İki Türlü Ecel Vardır

kader- hk ayetYazan: Bekir Abdullah
Keşke demek:
Hz. Ebu Hüreyre anlatıyor: Peygamberimiz (aleyhissalatü vesselam) şöyle buyurdu:
– “Kuvvetli (iman, azim, teşebbüs kabiliyeti bakımından güçlü) mümin, zayıf müminden Allah’a daha sevimlidir. Her birinde hayır vardır. Senin için (her iki dünyada) faydalı olan şeylere rağbet et; Allah’tan yardım iste, âcizlik/tembellik gösterme! Şayet başına bir musibet gelirse; “eğer şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu (veya; keşke şöyle yapsaydım, o zaman şöyle şöyle olurdu)” şeklinde bir şey söyleme! Bilakis şöyle de; “Bu Allah’ın takdiridir, o neyi isterse onu yapar.” Çünkü, “LEV” (eğer, şayet, keşke) kelimesi şeytanın işine yarar/iş yapmasına kapı açar.”
(Müslim, kader, 34; İbn Mace, Mukaddime, 10; Ahmed b. Hanbel, 2/366, 370)

Bu hadisin ifadesinden de anlaşılacağı gibi, şeytana iş yapma imkânı veren “LEV=eğer, şayet, keşke” kelimesinin ifade ettiği hususun kaderle yakın ilişkisi vardır. Geçmişe ait olaylar birer vukuattır. Vukuat ise birer mukadderattır, kaderin birer yansımasıdır. Bu gerçeğe rağmen, şayet kişi “eğer şöyle yapılsaydı böyle olmazdı” veya “keşke şöyle yapılsaydı o zaman bunlar başımıza gelmezdi” diye bir zihinsel hayıflanmaya başlarsa, şeytan zihnini bütün bütün karıştırır, içine vesvese verir. Adam mutezile gibi–kaderi inkâr edercesine–işin vukuunu tamamen sebeplere bağlar. Bu husus, itikadî yönden zararlı olduğu gibi, işin sonucunu değiştirebilecek bir fırsatı kaçırmanın teessüfünden bir moral çöküntüsü de yaşar. Zaten şeytanın yapmak istediği de budur.

Ecel; ömrün sonu, ölüm için takdir edilen (yazılan) zamandır, dünyâ hayâtının bittiği vakittir. Her canlının Allahü teâlâ tarafından takdir olunmuş bir eceli vardır. Ecel iki türlüdür. Değişen (muallak) Ecel, Değişmeyen (mübrem) Ecel.
Mübrem ecel ile alakalı âyet-i kerime (meâlen):

– “Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler.” ( A’râf/34 )

Muallak Ecel ile ilgili hadisi şerif de ise ecel hakkında şöyle buyrulmuştur:
– “Sadaka, Müslüman kimsenin ömrünün artmasını gerektirdiği gibi, kötü sondan da muhafaza eder.” (Hadis-i Tirmizî)

Görünüş de yukarıdaki ayetle hadisi-i şerif çelişir gibi sanılmaktadır. İmamı Rabbani hazretlerine göre ise öyle değildir.
Bu ayeti bazıları yanlış anlayıp çelişkiye düşüyorlar. Onlara göre sadaka ömrü uzatmazmış, ayetle hadis çelişiyormuş. Burada çelişen bilgisizliktir.
Âyeti kerimede “O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler.” buyrularak insanların ömrünün uzatılıp kısaltılmasının sadece Allah’a mahsus olduğu mesajı verilmekte olup, Allahu tealanın ömürleri uzatıp kısaltamayacağı anlamında değildir.. Zira O Allah, “ve hüve alâ külli şeyin kadîr” (O’nun gücü her şeye yetendir) buyrulmuştur.  Allah dilerse ömrü uzatır da kısaltır da. Ayeti kerime de  bu husus vurgulanmaktadır. Mezkür hadisi şerifte de bu husus sadaka verilerek, iyilikler artırılarak Allahu Tealanın ömürleri uzatabileceği ifade edilmektedir.
Şunu bilmek gerekir ki ayetlerle hadisler asla çelişmez çelişir görünseler de.
Rabbim bize lutüf ve kereminden ilim irfan ver. Bizi her dem sırat-ı mustekîm üzere kıl.

