Ehli Bidat Hocalardan 47 Tanesi Deşifre Edildi

Yazan: Bekir Abdullah

NOT: Okuyucu kardeşim lütfen bu yazımızı okumadan bizi eleştirme!

İngilizler, 1730 ve daha sonraki yıllarda Hempır, Lovrıns ve onun gibi binlerce casus yetiştirerek Osmanlı ve tüm İslam alemi içine soktuğu casusları sayesinde kan ve  gözyaşı dökülmesine, çıkardıkları fitnelerle bölünmelere sebep olmuşlardır.
Bir süre sonra bu işin zor ve kendilerine pahalıya mal olduğunun farkına vardıklarında 20. ve 21. Yüzyılda taktik değiştirip İslam’ı içten yıkmanın daha ucuz ve kolay bir yolunu buldular. Bu sinsi oyunun piyonları ise yerli Lovrınslar yani satılmış sözde hocalar, ilahiyatçılardır.

Bunların taktikleri, “Kuran Bize Yeter” “Dininizi neden Kurandan Öğrenmiyorsunuz” sloganlarıyla hadis ve ehli sünneti terk ve tasavvuf inkarcılığı yaparak kendi yazdıkları bozuk mealleri okumayı doğru İslam imiş gibi göstererek sosyal medyada manevi virüs saçarak her geçen gün bir çok Müslümanı dinden uzaklaştırmaktadırlar.
Bilinçsiz Müslümanlar önce tasavvufa karşı çıkmakla başlayıp sonra dört hak mezhebe karşı çıkarak hadis inkarcılığı yapıp daha sonra da Kuran’a dil uzatarak Deist (
Allah’a inanıp kitaplarına ve peygamberlerine inanmayanlar) olmaktadırlar. Bu deistleri para ile satın alan misyonerler onları kolayca hıristiyanlaştırıp cehenneme biletlerini kesmektedirler.
Bu ihanetin pençesine düşmemek için ehli sünnet yoluna sarılmaktan başka kurtuluş yolu yoktur vesselam.
Bekir Abdullah… 28 Ağustos 2020

 

EHL-İ BİD’AT HOCALAR ve EHL-İ BİD’AT DERNEKLER

EHL-İ BİD’AT HOCALAR:
1- İbn-i Teymiyye:
Hanbeli fıkıh ve hadis âlimi iken mezhepsiz oldu. Ehl-i sünnete uymayan yazılarından dolayı Mısır’da iki defa hapsedildi. 1263 senesinde Harran’da doğup, 1328 de Şam’da kalede hapiste iken öldü.

İbni Teymiye, Ehl-i sünnet âlimlerinin büyüklüğünü anlamamış, tasavvufu inkâr etmiş, Ehl-i sünnetten ayrılmıştır. Kitapları, kendilerine Selefiyyeci diyen mezhepsizlere kaynak olmaktadır. Mezhepsizler, onu övmekte, İslam müceddidlerinin piri demektedirler. İbni Teymiye’nin şâki ve dalalette olduğu Seyf-ül-Cebbar ve farisi Tâlim-üs-Sübyan‘da da yazılıdır.

Camiul-ezherdeki hanefi âlimlerinden Muhammed Bahitin (Tathir-ül-füad min-denisil itikad) kitabı, (Et-tevessüli bin-Nebi ve bis-Salihin), (Şevahid-ül-hak), (Cevahir-ül-bihar), (Seyf-ül-Cebbar) ve (Tâlim-üs-sübyan) kitapları, İbni Teymiye’nin dalalete düştüğünü vesikalarla ispat etmektedir.

İBN-İ TEYMİYYE’NİN SAPKINLIKLARI:

1- “İbni Teymiye, Kitab-ül Arş isimli eserinde,
“Allah Arş’ın üzerinde oturur, kendisi ile beraber oturması için Rasulullaha da yer bırakır” diyor.
Essırat-ul-müstekim kitabında da, büyük sahabi Rasulullahın amcasının oğlu İbni Abbas gibi bir sahabiye “kâfir” demiştir”. (Keşfüzzunun)

2- “El-ubudiyyet kitabında ise, Allahü teâlânın ismini zikretmenin bid’at ve dalalet olduğunu bildirmekte ve tasavvuf âlimlerine çirkin iftiralar yapmaktadır”.

3- “(Arş kadimdir) yani; yaratılmamış” diyor. (Akaid-i Adudiyye şerhi)
Allah’tan başkasına yaratılmamış demek şirktir.

4- (Şam Camii’nin minberinden inerken “Allah gökten yere, benim indiğim gibi iner” demiştir.)
[İbni Battuta –Tuhfetünnüzzar tarihi]

5- Vahhabiligin musebbibi İbni Teymiyyedir.
Hz Ömer (r.a.) için diyor ki;
”Halife Ömer’in 300 tane yanlış fetvası var. Ümmetin başına ne belalar açtı”
Hz Ali (r.a) için,
“Ali, Ebu Cehil’in kızına aşık oldu, ölene kadar da unutamadı” diye hakaret ediyor.

Bütün bu bilgileri öğrendikten sonra İbn-i Teymiyye’yi seven ve onu öven herkes sapıktır.


3- Cemaleddin Afgani:
İngiliz ajanı bir masondur. 1838 senesinde Afganistan’da doğup, 1897 de İstanbul’da vefat etti. Din bilgisi azdı. Zındıkların kitaplarını okuyarak dinden çıkmıştır. Bir aralık Ruslar tarafından satın alınarak, ana vatanı olan Afganistan’a karşı casusluk yaptı. Dinine ve vatanına hıyanet etmekten çekinmedi. İngiliz masonları ile de işbirliği yaparak zengin oldu ise de, Osmanlı Şeyh-ül-İslamı Hasan Fehmi efendi, onun cahilliğini ve zındıklığını ortaya koydu. 1944 de, kemikleri, İstanbul’dan, Kabil’e nakil edildi.
Mısırlı Edib İshak, Ed-dürer kitabında, bunun Kahire mason locası reisi olduğunu yazmaktadır. Bütün masonlar gibi, çeşitli kılıklara girerek, İslamiyet’i içerden yıkmaya çalışmıştır.

3- Muhammed Abduh:
Sicilli mason Abduh’la çömezi mezhepsiz Reşit Rıza, İslam âlimi değil, birer İslam düşmanıdır. Kahire mason locası reisi olan Cemaleddin Efgani’nin İslam’ı içeriden yıkma propagandalarına aldanan mason Abduh Beyrut mason locası başkanı, (Mısır’da Efgani’den sonra mason locası başkanı olan imam Abduh, masonluk ruhunu yayarak çok hizmet etti) diyor. (Daire-tül-mearif-ül-masoniyye s. 197)

Efgani’den sonra, Abduh da, masonluğa çok yardım etti. (Les franco-maçons s. 127)

(Salih amel işleyen kâfir de olsa, Cennete girer) diyor. Hayranı Seyyit Kutup bile, (Üstad Abduh, düşünüşünü nakzeden âyetleri hatırlamıyor) diyerek tenkit ediyor. [Nisa 124. âyetinin tefsirinde]

Fil suresindeki kuşlara sivrisinek, attıkları taşlara da mikrop diyor. Elmalılı Hamdi, tefsirinde buna gerekli cevabı vermiştir. (s. 84, 87)

(İslamiyet ve nasraniyet) kitabında, (Bütün dinler birdir. Dış görünüşleri değişiktir) diyor. Londra’daki papaza yazdığı mektupta, (İslamiyet ve Hristiyanlık gibi iki büyük dinin el ele vererek kucaklaşmasını beklerim) diyor. (F. Bilgiler) [Hristiyanlığa büyük din diyor.]

