler.”
 (Al-i İmran, 78) 

Hazreti İsa (Aleyhisselam) yazılı bir İncil bırakmamıştır. İncil indirilme esnasında yazılmayıp Hz. İsa’dan (as) yüz yıl kadar sonra yazılmıştır. İncil ezberlenen bir kitap olmadığından herkes hatırlayabildiğini yazmış, arları doldurmuş, katıp karıştırmıştır. Dolayısıyla ilahi kitap olmaktan çıkmıştır. Zaten şuan piyasada olan inciller de onlarcasının arasından insanlar tarafından seçilerek benimsenmiştir. Tevrat da aynı şekilde tahrifata uğramıştır. BURADAN BAKABİLİRSİNİZ

   Lafın kısası Mehmet Okuyan, ezberlenerek, yazılarak aktarılmak suretiyle korunan ve günümüze kadar gelen sahih hadisleri bile işine gelmediği için kabul etmezken, şüphe ile yaklaşırken tahrif edildiği sabit naklen ve aklen sabit olan kitapların şimdiki halini “Allah tarafından” olduğunu savunup “şartlanmamış” beyinlerin kabul edeceğini söylüyor.

   Bu çelişkili halinden yine iki şey çıkıyor.

   1. si kendisi de hadislere şartlanmış beyinle yaklaştığı için reddetmesi, inkar etmesi mümkün oluyor.

   2. si ise Fethullah Gülen’den sonra tevrat ve İncil’in şu anki halini “Allah tarafından geldiğini” kabul edip okunabilir olduğunu savunmak yani yeni bir Dinler Arası Diyalog faciasının işaretleri veriliyor.

   Yeni yazdığı uyduruk tefsir(!)inde (yani kendi yorumları) de tevrat ve incile atıf yapıyor da onun alt yapısını mı hazırlıyor orasını bilemiyoruz tabi. Kur’an ile aranıza kimseyi koymayın diyen Okuyan’ın insanlar ile Kur’an arasına kendi yazacağı tefsir(!)i koyması da ayrı bir facia tabi.

www.ihvanlar.net


LİNKLER:
http://www.reddiyeler.com/detay.asp?haberID=794

 

20- Nurettin Yıldız:
Nurettin Yıldız konferansında Hz. Ebu Bekir’e şu hakarette bulunmuştur:
“Mal hırsı ve şehvet tehlikesinden hiç kimsenin garantisi yoktur. Ebû Bekir bile olsa… Bir hurma fidanı için ağzını bozmuştur. Bir kere o hurma dikilen araziye para vermemişsin, kelepir gelmiş sana… Yani o hurma olmasa acından ölecekmiş gibi bir fidan için ağzını bozmuştur.
Bundan ders alacağız ağzımızı bozmamaya çalışacağız, kazara böyle bir ayak kayması, dil kayması olursa aynı azimle devam edeceğiz…”
Bu iftiralara verilecek cevap nedir?
Seyyidinâ Ebûbekir (r.a.)’den elbette bütün Müslümanlar ders almalıdır. Müslümanlık dersi, insanlık dersi, fazilet dersi…
Bu haber Şia kaynaklıdır zira Sünni kaynaklarda bulamadığımız söz konusu hâdisenin anlatıldığı ve satır aralarında zerk edilen bu ve bunun gibi zehirleri görünce konferansın diğer kısımlarındaki medih dolu ifadelerin amacı daha iyi anlaşılmaktadır.

Nureddin Yıldız Ayrıca Şunları da Söylemiştir:
* “Allah Gökte midir, yoksa mekandan münezzeh midir belli değil.”
* “Sahabenin İçinde Kadın Gibi Korkak Olanlar Vardır” deyip Sahabeye Dil Uzatan,
* “Bizden Biri 50 Tane Ebu Bekir Eder” diyen,
* Ayrıca İbni Teymiye Gibi Bir Sapık İçin “Müceddid” Diyen.
* Muhyiddin Arabi ve Hz. Mevlana Gibi Tasavvuf Büyüklerine Müşrik Diyen ehli sünnet dışı bir kimsedir…

21- Prof. Haydar Baş:
Kadiri Tarikatının arkasına saklanıp, Şiilik Görüşünü İnsanlara Aşılamaya Çalışan Biridir…

22- Prof. Mehmet Çedik:
Hadis İnkarcısı, Herkes Tarafından Anlaşılmayacak Bazı Hadisleri Diline Dolayıp, İnsanlara Bakın Bakın Böyle Hadis mi Olur Deyip, Hadisleri İtibarsızlaştırmaya çalışan ehli sünnet dışı bir kimsedir…

23- İhsan Eliaçık:
Melek Yok, Cin Yok Diyen, Namaz Kılmak Zorunlu Değil Diyen, Hadis İnkarcılığı Yapan Ve Daha Bir Sürü Yanlış Fetva Veren bir Bidat ehlidir…

24- Süleyman Ateş:
Yahudi Ve Hiristiyanlar da Cennete Girecek Diyen Aynı Zamanda İbni Teymiye Gibi Bir Sapığı Öven. Tasavvuf Büyüklerine Müşrik Diyen Bir ehli bidattir…

25- Yasin Gündoğdu:
Ehli Sünnet Olmadığını Kendisi İtiraf Eden, Hakla Batılı Karıştıran, 4 Hak Mezhepe Dil Uzatan Ve, Mustafa İslamoğlu Abdülaziz Bayındır, Mehmet Okuyan Gibilerin Sohbetlerini Profilinde Paylaşan, İnsanları Bunlara İten Bir ehli bidattir…
Bak, Kerem Önder hoca linki:
https://keremonder.com/yasin-gundogdu-hoca-hakkinda-ne-soylersiniz

Özet:
Kerem Önder hoca Yasin hoca hakkında şöyle diyor:
“Google’da ufak bir araştırma yaptığımda, profilinde paylaştığı birkaç materyale şahid oldum ki, çok üzüldüm!