“İnsan doğmadan önce; ne kadar yaşar, nerede ölür, tövbe ile mi, tövbesiz mi ve hangi hastalıklardan, îmân ile mi, yoksa îmânsız mı gider?” cümlesi ezelde takdir edilmiş, ezelde (sonsuz öncede) yazılmıştır. Eceli, büyük İslam alimi İmamı Rabbani hazretleri iki kısım olarak bildirilmiştir.
Bunlardan birini “ecel-i mübrem”, diğerini “ecel-i muallak” şeklinde açıklamıştır.
Ecel-i Mübrem: Bu ecel, hiç değişmez. Herkesin bir ecel-i müsemmâsı vardır ve ecel hâzır olduğu vakit, bir an gecikmez ve vaktinden önce gelmez. Canlı, takdir edilen o anda ölümü tadar. Bu ecelden kaçmak, kurtulmak mümkün değildir. Bu bakımdan, meselâ harplerden kaçanlar ölümden kaçtıkları için değil, ecelleri henüz gelmediği için kurtulmuşlardır. Aynı şekilde tâun (vebâ) gibi bulaşıcı hastalık bulunan yerlerden uzaklaşanlar da henüz ecelleri gelmediği için yaşamaya devâm ederler. Buralardan kaçmayıp sabredenlerden ölenler ise ecelleri geldiği için ölmüşler, yaşamaya devâm edenler de ecelleri gelmediği için ölmemişlerdir. Afrika’da açlıktan ölenler, ecelleri geldiği için ölmüşlerdir. Trafik kazâları gibi, onların da ölüm sebebi açlık olmuştur. Onlara yardımcı olmak çok iyidir ve sevaptır. İntihâr eden, başkası tarafından öldürülen veya kazâ netîcesinde ölen kimseler için halk arasında “Eceli ile ölmedi!” denilmesi yanlıştır. Çok tehlikeli hallerden sağ sâlim kurtulanların yanında ufacık ve değersiz görünen sebeplerle ölüp gidenler düşünülürse ecel-i müsemmâ’nın anlaşılması kolaylaşabilir. O halde, ecel vakti Allahü teâlânın takdiri iledir. Bu konuda çok meşhur olmuş bir beyt şöyledir: Ecel geldi cihâne Baş ağrısı bahâne
Ecel-i Muallak: Bir sebebe bağlı olarak değiştirilmesi takdir edilmiş eceldir. Bir kimse, Allahü teâlânın beğendiği iyi işi yapar, yâhut sadaka verir, hac ederse, ömrü 60 sene, bunları yapmazsa 40 sene diye takdir edilmesidir. Allahü teâlânın beğendiği iyi işler, kabul olan duâlar, takdir edilen kazânın değişmesine, yâni artmasına sebeb olur.
Bu husus Peygamberimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) hadîs-i şerîflerde bildirilmiştir:
“Kader, tedbir ile sakınmakla değişmez. Fakat kabul olan duâ, o belâ gelirken korur.”,
“Kazâ-i muallakı hiçbir şey değiştirmez. Yalnız duâ değiştirir. Yalnız ihsân, iyilik artırır.” ve
“Sadaka ömrü uzatır.” hadîs-i şerîfleri bunun delîlidir.
Dâvûd aleyhisselâmın yanına iki kişi gelip, birbirinden şikâyet etti. Dinleyip, karar verip giderken Azrâil aleyhisselâm gelip;
– “Bu iki kişiden birincisinin eceline bir hafta kaldı. İkincisinin ömrü de, bir hafta önce bitmişti. Fakat, ölmedi.” dedi. Dâvûd aleyhisselâm şaşıp, sebebini sorunca;
– “İkincisinin bir akrabâsı vardı. Buna dargındı. Gidip, onun gönlünü aldı. Bundan dolayı Allahü teâlâ buna yirmi yıl ömür takdir buyurdu.” dedi.
Bir başka misâl de şöyle verilebilir. Birinin 3 gün ömrü kalmışken, akrabâsını Allah rızâsı için ziyâret etmesi ile ömrü 30 sene uzar. 30 yıl ömrü kalmış olanın da akrabâsını terk ettiği için ömrü üç güne iner. Bu değişiklikler Allahü teâlânın ezelî ilmine uygun olarak meydana gelir. Yoksa Allahü teâlânın takdir ettiği (yazdığı) şey asla değişmez. Herhangi bir şekilde öldürülen kimsenin ömrü, o anda, ortadan kesilmiş, yarım kalmış değildir. O anda eceli gelmiştir. Doktor bulmak, ilâç bulmak, organ nakli ve öteki sebepler de Allahü teâlânın takdirine bağlı olup, ecel gelmemiş ise ölünmez ve gelmiş ise kurtulunmaz.
BİR KISSA:
Bir gün Cebrail(a.s.) Peygamberimize(s.a.v.) gelip sahabeden bir gencin bir gün sonra öleceğini haber verir.
O genç ise o gün evlenir ve akşam gerdeğe girmeden önce yeni evliler için yapılan tatlıyı yemek üzereyken kapıya bir fakir gelir. Allah rızası için yiyecek bir şeyler ister. Genç sahabi o tatlıyı o fakire verir.
Ertesi gün sabah namazında O gencin ölü olmadığı görülünce Rasulullah o duruma hayret eder. Rasulullahın hayretini gören Cebrail(a.s.): 
– “Gencin tatlıyı sadaka olarak vermesi gelmekte olan belayı geri çevirdi.” diyerek durumu açıklar.
Gerçekten de sahabe gencin evine giden eshab, onun yastığının altında ölü, siyah bir yılan bulurlar. (Mektubat-ı İmam-ı Rabbani/1.c.217.Mktp)
Rasulullah’ın(s.a.v.):
– “Müslüman kimsenin sadaka ömrünün artmasını gerektirdiği gibi kötü sondan da muhafaza eder.” (Hadis-i Tirmizî)
“Sadaka yetmiş nev’i belayı men’eder. Bunların hafifi cüzzâm ve baras (ala tenlilik) meşhur hastalığıdır.” (Hadi-i Camiüs-Sağîr)
“Sadaka ömrü uzatır.” (Hadis-i Camiüs-Sağîr) buyurduğu hadisi şerif de bu durumu teyid eder mahiyettedir…
Görüldüğü gibi Muallakta olan kaza, dua ve sadaka ile değiştirilebilirken Mübrem kaza ise hiç bir şekilde değişmediği ayet ve hadislerle sabit olduğu görülmektedir.