4- Reşid Rıza:
Bu kişide Cemalledin Afgani ve Muhammed Abduh adlı Masonların öğrencisidir. Reformist bir bidaatçıdır…
Yüksek İslam enstitüsü eski müdürü Ahmed Davudoğlu, Din Tahripçileri kitabında diyor ki:
Mezhepsiz Reşit Rıza, hocası mason Abduh’un dinde reformcu fikirlerini yaymak için Mısır’da El-Menar dergisini çıkardı. (Eldavetü vel-irşad) medresesinde hocalık yaptı. El-Muhaverat kitabında, Ehl-i sünnet mezhebine ve fıkıh kitaplarına saldırdı.

Mezhepsizler kitabında Dr. Hasib Es-Samirai [Ali Nar tercümesinde] diyor ki:
Reşit Rıza ne aldıysa, M. Abduh’tan aldı. O da bütün sermayesini, şarkın filozofu denilen Efgani’den devşirdi. Yani bu iki zatın, özü ve fikrî hüviyeti üstadlarına bağlıdır. (s. 45)

Reşit Rıza, Efgani’nin fikir mirasçısı ve çömezi Abduh’la beraber olmuştur. (s. 80)

El-Menar dergisinde Vehhabiler hakkında çeşitli makaleler yayımlayan Reşid Rıza, Vehhabi hareketini yerinde ve lüzumlu görmüştür.
[Prof. Yusuf Ziya Yörükan, “Vahhabilik”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 6]

5- Seyit Kutup:
Ehli Sünnet Değildir, Mezhepsizdir, Kendi Kafasına Göre Tefsir Yazmıştır, İbni Teymiye Gibi Bir Sapığı Överken Nice Ehli Sünnet Alimlerine Dil Uzatmıştır. Öte Yandan Hz. Osmana Türlü İftiralar Atmıştır. İslamın Güçlü Olamamasının Temel Sebebi Hz. Osmanin Halife Olmasıdır Demiştir. Tüm Tarikatları Şirkle İtham Etmiş Bir Sapıktır…
(Kaynak: Yazdığı kitaplardır)

6- Mevdudi:
Merhum Ahmed Davudoğlu Hoca, Din Tahripçileri kitabında Mevdudi;
(Her peygamber günah işler) diyor. (s. 174)
(Peygamberimiz Kur’anın eşitlik esasıyla ameli terk etti) diyor. (s. 176)
Mevdudi, Resail Mesail isimli eserinde 57. sayfada,
(Resulullah Deccal’ın kendi zamanında çıkacağını sanıyordu, ama bu zannı üzerinden 1350 sene geçmesine rağmen, Peygamberin zannı doğru çıkmamıştır) diyerek Resulullah’ı bile suçlamaktan çekinmiyor.
(s. 179)
Necip Fazıl Kısakürek özetle diyor ki:
Mevdudi, İslamda İhya Hareketleri isimli eseriyle İslam’da imha hareketinin temsilcilerinden biri. İşi gücü, Ehl-i sünnet büyüklerine çatmaktır. Efgani ve Abduh’a hayran. İbni Teymiyye’ye ise kara sevdalı. Sapık fikirlerin sapık ihtilalcisi olarak defalarca hapsi boyladı. Derken Vehhabilik dünyasına kapılandı. Medine’deki Vehhabi Üniversitesi İstişare Heyeti’ne aza seçildi. Orada da dikiş tutturamadı ve Vehhabilere bile giran gelen fikirleri yüzünden mahkeme edildi.
(Doğru Yolun Sapık Kolları s.155)


7- Yusuf Kardavî:
İbni Teymiyye’ye İmam ve Şeyhülislam diyerek, küçük kitapçığına, ondan 21, talebesi İbni Kayyım’dan ise 8 tane nakil almıştır. Ebu Hanife ismi iki defa geçiyorsa da, kaynak olarak değildir. El-Halal-vel-Haram kitabının önsüzünde, (Kendimi herhangi bir mezhebe bağlamayı uygun bulmadım. Yalnız bir mezhebin esiri olunmaz) diyor, mezhepleri esaret kamplarına benzettiği için ehli sünnetten sayılmaz.

8- Ali Şeriati:
Allah bir puttur diyen, Şiilik İtikadına Sahip Olan Ayrıca “Muhammed Kimdir” Adlı Kitabında Şiilik İnancı Gereği Sahabeye Sayıp Savurmuş, bununla da kalmamış Peygamberimize dil uzatmış, güya peygamberimiz hz. Alinin hakkını savunmamış ve kıyamete kadar bu lekeyle kalacakmış… Bu adam tam katışıksız bir Sapıktır…

9- Ayetullah Humeyni:
İslamın yanlış tanınmasına sebep olan şia lideridir. Sahabeye İftira Atan, Söven, İki Yüzlü Takiyeci bir kimsedir…

10- Fetullah Gülen:
Mason Muhammed Abduhu öven, hıristiyan lideri papaya “Papa hazretleri“ diye tazim eden, 1998 yılında Zaman Gazetesinde Temmuz ayında yayınlanan mektubunda “Muhterem Papa hazretleri, insanları hıristiyanlaştırma misyonunuzun bir parçası da ben olmak isterim” diyerek hıristiyanlığını belirten ve  cemaatinin ileri gelen üst-düzey hocaları… Dinler Arası Diyalog adı altında “Yahudi ve Hristiyanlarda Cennete Girecek” diyen  sapkınlardandır…

11- Mustafa İslamoğlu:
“Kadere inanmaya gerek yok diyen, Hz. Adem’in babası var diyen, hadisleri inkar eden, Peygamberimize kibirli diyen, yanlış fetvalar veren ehli sünnet dışı bir kimsedir.
12- Harun Yahya (Adnan Oktar):
Mason olduğu bilinen, Mehdi olmadığı halde kendisinin mehdi olduğunu söyleyen bir yalancıdır… Ayrıca hadisleri ve mezhepleri inkar eden, açık saçık kadınlarla televizyonda dans ederek İslamla alay eden sapkın bir ehli sünnet düşmanıdır…
13- Mihr Ali İskender Evrenesoğlu:
Kendisinin mehdi olduğunu iddia eden bariz bir sahtekar ve yalancıdır…


14- Prof. Abdülaziz Bayındır:
“Allah Gaybı Bilemez” diyen Ehli Bidat Biridir…

15- Prof. Zekeriya Beyaz:
Kabir Azabı Yoktur Diyen, Bir sürü Yanlış Fetvalar Veren ehli sünnet dışı birisidir…
16- Prof. Yaşar Nuri Öztürk:
“Kur’an’da Olmayan Hiçbir şey Günah Değildir” diyen, İsteyen “İstediği Şekilde Namaz Kılar Namaz Özünde Saçmadır” diyen, “Kuran Felsefedir” ve “Ben deist’im(Allaha inanıp peygamberleri ve İlahi kitapları inkar eden) diyen Sapıklıkları Sayarak Bitmeyecek Olan ehli sünnet dışı bir kimsedir…
17- Prof. Bayraktar Bayraklı:
“17 Ciltlik Tefsir Yazdım, Sahabeden Alimlerden Bir Tane Nakil Yapmadım” diyen Yani Uydurma Şeyler Yazdığını Kendisi Dahi İtiraf Eden, Hz. İsa İnmeyecektir Diyen Nice ehli sünnet dışı Görüşleri Olan Bir kimsedir.

18- Prof. Mustafa Öztürk:
Kur’an-ı Kerime “Uydurma” diyerek küfrünü açıklayan bu felsefeci İlahiyat Fakültelerinde ders vererek sapkın ilahiyatçılar yetiştirip Müslümanların imanını bozmaya çalışan pirincin içindeki beyaz taştır.

* Şövalyeliği seçen Mustafa Öztürk savaşı aynen oryantalist kafirler gibi İslam’ın temel akidelerine yöneltmektedir.
* Kur’ân-ı kerimdeki kıssaların Hazreti Peygamber tarafından konulduğunu iddia etmektedir.
Mustafa Öztürk,
*“Kur’ân kıssalarını tarihî hakikat olarak kabul etmek en büyük yanlıştır” demektedir. (Bkz. Kıssaların Dili, s. 99);

“Kur’ân-ı kerim gelmese de olurdu veya bugünden daha kötü olmazdı” diyerek İslam düşmanlığını kusmuştur.