Ne kadar mezhepsiz adam varsa bunun profilinde!
İnsan bir tane de Ehli Sünnet hoca dinler yahu!
Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir.
Bu nasıl saat (profil), hep yanlış adamları gösteriyor?
‘Allah senin kimle evleneceğini bilemez!’ diyen Abdülaziz Bayındır’ın sohbetini paylaşmış; Altı iman esasından biri olan kaderi inkar eden Mustafa İslamoğlu’nu paylaşmış; ‘Kabir azabı yok!’‘Cehennem sonsuz değil!’ hezeyanlarını savuran Mehmet Okuyan’a methiyeler düzüyor!
Bu Bermuda üçgeninde bir tek Edip Yüksel eksik!
Onu da paylaşsaydı, mahşerin dört atlısı tamam olurdu!

Sübhânallah! Bu ne basiretsizlik? “


Kerem Önder, b
u hususta son sözümüz: Ehli sünnet bir alim ehli bidat olan hocaları övemez. Övüyorsa o da onlardandır.

26- Ebu Hanzala (Halis Bayuncuk):
Allah Göktedir Diyen, Allahın Eli Ayağı Gözü Vardır Diyen, İŞİD’e İslam devleti diyen, tasavvufçuları kâfirlikle suçlayan ve yüzlerce bozuk görüşe sahip olan bir ehli bidattir..

27- Ahmed Hulusi:
Kuran’a Kendi Kafasına Göre Saçma Sapan Mana Veren Ve Meal Kitabı Bastıran Bir ehli bidattir..

28- Muhammed Esed:
Yahudi Bir Ailenin Çocuğu Olan, Sonradan Müslüman Olduğunu Söyleyen Bir münafıktır.
Dinler Arası Diyalog Projesininin Bir Parçası Olan Bu Kişi, Yahudi Ve Hristiyanlarda Cennete Girecek Diyerek, İslamı Önemsizleştirmeye Çalışmaktadır…

29- Prof. Hayrı Kurbaşoğlu:
Sahih ve mütevatir hadisleri inkar eden, onları alaya alan. Hz. Mehdi, hz. İsa gelmeyecektir diyen bir ehli bidattir.

30- Ubeydullah Arslan:
Tevhid adı altında tasavvuf düşmanlığı yapan vahhabidir.

31- Prof. Muhammet Nur Doğan:
Ayetlerle varlıkları sabit olan cinleri reddeden ve insanların maymundan türediğini ileri süren bir ehli bidattır…

32- İsmail Naçar:
Peygamberimizin sakalı şerifinin hiçbir önemi yok diyen, ve Peygamberimiz de normal bir insan gibi kabirde çürür diyen, Peygamberimiz hakkında türlü iftiralar atan bir ehli bidattir..

33- Zakir Naik:
Dört Hak mezhebi birbirine karıştıran, herhangi bir mezhebe bağlı olmayan, hadisleri arka plana atan yada sadece sahih hadis diyen, Allah göktedir diyen bir sapıktır…
Hakkında geniş bilgi için linki Tıkla ve Oku:

Zakir Naik kimdir? Ehli Sünnet midir?


34- Edip Yüksel:
Bütün Hadislere Uydurma Diyen, Kuran Yeter, Herkes Kuranı Kendi Kafasına Göre Yorumlayabilir Diyen Bir Sapıktır…

35- Prof. Reşit Haylamaz:
Dinler arası diyalog adı altında yahudi ve hıristiyanlarda cennete girecek diyen, ayetleri tahrif eden bir ehli bidattir…

36- Alparslan Kuytul:
12 İmama Şii Diyen, Şii Sünni Kardeştir Diyen, Şiilik Projesinin Bir Parçası Olan Bir kimsedir… Aynı zamanda bir video kasetinde “Allah mekandan münezzehtir” dediği halde kasetin sonuna doğru başta söylediği ile çelişip, “Allah arşın üstündedir ” diyerek Allah’a mekan isnat eden ehli bidattir.
A. Kuytul Hakkında geniş bilgi ve kanıt için linki tıkla:

Furkan Haber'den Alparslan Kuytul deşifresi


37- Ali Rıza Demircan:
Kuranda Geçen Cariyeler İle İlişkiye Girelebilineceğine cevaz veren Ayeti İnkar Eden, Sahabe Cariyeler İle Zina Yaptı Deyip Onlara İftira Atan Bir ehli bidattir…

38- Caner Taslaman:
Kuran Yeter Diyen, Hadislere Gerek Yok, Hadisler Uydurma Diyen, 4 Hak Mezhebe Dil Uzatan Felsefeci Reformist Ehli Bidaat Biridir…

Caner Taslaman, Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyoloji okudu.

Big Bang teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisansını, Evrim Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle de doktorasını aldı.

Bilim-Felsefe-Din üçgenindeki çalışmalarıyla 2014 senesinde “Yıldız Teknik Üniversitesi”nin, Felsefe Bölümü’nde ise profesörlük derecesi aldı.

Evrimin İslam çelişmediği, Sünnet-i Seniyye diye bir şeyin olmadığı (örn: Sakal bırakmak sünnet değildir. 4 Ağustos 2015 Teke Tek programı) gibi Ehl-i Sünnet’e ters düşen sözleriyle tanınmaktadır.

Aynı zamanda evrim teorisini savunurken “Biz şuan patates, lahana, tavuk, mercimeğin değişime uğramasıyız. Şu anda ineğin değişime uğraması olmaktan sorun hisseden var mı aranızda?” diyerek insanların tek bir insan Hz. Adem’in nesli olduğunu inkar ederek Kuran’ı yalanladığı için kafir olmuştur.

Kendisinin Adanan Oktar’ın eski müridi olduğunu gösteren deliller mevcuttur.