(Visited 31.905 times, 4 visits today)
DIKKAT: Sitemize ya da yazarlarımıza hakaret veya küfür eden ve yazarlarımızı tehdit eden şahısların IP adresleri ve giriş saatleri sistemimiz tarafından kaydedilmektedir. Avukatımız aracılığıyla bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Yorum göndermeden önce nezaket kurallarına dikkat ediniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Dikkat! Yorum yazmadan önce aşağıdaki uyarıyı okuyunuz:
5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 125 Hakaret (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanununun yukarıda belirtilen maddelerine göre, sitemiz veya yazarlarımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik mesajlar gönderenler hakkında  gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı önceden bildiririz. Yorum yazarken nezaket kurallarına dikkat ediniz.

“İki Türlü Ecel Vardır” üzerine 243 yorum.

 1. Selamün Aleyküm hocam bir iki sene once bi abimiz vefat etti kanserden durumu iyice ağirlasinca ibadete yoneldi bendr bundan etkilenerek yatmadan önce 1 kere aklımdan geçirmistim Allah ım ölümüm yaklasınca bana hissettir diye bende panik atak panik bozukluk onceden de böyle dusunurdum şimdi di 3 haftadır olüm dusüncesi var sizce kabul olmus mdur ya da ben ne dua etmeliyim

  1. Aleykümselam Dilara hanım. Şu durumdaki haliniz evhamdır vesvesedir. Ölüm hali çok daha farklı olur aldırma. Hem öyle her aklımızdan geçirdiğimiz şeyler kabul olsaydı nice dualarımız kabul görürdü.

 2. Kendi ailem olmadığından eşimin ailesine cok bağlıydım kayınpederim kanserden öldü 33 gün sonra kayınvalidem kusma ishal oldu burda hastanede anlamamışlar bizde üşüme sandık kendide öyle sandı pıhtı atmış cok tehlikeliymiş 12 saatte müdahale şartmış biz anladığımızda 5 gün geçmişti ameliyata girdi ama %10 yasama şansı denildi ameliyattan 12 saat sonra kalbi durdu cok üzülüyorum anlamadan gitti bu ecel mi ihmal mi oluyor içim cok acıyor yapayalnız kaldık kendide ameliyattan sonra iyi olacak sandı soktayiz halen

  1. Allahu Teala mevtanızın taksiratını affetsin kabir alemini cennet bahçesi eylesin sizlere de sabr-ı cemil bahşeylesin.
   Gözde hanım Allah takdir etmeden ecel olmaz. Tabiki eceldir. Ama bir şeyler sebep oluyor. Sizin ihmaliniz de yok. Nereden bileceksiniz öyle olacağını.? Ölmek felaket değil ölümden sonrasını bilmemek felakettir. Onun ahiretteki durumu iyi ise sizin üzüldüğünüze üzülür. Çünkü muttakiler kabirde değil cennet bahçelerindedir. Cennet bahçelerinde sonsuz mutluluk içinde olana üzülmek ise çok çok anlamsızdır…

 3. Merhaba hocam benim eşim intihar etti beni görüntülü arayarak kendini ipe aştı hiçbişey yapamadım ve hamileydim 9 ay oluyo ama içimdeki acı sonmuyo ona hakkımı helal etmiyorum diyorum bana bunu nasıl yaptı yapar diyorum daha 5 aylık evliydik ben hakkımı helal etmiyorum dedikce bana günah olur mu ve intihar ecel midir intihar etmeseydi olucekmiydi bunu bilebiliyoruz mu aklımdan bunu atamıyorum..

  1. Merhaba Tuba hanım.
   Adam büyük bir yanlış yapıp intihar ederek kendisinin katili olmuş. Neden hakkınızı helal etmiyorsunuz.? Böyle yapmakla çocuğunun babasının her gün kabir azabı çekmesi seni mutlu mu edecek?
   İntihar eceli muallaktır. İntihar etmeseydi belki daha uzun yıllar yaşayabilirdi. Öyle yapmakla iki kişinin katili olmuş. Senin yapacağın şey ona dua etmektir.