Kur’ân-ı kerimde cihadla ilgili âyetleri anlatırken, “Bu ifade Allah’ın olamaz, Allah böyle politik bir dil kullanmaz” diyerek küfrünü aşikar etmiştir.
(Bkz. İslâm Kaynaklarında, Geleneğinde ve Günümüzde Cihad, s. 155)

İ’la-yi kelimetullah davasını fakih ve müfessirlerin uydurması olarak göstermektedir ve Osmanlı’nın cihadı ile Hıristiyan haçlıların savaşlarını aynı kategoride değerlendirir bu kafir. (Bkz. Cihad, s. 215);

19- Prof. Mehmet Okuyan:
“Hadislere Gerek Yok” diyen, “Kur’an’da Geçmeyen Hiçbir şeyi Kabul Etmem” diyen Ama Kur’an’da Geçmediği Halde Hz. Meryem Validemize Çift Cinsiyetli Diyen, Ne Dediğini Bilmeyen ehli sünnet dışı Biridir. Yanlışları Sayarak Bitmez…
Mehmet Okuyan hıristiyan ve yahudiler gibi şu durumdaki muharref İncil ve Tevrat’ın bozulduğunu kabul etmez ve şunları ifade eder:
Üç kitap da eğer doğru okunursa ve doğru anlaşılırsa şartlanmış beyinlerin onları reddetmesi mümkün değildir. Zira üç kitabın sahibi Allahtır.
Mehmet Okuyan @okuyanmehmet


“Gerçekten onlardan (ehli kitaptan) bir fırka vardır ki kitapta olmadığı halde onu kitaptan sanasınız diye kitabı okurken (doğru kelimeyi değiştirerek) dillerini eğip bükerler. Ve Allah tarafından olmadığı halde ‘bu Allah katındandır’ derler. Bu suretle onlar Allah’a karşı bile bile yalan söylerler.”
 (Al-i İmran, 78) 

Hazreti İsa (Aleyhisselam) yazılı bir İncil bırakmamıştır. İncil indirilme esnasında yazılmayıp Hz. İsa’dan (as) yüz yıl kadar sonra yazılmıştır. İncil ezberlenen bir kitap olmadığından herkes hatırlayabildiğini yazmış, arları doldurmuş, katıp karıştırmıştır. Dolayısıyla ilahi kitap olmaktan çıkmıştır. Zaten şuan piyasada olan inciller de onlarcasının arasından insanlar tarafından seçilerek benimsenmiştir. Tevrat da aynı şekilde tahrifata uğramıştır. BURADAN BAKABİLİRSİNİZ

   Lafın kısası Mehmet Okuyan, ezberlenerek, yazılarak aktarılmak suretiyle korunan ve günümüze kadar gelen sahih hadisleri bile işine gelmediği için kabul etmezken, şüphe ile yaklaşırken tahrif edildiği sabit naklen ve aklen sabit olan kitapların şimdiki halini “Allah tarafından” olduğunu savunup “şartlanmamış” beyinlerin kabul edeceğini söylüyor.

   Bu çelişkili halinden yine iki şey çıkıyor.

   1. si kendisi de hadislere şartlanmış beyinle yaklaştığı için reddetmesi, inkar etmesi mümkün oluyor.

   2. si ise Fethullah Gülen’den sonra tevrat ve İncil’in şu anki halini “Allah tarafından geldiğini” kabul edip okunabilir olduğunu savunmak yani yeni bir Dinler Arası Diyalog faciasının işaretleri veriliyor.

   Yeni yazdığı uyduruk tefsir(!)inde (yani kendi yorumları) de tevrat ve incile atıf yapıyor da onun alt yapısını mı hazırlıyor orasını bilemiyoruz tabi. Kur’an ile aranıza kimseyi koymayın diyen Okuyan’ın insanlar ile Kur’an arasına kendi yazacağı tefsir(!)i koyması da ayrı bir facia tabi.

www.ihvanlar.net


LİNKLER:
http://www.reddiyeler.com/detay.asp?haberID=794

 

20- Nurettin Yıldız:
Nurettin Yıldız konferansında Hz. Ebu Bekir’e şu hakarette bulunmuştur:
“Mal hırsı ve şehvet tehlikesinden hiç kimsenin garantisi yoktur. Ebû Bekir bile olsa… Bir hurma fidanı için ağzını bozmuştur. Bir kere o hurma dikilen araziye para vermemişsin, kelepir gelmiş sana… Yani o hurma olmasa acından ölecekmiş gibi bir fidan için ağzını bozmuştur.
Bundan ders alacağız ağzımızı bozmamaya çalışacağız, kazara böyle bir ayak kayması, dil kayması olursa aynı azimle devam edeceğiz…”
Bu iftiralara verilecek cevap nedir?
Seyyidinâ Ebûbekir (r.a.)’den elbette bütün Müslümanlar ders almalıdır. Müslümanlık dersi, insanlık dersi, fazilet dersi…
Bu haber Şia kaynaklıdır zira Sünni kaynaklarda bulamadığımız söz konusu hâdisenin anlatıldığı ve satır aralarında zerk edilen bu ve bunun gibi zehirleri görünce konferansın diğer kısımlarındaki medih dolu ifadelerin amacı daha iyi anlaşılmaktadır.

Nureddin Yıldız Ayrıca Şunları da Söylemiştir:
* “Allah Gökte midir, yoksa mekandan münezzeh midir belli değil.”
* “Sahabenin İçinde Kadın Gibi Korkak Olanlar Vardır” deyip Sahabeye Dil Uzatan,
* “Bizden Biri 50 Tane Ebu Bekir Eder” diyen,
* Ayrıca İbni Teymiye Gibi Bir Sapık İçin “Müceddid” Diyen.
* Muhyiddin Arabi ve Hz. Mevlana Gibi Tasavvuf Büyüklerine Müşrik Diyen ehli sünnet dışı bir kimsedir…

Nurettin Yıldız, “Resulullah bile kâmil değildi. Kamil olmadığı Bedir Savaşı istişaresinde ortaya çıktı” demektedir.
Oysaki Allahu tealanın Rasulüne, “وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ”
Mealen:
“(Ey Resulüm!) Gerçekten Sen, pek büyük bir ahlâk üzerindesin.” (Kalem Suresi/ Ayet 4) buyurmaktadır.
Kuran ayetine rağmen bu şahsın bu sözleri ifade etmesi nereye sığar?

 

21- Prof. Haydar Baş:
Kadiri Tarikatının arkasına saklanıp, Şiilik Görüşünü İnsanlara Aşılamaya Çalışan Biridir…

22- Prof. Mehmet Çedik:
Hadis İnkarcısı, Herkes Tarafından Anlaşılmayacak Bazı Hadisleri Diline Dolayıp, İnsanlara Bakın Bakın Böyle Hadis mi Olur Deyip, Hadisleri İtibarsızlaştırmaya çalışan ehli sünnet dışı bir kimsedir…

23- İhsan Eliaçık:
Melek Yok, Cin Yok Diyen, Namaz Kılmak Zorunlu Değil Diyen, Hadis İnkarcılığı Yapan Ve Daha Bir Sürü Yanlış Fetva Veren bir Bidat ehlidir…

24- Süleyman Ateş:
Yahudi Ve Hiristiyanlar da Cennete Girecek Diyen Aynı Zamanda İbni Teymiye Gibi Bir Sapığı Öven. Tasavvuf Büyüklerine Müşrik Diyen Bir ehli bidattir…

25- Yasin Gündoğdu:
Ehli Sünnet Olmadığını Kendisi İtiraf Eden, Hakla Batılı Karıştıran, 4 Hak Mezhepe Dil Uzatan Ve, Mustafa İslamoğlu Abdülaziz Bayındır, Mehmet Okuyan Gibilerin Sohbetlerini Profilinde Paylaşan, İnsanları Bunlara İten Bir ehli bidattir…
Bak, Kerem Önder hoca linki:
https://keremonder.com/yasin-gundogdu-hoca-hakkinda-ne-soylersiniz

Özet:
Kerem Önder hoca Yasin hoca hakkında şöyle diyor:
“Google’da ufak bir araştırma yaptığımda, profilinde paylaştığı birkaç materyale şahid oldum ki, çok üzüldüm!