Kur’an-ı Kerim’in İslam’ın tek kaynağı olduğunu savunan Taslaman hadisleri inkar etmektedir. Kendisi Arapça bilmemekte, hadis, tefsir, fıkıh gibi konularda eğitim almamış olmasına karşın, bir televizyon programında Kur’an’ı yüzünden dahi okuyamamıştır.


Allah’ın veli kullarının kabrine gidip hem ona rahmet eylemesi için hem de onun hürmetine rahmetten istifade etmek için dua edenlere “müşrik” yaftası yapıştıran mealist/reformist/sünnetsiz kafa Caner Taslaman’ın ne kadar kültürlü bir insan olduğundan dem vuruyor 🙂

 

39- Abdurrahman El-Hümeyyis:
Erbakan hocanın vefatından sonra ehli sünnet olan milli görüşün içine sızmış bir vahhabidir. Peygamberimizin Hürmetine Allahtan istemeye dahi şirk diyen ehli bidat vahhabidir..

40- Ömer Öngüt:
Ehli sünnet dışı itikada sahiptir. Ömer Öngüt, mezhepsizce hareket ederek organ nakli caiz değildir, haramdır diye fetva vermiş, organlarını bağışlayanlar cehenneme gidecektir diye Ehli sünnete zıt fetvalar vermektedir. Zaten bunu söylerken hiçbir delile, kaynağa başvurmamıştır.
Halbuki, zaruretler haramları mübah kılar. Bu hususta kitaplar da şöyle deniyor;
Müslüman uzman doktor, bir hasta için, (Organ naklinden başka çare yok) derse, ölü veya diriden organ nakli caiz olur. Din ayrılığı gözetilmez.
(El-Hedyül-İslami)
Zaruret olunca birçok yasaklar mubah olur. Ölünün de, dirinin de, bir yerini kesmek haramdır, ona eziyettir, fakat zaruret olunca, bu haramlık kalkar, çünkü dinimizde,
(Zaruretler, yasak olan şeyleri mubah kılar) kuralı vardır. (Mecelle)
Ömer Öngüt bazı Ehli Sünnet cemaatleri şirk işlemekle suçlayan ve cehennemlik olduklarına hüküm veren bir kimsedir. 

41- Cemalnur Sargut:
 Ehli sünnetten ayrılmış bir kimsedir. C. Nur Sargut denilen kadın,  ehl-i bid’at birisidir. Kur’an’da ki baş örtüsü ile ilgili ayeti kerimeye Ehli Sünnetin verdiği manadan başka mana vererek gerçek manayı  çarpıtmaktadır… Nur Suresi 31. ayeti kerime:
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوبِهِنَّۖ
“Velyedribne bihumûri hinne alâ cüyûbi hinne” (NUR/31)
Ayetin Meali: “Rasülüm o mü’min kadınlara söyle başörtülerini yakalarının üzerine kadar indirsinler.”
Kim bu ayeti kerimeye karşın başörtüsünü inkar edip başka mana verirse küfrü muciptir…

42- Ebu Haris:
Ebu Haris takma isimli kimse sapık vahabilerin fikir babası hıristiyanlar gibi Allahu Tealanın arşın üstünde oturduğuna inanan sapık İbn-i Teymiye’yi öven ve Hz. Ali’nin küfrüne fetva verdiği “Bize Kuran yeter” deyip hadisleri inkar eden harici kafirleri medhü sena eden bir sapkın bir ajandır.

43- Emre Dorman:
Emre Dorman, ehli sünnet düşmanı, hadis münkiri “türkçe namaz kılınır” diyen sapkın bir felsefecidir.

44- Muhammed Hamidullah:
Hamidullah, Mirac’ın rüya veya ruhî bir hâl olduğunu iddia ederek ehli dalaletten olmuştur.
Ruh-ul-beyan
’da Tefsir-i Hüseynî’den alınarak, (Resulullah’ın Mekke’den Mescid-i Aksa’ya götürüldüğüne inanmayan kâfir olur. Göklere ve bilinmeyen yerlere götürüldüğüne inanmayan ise sapık olur) buyuruluyor. Hamidullah ise, her ikisine de inanmıyor. Hamidullah’ın çok sapık biri olduğu çeşitli ilim adamlarınca bildirilmiştir. Mesela Necip Fazıl Kısakürek bir eserinde özetle diyor ki:
Dalalet kumkuması Hamidullah (İslâm Peygamberi) isimli kitabında:
1- Azılı İslam düşmanı müsteşrik Dr. Duzi ağzıyla konuşan,
2- Resulullah’a, Hristiyanlardan din bilgisi almış olmayı yakıştıran (s. 21),
3- (Sütkardeşi Şeyma’nın omuzunu, hayat boyu iz kalacak şekilde ısırdı) diye yazabilen (s. 40),
4- (Nübüvvetten önce, Peygamber puta koyun kurban etti) diyebilen (s. 47),
5- Vahyi, (Onların ifadesine göre) diyerek şüpheli gösteren (s. 66),
6- Buda’yı Peygamber sayan (s. 69),
7- Şakk-ül-kamer mucizesini bıyık altından alaya alan (s. 82),
8- Miracı, ruhî bir hâl sayan, Mirac’ı Allah’a mekân tayin etmiş olmak gibi gösteren (s. 92),
9- İslam’dan önce Kudüs’te mescid bulunmadığını iddia edip, Mescid-i Aksa’yı dolayısıyla Kur’anı bile yalanlamaya kadar giden (s.93),
10- Eserini, Fransızlardan gördüğü misafirperverliğe mukabele için yani kiliseyi memnun edebilmek için yazdığını itiraf eden… (Önsöz)
Evet, bütün bunları eyleyen, dinden, imandan yoksun bir bedbahtın, âlim ve mütefekkir diye piyasaya sürülmesinden büyük felaket düşünülemez. Din simsarları böyle kitapları basa dursun…(Türkiye’nin Manzarası)

45. Haktan Akdoğan:
Cinlere uzaylılar diyen bazı uzaylıları putlaştıran, hayali ufolardan söz eden Kuran ve Sünnete aykırı görüşleri olan ehli bid’at bir kimsedir.