 4. merhaba ben annemi 43 yasindayken beyin kanamasindan kabetim babamida 5 sene sonra 52 yasinda kalpkirizinden vefat eti ikiside ani bi sekilde hayata gözlerini yumdu ikisinde yanlarindaydim ama elimden bisey gelmedi yinede allaha şükür ediyorum o verdi o aldi ama icim cok aciyor özlüyorum allah sevdi kulunu erken alirmis yanina dogrumu? onlar icin napabilirim ikiside allaha inaci olan insalardi fakat namaz kilmiyorlardi

  1. Merhaba Fatma hanım. Allah size sabır-ı cemil ve bol ecir versin.
   Rabbim anne-babanın taksiratlarını affetsin.
   Namaz kılmamak elbette çok büyük günahtır. Ama imanlılar cehennemde sonsuz kalmazlar.
   Belki de genç yaşta çektikleri hastalıklar günahlarına kefaret olmuş affefilmişlerdir.
   İnanan insanların bir çoğunun en büyük yanlışı bu dünyayı evi, ahireti ise misafirhane sanmasıdır. Oysaki siz de bizde burada misafiriz. Annen baban ise asıl vatanları olan ahirete göçmüşlerdir.
   Sizin onlara yapacağınız iyilik, Allah rızası için fakirlere yardım edin sevaplarını onlara hediye ediniz.

 5. Merhaba ben istihare yaptım ve rüyamda düğünde olduğumu gördüm herkes beyaz giyinmiş ama sadece bir kişi kırmızı giyinmişti hepsi gülümsüyordu. Bunun anlamı nedir?

  1. Beyaz renk hayra, kırmızı renk ise şerre delalet eder. Yapılmasına niyet ettiğiniz o iş de hayırla şer karışık demektir.

 6. selamun aleykum benim sevdigim insan 26 yaşinda intihar etti 5 ay geçti ama huzursuzluğum gecmiyor keske intihar etmesede ölumu nasil olursa olun allahin taktidiri derdim ama kafayi yemek uzereyim o kdr hayat doluyduki asla kendini öldurecegini dusunmezdim psikolojik sorunlari vardi belliydi ama bu kdrni b3klemiyordum. defalarca ben ayrilmak istedigimde kendine zarar verirdi hakaret ederdi şiddet uygulardi tehtid ederdi ama anlikti hemen pisman olurdu bazen yaptigini hatirlamazdi bile ama cogu zaman bana yardim et derdi simdi dusunuyorumda icim icim sorun yaşyormuş benden yardim istegini anlamadim sevdiğim gitti. acaba durumu nasildir beraber gunahlara battik ama inancli bir insandi simdiden tsk ederim.
  bir insanin psikolojik sorunlari varsa intihar ederse sorumlu olurmu şimdiden Allah razi olsun

  1. Aleykümselam Fatoş hanım.
   Psikolojik sorunların olması intihar edeni vebalden kurtarmaz.
   İntihar etmek çok büyük günahtır. İki kişinin katili kadar günaha girer buyurdu Peygamberimiz. Ona dua ediniz. Her ne sorunu olursa olsun intihar eden kimseler zayıf kişilikli insanlardır. Şu dünya her birimizin başına nice sorunlar nice belalar gelmiştir. Ama Allahın yardımı ile hepsini atlattık. Siz de işlediğiniz günahlara tövbe edip bir daha aynı şeyleri yapmaktan uzak olunuz.
   Ölenle ölünmez. Kendinize yeni bir sayfa açınız. Biliniz ki insan bu dünyaya Allaha kulluk yapmak için yaratıldı. Keyf yeri bu dünya değil cennettir.

 7. Yaşı 17 olan kaynım kaza sonucu öldü.
  Hocam Ölümü isteyen biri kendi canına kıymasada çektigi çileler yüzünden ecelini isterse erken ölür mü?

  1. O kendi canına kıymasa da ecel-i mübrada ömrü dolmuşsa başka bir sebepten dolayı yine ölecekti. Ancak ölümüne kendi sebep olduğu için o cehennemliktir.