Ne kadar mezhepsiz adam varsa bunun profilinde!
İnsan bir tane de Ehli Sünnet hoca dinler yahu!
Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir.
Bu nasıl saat (profil), hep yanlış adamları gösteriyor?
‘Allah senin kimle evleneceğini bilemez!’ diyen Abdülaziz Bayındır’ın sohbetini paylaşmış; Altı iman esasından biri olan kaderi inkar eden Mustafa İslamoğlu’nu paylaşmış; ‘Kabir azabı yok!’‘Cehennem sonsuz değil!’ hezeyanlarını savuran Mehmet Okuyan’a methiyeler düzüyor!
Bu Bermuda üçgeninde bir tek Edip Yüksel eksik!
Onu da paylaşsaydı, mahşerin dört atlısı tamam olurdu!

Sübhânallah! Bu ne basiretsizlik? “


Kerem Önder, b
u hususta son sözümüz: Ehli sünnet bir alim ehli bidat olan hocaları övemez. Övüyorsa o da onlardandır.

26- Ebu Hanzala (Halis Bayuncuk):
Allah Göktedir Diyen, Allahın Eli Ayağı Gözü Vardır Diyen, İŞİD’e İslam devleti diyen, tasavvufçuları kâfirlikle suçlayan ve yüzlerce bozuk görüşe sahip olan bir ehli bidattir..

27- Ahmed Hulusi:
Kuran’a Kendi Kafasına Göre Saçma Sapan Mana Veren Ve Meal Kitabı Bastıran Bir ehli bidattir..

28- Muhammed Esed:
Yahudi Bir Ailenin Çocuğu Olan, Sonradan Müslüman Olduğunu Söyleyen Bir münafıktır.
Dinler Arası Diyalog Projesininin Bir Parçası Olan Bu Kişi, Yahudi Ve Hristiyanlarda Cennete Girecek Diyerek, İslamı Önemsizleştirmeye Çalışmaktadır…

29- Prof. Hayrı Kurbaşoğlu:
Sahih ve mütevatir hadisleri inkar eden, onları alaya alan. Hz. Mehdi, hz. İsa gelmeyecektir diyen bir ehli bidattir.

30- Ubeydullah Arslan:
Tevhid adı altında tasavvuf düşmanlığı yapan vahhabidir.

31- Prof. Muhammet Nur Doğan:
Ayetlerle varlıkları sabit olan cinleri reddeden ve insanların maymundan türediğini ileri süren bir ehli bidattır…

32- İsmail Naçar:
Peygamberimizin sakalı şerifinin hiçbir önemi yok diyen, ve Peygamberimiz de normal bir insan gibi kabirde çürür diyen, Peygamberimiz hakkında türlü iftiralar atan bir ehli bidattir..

33- Zakir Naik:
Dört Hak mezhebi birbirine karıştıran, herhangi bir mezhebe bağlı olmayan, hadisleri arka plana atan yada sadece sahih hadis diyen, Allah göktedir diyen bir sapıktır…
Hakkında geniş bilgi için linki Tıkla ve Oku:

Zakir Naik kimdir? Ehli Sünnet midir?


34- Edip Yüksel:
Bütün Hadislere Uydurma Diyen, Kuran Yeter, Herkes Kuranı Kendi Kafasına Göre Yorumlayabilir Diyen Bir Sapıktır…

35- Prof. Reşit Haylamaz:
Dinler arası diyalog adı altında yahudi ve hıristiyanlarda cennete girecek diyen, ayetleri tahrif eden bir ehli bidattir…

36- Alparslan Kuytul:
12 İmama Şii Diyen, Şii Sünni Kardeştir Diyen, Şiilik Projesinin Bir Parçası Olan Bir kimsedir… Aynı zamanda bir video kasetinde “Allah mekandan münezzehtir” dediği halde kasetin sonuna doğru başta söylediği ile çelişip, “Allah arşın üstündedir ” diyerek Allah’a mekan isnat eden ehli bidattir.
A. Kuytul Hakkında geniş bilgi ve kanıt için linki tıkla:

Furkan Haber'den Alparslan Kuytul deşifresi


37- Ali Rıza Demircan:
Kuranda Geçen Cariyeler İle İlişkiye Girelebilineceğine cevaz veren Ayeti İnkar Eden, Sahabe Cariyeler İle Zina Yaptı Deyip Onlara İftira Atan Bir ehli bidattir…

38- Caner Taslaman:
Kuran Yeter Diyen, Hadislere Gerek Yok, Hadisler Uydurma Diyen, 4 Hak Mezhebe Dil Uzatan Felsefeci Reformist Ehli Bidaat Biridir…

Caner Taslaman, Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyoloji okudu.

Big Bang teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisansını, Evrim Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle de doktorasını aldı.

Bilim-Felsefe-Din üçgenindeki çalışmalarıyla 2014 senesinde “Yıldız Teknik Üniversitesi”nin, Felsefe Bölümü’nde ise profesörlük derecesi aldı.

Evrimin İslam çelişmediği, Sünnet-i Seniyye diye bir şeyin olmadığı (örn: Sakal bırakmak sünnet değildir. 4 Ağustos 2015 Teke Tek programı) gibi Ehl-i Sünnet’e ters düşen sözleriyle tanınmaktadır.

Aynı zamanda evrim teorisini savunurken “Biz şuan patates, lahana, tavuk, mercimeğin değişime uğramasıyız. Şu anda ineğin değişime uğraması olmaktan sorun hisseden var mı aranızda?” diyerek insanların tek bir insan Hz. Adem’in nesli olduğunu inkar ederek Kuran’ı yalanladığı için kafir olmuştur.

Kendisinin Adanan Oktar’ın eski müridi olduğunu gösteren deliller mevcuttur.

Kur’an-ı Kerim’in İslam’ın tek kaynağı olduğunu savunan Taslaman hadisleri inkar etmektedir. Kendisi Arapça bilmemekte, hadis, tefsir, fıkıh gibi konularda eğitim almamış olmasına karşın, bir televizyon programında Kur’an’ı yüzünden dahi okuyamamıştır.


Allah’ın veli kullarının kabrine gidip hem ona rahmet eylemesi için hem de onun hürmetine rahmetten istifade etmek için dua edenlere “müşrik” yaftası yapıştıran mealist/reformist/sünnetsiz kafa Caner Taslaman’ın ne kadar kültürlü bir insan olduğundan dem vuruyor 🙂

 

39- Abdurrahman El-Hümeyyis:
Erbakan hocanın vefatından sonra ehli sünnet olan milli görüşün içine sızmış bir vahhabidir. Peygamberimizin Hürmetine Allahtan istemeye dahi şirk diyen ehli bidat vahhabidir..

40- Ömer Öngüt:
Ehli sünnet dışı itikada sahiptir. Ömer Öngüt, mezhepsizce hareket ederek organ nakli caiz değildir, haramdır diye fetva vermiş, organlarını bağışlayanlar cehenneme gidecektir diye Ehli sünnete zıt fetvalar vermektedir. Zaten bunu söylerken hiçbir delile, kaynağa başvurmamıştır.
Halbuki, zaruretler haramları mübah kılar. Bu hususta kitaplar da şöyle deniyor;
Müslüman uzman doktor, bir hasta için, (Organ naklinden başka çare yok) derse, ölü veya diriden organ nakli caiz olur. Din ayrılığı gözetilmez.
(El-Hedyül-İslami)
Zaruret olunca birçok yasaklar mubah olur. Ölünün de, dirinin de, bir yerini kesmek haramdır, ona eziyettir, fakat zaruret olunca, bu haramlık kalkar, çünkü dinimizde,
(Zaruretler, yasak olan şeyleri mubah kılar) kuralı vardır. (Mecelle)
Ömer Öngüt bazı Ehli Sünnet cemaatleri şirk işlemekle suçlayan ve cehennemlik olduklarına hüküm veren bir kimsedir. 