46- Hasan El-Benna

İlk zamanlarda İhya, Envarü’l-Muhammediyye ve Tenvirü’l-Kulub gibi ananevi kitapları okumayı âdet edinmiş iken, tahsil için geldiği Kâhire’de Reşid Rıza’nın sohbetlerine ve modernizmin merkezlerinden biri olan el-Mektebetü’s-Selefiyyeye devam ederek dünya görüşünü değiştirmiştir. Reşid Rıza’nın el-Menar adlı mecmuasını 1940’a kadar neşr etmiştir.

Memleketin manevi kalkınması cihetiyle Cemaleddin Efgani ve Muhammed Abduh’un koymuş olduğu kaideleri esas alır. Bunların halkı dinen ve ahlaken faydalı bir cihete götürdüğünü; akideyi doğru bir temele oturttuğunu iddia eder. (Hatıralar, 268, 273)

Modernist olduğu halde, hiçbir zaman açıkça reformdan bahsetmedi; netameli mevzulara pek girmedi. Üstatlarının sivri taraflarını kendi şahsiyetiyle örtmeye çalıştı. Bunlardan farklı olarak sadece entelektüelleri değil, halkı da davasına katmaya çalıştı. Misyonunu, hem selefi çizgide hem de ehl-i sünnet ve tasavvuf yolunda diye birbirine mütenakız unsurlarla vasıflandırdı.
Bazı cahiller onun ehli tasavvuf olduğunu bazıları ise onun ehli sünnet olduğunu sanmaktadır.
Özetle ona gizli selefiyeci demek daha uygun olur.

47- Ömer Özsoy;
“Kur’ân’da Allah çelişkiler içerisindedir” diyerek küfre sapmıştır.
48- İlhami Güler:
“Kur’an’da ki bazı kıssalar Peygamberin uydurmasıdır ve atılmalıdır”
diyerek küfrünü izhar etmiştir.

48- Hayrettin Karaman:
Kabir alemi ile ilgili ehli sünnet dışı görüşleri mevcuttur.
LİNK:
https://www.cubbeliahmethoca.com.tr/tr/reddiyeler/mehmet-okuyan/hazreti-meryem-validemize-cift-cinsiyetli-diyen-mehmet-okuyan-in-kur-an-dan-getirdigi-delil-tam-bir-tahrifat-12719

*****************************************

Yukarda İsimlerini Zikrettiğimiz Hocaların Hepsinin Temel Yanlışlarını Yazdım, Bu Temel Yanlışlardan Bazıları Onları Ehli Sünnet İtikadından Çıkarırken, Bazıları da Dinden Çıkarır…

Bu Kişilerin Sohbetlerini Dinlemeyiniz, Kitaplarını Okumayınız, Kanallarını Seyretmeyiniz.

EHLİ BİDAT DERNEKLER

İŞTE UZAK DURMAMIZ GEREKEN VEHHABİ VE ŞİA PROPAGANDASI YAPAN EHLİ SÜNNET DIŞI VAKIF VE DERNEKLER LİSTESİ…

1- KALEMDER ( Selefi-vehhabi )
2- İLME DAVET KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ( Selefi-Vehhabi)
3- ASRI SAADET İLİM ARAŞTIRMA YAYMA DERNEĞİ ( Selefi- Vehhabi, ayrıca Ubeydullah Aslan denen vehhabinin derneğidir)
4- ÖNCÜ NESİL İNSANİ YARDIM DERNEĞİ ( selefi Vehhabi Ubeydullah Arslan buradada aktif rol oynar )
5- ÜLFET DER ( Selefi-Vehhabi )
6- ÇAĞRIDER( Selefi-Vehhabi )
7- İKRA İLİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ( Selefi-Vehhabi
8- FURKAN DERNEĞİ ( Alpaslan Kuytul )
9- SÜLEYMANİYE VAKFI ( Abdulaziz Bayındır )
10- ENSAR VAKFI ( Nurettin Yıldız’a yakındır )
11- ANTİ KAPİTALİST MÜSLÜMANLAR OLUŞUMU ( İhsan Eliaçık alevi menşeili )
12- BAV BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI ( Adnan Oktar)
13- MERİDYEN DESTEK DERNEĞİ ( Reformisttir, Hayrettin Karaman’a şükran plaketi dahi sunmuştur ve Karaman bu dernek çatısı altında bir çok konferans vermiştir )
14- BAŞAK DER ( Mustafa İslamoğlu’na yakın)
15- ASYA DERNEĞİ ( Mustafa İslamoğlu’na yakın )
16- YARDIMELİ AVRUPA DERNEĞİ ( Mustafa İslamoğlu’na yakın )
17- MEŞALE EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ( Mustafa İslamoğlu’na yakın )
18- KUBA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ( Mustafa İslamoğlu’na yakın )
19- AYYILDIZ SİVİL TOPLUM DERNEĞİ ( Sahte peygamber Muhammed Erol İstanbulinin derneğidir)
20- OSMANLI KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMA DERNEĞİ ( Sahte peygamber İskender Evresenoğlu MİHR sapığının derneği )
21- MİHR HAVACILIK KULÜBÜ DERNEĞİ ( Sahte peygamber İskender Evresenoğlu MİHR sapığının derneği )
22- MANEVİ TEKAMÜL DERNEĞİ MT-DER ( Sahte peygamber İskender Evresenoğlu MİHR sapığının derneği )
23- OSMANLI MEDENİYETLER İTTİFAKI YAŞATMA DERNEĞİ ( Sahte peygamber İskender Evresenoğlu MİHR sapığının derneği )
24- TÜRKİYE CAFERİLERİ LİDERİ CAFERİLİK İNANCINI TANITMA ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ( Şii-Caferi derneği lideri Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz’ dür)
25- DÜNYA KARDEŞLİK BİRLİĞİ EVRENSEL BİRLEŞİM DERNEĞİ ( V.Bülent Çorak adlı sahte peygamberin derneğidir, Hz Mevlana’yı istismar eder, uzaydan vahiy aldığını söyler, bir çok üyesi vardır )
26- İLMİ ARAŞTIRMA EĞİTİM KÜLTÜR DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ( Selefi – Vehhabi)
27- HİKMET VAKFI – ( İbni Teymiyyeci )
28- OKUR-DER ( Selefi – Vehhabi )

Bu Bidat Dernekleri Listesi Alıntıdır.