 8. hocam benim oğlum 2 yaşında bir hastalık tanısı kondu twdavisi olmayan ve sonu olmayan ben bunu için oğlumun günden güne eriyerwk öleceğini bilerek normal şekilde yaşayamıyorum saçımıdahi taramıyorum evlendiğime çocuk olduğuna çok pişmanım evlenmeseydim çocuk olmasaydı bunlar başıma gelmeyecekti diyorum bunun suçlusu benim neden evlendim çocuk oldu diyorum çok sıkıntılarım var manen biti durumdayım ALLAH bana niye herşeyin kötüsünü verdi diyorum eşimlede çok kötüyüz önemli olan oğlumun hastalığı bu beni mahvediyor

  1. Allahu Teala çocuğunuza acil şifa versin. Size de sabır ve rıza versin.
   Çok yanlış düşünüyorsunuz Mine hanım çok.
   Veren Allah, alan yine Allah’tır. Sana o çocuğu emanet olarak verdi. Onun gerçek sahibi Allahtır. Dilediği zaman da alma hakkına sahiptir.
   Size emanet edilen şey sizden istenildiği zaman neden isyan ediyorsunuz? Oysaki o çocuk veya başka şeyler bizlere imtihan için belli bir süreliğine verilmiştir. Eğer sabrederseniz Allah senden alacağı evladının yerine başka evlatlar vermeye kaadirdir.
   Hem ölüm demek yokluk değil ki neden böyle kahroluyorsunuz. Bütün bu vesveseler şeytandandır. Öbür tarafta sevdiklerinle buluşmak istiyorsan Allahın verdiği musibetlere razı olman lazım. Yoksa o çocuğun bu hali ile şehidlik derecesi alacak sen ise imansız gitme riskine girerek sonsuza dek sevdiğin çocuğunu, sonsuz yaşamda göremeyeceksin.
   Hemen tövbe et, sabret ki başına daha beter belalar gelmesin…

 9. hocam mrb.6 ay once 3yasndaki oglumu kaybettm.cok saglkli,goz dolduranbi çocktu.cok kisa sure icnde kaybettk.tahlil sonuçları bile cikamadi teshis koymadilar. Atesi vardi. Cokli
  organ yetmezligi yaziyor.nazarduasii aklima gelmedi.xok kisa bir sureydi onunla ilgileniyordum. foto kydugm icin ayni zamanda pismanlk yasiyorm. Normalde dua ederdim. Annemde okumak istemis kitabı açıp okuyamadım bir türlü diyor. Hastanedeki korkumu sürekli alınan kanlar mr gibii islemler, arka arkaya kışın içtiği antibiyotik le bağışıklığın zayıflayıp direncin azalması mi,ölümcül bir bakteri mi, yani yoğun bakımda kisa kaldı o sure zarfinda da küçük bebeğimle ugrasmaktran bir yandan onudüşünmekten nasilsa dilimizi duaya bir türlü ceviremedik. Yada ben hatirlayamiyorum. şu an Rabbim her şeyi veren alan diye teslimiyetle ayaktayım çok. Şükür. İki küçük çocuğum daha var. Onlara sarılıyorum. Ama ara ara vesveseye düşüyorum. O esnada bolcva dua etseydin, fotoğraf koymasaydin olmayacaktı belki de gibi, yapamadiklarimiz da belki kaderimiz. Ama siz daha iyi açıklarsinız, kaderi musemmadiye söz etmişsiniz , nasıl yorumlarınız? Umarım ilaç olursunuz Allah razı olsun

  1. Sema hanım öncelikle Rabbim kaybettiğiniz yavrunuza cennette size dua etmeyi nasip etsin.
   Büyük acınızı Allah’a iman ve tevekkülden başka hiçbir şey dindiremez.
   Sabır ancak iman ve tevekkülle güçlenir.
   Şundan emin olunuz ki Peygamberimizin bildirdiğine göre çocuklar ölmez onlar doğrudan cennete gider. Fani olan cesetlerin toprağa girmesi sizi yanıltmasın onlar bütün bilinci ve duyguları ile ruhen cennettedir.
   Sakın ağlayarak onu cennette üzmeyiniz.
   Vefatına gelince o, Allahu Tealanın mukadderatıdır. Ecel gelince tedbirler durur. Eğer bu dünyada nasibi olsaydı bir şeyler sebep olur tedavi olur iyileşirdi. Onun dünyadaki ömrü nasibi bu kadarmış. Rabbim ecrinizi bol eylesin ve yavrunuzun ahirette size şefaatini nasip eylesin.

 10. Hocam nasılsa herkesin öleceği vakit belli sigara içerek ölüm vaktimi erkene getirmem sigara ecelimin bahanesi olur diye düşününen bir insan için ne dersiniz ?

  1. Ecel iki türlüdür.
   Biri değişmeyen mübrem ecel. Diğeri eceli muallaktır. Yani bazı şeyleri yaparsa ömrü uzar yapmazsa kötü şeyler yaparsa ömrü kısalır. Bunlar hadisi şerlere dayalı yorumlardır.
   Siğara içen ömrünün belli bir süre kısalmasına sebep olur. Bu aynı iki veya 4 yıl garanti verilen bir beyaz eşya gibi. Ama fabrika ayarlarına uymadan kullanan ise 4 yıllık eşyayı 1 yılda da bozabilir. İnsan da böyledir.