41- Cemalnur Sargut:
 Ehli sünnetten ayrılmış bir kimsedir. C. Nur Sargut denilen kadın,  ehl-i bid’at birisidir. Kur’an’da ki baş örtüsü ile ilgili ayeti kerimeye Ehli Sünnetin verdiği manadan başka mana vererek gerçek manayı  çarpıtmaktadır… Nur Suresi 31. ayeti kerime:
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوبِهِنَّۖ
“Velyedribne bihumûri hinne alâ cüyûbi hinne” (NUR/31)
Ayetin Meali: “Rasülüm o mü’min kadınlara söyle başörtülerini yakalarının üzerine kadar indirsinler.”
Kim bu ayeti kerimeye karşın başörtüsünü inkar edip başka mana verirse küfrü muciptir…

42- Ebu Haris:
Ebu Haris takma isimli kimse sapık vahabilerin fikir babası hıristiyanlar gibi Allahu Tealanın arşın üstünde oturduğuna inanan sapık İbn-i Teymiye’yi öven ve Hz. Ali’nin küfrüne fetva verdiği “Bize Kuran yeter” deyip hadisleri inkar eden harici kafirleri medhü sena eden bir sapkın bir ajandır.

43- Emre Dorman:
Emre Dorman, ehli sünnet düşmanı, hadis münkiri “türkçe namaz kılınır” diyen sapkın bir felsefecidir.

44- Muhammed Hamidullah:
Hamidullah, Mirac’ın rüya veya ruhî bir hâl olduğunu iddia ederek ehli dalaletten olmuştur.
Ruh-ul-beyan
’da Tefsir-i Hüseynî’den alınarak, (Resulullah’ın Mekke’den Mescid-i Aksa’ya götürüldüğüne inanmayan kâfir olur. Göklere ve bilinmeyen yerlere götürüldüğüne inanmayan ise sapık olur) buyuruluyor. Hamidullah ise, her ikisine de inanmıyor. Hamidullah’ın çok sapık biri olduğu çeşitli ilim adamlarınca bildirilmiştir. Mesela Necip Fazıl Kısakürek bir eserinde özetle diyor ki:
Dalalet kumkuması Hamidullah (İslâm Peygamberi) isimli kitabında:
1- Azılı İslam düşmanı müsteşrik Dr. Duzi ağzıyla konuşan,
2- Resulullah’a, Hristiyanlardan din bilgisi almış olmayı yakıştıran (s. 21),
3- (Sütkardeşi Şeyma’nın omuzunu, hayat boyu iz kalacak şekilde ısırdı) diye yazabilen (s. 40),
4- (Nübüvvetten önce, Peygamber puta koyun kurban etti) diyebilen (s. 47),
5- Vahyi, (Onların ifadesine göre) diyerek şüpheli gösteren (s. 66),
6- Buda’yı Peygamber sayan (s. 69),
7- Şakk-ül-kamer mucizesini bıyık altından alaya alan (s. 82),
8- Miracı, ruhî bir hâl sayan, Mirac’ı Allah’a mekân tayin etmiş olmak gibi gösteren (s. 92),
9- İslam’dan önce Kudüs’te mescid bulunmadığını iddia edip, Mescid-i Aksa’yı dolayısıyla Kur’anı bile yalanlamaya kadar giden (s.93),
10- Eserini, Fransızlardan gördüğü misafirperverliğe mukabele için yani kiliseyi memnun edebilmek için yazdığını itiraf eden… (Önsöz)
Evet, bütün bunları eyleyen, dinden, imandan yoksun bir bedbahtın, âlim ve mütefekkir diye piyasaya sürülmesinden büyük felaket düşünülemez. Din simsarları böyle kitapları basa dursun…(Türkiye’nin Manzarası)

45. Haktan Akdoğan:
Cinlere uzaylılar diyen bazı uzaylıları putlaştıran, hayali ufolardan söz eden Kuran ve Sünnete aykırı görüşleri olan ehli bid’at bir kimsedir.

46- Hasan El-Benna

İlk zamanlarda İhya, Envarü’l-Muhammediyye ve Tenvirü’l-Kulub gibi ananevi kitapları okumayı âdet edinmiş iken, tahsil için geldiği Kâhire’de Reşid Rıza’nın sohbetlerine ve modernizmin merkezlerinden biri olan el-Mektebetü’s-Selefiyyeye devam ederek dünya görüşünü değiştirmiştir. Reşid Rıza’nın el-Menar adlı mecmuasını 1940’a kadar neşr etmiştir.

Memleketin manevi kalkınması cihetiyle Cemaleddin Efgani ve Muhammed Abduh’un koymuş olduğu kaideleri esas alır. Bunların halkı dinen ve ahlaken faydalı bir cihete götürdüğünü; akideyi doğru bir temele oturttuğunu iddia eder. (Hatıralar, 268, 273)

Modernist olduğu halde, hiçbir zaman açıkça reformdan bahsetmedi; netameli mevzulara pek girmedi. Üstatlarının sivri taraflarını kendi şahsiyetiyle örtmeye çalıştı. Bunlardan farklı olarak sadece entelektüelleri değil, halkı da davasına katmaya çalıştı. Misyonunu, hem selefi çizgide hem de ehl-i sünnet ve tasavvuf yolunda diye birbirine mütenakız unsurlarla vasıflandırdı.
Bazı cahiller onun ehli tasavvuf olduğunu bazıları ise onun ehli sünnet olduğunu sanmaktadır.
Özetle ona gizli selefiyeci demek daha uygun olur.

47- Ömer Özsoy;
“Kur’ân’da Allah çelişkiler içerisindedir” diyerek küfre sapmıştır.
48- İlhami Güler:
“Kur’an’da ki bazı kıssalar Peygamberin uydurmasıdır ve atılmalıdır”
diyerek küfrünü izhar etmiştir.

48- Hayrettin Karaman:
Kabir alemi ile ilgili ehli sünnet dışı görüşleri mevcuttur.
LİNK:
https://www.cubbeliahmethoca.com.tr/tr/reddiyeler/mehmet-okuyan/hazreti-meryem-validemize-cift-cinsiyetli-diyen-mehmet-okuyan-in-kur-an-dan-getirdigi-delil-tam-bir-tahrifat-12719

*****************************************

Yukarda İsimlerini Zikrettiğimiz Hocaların Hepsinin Temel Yanlışlarını Yazdım, Bu Temel Yanlışlardan Bazıları Onları Ehli Sünnet İtikadından Çıkarırken, Bazıları da Dinden Çıkarır…

Bu Kişilerin Sohbetlerini Dinlemeyiniz, Kitaplarını Okumayınız, Kanallarını Seyretmeyiniz.