Yazan: Bekir Abdullah

(Visited 46.399 times, 50 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Ehli Bidat Hocalardan 47 Tanesi Deşifre Edildi” üzerine 174 yorum.

 1. Selamınaleykum İhsan Şenocak ve Muhammed Emin Yıldırım Ehli sünnet midir ?
  Birde Ehli sünnet hocaları da paylaşabilir mısınız ?

  1. Aleykümselam.
   İhsan Şenocak hocanın ehli sünnet bir alim olduğunu biliyoruz.
   Muhammed Emin Yıldırım hakkında da ehli sünnete aykırı itikadi ve ameli şeyler bilmiyoruz.
   Okuyan hanım, Ehli Sünnet Hocaları sayarsak buraya sığdıramayız. Ama özetle şöyle yazalım:
   En başta Peygamberimiz ve ashabı ehli sünnet büyükleridir. Onlardan sonra dört mezhep imamları ve onları takip eden değerli imamlarımızdır. Bunlardan başka Nakşibendi ve Kadiri ve diğer ehli sünnet tarikatlarının mürşitlerinin hepsi ehli sünnet alimleridir.
   Günümüzde ise Peygamberimizin sünnetlerini ve hadislerini saygı ile kabul edip inkar etmeyen, sahabe efendilerimizi saygıyla anan onların icmasına dil uzatmayan, dört mezhebi hak mezhepler olarak kabul edip imamlarına saygılı olan, Ehli Sünnet tarikatı büyüklerine hakaret etmeyen her alim ehli sünnet alimidir.

 2. Hasan el benna çok muhtelif hatta çoğu ehli sünnet alim kendisine şehit der islami hareketin öncülerinden der kendisi de ehli tasavvuftur nakşidir listede olması sizin titiz olmadığınız konusunda biraz düşündürdü beni.

  1. Bizim din hususundaki hassasiyetimizi siz anlayamaz ve göremezsiniz. Çünkü sizi selefiyeciler hakikate kör ve sağır yapmış biz ne yapalım? Allahu teala sizi sıratı müstekim üzere kılsın.

   Hiçbir ehli sünnet alimi ona şehid dememiştir. O mason Abduh’un izinden gitmiş gizli bir selefiyecidir. Memleketin manevi kalkınması cihetiyle Cemaleddin Efgani ve Muhammed Abduh’un koymuş olduğu kaideleri esas alır. Bunların halkı dinen ve ahlaken faydalı bir cihete götürdüğünü; akideyi doğru bir temele oturttuğunu iddia eder. (Hatıralar, 268, 273)

   Modernist olduğu halde, hiçbir zaman açıkça reformdan bahsetmedi; netameli mevzulara pek girmedi. Üstatlarının sivri taraflarını kendi şahsiyetiyle örtmeye çalıştı. Bunlardan farklı olarak sadece entelektüelleri değil, halkı da davasına katmaya çalıştı. Misyonunu, hem selefi çizgide hem de ehl-i sünnet ve tasavvuf yolunda diye birbirine mütenakız unsurlarla vasıflandırdı.
   Bazı cahiller onun ehli tasavvuf olduğunu bazıları ise onun ehli sünnet olduğunu sanmaktadır.
   Özetle ona gizli selefiyeci demek daha uygun olur.

  1. Teşekkür ederim. Haklarında bilgi edindikten sonra onları da ekleriz inşaallah..

 3. Yazdıklarınızın çoğuna katılıyorum ancak nureddin yıldız istisna o tam ehli sünnettir hakkına girmeyin sohbetleri gençliğe çok fayda sağlıyor belki bir kaç yanlış düşüncesi vardır bilemeyiz ama genel olarak ehli sünnete hizmet ediyor Muhammed emin Yıldırım ve ihsan şenocak gibi

 4. Allah razı olsun niyetim ilahiyattaki ehli biat kişilerdi.Ama karşımda bir cihat gördüm Allah kaleminize güç versin.İmam hatipli olduğum halde dinimi muhafazada ilmen acizim.Bizi aydınlattığız en azından kime güvenip güvenemeyeceğimiz sorusuna delilli cevap bulabildiğim bir site olmuş.Sizden ricam halen ilahiyatta görev alan ve gençlerimizi zehirleyen fikir inanış ve kişileride ifşa etmenizdir.

  1. Allah sizden de razı olsun kardeşim. Mdyatik olmuş bildiğiniz ehli bid’at saptırıcı kimseler varsa kanıtlarıyla birlikte bize yazın burada onları da ifşa edelim.

 5. Hocam Selamun Aleykum. Burdaki çoğu kişinin sapkın görüşte olduğuna katiliyorum. Islami kendilerine göre anlayıp insanlara da öyle anlatmaya calisan sapiklar da var aralarinda. Bazılarını da tanımadığım için bir sey diyemeyeceğim. Lakin, Yasin Gündoğdu hocanin önceden vaazlarini dinliyordum ama bu zamana kadar hiç absürd bir sözunu işitmedim ya da ben fark edemedim bilemiyorum. O kişi hakkında gerçekten ehli bidat denilir mi ? Çünkü bu tehlikeli bir adlandirma. Allah korusun hakka girmeyelim. Öyle fişledigimiz insan ahirette yakamiza yapismasin sonra hocam.