 11. Selamunaleyküm hocam görüşlerinize saygı duyuyor ve fazlasıyla katılıyorum. Yalnız çözemediğim konu ecel- i Kaza da haşa haşa Allah’ı Teala insanın yapacağı hayrı veya duayı önceden bilmiyor mu ki ona göre eceli belirlemiyor da hayrın veya duanın yapılmasını bekleyip ömrü uzatıp kısaltıyor?
  Rabbime emanetsiniz, saygılarımla…

  1. Sorunuzun cevabını vermeden önce sizi uyarmak dini bir görevimizdir.
   Takma isim olarak kullandığın “Subhan” ismi şerifini kaldırmalısın ki kurtuluşa eresin.
   O ismi şerif Allahu Tealanın ismidir. Her türlü kusurdan ayıptan eksiklikten acizlikten münezzeh olmak anlamındadır.
   Allahu Tealadan başka hiç bir kimse o isme layık değildir.
   ***
   Allahu Teala subhandır. Ezelden ebede her şeyi bilendir. Kazai mübrem ve kazai muallakı koymasının hikmetleri vardır. Eğer Kazai mübremi yazıp da kazai muallakı koymasa insan oğlu dua eder miydi?
   Nasıl olsa bu benim kaderimmiş deyip dua etmezdi ve edemezdi. Yeise düşer yaşam kalitesi sönerdi.
   Oysa kazai muallak mı var önümüzde kazai mübrem mi var bilemeyiz. Onun için dua eder yaşama ümitle sarılırız.

  2. Açıklama ve bilgilendirmeniz için teşekkür ederim rabbim razı olsun..
   Bu arada hocam Subhan benim takma ismim değil gerçek ismim. Saygılarımla

  3. Rica ederim.
   Başına abd ekleyebilirsin. AbdülSübhan gibi. Yani; Sübhan Allahın kulu anlamına gelir.

 12. Hocam annem midesi agriyordu ameleyet ettirdik iyi gecti ama birden titreme aldi annemi şeker hastaligi vardi sonra yogun bakima aldilar öldü bu sence vademidir

  1. Başınız sağ olsun Allah rahmet eylesin annenize size de sabırlar versin.
   Annenin durumu eceldir.

 13. Hocam annem kanser hastası eşimin annesiyle ve kızıyla ciddi sorunlar yaşadım psikolojik baskı gördüm üstüme çok gelindi her kavgada benim anneme eşim bağırıp çağırdı üstelik çalışıyordum kızıma annem bakıyordu. Sürekli kayınvalidem annemi kıskandı.ama fazlası bir durum kızın da var sürekli kendi ailesiyle olan kayınvalidesinin hiç bı şey bildirmeyip her sekilde uzak duran biri.ayrica kayınvalidem kendi kayınvalidesiyle de çok uzak ve mesafeli.ama bana kendi yasamadiklari hayatı yaşatmaya çalıştılar.ne yazık ki eşimden onlara uyup ben işteyken anneme de hakaret bağırıp çağırdı.annem bana bildirmedi.ben tesadüf en öğrendim denk geldim benim yanımdayken de bağırdı küfür etti.simdi annemin Kanser olmasinin sebebini eşim olarak görüyorum tabiki anne ve ablasının doldurmasiyla.insanlar başka birinin hastalığına sebep olabilir mi hocam böyle düşünmemeli miyim.

  1. Yeliz hanım Allahu Teala eşine akıl fikir ve geçim ahlakı versin. Kayınvaliden ve görümceni ıslah eylesin ve annene de acil şifa bahşeylesin.
   İnsanlar baskıdan, çile çekmekten kanser olmaz. O görüş doğru değildir. O tamamen vücudun biyolojik yapısı ve bazen de aşırı radyasyona maruz kalmak sebebi iledir.
   Kocanın ve kayınvalidenin huysuzluklarına sabret tartışmalardan kaçın ve dua et inşaallah sonu iyi gelenlerden olurlar.

 14. Sadaka ile kötü sondan kurtuldu olarak anlatılan bu hikaye için kuran ayetlerinden bize nasıl açıklama yaparsınız .ölüm neden kötü olsun ki ?
  Herkes için hayırlı Mısır ki uzun ömür ?
  Ya daha çok günah işlerse ,yada akıllanıp daha iyi müslüman olursa.Kişi için hangisinin hayırlı olacağını nerden biliyorsunuz?
  Ya çok etrafına çektiren bir hasta ise ve Allah etrafındakileri daha çok seviyor ve onlar acı çekmesin diye canını aldıysa.

  1. Allah siz sıratı mustekim üzere kılsın. Peygamberimiz, “Ölümü istemeyiniz buyurdu. Kimse Kuranı ondan daha mı iyi bildiğini iddia edemez.
   Kur’an ise “Allaha ve Rasülüne itaat edin” buyurmakla onun söylediklerini onaylamıştır.