EHLİ BİDAT DERNEKLER

İŞTE UZAK DURMAMIZ GEREKEN VEHHABİ VE ŞİA PROPAGANDASI YAPAN EHLİ SÜNNET DIŞI VAKIF VE DERNEKLER LİSTESİ…

1- KALEMDER ( Selefi-vehhabi )
2- İLME DAVET KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ( Selefi-Vehhabi)
3- ASRI SAADET İLİM ARAŞTIRMA YAYMA DERNEĞİ ( Selefi- Vehhabi, ayrıca Ubeydullah Aslan denen vehhabinin derneğidir)
4- ÖNCÜ NESİL İNSANİ YARDIM DERNEĞİ ( selefi Vehhabi Ubeydullah Arslan buradada aktif rol oynar )
5- ÜLFET DER ( Selefi-Vehhabi )
6- ÇAĞRIDER( Selefi-Vehhabi )
7- İKRA İLİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ( Selefi-Vehhabi
8- FURKAN DERNEĞİ ( Alpaslan Kuytul )
9- SÜLEYMANİYE VAKFI ( Abdulaziz Bayındır )
10- ENSAR VAKFI ( Nurettin Yıldız’a yakındır )
11- ANTİ KAPİTALİST MÜSLÜMANLAR OLUŞUMU ( İhsan Eliaçık alevi menşeili )
12- BAV BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI ( Adnan Oktar)
13- MERİDYEN DESTEK DERNEĞİ ( Reformisttir, Hayrettin Karaman’a şükran plaketi dahi sunmuştur ve Karaman bu dernek çatısı altında bir çok konferans vermiştir )
14- BAŞAK DER ( Mustafa İslamoğlu’na yakın)
15- ASYA DERNEĞİ ( Mustafa İslamoğlu’na yakın )
16- YARDIMELİ AVRUPA DERNEĞİ ( Mustafa İslamoğlu’na yakın )
17- MEŞALE EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ( Mustafa İslamoğlu’na yakın )
18- KUBA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ( Mustafa İslamoğlu’na yakın )
19- AYYILDIZ SİVİL TOPLUM DERNEĞİ ( Sahte peygamber Muhammed Erol İstanbulinin derneğidir)
20- OSMANLI KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMA DERNEĞİ ( Sahte peygamber İskender Evresenoğlu MİHR sapığının derneği )
21- MİHR HAVACILIK KULÜBÜ DERNEĞİ ( Sahte peygamber İskender Evresenoğlu MİHR sapığının derneği )
22- MANEVİ TEKAMÜL DERNEĞİ MT-DER ( Sahte peygamber İskender Evresenoğlu MİHR sapığının derneği )
23- OSMANLI MEDENİYETLER İTTİFAKI YAŞATMA DERNEĞİ ( Sahte peygamber İskender Evresenoğlu MİHR sapığının derneği )
24- TÜRKİYE CAFERİLERİ LİDERİ CAFERİLİK İNANCINI TANITMA ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ( Şii-Caferi derneği lideri Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz’ dür)
25- DÜNYA KARDEŞLİK BİRLİĞİ EVRENSEL BİRLEŞİM DERNEĞİ ( V.Bülent Çorak adlı sahte peygamberin derneğidir, Hz Mevlana’yı istismar eder, uzaydan vahiy aldığını söyler, bir çok üyesi vardır )
26- İLMİ ARAŞTIRMA EĞİTİM KÜLTÜR DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ( Selefi – Vehhabi)
27- HİKMET VAKFI – ( İbni Teymiyyeci )
28- OKUR-DER ( Selefi – Vehhabi )

Bu Bidat Dernekleri Listesi Alıntıdır.


Yazan: Bekir Abdullah

(Visited 47.916 times, 1 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“Ehli Bidat Hocalardan 47 Tanesi Deşifre Edildi” üzerine 178 yorum.

  1. Tanımıyorum o şahısları. Ancak onların ehli sünnete karşı tavrı nasıl, dört hak mezhebe inanmıyorlarsa, hadisleri ve tasavvufu inkar ediyorlarsa, Kuran’a kendi kafalarına göre mana veriyorlarsa onlarda hayır yoktur bilesin.

 1. Selamünaleyküm 🌸Yorumlarda Nureddin Yıldız’ın hatasından döndüğüne dair bir şey okudum. Şu ana kadar kendisiyle ilgili bir sıkıntı duymamıştım. Ney bir malûmata ulaşabildiniz mi? + Zakir Naik’in kendisine yöneltilen sorulara mantıklı bir şekilde verdiği videolar izlemiştim. Bu iki şahsiyetle ilgili son bir bilgi daha verebilir misiniz, izlerken veya izlememe kararı alırken içim tam rahat etsin isterim. Saygılar

  1. Aleykümselam.
   N.Yıldız hakkında bir çok eleştiri var. Çıkıp da hangibirini tekzip etmiş.?
   Hakkında yazılanlar için tıkla ve oku:
   https://islamdergisi.com/genel/nurettin-yildiz-kimdir/

   Zakir Naik, Dört Hak mezhebi birbirine karıştıran, herhangi bir mezhebe bağlı olmayan, hadisleri arka plana atan yada sadece sahih hadis diyen, Allah göktedir diyen bir sapıktır… İkna olmak için onun hakkında daha ne görmeyi bekliyoruz?
   Hakkında geniş bilgi için linki Tıkla ve Oku:
   https://ihvanlar.net/2015/08/15/zakir-naik-kimdir-ehli-sunnet-midir/

 2. Allah tefrikaya düşmeyin,dini parçalamayın diyor.Ama bizim hocalarımız
  ,uzmanlarımız her biri ayrı kafa.Hiç bir hoca diğerini beğenmiyor.Her biriniz dinin sahibi gibi ayrı fetva veriyorsunuz.Allah aşkına bu ümmeti böyle perişan etmeyin.Siz okumuşlar her kafadan ayrı ses çıkardıkça cahil halk da böyle zillet içinde yaşar.

  1. Şerife hanım kardeşim belli ki siz Ehli Sünnet ile diğer bidat ehlini birbirinden ayıracak imle vakıf değilsiniz.
   Bu sapkınlar Hz Osman ve Hz Ali devrinde de varlardı.
   O büyük halifeler onları Hakka yani, Kuran ve Sünnet yoluna çağırdıklarında onlar “Bize Kuran yeter biz hadisleri kabul etmiyoruz” dediler.
   Hz Osman ve Hz Ali onlara “siz de haklısınız bölünüp parçalanmayalım” mı, deselerdi?
   Hayır öyle demediler, demezlerdi de.
   Hz Ali, onlara “Siz Peygamberimizin sözlerini kabul etmediğiniz için kafir oldunuz” diye fetva verdi.
   Bu ehli dalaletin bir kısmı kaderi inkar ediyor,
   bir kısmı insanın iradesini yok sayıyor,
   bir kısmı peygamberimizin şefaatini inkar ediyor,
   bir kısmı Kuran değişti diyor,
   bir kısmı kabir hayatı yok diyor,
   bir kısmı sünnetleri inkar ediyor.
   Şimdi bizler “parçalanmayalım” diye onlara “siz de haklısınız” deyip onlar gibi mi inanmamızı istiyorsunuz?
   Bizler Peygamberimizin izindeyiz. Yani bizim dini inancımız Kuran ve Sünnete dayanmaktadır. Biz o sapkınları ehli sünnete yani Kuran ve Sünnet üzere imana çağırıyoruz ama onlar Kuran ve sünnet yolunu beğenmeyip ayrı yol tutuyorlar.
   Şimdi tefrika çıkaran biz miyiz onlar mı?
   Bölünmeyelim parçalanmayalım diye Devlet pkk’lıların istediğini yapabilir mi?