  1. Aleykümselam Afitab hanım.
   Maalesef onun hakkında bilgileriniz eksiktir. İşte onunla ilgili açıklamalar:
   https://keremonder.com/yasin-gundogdu-hoca-hakkinda-ne-soylersiniz

   Özet:
   Kerem Önder hoca Yasin Gündoğdu hoca hakkında şöyle diyor:
   “Google’da ufak bir araştırma yaptığımda, profilinde paylaştığı birkaç materyale şahid oldum ki, çok üzüldüm!
   Ne kadar mezhepsiz adam varsa bunun profilinde!

   İnsan bir tane de Ehli Sünnet hoca dinler yahu!
   Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir.

   Bu nasıl saat (profil), hep yanlış adamları gösteriyor?

   ‘Allah senin kimle evleneceğini bilemez!’ diyen Abdülaziz Bayındır’ın sohbetini paylaşmış; Altı iman esasından biri olan kaderi inkar eden Mustafa İslamoğlu’nu paylaşmış; ‘Kabir azabı yok!’, ‘Cehennem sonsuz değil!’ hezeyanlarını savuran Mehmet Okuyan’a methiyeler düzüyor!
   Bu Bermuda üçgeninde bir tek Edip Yüksel eksik!”
   Kerem Önder

   Bu hususta son sözümüz: Ehli sünnet bir alim ehli bidat olan hocaları övemez. Övüyorsa o da onlardandır.
   https://www.izlesene.com/video/yasin-gundogduya-reddiye-isa-as-gelmeyecek-hayizlikadin-oruc-tutar/8199854

 6. Ey dengesiz ve yolunu kaybetmiş terbiye yoksunu kimse! Allahu teala sana hidayet versin ve Müslüman olmayı nasip etsin!
  Bilesin ki burada ifşa ettiğim sapık ve zındıkların savunmasını ancak senin gibi ilim ve irfan yoksunu zavallılar yapar…

 7. Allah razı olsun bu hoca sandıklarımızı deşifre ettiğiniz için zaten çoğu televizyonda yarı çıplak sunucularla güya dinimizi anlatıyorlar bizede tuhaf geliyor anlayamıyorduk insanların kafasını karıştırıyorlar.Süleymancılar hakkında bir şey söylicem oğlum onların yurdunda kalıyor aydat ödüyoruz ama normal çünkü eğitim görüyorlar yiyorlar içiyorlar kimseden zorla zekat veya hayır sadaka istemiyorlar.isteyen veriyor kendi aralarında kermesler yapıp işlerini binalarını yapıyorlar.bilmenizi istedim

  1. Allah sizden de razı olsun kardeşim. Sizin gibi ehli sünnet olanlar bu yazılarımızı takdir ediyor. Ama vahhabi ve reformist kimselere de çok ağır geliyor ve o sebeple bize hakaret ediyorlar. Elbet onlarla İlahi Hesap günü karşılaşıp hesaplaşacağız ve hakkımız alacağız ama yine de onlar adına üzülüyoruz.
   Süleymancı kardeşlerimiz ehli sünnettir. Her cemaatte olduğu gibi onlarda da kişisel çıkar peşinde olanlar vardır. Bu yüzden onların genel olarak cemaatlerini karalayamayız. Sözümüz o kontrol dışında kalan çakma süleymancılaradır.

 8. SiZ harici misiniz ehli sünneti tekelinizde sanıyorsunuz size uymayan herkeze ya vahhabi ya sapık yada başka biseyle itham ediyorsunuz sizin yaptığınız hariciliktir başka bişey değil rabbim size rahmet etsin menzil ve İsmail Ağa hariç herkez ehli sünnet dışı sapık herifler tekfirci hariciler.

  1. Bize “siz harici misiniz” diyen harici savar rumuzlu kişi! Yok harici falan değiliz elhamdülillah. Biz ehli sünnetiz. Ama siz kimsiniz? Siz haricinin daha kim olduğunu bilmeyecek kadar aptal ve cahilsiniz. Hariciler Hz Osman ve Hz Ali’yi şehid eden hadisleri inkar eden kafirlerdir.
   Ama kör değilsen okuryazarlığın da varsa bizim bu site haricileri yerlere vuran bir ehli sünnet sitesidir. Menzil ve <<<<<<<<

 9. Hz. Ali aleyhisselamın hakkını gasp edenler hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Ebu Bekir’in, Ömer’in, Osman’ın, Muaviye’nin, Yezid’in ve nesilinin; tertemiz pak Allah tarafından övülmüş, seçilmiş, Peygamber torunlarının hakkını yemesi hakkında ?? Maide Suresinin 57. Ayeti hakkında? Resulullah Efendimiz bu alemden göçer göçmez koltuk peşinde koşanlar hakkında ? Ömer’in travih için dediği güzel bidat hakkında? Bidat güzel olur mu adı üzerinde bidat.. madem bidatten bahsediyorsunuz neden bunu da yazmadınız ? bu yazınızda bidat işleyenlere itirazım yok. ancak bunları da kaleme alın..