 15. Selamun aleyküm hocam bi konuda yardımınıza ihtiyacım var rahmetli babam aklıma geldiği zamanlar çok üzülüyorum ve sürekli vesvese geliyor bana babam çok acılar çekti kanser hastadaydı namazında niyazında kimseye zararı olmayan biriydi ama bu kanser illeti gelip rahmetliyi buldu yaaa şeytan işte hani neden babam bu hastalıktan vefat etti hepimiz ölecegiz lakin daha acısısız eziyetsiz bi ölüm olamazmıydı rahmetli babam çok iyi biriydi öyle kötü biri degildi gençliğinden beri namazında niyazında biriydi dedim ya işte bu şekilde bi ölüm neden oldu diyorum vesveselerden kurtulamıyorum bide hocam insan oğlunun ölüm zamanı tarihi ve ne şekilde ölecegi daha önceden bellimidir cvpnız için şimdiden Allah sizden razı olsun Mehmet

  1. Bu sözleriniz gizli isyandır. Allah korusun son nefeste imansız ölmene sebep olur hemen tövbe et. Allahu Teala Hadisi kudsi de:
   “Kim benim kaza ve kaderime razı olmazsa benim mülkümden çıksın kendine başka Rab arasın” buyurdu. Allahın mülkünden başka mülk olmadığına göre iyi düşünmek lazım.
   Dünyada bir tek senin baban mı kanser oldu? Çok genç yaşta kanser olup ölenlere ne diyeceksiniz?
   Kanserden daha beter hastalıklar da vardır.
   Baban namazında niyazında birisi ise onun mükafatını cennette alacaktır. Bu dünya imtihan yeridir. Allah bela ve sıkıntıları sevdiğine de verir sevmediğine de. Ama ölümü her kuluna tattırır. Bir gün sen de öleceksin.
   Allah kabirde ve cehennemde acı çektirmesin. Bu dünyada ki acılar nedir ki onun yanında.?
   Şimdi belki baban cennet bahçelerinde keyf ediyor. Bu dünyada ki acıları hiç çekmemiş gibi oldu.

 16. Merhaba…afiyettesiniz siz inşallah. Bir rüya yorumu hakkında size danışmak istedim. Ben, gerçek yaşamımda tanıdığım; akrabalık bağımın bulunmadığı bir erkeğin vefat haberini henüz öğendim.(Erkek) yüzyüze hiç görüşmedik. Arkadaştık, koptuk. Evleri nasıldır, nerede yaşar hiç bilmem. Rüyam hayır ola… onu gördüm. Beraber yan yana, birbirimize sarılmış bir şekilde taşlı yollarda yürüyorduk. Gülümsediğini hatırlıyorum. Ve ben ne söylersem söyleyeyim hiçbir cevap vermiyordu. Sonra beyaz , bahçeli taş bir evin önüne geldik evin kapısından bir kadın çıktı ve (o) kenara çekildi birden ve benimde kenara gelmemi istedi. Rüya boyu tek söylediği cümle “kenara gel, bizi görmesin” oldu. Ona neden, neden diye soruyordum, hiçbir şey söylememiyordu yanı hatırlamıyorum. Sonrasını hatırlayamıyorum. Etkisinde kaldım halen. Sağ olun.

 17. Selamunaleyküm.. ben rüyamda kendi dişimi elimle cikardigimi gördüm.. ve bir cok rüya tabiri cesitli yorumlar yaziyor icim sıkıldı.. mutsuzluğa ayriliğa ölüme işaret ediyor iyce piskolojim bozuldu.. ve ben yarin yurt dışına gideceğim iyce korkmaya basladim oralarda birsey olursa eşime yuvama geri dönemezsem diye lütfen bi yardimci olun

 18. hocam kafayı yemek üzereyim hep rüyamda görüyorum hep güleç yüzlü isin asli size basindan beri sormak istediklerim var hakkınızı helal edin…..isyan etmedim degil rabbim af etsin ama acı içimin yanması gecmiyor nasıl olacak çocukları nasıl buyutucem korku endise yanlızlık esim trafik kazasi gecirdi 17 gun yogun bakimda uyutuldu 18 gün sabaha kadar namaz kıldım dua ettim hep sabah namazindan sonra eşim herzaman oyledir ütülü pantolunu beyaz gomlegi yeni boyanmis ayakkabisi ruyamda geldi boynuma sarildi bende hastanedeki perisan halimle ben boyleyim sen oylesin yasiyormussun birakmam seni dedim boynuna sarıldım iki yanagimdan öptü bende onu sarildim uyandım ve öğün vefat etti ben razıydım rabbimde razi olsun ondan cennetinde yer versin nur yuzlume suan okadar ufak tefek seyler icin tartisdiklarima yanıyorum icim kavruluyor hep ruyama giriyor bugun bile yasiyor gibi hep gulumsuyor hep utulu kiyafetleri boyanmis yuzu evlendigimiz gun gibi tras olmus gordum hocam biliyorum ruya tabir etmiyorsunuz ama anlatmak istedim nazar göz degdi bize diyorum esim kaza atlattiginda kurban kesseydik boyle olmazdı diyorum bi diger sorumda emniyet kemeri takili olsaydi olmazdi diyorum emniyet kemeri takmazdi sevmezdi bu sefer kendime kızıyorum neden emniyet kemeri takmasi konusunda yeterince ikaz etmedim diyorum kendimi suclamaktan öleceğim hocam berbat bombos oylesine zaman geciroyorum namazda kilmak duada etmek gelmiyor icimden bitkinim karanlik dünyamı aydinlatir insallah soyleyeceginiz kelimelere o kadar ihtiyacim varki etrafimdaki insanlar koye gondermeseydin gece gece cikti tasinacagiz diyede hizli hizli geldi denizin dibindeyim yuzmeyide bıraktım ?????