 3. Selamünaleyküm ikra derneginin ehli sünnete aykırı görüşleri varmı yokmu bu konuda bilgi verebilir misiniz?
  yok denecek kadar az bir zihniyet görünür oldu son zamanlarda tecvide bidat diyen savundukları bir tez var bismillahirrahmanirrahim’i bismi allahi rahman rahim dşyerek okuyan rasulullah lafzınıda rasulü allah dıye okuyan lailaheillallahıda la la ilahi allah diye okuyorlar muhammedürresullahıda okunusunu kabul etmeyen bu ve buna benzer bircok ahmaklıgı olan bir grup bunlar neyşn nesıdır ne görüştedir bilgınız varmı bunlar hakkında aydınlatırsamız beni sevinirim.
  ben şunu merak ediyorum asla onun bir talebesi veya taraftarı degilim ama bşrcok vşdeosunda dınledıgım kadarı ile ehlisünnetin hiçbşr görüşüne muhalif görğnmüyor şiayıda eleştırıp asla şia olmadıgını ve dıger hanzala isig hızbullah gıbı orgutlerıde tasvıp etmıyor olmasına ragmen alparslan kuytulun bizim bilemedugımız ve anlıyamadıgımız hangi yanı sakıncalı bu konuda sizden bildıgınızı istıyorumki ögrenip bilmeden ona meyletmıyeyım sempatı duymıyayım

  1. Aleykümselam.
   İkra Derneği sapkın selefiyeci vehhabidir. Ondan uzak olunuz ve başkalarını da uzak tutmaya çalışınız.
   Tecvid Kuran ve hadislere dayanır. İnkar eden kafirdir.
   Tecvide karşı çıkanlar Arap lisanının inceliklerini bilmeyen cahillerdir. Rasulullah 1400 yıl önce Kuranı nasıl okumuşsa sahabe efendilerimiz de alimlerimize öyle öğretmişlerdir. Aksini iddia edenler İslam düşmanlarıdır.
   Kuranı o şekilde okuyanlar ehli bidat, dinde reformcu sakın kimselerdir.
   Alpaslan Kuytul şia ajanıdır.
   On iki İmamların başı Hz Ali, Hz Hüseyin ve Hz Hasan’dır (radyallahu anhüm). Bunlar ehli sünnetin kalesidir. Sonradan ortaya çıkan şialıkla hiçbir alakaları yoktur. İnanç olarak bu büyüklerer şianın hiçbir benzerliği yoktur.
   Şia, Kuran değiştir derken bunlar Kurana değişti diyenelerin kafir olduğuna fetva vermişlerdir. Alpaslan Kuytul denilen pkklı adam 12 İmama büyüklerine Şia Diyecek kadar alçaktır. Şia, Sünni Kardeştir Diyor ama şia Başata Hz Ebu Bekir Ömer ve Osmanı biz ehli sünneti asla sevmez. , Bu sapkın kişi İran’ın yayılma amacı olan şiilik Projesinin Bir Parçasıdır…
   Aynı zamanda bir video kasetinde “Allah mekandan münezzehtir” dediği halde kasetin sonuna doğru başta söylediği ile çelişip, “Allah arşın üstündedir ” diyerek Allah’a mekan isnat eden ehli bidattir.
   A. Kuytul Hakkında geniş bilgi ve kanıt için linki tıkla:
   http://ihvanlar.net/2015/06/05/furkan-haberden-alparslan-kuytul-desifresi/

 4. Burada bir kişinin organ nakline caiz degildir demesini eleştiriyorsunuz yani mecburi halde caizdir diyorsunuz oysa canlıdan canlıya yapılan ve her iki kişiyede zararı olmayan organ nakli hariç diger organ nakline ismail aga fıkıh alşmleride cevaz vermiyor çünkü organ bagışı yapmış bir insanın organları o kişinin sadece tıbbeb beyşn ölümü gercekleşti raporu verildiginde yani kalbi atar vaziyette tamamen ölmeden alınabiliyor kişi tam bir ölüm ile ölünce hicbir organı işe yaramıyır buyüzden cıkmayan candan ümit kesilmez misali beyşn ölünmü gercekleşti diyerek canı cıkmamış insanın organlarını alarak o kişiyi öldürmüş oluyor ve baskasının yasamasını saglıyır olmanız acısından buna cevaz verilmiyor hatta müslüman olmayan bir alman bilim insanınında bu konuda söyle bşr acıklaması var tıpta beyşn ölümü dşye birsey yoktur organ nakli birnevi cinayettir yani tam olarak canı cıkmayan bir insanın organlarını alarak onu öldürmektir diyor bu konuyu isterseniz iyi bi arastırıp sonra tekrardan yazın hem vebale gırmeyin hemde o kişi kim ise iftira atmamış olun bizim en cok ragbet ettıgımız fetva ve fıkıh bilgılerı ismail aga grubudur onlar bu yonde fetva verıyır siz hangi cemaatı örnek alıyırsumuz bilemem ama sizde bu görüşe itibar edıyırsanız şayet bi sorun derim

  1. Kardeşim siz neden söz ediyorsunuz?
   Biz ne zaman organ nakli caiz değil demişiz?
   Organ nakli duruma göre caizdir veya değildir.
   Böbrek ve bunun benzeri organların nakli neden caiz olmasın?
   Ama beyin ölümü gerçekleşip de kalb çalışırken adamın kalbini veya başka hayati organını söküp almak elbette caiz değildir.
   Çünkü istatistiklere göre beyin ölümü gerçekleşen hastalardan bazılarının bir süre sonra hayata döndüğü görülmüştür. Böyle birinin hayati organını almak onu katletmektir.
   Biz İsmail Ağa cemaatini ehli sünnet olduğu için severiz ama o cemaatin uydusu değiliz.

 5. selamun aleykum.Yazınızı okudum.Prof.ler için yazdıklarınızda haklısınız.Bende açıklamalı meal ve tefsir için soracaktım,fakat bir bayan’a cevaben yazmışsınız.Prof.Suat Yıldırım ın yazdığı meal var.Gerçi yasaklı kitaplar içinde ama bu kitabı alıp okumalımı,güvenilirmi?ne dersiniz?Birde hangi hocalar ı takip etmemizi tavsiye edersiniz?İyi çalışmalar dilerim.

  1. Aleykümselam.
   Din konusunda Ehli sünnet alimlerinin eserlerini okuyunuz. En güvenilir tefsir onların kitaplarıdır. Mesela:
   Tıbyan Tefsiri, Ruhul Beyan, Taberi tefsiri, Kadı Beydavi Tefsiri gibi. İmamı Gazaliyi, İbrahim Halebiyi, İbni Abidini, İmamı Rabbaninin eserlerini okuyabilirsiniz.

 6. Esselamün Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.Bildigim kadarıyla Hüseyin Çevik hoca Ehli sünnetdir.Ve kendisi Hayalhanem, Sözler Köşkü gibi kanalları izlemememizi tavsiye etdi.Onlarin Ehli sünnete aykırı olan fikirleri var demişti galiba.Yani şimdi ne yapmalıyım?

  1. Aleykümselam kardeşim. Hüseyin Çevik hocanın tavsiyesine tabi olmanızı tavsiye ederim.
   HÜseyin hoca, “SÖZLER KÖŞKÜ RESMİ SAYFASINDAN HRİSTİYANLAR CENNETE GİRECEK DİYE ATILAN BİR TWEET’e “karşı uyarı yapmıştır. Çokta yerinde yapmıştır.
   Kuran’a rağmen kafir hıristiyan ve yahudilerin cennete gireceğini iddia etmek küfürdür.

 7. Bay Necati!
  Sana şeytanların avukatlığı mı verildi? Dalalet ehli hocalara inandığın için önce sen kendini kurtarmaya çalış. Bizi düşünme elhamdülillah biz ne yaptığımızın bilincindeyiz. Sen kendini düşünmelisin. Ben bu sapıkları niçin seviyorum diye ağlamalısın.
  Zira onları seven, “elmer’ü mea men ehabbe” hadisi şerifi gereğince cehennemliktir.
  Eğer ehli sünnet akaidine göre iman edip tövbe etmezsen bil ki öldüğünde onlarla birlikte gayya kuyusuna yuvarlanacaksın.!
  Demedi deme sonra!!!

 8. Peki ya Said Nursi onunda dine fıkhen uygun olmayan söylemleri var kendiside fikihtan uzak İslam fikihsiz olabilir mi yanlış hadisleri neden oturup doğru düzgün anlatan yok

  1. Saidi Nursi’nin fıkha uygun olmayan sözlerini sizden duyuyoruz. Kanıtlayın yayınlayalım. Ama iftira ediyorsanız çok büyük kul hakkına giriyorsunuz.
   Yanlış hadisler ehli sünnet ulemasının eserlerinde yoktur. Ama o sahih hadislere uydurma deyip inkar eden müslüman görünümlü kafirler çoktur. Onlar ilahiyatçı olabilir onlara inanmış cahiller olabilir fark etmez. Hepsi küfrün karanlığında boğulmaktadır.