  1. Nuri Rüzgar!
   Ashabın hakkında bu olumsuz düşünceniz tamamen mesnetsiz ve desteksizdir.
   Okuduğunuz kaynaklar şia kaynağı yada ehli sünnet düşmanı kafirlerin kaynağıdır.
   Ne Hz. Ebu Bekir ne de Hz. Ömer sizin anladığınız gibi koltuk peşinde olmayan büyük sahabelerdi.
   Tam tersine Rasulullahın vefatını fırsata çevirip yeni kurulan İslam devletinin yıkılmasına meydan vermeden devlet başkanını seçerek fitneyi önleyen iki yiğit insandı onlar.
   Hz. Ali o sırada Rasulullahın cenaze işi ile meşguldü çünkü Peygamberimiz “Benim cenaze işlerimle akrabalarım meşgul olsun” diye buyurmuştu.
   Daha sonra Hz Ali’de gelip Hz. Ebu Bekir’in halifeliğini kabul etmiş ona biat etmişti.
   Hz. Ömerin halife seçilmesine ise bizzat Hz. Ali önder olmuştur.
   Hz. Osman’ın halife seçilmesine ise itiraz etmemiştir. Hatta Hz. Osmanı öldürmek isteyen haricilerden oğulları ile birlikte korumaya çalışmıştır.
   Hz. Hasan babasından sonra halife seçilmiş, Hz. Muaviye ile savaşıp müslümanların kanlarının dökülmemesi için halifeliği Hz. Muaviyeye kendi rızası ile devretmiştir.
   Hz. Hüseyin sadece Yezid denilen lanetliye karşı çıkmış onunla savaşmıştır ne yazık ki Iraklı alçaklar onu savaş meydanında bırakıp kaçmışlar Yezidin askerleri ile baş başa bırakmışlardır.
   Yezit ise sahabe değildir hiç bir ehli sünnet Yezidi asla haklı bulmaz onun ehli beyt katili olduğunu kabul eder.
   Sizin iddia ettiğiniz gibi Hz Ömer teravih namazını 20 rekat yapmamıştır. Bilakis Rasulullah teravih namazını 20 rekat kıldığı için kendi halifeliği zamanında teravih namazlarını hep 20 rekat kıldırarak onun bu sünnetinin devamını sağlamıştır.
   Peygamberimiz “Ashabıma hakaret etmeyin onlara sövmeyin hiçbiriniz onlar gibi olamazsınız” buyurmuştur.
   Sizde sizin hocalarınız da takvada ve İslama hizmette Hz Ebu Bekir ve Hz Ömer’in tırnağı olamazsınız. Edebinizi takının küfürlerinizden dolayı tövbe ediniz.

   Maide suresi 57. ayeti kerimeden söz ediyorsunuz. Ama ne demek istediğinizi bilmiyorsunuz. Çünkü kör taklitçisiniz. Sapkın üstatlarınız ne dediyse araştırmadan onlara körü körüne tabi olup cehenneme bilet alıyorsunuz.
   İşte o ayet-i kerime (mealen):
   Maide/57:
   – “Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve kâfirlerden, dininizi alay ve eğlence konusu yapanları dost edinmeyin. Eğer (gerçekten) iman ediyorsanız, Allah’dan gereğince korkun.”

   Görüldüğü gibi bu ayet kafirlerden ve dinimizi alaya alan münafıklardan söz ediyor.
   Siz Rasulullahın dostu ve kayın pederi Hz Ebu Bekir ve Hz Ömeri kafir sayıyorsanız Rasulullaha hakaret etmiş oluyorsunuz. Böyle yapanlar ise kafirlerin ta kendileridir.!!!

 10. Şahane bi yazı olmuş..
  Bu siteyi Tesadufen keşfettim..Iyi ki de rasladım..Bilgiler Aydınlattı beni..

  Çoğunun görüşlerini ” Aykırı ” bulup bunlar nasıl Prof. Olmuş der dururdum..

  Vahhabilik islam dinine zarar veren bi oluşum..Buna alet olup destekleyenleri de Allah Kahretsin..

  Bu gibi Hoca sıfatını Taşıyanlar yüzünden yemin ediyorum Dinden uzaklaşanlar var..

  Allah Razı olsun..

  1. Sitemizi anlayıp takdir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Allahu Teala sizden razı olsun Allah’a (celle celalüh) emanet olunuz.

 11. süleymanlılar fakirler için zekat toplamıyor. para toplarken, en baştan söyleyerek kur’an öğrenen talebelerin yani ashabı suffe misali yatılı kuran ve ilimlerini öğrenen talebelerin ihtiyaçları için topluyorlar. ve onlara yapılan binalar da güzel ve büyük olunca orayı siz otel mi zannediyorsunuz?
  ilim medreselerini?
  illa kuran kursu paspal ve fakru zaruret görüntüsü içinde mi olmalı? talebeye yapılan her yatırım son kuruşuna kadar helaldir. ilim talebesinin atının üzengisi altından olsa dahi ona zekat caizdir.
  halk buralarda 80 senedir dinini öğreniyor. beytül mal olan bu binalar sadece ümmeti muhammedin evladına dinini öğretiyor. kimsenin köşkü veya lokantası olarak kullanılmıyor.

  ayrıca zekatla ilgili kıt malumatınız da sırıtmış. bu kadar cehaletle ehl-i sünnet düşmanlaruyla mücadele olmaz. sadece fakirlere verilebileceğini iddia etmeniz, masarıfı zekatın 8 kaleminden en önemli ikisinden biri olan fi sebilillahı görmemeniz veya bilmemeniz de üzücü.

  üstelik itham da bulunmanız, kul hakkı hassasiyetine ehemmiyet vermediğinizi gösteriyor. Niyetinizin yanlış olmadığını düşünüyorum fakat bazı hususlarda hassas olmanız gerekir.

  Allah size en doğru olanı anlamayı nasip etsin inşAllah

  1. Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerine saygım sonsuzdur. O son devrin alim ve velilerindendir. Şu zamanda onun adını kullanarak hizmet yaptığını sanan o cemaate mensup bazıları ondan çok uzaktır.
   Kedi yavrusunu yiyeceği zaman fareye benzetirmiş.
   Zekat ve öşürle cami dahi yapılamazken bazı bu tür çakma Süleymancılar haramı helale benzeterek fakirin hakkı olan zekat ve öşürle devasa binalar yaptırıp milyarlar kazanmaktadır.
   Bu eleştirim tüm süleymancıları kapsamaz.