  1. İrem hanım elimizden bir şey gelmez. Size tavsiyem bir psikiyatr uzmanına tedavi olunuz. Zira durumunuz hiç iyi değil.

 19. hocam eşimi kaybedeli 4 ay oldu ben hala onun yokluguna alisamadim trafik kazası olmazdan 1 bucuk ay evvel yine trafik kazasi atlatmisti bu bir isaretmiydi kurban kesseydik bbi cok soru geliyor aklıma herkes tarafindan imrenecek bi evlilige sahiptik nazarami geldik yoksa kiskanan coktu büyü falanmi yapildi ne bileyim daha bi cok soru var gitmeseydi o gün gece gece çıkmasaydı yola hocam cevaplarsaniz sevirim iki kizim var onlara dahi bakmak gelmiyir hayatin tadi tuzu kalmadi niye beni buldu cezami bazen elimizdekinin kiymetini olmayinca anliyoruz suan halime anlatacak kelimeler dahi yok kanatsız kuş gibiyim bu olay ev tasiyacaktik esim koydeki annemlere fazla olan eşyaları goturmek icin yola cikmisti ev olayi ben israr ettim geniş olsun cocuklara bi oda olsun dedim keske ev tutmasaydik ???

  1. İrem hanım başınız sağ olsun eşinize Allah rahmet dilerim.
   Allahu Teala buyurdu ki: “Küllü nefsin zâikatü’l-mevt” Yani: “Her nefis ölümü tadacaktır.”
   O halde bu dünyaya sonsuz yaşamaya gelmedik imtihan olmaya geldik. Sizin eşiniz de her fani gibi eceli geldiği için ahirete göçmüş, trafik kazası da bahane olmuştur.
   Şair derki.
   “Ölüm kötü olsaydı eğer,
   Ölür müydü hiç Peygamber.
   Budur perde arkasından haber.”
   “niye beni buldu ceza mı?” demeniz Allaha isyandır. Allah “kim benim kazama razı olmazsa benim mülkümden çıksın kendine başka bir Rab arasın” buyurmaktadır.
   Allahın mülkünden başka mülk, Allahtan başka da ilah olmadığına göre Onun kazasına razı olmamız lazım. Size öncelikle tövbe etmenizi öneririm.

 20. Hocam iyi geceler bugün oğlumun 40 dı. Arkadaşı oğlumu rüyasında görmüş çok temiz kıyafetlerle guluyomuş çok mutluymuş. Arkadaşı oğlumu görünce dayanamayıp Ağlamış sen neden öldün demiş oğlum kaşlarını catarak sınırlı bi şekilde bana nasıl öldüğümü sormayın demiş. Hocam?

  1. İyi sabahlar Melike hanım. Daha önce de yazmıştık oğlunuzun iyi ahvaline bir işarettir. Ölümü sanıldığı gibi bir intihar değil akıl sağlığının bozulması ile gayri ihtiyari bir intihar olayı olduğuna delalet eder ya da birileri öldürüp intihar süsü de vermiş olabilir. Otopsi yapıldı ise bilinir.

  2. Hocam iyi akşamlar halası rahmetli oğlumu rüyasında görmüş belden aşağısı mezarı içindeymiş üst tarafı Çıplakmış halası na bişeyler söylüyormuş hocam

  3. Merabalar hocam nslsnz bu rüyaya yorum yapın nolur oğlumu Yenge si rüyasında görmüş hastanede yatıyorMuş etrafında da hep yeni doğan emzikli zıbınlı bebekler varmış oğlum kafasını kaldırarak bunlar benim arkadaşlarım demiş.. kuzenide oğlumu kalabalık topluluğun içinde görmüş oğlum kuzeninin yanına gelerek ben ALLAHI gördüm demiş hocam. .. nolur kusura bakmayın inanın ki sizin yorumlarınızıla rahatlıyoruz?..hayırlı aksamlar

  4. Şeytan oğlunuzun yengesinin rüyasına girmiş ve onu korkutmuş.
   Korkacak bir şey yok.

Bir cevap yazın