 9. Mehmet Okuyan hocanın iki defa konferansına gittim.ikisindede üzerine basa basa hadisleri inkar etmediğini peygamber efendimizin Kuranı Kerime aykırı hiçbirşey söylemeyeceğini söyledi.hadisleri Kuran’a arz etmekten bahsetti.bence insanların ne dediğini iyice dinleyin ve kötü zan da bulunmayın.

  1. İki defa Mehmet Okuyan’ın konferansına gitmiş olabilirsiniz lakin İslamın temel bilgileri olan akaid bilgilerle mücehhez olmadan onların gerçek yüzünü görmemiz mümkün değildir.
   Ehli sünnet (Kuran-Sünnet Yolu) akaidini tam bilmeyen bir kimse sapkın ilahiyatçıların dalaletini hangi ilimle temyiz edebilir? Zamanımızda İslami temel bilgileri yeterli olmayan kimseler öyle kimselerin yaldızlı sözlerine aldanarak imanlarını tehlikeye atıyorlar maalesef.
   * * *
   Şu linkleri dinlemenizi tavsiye ederim:
   19- Prof. Mehmet Okuyan:
   “Hadislere Gerek Yok” diyen, “Kur’an’da Geçmeyen Hiçbir şeyi Kabul Etmem” diyen Ama Kur’an’da Geçmediği Halde Hz. Meryem Validemize Çift Cinsiyetli Diyen, Ne Dediğini Bilmeyen ehli sünnet dışı Biridir. Yanlışları Sayarak Bitmez…
   LİNKLER:
   19- Prof. Mehmet Okuyan:
   “Hadislere Gerek Yok” diyen, “Kur’an’da Geçmeyen Hiçbir şeyi Kabul Etmem” diyen Ama Kur’an’da Geçmediği Halde Hz. Meryem Validemize Çift Cinsiyetli Diyen, Ne Dediğini Bilmeyen ehli sünnet dışı Biridir.
   Mehmet Okuyan hıristiyan ve yahudiler gibi şu durumdaki muharref İncil ve Tevrat’ın bozulduğunu kabul etmez ve şunları ifade eder:
   Üç kitap da eğer doğru okunursa ve doğru anlaşılırsa şartlanmış beyinlerin onları reddetmesi mümkün değildir. Zira üç kitabın sahibi Allahtır.
   Mehmet Okuyan @okuyanmehmet

   Allahu teala ise muharref incil ve tevartın bozulduğunu beyan ederek Mehmet Okuyan ve onun gibileri ayeti kerimeyle yalanlar.
   İşte ayeti kerime (mealen):
   “Gerçekten onlardan (ehli kitaptan) bir fırka vardır ki kitapta olmadığı halde onu kitaptan sanasınız diye kitabı okurken (doğru kelimeyi değiştirerek) dillerini eğip bükerler. Ve Allah tarafından olmadığı halde ‘bu Allah katındandır’ derler. Bu suretle onlar Allah’a karşı bile bile yalan söylerler.” (Al-i İmran, 78) 

   Hazreti İsa (Aleyhisselam) yazılı bir İncil bırakmamıştır. İncil indirilme esnasında yazılmayıp Hz. İsa’dan (as) yüz yıl kadar sonra yazılmıştır. İncil ezberlenen bir kitap olmadığından herkes hatırlayabildiğini yazmış, arları doldurmuş, katıp karıştırmıştır. Dolayısıyla ilahi kitap olmaktan çıkmıştır. Zaten şuan piyasada olan inciller de onlarcasının arasından insanlar tarafından seçilerek benimsenmiştir. Tevrat da aynı şekilde tahrifata uğramıştır. BURADAN BAKABİLİRSİNİZ

      Sözün özü Mehmet Okuyan, ezberlenerek, yazılarak aktarılmak suretiyle korunan ve günümüze kadar gelen sahih hadisleri bile işine gelmediği için kabul etmezken, Kuran tarafından bozulduğu söylenen muharref incil ve tevratın Allah katından indiği gibi olduğunu iddia ederek Allaha medan okumaktadır.
      Bu çelişkili halinden yine iki şey çıkıyor.

      1. si kendisi de hadislere şartlanmış beyinle yaklaştığı için reddetmesi, inkar etmesi mümkün oluyor.

      2. si ise Fethullah Gülen’den sonra tevrat ve İncil’in şu anki halini “Allah tarafından geldiğini” kabul edip okunabilir olduğunu savunmak yani yeni bir Dinler Arası Diyalog faciasının işaretleri veriliyor.

      Yeni yazdığı uyduruk tefsir(!)inde (yani kendi yorumları) de tevrat ve incile atıf yapıyor da onun alt yapısını mı hazırlıyor orasını bilemiyoruz tabi. Kur’an ile aranıza kimseyi koymayın diyen Okuyan’ın insanlar ile Kur’an arasına kendi yazacağı tefsir(!)i koyması da ayrı bir facia tabi.

   http://www.ihvanlar.net

   LİNKLER:
   http://www.reddiyeler.com/detay.asp?haberID=794

 10. Selamın aleyküm, doğru bir kaynakdan kuranı Kerim tefsiri okumak istiyorum. Hangi tefsir kitabını tavsiye edesiniz.

  1. Aleykümselam Hatice Zehra hanımefendi.
   Size tavsiye edeceğim ehli sünnet tefsirlerinden bazıları:
   * İbn Abbas Tefsiri (5 Cilt Takım): 15 Hadis Kaynağından Derlenen Tefsir-i İbn Abbas (Türkçe) Ciltli Kapak
   * Ruhu´l-Beyan Tefsiri (10 Cilt Takım)İsmail Hakkı Bursevi
   * Beydavi Tefsiri (Kadı Beydavi)
   * Hak Dini Kur’an Dili (Elmalı Hamdi Yazır)

  1. Aleykümselam.
   Vesileyi inkar eden Ali Küçük hoca ehli sünnet değildir. Ayeti Kerimeyi izah ederken gayri ciddidir. Misal ayeti kerimeyi, “Allah bana benden daha yakınmış” diyerek (ayeti mışlı) izah edip açıklaması gayri ciddi bir tavırdır.

  1. Abdullah Yıldız ehli Sünnet değildir.

   Şu tivitiyle ne olduğunu göstermiştir:
   Abdullah Yıldız
   @namazabdullah
   MUSTAFA İSLAMOĞLU HOCA’YA
   Müslüman kardeşleri olarak
   Taziye ziyareti yaptık…
   Bazı konularda farklı düşünmemiz
   BİRLİĞİMİZE ENGEL DEĞİL…” diyor. Mustafa İslamoğlu açık bir şia ajanı ve ehli sünnet düşmanıdır.

 11. Ömer döngel Sünni midir, alevi midir, bilginiz var mıdır acaba!?
  Ehli sünnet ve’l-cemaat itikadı bakımından Sahabe ve ehlibeyt hakkında ki görüşlerinde bi kusur var mı!?
  Teşekkürler.

  1. Ömer Döngeloğlu alevi değildir. Sünnidir . Yani ehli sünnet inancına sahip bir vaaızdır. Sahabe ve ehli beyt sevgisi mükemmeldir.

  1. İhlas Cemaati Ehli Sünnetin kalelerinden birisidir lakin zamanımızın Müslümanlarının bir çoğunun akaid ilmi az olduğu için onları doğru tanıyan azdır.

 12. Allah sizden razı olsun inşallah, nurettin yıldız hoca yanlışından döndü diye okudum, yanlışım varsa düzeltin. .Allah razı olsun tekrar sizlerden..

 13. muhteviyat bakımından bizi aytınlattınız çoğunu biliyorduk ama bilmediklerimizide öğrendik TEŞEKKÜRLER.SELAMLAR

Bir cevap yazın