   Zengin talebenin zekat alabilmesi için zengin babası anası ona harçlık göndermemesi ve onun Allah yolunda dini tedrisat yapması gerekir. Zekat ve öşür paraları sıradan üniversite talebelerine zengin fakir ayrımı yapmadan verilemez. Oysaki söz konusu kimseler her öğrenciden aidat alıyor. Bazıları madem ki zekatı öğrencilere harcadığını iddia ediyorlar neden her talebeden her ay aidat almadan yurtlarda tutmuyorlar.?
   Bizi eleştiren çakma Süleymancıya atfen diyoruz ki bizim ilmimizi sorgulayabilmeniz için yazdığımız 50 ciltlik eserimizi baştan sona okumanız ve sizin de en az o kadar eser yazmanız gerekir.
   Bizim ihlasımıza gelince ne yaptığımız bellidir. Kimseden öşür, zekat, kurban derisi toplamıyoruz. Makrube yedirip himmet parası adı altında aidat ödeyen zengin üyelerimiz, ülkenin her kazasında ve her vilayetinde tıkır tıkır gelir getiren devasa yurtlarımız ve dershanelerimiz yoktur…

   Fakir fukaranın hakkı midesinde ve kan damarlarında dolaşan kimseler bizi sorgulayamaz!!!

 12. Ali küçük hoca hakkında bilgi istiyorum. Onun kitaplarını tavsiye edermisiniz. Mesela Kuran’ı Kerim Tefsirini. Teşekkür ederim.

  1. Nurettin Yıldız konferansında Hz. Ebu Bekir’e şu hakarette bulunmuştur:
   “Mal hırsı ve şehvet tehlikesinden hiç kimsenin garantisi yoktur. Ebû Bekir bile olsa… Bir hurma fidanı için ağzını bozmuştur. Bir kere o hurma dikilen araziye para vermemişsin, kelepir gelmiş sana… Yani o hurma olmasa acından ölecekmiş gibi bir fidan için ağzını bozmuştur.
   Bundan ders alacağız ağzımızı bozmamaya çalışacağız, kazara böyle bir ayak kayması, dil kayması olursa aynı azimle devam edeceğiz…”
   Bu iftiralara verilecek cevap nedir?
   Seyyidinâ Ebûbekir (r.a.)’den elbette bütün Müslümanlar ders almalıdır. Müslümanlık dersi, insanlık dersi, fazilet dersi…
   Bu haber Şia kaynaklıdır zira Sünni kaynaklarda bulamadığımız söz konusu hâdisenin anlatıldığı ve satır aralarında zerk edilen bu ve bunun gibi zehirleri görünce konferansın diğer kısımlarındaki medih dolu ifadelerin amacı daha iyi anlaşılmaktadır.

   Nureddin Yıldız Ayrıca Şunları da Söylemiştir:
   * “Allah Gökte midir, yoksa mekandan münezzeh midir belli değil.”
   * “Sahabenin İçinde Kadın Gibi Korkak Olanlar Vardır” deyip Sahabeye Dil Uzatan,
   * “Bizden Biri 50 Tane Ebu Bekir Eder” diyen,
   * Ayrıca İbni Teymiye Gibi Bir Sapık İçin “Müceddid” Diyen.
   * Muhyiddin Arabi ve Hz. Mevlana Gibi Tasavvuf Büyüklerine Müşrik Diyen ehli sünnet dışı bir kimsedir…

   Bir kimse bu kanıtlara rağmen hala Nureddin Yıldız’ı savunuyorsa Allahu tealadan o kimseye hidayet dilerim.

 13. Faize helal diyip milletten para toplayan süleymancılara,
  Banka kuran tesettüre teferruattır diyen papaya hazret diyen Fetöye hocaefendi diyeceksiniz diyen mahmutçulara,
  Kendini gavs ilan edip lüks içinde yaşayan menzilcilere
  Bediüzaman hz lerini mehdi ilan eden sözde yazıcı okuyucalara
  Neden değinmediniz?

  1. Bakın Yusuf efendi! Bilmediğiniz ve doğru bildiğiniz çok yanlış şeyler var.
   Biz araştırıp bir kanıt bulmadan kimseye şu şöyledir demedik ve diyemeyiz de…
   Süleymancılar faize helal demiyor kafir memleketinde kafir memleketlerinde faiz almaya cevaz veren hadisi şerife dayanarak kafir ülkelerindeki bankalardan faiz aldıklarını biliyorum. Buna karşın fukahanın içtihadına göre onlara faiz vermek doğru değildir. Ama S. cematinin esas yanlışları fakirin hakkı olan zekatı toplayıp fakirlere vermek yerine devasa bina yapmalarıdır. Araştırırsan bunlar hakkında da yazımız vardır.
   Fetö aleyhinde 2011 yılından yazmış olduğumuz makalelerimiz var(Dinler Arası Diyalog). Keşke okusaydınız. İftiracı olduğunuz buradan bellidir. İşte o yazılarımızın linkleri:
   https://islamdergisi.com/akaid/dinler-arasi-diyalog-nedir/
   https://islamdergisi.com/genel/ilimli-islam-ve-dinler-arasi-diyalog-nedir/
   https://islamdergisi.com/genel/dinler-arasi-diyalog/

   Fetöye hoca efendi diyeceksiniz sözünü eğer Mahmud Efendi söylemişse fetö deşifre olmadan çok önce olmalıdır. Gaybı ancak Allah bilir. Mahmut efendi de bilememiştir o vakitler onun gerçek yüzünü. Bundan dolayı onu kınamanız haksızlıktır.
   Menzil hakkında da iftira ediyorsun. S.Abdulbaki hazretleri varlık içinde sade hayat yaşayan büyük bir sofidir. Varlığını açtırdığı yüzlerce medresedeki binlerce okuttuğu mollalarına harcamaktadır. Bütün yaşantısı cami ile ev arasında geçen bir zata iftira ederek zulmediyorsun yazıklar olsun sana.
   Okuyucular Saidi Nursi’ye mehdi falan demiyorlar onu sen diyorsun.

Bir cevap yazın